Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2018-19

Bilag 2

Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 2. kvartal 2018

Bilag 3

Orientering om høringsnotat og høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.), fra kulturministeren

Bilag 4

Henvendelse af 5/10-18 fra De Professionelle Uafhængige Tatovører vedrørende foretræde om ensretning af skatteregler m.v.

Bilag 5

Indtægtslisten for juni 2018

Bilag 6

Henvendelse af 7/10-18 fra Jens Peter Lumbye Sørensen, Taastrup om SKATs fastsættelse af grundskyld for projektejendomme

Bilag 7

Præsentation af 8/10-18 fra Peter Thielst Jessen vedr. grundskyld i Danmark

Bilag 8

Internt dokument

Bilag 9

Orientering om beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer der udebliver fra periodisk syn

Bilag 10

Oplæg fra De Professionelle Uafhængige Tatovører anvendt under foretræde om ensretning af skatteregler m.v. den 11. oktober 2018

Bilag 11

Oplæg fra Grænsehandelsalliancens foretræde den 11. oktober 2018 om grænsehandelspakke i finanslovsforslaget for 2019

Bilag 12

Fortroligt dokument

Bilag 13

Fortroligt dokument

Bilag 14

Fortroligt dokument

Bilag 15

Fortroligt dokument

Bilag 16

Notat med svar på spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt den 30. august 2018 i Beskæftigelsesministerietpå et spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt torsdag den 30. august i Beskæftigelsesministeriet

Bilag 17

Orientering om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 18

Henvendelse af 12/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 19

Kopi af materiale sendt til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKATs redegørelse om udlevering af materiale og rykkerproceduren, fra justitsministeren

Bilag 20

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktivet (direktiv 92/83/EØF) om harmonisering af punktafgifts-strukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, KOM(2018) 0334 af 25. maj 2018

Bilag 21

Internt dokument

Bilag 22

Indtægtslisten for juli måned 2018

Bilag 23

Orientering om udkast til forslag til lov omindsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven), fra justitsministeren

Bilag 24

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 6. november 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 25

Kopi af brev til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 26

Henvendelse af 30/10-18 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende opfølgning på foretræde om muligheder for anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer

Bilag 27

Henvendelse af 30/10-18 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende foretræde om provenu neutral grøn omstilling i transportsektoren

Bilag 28

Internt dokument

Bilag 29

Notat der beskriver de samlede midler afsat til Skatteministeriet

Bilag 30

Redegørelse om referat af statusmøde mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet

Bilag 31

Orintering om status for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 32

Fortroligt dokument

Bilag 33

Invitation til debatmøde om SKAT og bogen ”Overmod og afmagt” den 15. november 2018 på Københavns Universitet

Bilag 34

Henvendelse af 5/11-18 fra Tænketanken Cevea vedrørende skattekontrol og skattegab for virksomheder i Danmark

Bilag 35

Internt dokument

Bilag 36

Programmet til høring om Danske Bank og hvidvask den 19. november 2018 i Landstingssalen

Bilag 37

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-458/18, GVC Services

Bilag 38

Henvendelse af 26/10-18 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag

Bilag 39

Internt dokument

Bilag 40

Internt dokument

Bilag 41

Orientering om EU-Kommissionens godkendelse af udvidelse af tonnageskatteordningen

Bilag 42

Præsentation fra Finans Danmark anvendt under møde den 8. november 2018

Bilag 43

Henvendelse af 8/11-18 fra Benny Lillie Mørk, Løkken, vedrørende beskatning af søfolk

Bilag 44

Henvendelse af 9/11-18 fra Bente Hamann, Brøndby Strand, vedrørende ændring af kapitalpension til alderspension

Bilag 45

Orientering om udenlandske advokatfirmaers rådgivning af Skattestyrelsen

Bilag 46

Orientering om Bech-Bruuns rolle i udbyttekomplekset

Bilag 47

Internt dokument

Bilag 48

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2017

Bilag 49

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Danske Tegl A/S og KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 50

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende provenuneutral grøn omstilling i transportsektoren

Bilag 51

Beretning nr. 4 fra Statsrevisorerne om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 52

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Fleggaard Holding A/S vedrørende grænsehandel

Bilag 53

Evaluering af eksportgodtgørelsesordningen for køretøjer, der eksporteres til udlandet

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.