Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2016-2017
Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2016-2017
Lovprogram 2016-17

Bilag 2

Invitation til deltagelse i Global Tax Transparency Summit den 8. – 9. december 2016 i London fra UK Parliament, Committee of Public Accounts
Meddelelse om invitation til deltagelse i Global Tax Transparency Summit fra UK Parliament, Committee of Public Accounts den 8. – 9. december 2016 i London
Hv Global Tax Transparency

Bilag 3

OECD publikationer om inklusiv vækst
1 The-Productivity-Inclusiveness-Nexus-Preliminary
2 Final-NAEC-Synthesis-Report-CMIN2015-2
3 Aligning Policies for a Low Carbon Economy
4 Going for Growth 2016

Bilag 4

Internt dokument.

Bilag 5

Internt dokument.

Bilag 6

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2015
Oversendelsesbrev af Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2015 DOK163788010.DOCX
250816 - Beretning om behandlingen af henvendelser 2015 m bilag og indholdsfortegnelse

Bilag 7

Rapportering om Skatteankestyrelsens produktion for 1. halvår 2016
Oversendelsesbrev
Skatteankestyrelsen SAU-rapport 1. halvår 2016

Bilag 8

Indtægtsliste for juni måned 2016
Indtægtsliste.ny
Indtaegtsliste2016x
indtægtsliste juni (mio kr) 2016

Bilag 9

Fortroligt dokument.

Bilag 10

Orientering om notat fra Udenrigsministeriet om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2016/0613>2016/0616 (dokumentnr. SG-Greffe (2016)D/13855)
Oversendelsesskrivelse DOK164464219.DOCX
UMs orientering om modtagelse af KOMs åbningsskrivelse nr 2016-0613 - 2016-0616

Bilag 11

Meddelelse vedrørende invitation til besøg hos Danske Spil og Team Danmark den 26. oktober 2016
Meddelelse vedrørende invitation til besøg hos Danske Spil og Team Danmark den 26. oktober 2016
Program

Bilag 12

Henvendelse af 9/10-16 fra Steen Fredborg, Nimtofte vedrørende beløbsgrænse på børneopsparing

Bilag 13

Internt dokument.

Bilag 14

Internt dokument.

Bilag 15

Notater om parlamentariske problemstillinger
Brev om notater drøftet på Præsidieseminaret
Notat om berammelsestid for og varighed af samråd
Notat om udvalgenes overvågning og evaluering af love i folketingsåret 2015-16
Notat om høringsfrister i folketingsåret 2015-16

Bilag 16

Henvendelse af 19/10 2016 fra Lars V. Nielsen om beskatning af fast ejendom

Bilag 17

Henvendelse af 25/10-16 fra Karin Negendahl Ørngreen vedrørende hjemtagning af bohave

Bilag 18

Internt dokument.

Bilag 19

EU-note E 7 om den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 20

Oplæg af 27. oktober 2016 fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om beregningsgrundlaget for topskattelettelser og bilag Dynamiske effekter af topskat
Oplæg Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 27. okt.
Bilag Dynamiske effekter af topskat

Bilag 21

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 8/11-16
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 8. nov. 2016
SAU - Samlenotat vedr. dagsorden for ECOFIN 8. november

Bilag 22

Europarådets Parlamentariske Forsamling Resolution 2130 (2016): Lessons from the "Panama Papers" to ensure fiscal and social justice

Bilag 23

Internt dokument.

Bilag 24

Redegørelse for, hvorfor lovinitiativet vedr. tilbagebetaling af beløb opkrævet med urette ikke er sat på lovprogrammet for folketingsåret 2016-17, fra skatteministeren

Bilag 25

Henvendelse af 1/11-16 fra Bryggeriforeningen vedr. videreførelse af kravet om pantsystemtes betaling af pantmidler til staten i 2020

Bilag 26

Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne) samt resumé, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev til SAU - om ekstern høring
Lovforslag
Resumé

Bilag 27

Henvendelse af 31/10-16 fra VIRKSOMME Kvinder vedr. fradragsregler for selvstændige vedr. sygedagpenge- arbejdsskade- og AES – forsikringer.

Bilag 28

Henvendelse af 3/11-16 fra H. C. Schjerning, Hjørring, om vindmøller

Bilag 29

Formandsskabets opsummering fra interparlamentarisk konference om stabilitet, økonomisk koordinering og governance i EU, afholdt den 17.-18. oktober i Bratislava, Slovakiet

Bilag 30

Internt dokument.

Bilag 31

Anmodning om udtalelse vedrørende den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 32

Faktaark: Den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 33

EU-note 18 om nærhedstjekket i Folketinget

Bilag 34

Indtægtsliste for juli måned 2016
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste 07 juli (mio kr) 2016

Bilag 35

Fremmødet under foretræder
Folketingets formands brev til udvalgsformænd
Notat om fremmøde under foretræder for udvalg

Bilag 36

Kapitel V ”Indkomst og formuefordeling” fra ”Dansk Økonomi efterår 2016” fra Det Økonomiske Råds Formandskab

Bilag 37

Fordeling og Incitamenter 2016, fra Skatteministeriet

Bilag 38

Orientering vedr. brev fra EU-Kommissionen om moms på fertilitetsbehandling, fra skatteministeren
Følgebrev [DOK169423722]
6528007-IB fertility treatment - Danish request final [DOK168397605]

Bilag 39

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB)
SKMs grund- og nærhedsnotat vedr. fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), KOM (2016) 0685
Grund- og nærhedsnotat - CCTB DOK169543310

Bilag 40

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB), KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016
SKMs grund- og nærhedsnotat vedr. fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB), KOM (2016) 0683
Grund- og nærhedsnotat CCCTB DOK169543395

Bilag 41

Svar fra Folketingets formand om udvalgenes adgang til dokumenter i sager under efterforskning
Folketingets formand (8)
FF-brev af 10.11.16 SKAU

Bilag 42

Henvendelse af 14/11-16 fra LO, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og FSR - danske revisorer vedrørende investeringsplan for SKAT/Finanslovsforhandlinger

Bilag 43

Borger- og retssikkerhedschefens undersøgelse af indsatsprojektet Money Transfer II, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev af Borger- og retssikkerhedschefens undersøgelse af Money Transfer II
Undersøgelse af MT II - endelig rapport.PDF

Bilag 44

Præsentation fra Skatteministeriet anvendt under teknisk gennemgang af ”Fordeling og incitamenter 2016” den 17. november 2016.

Bilag 45

Præsentation fra De Økonomiske Råds formandskab anvendt under teknisk gennemgang af ”Dansk Økonomi efterår 2016” den 17. november 2016.

Bilag 46

Henvendelse af 17/11-16 fra Revisionsfirmaet Leif Goldbech vedrørende nægtelse af håndværkerfradrag

Bilag 47

Meddelelse om fremlagte henvendelser fra Helge Bülow af 16. november 2016 vedrørende privat skattesag

Bilag 48

Internt dokument.

Bilag 49

Henvendelse af 18/11-16 fra Det Økologiske Råd vedrørende pressemeddelelse "Afskaffelse af PSO er et tilbageskridt"

Bilag 50

Internt dokument.

Bilag 51

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2016/0613>2016/0616 vedrørende manglende gennemførelse af i alt fire direktiver, herunder åbningsskrivelse nr. 2016/0616 vedrørende gennemførelse af Rådets direktiv 2016/856/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for nor-malsatsen
Oversendelsesskrivelse til SAU DOK170979762.DOCX
Notat til Folketingsudvalgenem

Bilag 52

Udkast til forslag til lov om skattekontrol, forslag til lov om skatteindberetning og forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (Retsikkerhedspakke III) samt resumeer, fra skatteministeren
Folketingets Skatteundvalg, ekstern høring [DOK171386232].DOCX
Resumé skattekontrollov
Udkast til skattekontrollov [DOK168917061]
Resumé skatteindberetningslov
Udkast til skatteindberetningslov
Resumé af konsekvensændringsforslag
Udkast til konsekvensændringsforslag

Bilag 53

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 6. december 2016, som er relevante for Skatteudvalget
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 6. dec. 2016
SAU - Samlenotat vedr. ECOFIN 6. december

Bilag 54

Grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om hybride mismatch med tredjelande KOM(2016) 687 af 25. oktober 2016
SAU - oversendelsesbrev
Grund- og nærhedsnotat om hybride mismatch med tredjelande
SKMs grund- og nærhedsnotat vedr. hybride mismatch med tredjelande, KOM(2016) 0687

Bilag 55

Internt dokument.

Bilag 56

Internt dokument.

Bilag 57

Skatteministeriets Koncernrevision, Serviceeftersyn – Momsområdet, november 2016
Oversendelsesbrev NY DOK172373106.DOCX
Endelig rapport - serviceeftersyn moms november 2016

Bilag 58

Orientering om complianceundersøgelsen

Bilag 59

Internt dokument.

Bilag 60

Grund- nærhedsnotat vedrørende Europa- EU-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union, COM(2016) 686
SAU oversendelse af grund og nærhedsnotat til orientering DOK172875762.DOCX
Grund og nærhedsnotat voldgiftsdirektiv [DOK172842826].DOCX

Bilag 61

Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme), fra skaltteministeren
Til FT - ekstern høring
Lovforslag - fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme
Resumé af lovforslag om fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle eje...

Bilag 62

Henvendelse af 9/12-16 fra SKAD – Autoskade- og Køretøjsopbyggerbranchen i Danmark om reparationsgrænsen

Bilag 62

Meddelelse om fremlagte henvendelser fra Helge Bülow af 16. november 2016 vedrørende privat skattesag

Bilag 63

Meddelelse om fremlagte henvendelser fra Helge Bülow af 16. november 2016 vedrørende privat skattesag

Bilag 63

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft samt reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.) samt resumé
Oversendelsesskrivelse SAU [DOK172277686]
Resume 9.12 (høring) [DOK173512756].DOCX
Lovforslag 9.12 (høring) [DOK173512708].DOCX

Bilag 64

Statsministeren decemberredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2016-17

Bilag 65

Internt dokument.

Bilag 66

Statsrevisorernes beretning nr. 6 2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Bilag 67

Statsrevisorernes beretning nr. 7 2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Bilag 68

Statsrevisorernes beretning nr. 8 2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Bilag 69

Internt dokument.

Bilag 70

Internt dokument.

Bilag 71

Internt dokument.

Bilag 72

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder samt resumé)
Orientering til SAU om ekstern høring vedr. nedsættelse af bo- og gaveafgift [DOK174479450].DOCX
Høringsbrev [DOK174097792]
Høringsliste [DOK174103990]
Høring - Lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generation...
Resumé [DOK174130415]

Bilag 73

Brev til udvalget om B 82 Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning, fra skatteministeren

Bilag 74

SFI-rapport om pengespil blandt unge i Danmark - 15. december 2016

Bilag 75

SFI´s (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) rapport om Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016, fra skatteministeren
Orientering til SAU vedrørende rapporten om Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016. [DOK173674578].DOCX
SFI rapport - Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016 [DOK173900704].PDF

Bilag 76

Statusnotat for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe om udbytteskat
Oversendelsesbrev til SAU - statusnotat DOK173955249.DOCX
Statusnotat for den tværministerielle arbejdsgruppe, december 2016.DOCX

Bilag 77

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) samt resumé
Orientering til SAU om ekstern høring
Lovforslag
Resumé

Bilag 78

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter
Oversendelsesskrivelse
Grund- og nærhedsnotat KOM(2016)758

Bilag 79

Meddelelse om invitation fra Europa-Parlamentet og det maltetiske Repræsentanternes Hus til deltagelse i den europæiske parlamentariske uge (EPW), der finder sted i Bruxelles den 30. januar til 1. februar 2017
Meddelelse om invitation fra Europa-Parlamentet og det maltetiske Repræsentanternes Hus til deltagelse i den europæiske parlamentariske uge (EPW), der finder sted i Bruxelles den 30. januar til 1. februar 2017
EPW 2017 Draft Agenda 6-12-2016
DK - KJAERSGAARD

Bilag 80

Henvendelse af 21/12-16 fra Ejendomsforeningen Danmark vedrørende ligestilling for familieejede ejendomsvirksomheder/boafgiftsloven

Bilag 81

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa -Kommissionens forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union, COM(2016) 686, fra skatteministeren
SAU oversendelse af revideret grund og nærhedsnotat til orientering DOK174778124.DOCX
Revideret grund og nærhedsnotat voldgiftsdirektiv [DOK173665471].DOCX

Bilag 82

Henvendelse af 3/1-17 fra Det Økologiske Råd vedrørende udnyttelse af virksomhedernes overskudsvarme
Brev til FT udvalg overskudsvarme jan2017
Notat økologisk råd om overskudsvarme januar 2017

Bilag 83

Henvendelse af 4/1-17 fra Lars Vestergaard vedrørende skitseforslag om indberetningspligt for alle internetbaserede formidlingsvirksomheder for service og tjenesteydelser der unddrager sig kontrol - B 82
1 Lovgivningen om internet-baserede formidlere følger ikke med den tekniske udvikling
2 Skitseforslag til beslutningsforslag om indberetningspligt for alle internet (002)

Bilag 84

Henvendelse af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige

Bilag 85

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 27/1-17
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 27 jan 2017
SAU - Samlenotat ECOFIN 27 januar

Bilag 86

Indtægtsliste for august måned 2016, fra Skatteministeriet
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste 08 august 2016

Bilag 87

Indtægtsliste for september måned 2016, fra skatteministeriet
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste 09 september 2016

Bilag 88

Internt dokument.

Bilag 89

Henvendelse af 12/1-17 fra Det Økologiske Råd om Biomasseafgift og Afgifts og Tilskudsanalysen for energi (del 3)

Bilag 90

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2016, fra skatteministeren
Følgebrev til FIU og SAU 3. kvartal 2016
Offentlige restancer - status pr september 2016

Bilag 91

Henvendelse af 15/1-17 fra Jan Bissø, København S, vedrørende den generelle problemstilling om SKATs foretagelse af individuel kreditorforfølgelse efter en gældssanering

Bilag 92

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, KOM(2016) 756
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 756
GNN om forslag til gennemførselsforordning om foranstaltninger til gennemførsel af direktiv 2006-112-EF om det fælles merværdisystem, KOM(2016)756

Bilag 93

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, KOM(2016) 755
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 755
GNN om forslag til forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, KOM(2016) 755

Bilag 94

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, KOM(2016) 757
Oversendelsesskrivelse KOM(2016) 757
GNN om forslag til direktiv om visse momsforpligtigelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer, KOM(2016)757

Bilag 95

Internt dokument.

Bilag 96

Henvendelse af 15/12-16 fra Mike Axdal vedrørende Scandinavian Star

Bilag 97

Henvendelse af 18/1-17 fra Johnny Ekstrøm, Nærum vedrørende ejendomsvurdering

Bilag 98

Internt dokument.

Bilag 99

Oversigt over råd, nævn, centre, udvalg mv. i december 2016, jf. svar på FIU spørgsmål 440 (Alm. del – § 7. Finansministeriet)
Svar på FiU spm 440
§ 9 Skatteministeriet

Bilag 100

Internt dokument.

Bilag 101

Internt dokument.

Bilag 102

Orientering vedrørende Borger- og retssikkerhedschefens redegørelse om SKATs samarbejde med politi og anklagemyndighed
Følgebrev.Orientering af SAU om redegørelse om SKATs samarbejde med poli...
afrapportering samarb med politi og anklage endelig

Bilag 103

Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-48/16, Fidelity Funds m.fl.
[Captia] Oversendelsebrev til SAU
Notat til FEU og SAU (3)
SKMs notat vedr afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-480-16 Fidelity Funds m fl

Bilag 104

Henvendelse af 27/1-17 fra Pelle Jandrup, København K vedrørende ulovlig import af slik fra Sverige

Bilag 105

Program og baggrundsmateriale til udvalgets studietur til Norge den 29. og 30. januar 2017
Program Norge
Baggrundsmateriale Norge

Bilag 106

Analyse af deltagelseseffekten
Sammenfatning af analysen om deltagelseseffekt
Analyse af deltagelseseffekten

Bilag 107

Uddrag af statsministerens februar-redegørelse for regeringens lovprogram 2016-17

Bilag 108

Internt dokument.

Bilag 109

Fortroligt dokument.

Bilag 110

Internt dokument.

Bilag 111

Orientering om en borger, som har fået beslaglagt sin udenlandsk indregistrerede bil af SKAT

Bilag 112

Orientering om retssikkerhedschefens redegørelse om evaluering af implementeringen af initiativer i kundeserviceprojekt
Følgebrev24.1.Orientering af SAU om Retssikkerhedschefens redegørelse om evaluering af implementeringen af initiativer i kundeserviceprojekt.DOCX
BRC - Evaluering - Afgørelser i Kundeservice - Juni 2016

Bilag 113

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om hybride mismatch med tredjelande KOM(2016) 687 af 25. oktober 2016
SAU - oversendelsesbrev DOK179888529.DOCX
[Captia] Grund- og nærhedsnotat ATAD 2 efter høring (DOK176696165)
Høringssvar ATAD2 [DOK178623668]

Bilag 114

Notat om registrering af kontantregistreringer i Sverige og Norge

Bilag 115

Hermed følger præsentationer m.v. fra Skatteudvalgets møder med Norges Finansdepartement og Kulturdepartement under udvalgsrejsen til Oslo den 29.-30. januar 2017.
Foredrag norsk pengespill - mandag 30. januar 2017.pptx
Bilavgifter_30jan2017
Delingsøkonomi.pptx
Digitalisering av Skatteadministrasjonen.pptx
Norges skatteadministrasjon - utfordring og suksesser (3).pptx
Skattegapet i Norge og innsatsen mot svart arbeid.pptx
17-000133-2 Liste over links fra det norske Finansdepartement 811381_289347_0
Hermed følger præsentationer m.v. fra Skatteudvalgets møder med Norges Finansdepartement og Kulturdepartement under udvalgsrejsen til Oslo den 29.-30. januar 2017.

Bilag 116

Grunhd- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet for så vidt angår midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse
Grund- og nærhedsnotat - KOM(2016)811

Bilag 117

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af momsloven,lov om afgift af svovl, tinglysningsafgiftsloven og toldloven (Betalingspligt for moms vedtvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring afsikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld mv.) samt resumé, fra skatteministeren
Oversendelsesbrev
Lovforslag
Resumé

Bilag 118

Orientering vedr. omregistrering via skat.dk, fra skatteministeren
Orientering af SAU - omregistrering via skat.dk
Svar på S 514.DOCX

Bilag 119

Præsentation fra mødet i Skatteudvalget den 9. februar 2017
Præsentation
Meddelelse

Bilag 120

Internt dokument.

Bilag 121

Internt dokument.

Bilag 122

Samlenotat vedr. ECOFIN den 21. februar 2017, fra finansministeren
SAU - Samlenotat vedr ECOFIN 21. februar 2017
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 21. feb. 2017

Bilag 123

Internt dokument.

Bilag 124

Henvendelse af 7/2-fra Helge Tegen vedrørende spildevandsafgift

Bilag 125

Internt dokument.

Bilag 126

Henvendelse af 22/2-17 fra H.C. Schjerning, Sigrid Blume og Niels Gundersen om el-priser

Bilag 127

Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
Oversendelse af Grund- og nærhedsnotat til Skatteudvalget-1
Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Bilag 128

Henvendelse af 23/2-17 fra Hvidovre Kommunes Økonomiudvalg vedrørende tilbagebetaling af 38.9 mio.kr. på grund af fejlvurdering af SKAT

Bilag 129

Godkendt rejserapport fra Skatteudvalgets udvalgsrejse til Oslo den 29.-30. januar 2017

Bilag 130

Henvendelse af 23/2-17 fra Ranja Bjerring, Odense C, vedrørende håndværkerfradrag/bolig-jobordningen

Bilag 131

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus)
Oversendelsesskrivelse SAU DOK180101388.DOCX
Lovforslag - Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus
Resume

Bilag 132

Dobbeltbeskatningsaftle mellem Danmarks Regering og Republikken Azerbaijans Regering om undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter
Udkast til oversendelsesbrev til SAU vedr. DBO ml. DK og AZ
Kopi af DK-AZ DBO - som underskrevet

Bilag 133

Diskussionsoplæg 2017, fra Det Miljøøkonomiske Råd

Bilag 134

Orientering om valg af advokatfirma til advokatundersøgelsen af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat

Bilag 135

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (tilretning af elpatronordningen)
Orientering til SAU om høring af forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Udkast til forslag til lov om ændring af forskellige energiafgiftslove o...
Resumé

Bilag 136

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S (Liberalisering af onlinebingo, heste-, hunde- og brevduevæddemål samt indførel-se af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten)
oversendelse til SAU - ekstern høring
Udkast - forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil mv-3
resume

Bilag 137

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab)
Oversendelsesbrev til Folketingets Skatteudvalg - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Høringsbrev - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Høringsliste - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Resumé - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Udkast til Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 138

Det Miljøøkonomiske Råds power point præsentation fra mødet den 1/3-17 om diskussionsoplæg 2017

Bilag 139

Henvendelse af 2/3-17 fra Peder Kjærsgaard Roulund, Silkeborg vedrørende EFI

Bilag 140

Forslag til grønt kort om beskatning og finansiel gennemsigtighed i EU
Forslag til grønt kort om beskatning og finansiel gennemsigtighed i EU.DOC
Green card proposal_Taxation and Financial TransparencyEU_EN.PDF

Bilag 141

Internt dokument.

Bilag 142

Orientering om SKATs arbejde med HSBC-lækagen og Panamapapirerne, fra skatteministeren
Følgebrev vedr. orientering om SKATs arbejde med HSBC-lækagen og Panamapapirerne
Orientering om SKATs arbejde med HSBC-lækagen og Panamapapirerne

Bilag 143

Kopi til orientering af brev af 24/2-17 fra KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark vedrørende beskatning af el anvendt i elektriske busser

Bilag 144

Samlenotat for rådsmødet (ECOFIN) d. 21. marts 2017, fra finansministeren
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 21. mar. 2017
SAU - samlenotat ECOFIN 21. marts 2017

Bilag 145

Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om Kommissionens forslag til en fælles selskabsskattebase
2df4d7a5-2e1f-49af-9e2a-b832077f9330
C_2017_1487_DA_ACTE_f

Bilag 146

Henvendelse fra Skatterådet til skatteministeren af 22/9-15 vedrørende Skatterådets afgørelse af 28. april 2015 (SKM2015.729.SR).(Partnerselskab i revisionsbranchen)
Oversendelsesbrev til Folketingets Skatteudvalg - Skatterådets henvendelse - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til partnerselskaber [DOK132094110]

Bilag 147

Henvendelse af 11/3-2017 fra Michael Andreas Bank, Næstved, om "Opkrævning af grundskyld ved fælleseje"

Bilag 148

Henvendelse af 13/3-2017 fra AutoCamperRådet om "forslag til sæson nummerplader for køretøjer, med et årligt begrænset brug"

Bilag 149

Henvendelse af 14/3-17 fra Tønder Kommune vedrørende foretræde om placering af skattecenter

Bilag 150

Indtægtsliste november 2016
Indtægtsliste.SAU
indtægtsliste 11 November 2016

Bilag 151

Fortroligt dokument.

Bilag 152

Indtægtsliste for oktober 2016

Bilag 153

Internt dokument.

Bilag 154

Orientering om SKATs vurdering af et tilbud om køb af skatteoplysninger

Bilag 155

Henvendelse af 15/3-17 fra Deloitte vedrørende foretræde om beskatning af fri bil
Notat-anmodning om afklaring af ministersvar i forhold til ministeriets praksis
Bilag 1 Svar fra Skatteministeren til udvalget vedrørende koncerninterne overdragelser
Bilag 2 Udvikling i leasede personbiler erhverv

Bilag 156

Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2016-17 (statsministerens marts-redegørelse). Uddraget omfatter de lovforslag, som forventes henvist til Skatteudvalget
Regeringens reviderede lovprogram for folketingsåret 2016-17 (statsministerens marts-redegørelse). Uddraget omfatter de lovforslag, som forventes henvist til Skatteudvalget
Martsredegørelse 2016-17_END

Bilag 157

Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers-sagen
Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen - Oversendelsesbrev
Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen

Bilag 158

Henvendelse af 13/3-17 fra Redan España om manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster

Bilag 159

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB)
SAU - oversendelsesbrev CCTB
Høringssvar Advokatsamfundet [DOK173640448]
Høring Rederiforeningen [DOK173640608]
Høringssvar DI [DOK173640371]
Høringssvar FSR [DOK173640402]
Høringssvar Team Effektiv Regulering [DOK176706738]
Høringssvar Landbrug - Fødevarer [DOK173640424]
Høringssvar - CCTB og CCCTB - LSR og SANST - efterår 2016 [DOK176703619]
Høringssvar SRF [DOK173640698]
Revideret grund- og nærhedsnotat - CCTB
Høringsskema CCTB CCCTB
SKMs rev. grund- og nærhedsnotat vedr. fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCTB)

Bilag 159

Bilag kan genbruges

Bilag 160

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016 (CCCTB)
SAU - oversendelsesbrev CCCTB
Høringssvar Advokatsamfundet [DOK173640448]
Høring Rederiforeningen [DOK173640608]
Høringssvar DI [DOK173640371]
Høringssvar Team Effektiv Regulering [DOK176706738]
Høringssvar FSR [DOK173640402]
Høringssvar Landbrug - Fødevarer [DOK173640424]
Høringssvar - CCTB og CCCTB - LSR og SANST - efterår 2016 [DOK176703619]
Høringssvar SRF [DOK173640698]
SKMs grund- og nærhedsnotat om kontrol med likvide midler, KOM (2016) 0825
Revideret grund- og nærhedsnotat CCCTB
Høringsskema CCTB CCCTB

Bilag 161

Lovudkast: Forslag til ejendomsvurderingsloven og forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Oversendelsesskrivelse til SAU - ny ejendomsvurderingslov og følgelov
Forslag til Ejendomsvurderingsloven
Følgelovforslag
Resume - Ejendomsvurderingsloven
Resume - Følgelovforslag

Bilag 162

Henvendelse af 22/3-17 fra Fanø Kommune vedrørende foretræde vedrørende fastfrysning af grundskylden

Bilag 163

Henvendelse af 22/3-17 fra Tønder Kommune vedrørende præsentation til foretræde den 23/3-17

Bilag 164

Fortroligt dokument.

Bilag 165

SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2016
Følgebrev til SAU
SKATs a°rsrapport 2016
Skatteankestyrelsens årsrapport 2016
Spillemyndighedens a°rsrapport 2016

Bilag 166

Henvendelse af 23/3-17 fra Lars Vestergaard vedrørende indberetningspligt for AirBnB og UBER
Hv Lars Vestergaard
1. Opsang til medlem af Folketinget
2. Lovgivningen om internet-baserede formidlere følger ikke med den tekniske udvikling
3. Uddybende argumenter og referencer til beslutningsforslag om indberetningspligt for alle internet
4. Principskitse for indberetningspligt

Bilag 167

Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-650/16, Bevola og Jens W. Trock mod Skatteministeriet
Oversendelsesskrivelse C-650 16
Notat til Folketingets Europaudvalg og Skatteudvalg (12122941 1)

Bilag 168

Henvendelse af 29/3-17 fra Danmarks Frie AutoCampere vedrørende til- og framelding af køretøjer
Skatteministeren - den svenske model
Den Svenske Model - notat

Bilag 169

Internt dokument.

Bilag 170

Redegørelse om SKATs indsats mod rocker- og bandekriminalitet
Følgebrev til Folketinget SKATs redegørelse om indsats mod rocker- og bandekriminalitet
Redegørelse om SKATs indsats mod rocker- og bandekriminalitet160317

Bilag 171

Henvendelse af 29/3-17 fra Vistisen Skatteadvokater vedrørende grundskyld

Bilag 172

EU-note om Montigruppens rapport om reform af EU’s egne indtægter
EU-note om Montigruppens rapport om reform af EU's egne indtægtr
EU-note om Montigruppens rapport om reform af EU's egne indtægtr

Bilag 173

Henvendelse af 4/4-17 fra Jens Larsen, Odense NV, om forskelsbehandling vedrørende skat, økonomi og juridisk ansvar for grundejere med parceller der er beliggende på private fællesveje vedrørende skat, økonomi og juridisk ansvar

Bilag 174

Internt dokument.

Bilag 175

Kvartalsredegørelsen om offentlige restancer 4. kvartal 2016
Følgebrev til SAU 4. kvartal 2016-1
Offentlige restancer - status pr december 2016

Bilag 176

Internt dokument.

Bilag 177

Uddrag af april-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2016/17, fra statsministeren

Bilag 178

Internt dokument.

Bilag 179

Henvendelse af 24/4-17 fra Peer Pedersen, Frederiksværk

Bilag 180

Orientering om ny model for værdiansættelse af gæld til det offentlige - PwC
Oversendelsesbrev til SAU
Model for værdiansættelse af fordringer - PwC

Bilag 181

Internt dokument.

Bilag 182

Internt dokument.

Bilag 183

Orientering om Danmarks Nationale Reformprogram 2017

Bilag 184

Internt dokument.

Bilag 185

Fortroligt dokument.

Bilag 186

Henvendelse af 1/5-17 fra Wismann Property Consult A/S vedrørende boligskat
170430-Brev til Skatteudvalget
160519-Retfærdige ejendomsskatter-lw3 a.ppt
160508-Ejendomsskatternes vilkårlighed cx
170430-Brev til Skatteministeren d

Bilag 187

Internt dokument.

Bilag 188

Program for Skatteudvalgets og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets høring om hvidvask den 15. maj 2017

Bilag 189

Statsrevisorernes brev af 25. januar 2017 om udvalgenes brug af Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretninger og Folketingets formands svarbrev af 28. april 2017

Bilag 190

Henvendelse af 9/5-17 fra Kjeld Nielsen, Fanø vedrørende beskatning af lejeindtægt i tofamiliehuse

Bilag 191

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-28/17, NN A/S om retten til fri etablering
SKMs notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-28-17 om retten til fri etablering
JSPU-godkendt notat til FEU og SAU
Security Marking.txt

Bilag 192

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-49/17 – Koppers Denmark A/S mod Skatteministeriet
oversendelsesskrivelse til FT
SKMs notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-49-17 – Koppers Denmark A-S mod Skatteministeriet
JSPU-godkendt notat til FEU og SU

Bilag 193

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 23. maj 2017, som er relevante for Skatteudvalget
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 23. maj 2017
SAU Samlenotat vedr ECOFIN 23 maj 2017

Bilag 194

Meddelelse om tilmelding til åben høring om skattely den 29. maj kl. 10.30-15 i Landstingssalen
Meddelelse om tilmelding til åben høring om skattely den 29. maj kl. 10.30-15 i Landstingssalen
Udkast til program for Skatteudvalgets høring om skattely.do..

Bilag 195

Præsentationer fra Skatteudvalgets høring om hvidvask den 15. maj 2017
Præsentation fra Jesper Berg, Finanstilsynet ved høring om hvidvask den 15. maj 2017 (1).pptx
Præsentation fra advokat Anne Birgitte Gammeljord ved høring om hvidvask den 15. maj 2017_2.pptx
Præsentation fra professor Linda Nielsen ved høring om hvidvask den 15. maj 2017.pptx

Bilag 196

Internt dokument.

Bilag 197

Henvendelse af 17/5-17 fra AutoCamperRådet vedrørende afgift for campingbiler/autocampere

Bilag 198

Henvendelse af 10/5-17 fra Struer Kommune vedrørende lokalisering af SKAT og det "Nye Skattevæsen"

Bilag 199

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektircitet elafgiftsloven (afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Oversendelsesbrev til EFK og SAU vedr. lovforslag om solceller
Lovforslag
Høringsbrev

Bilag 200

Orientering om høring af Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Orientering til SAU om høring af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet - høringsversion
Resumé

Bilag 201

Kontrolaktiviteter 2017 - Styrket regelefterlevelse på skatteområdet
Oversendelsesbrev, Kontrolaktivitetsplan 2017
Kontrolaktivitetsplan 2017

Bilag 202

SKATs gennemgang af bevillingsmæssige bindinger som følge af politiske aftaler i SKAT
Følgebrev vedr. SKATs gennemgang af bevillingsmæssige bindinger (SAU)
SKATs gennemgang af bevillingsmæssige bindinger

Bilag 203

Præsentationer fra høringen om skattely i Skatteudvalget den 29. maj 2017
a 5 Christen Folketingets Skatteudvalg.pptx
b Adam Hofri, Comments for Folketinget, 29.5.17.pptx
c Brooke talk for Danish Parliament, 29 May 2017.pptx
d Charlotte Jepsen Høring om skattely 180517.pptx
e Niels Johannesen Folketing_29May2017

Bilag 204

Henvendelse af 27/3-17 fra Vallensbæk Kommune vedrørende grundskyld

Bilag 205

Skatteministeriets præsentation fra den tekniske gennemgang af leasingregler og regler om registreringsafgift den 23. maj 2017

Bilag 206

Henvendelse af 31/5-17 fra Støtteforeningen Plejefamilier vedrørende plejefamiliers ansættelsesforhold

Bilag 207

Indtægtsliste for januar 2017
Indtægtsliste 01 Januar 2017
Indtægtsliste.

Bilag 208

Henvendelse af 31/5-17 fra Kenneth Holm vedrørende topskat

Bilag 209

Orientering om aftale indgået den 13. marts 2017 mellem Danmark og Singapores vedrørende automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti
Skatteudvalget - orientering om indgået CRS-aftale med Singapore
Dansk oversættelse af CRS-aftale med Singapore

Bilag 210

Henvendelse af 2/6-17 fra Vallensbæk Kommune vedrørende supplerende oplysninger om fastsættelse af grundværdi på erhvervsejendom

Bilag 211

Henvendelse af 1/6-17 fra F-Camping/Frie Campingpladser vedrørende klage over SKATs juridiske vejledninger
Hv
F-camping Brev Skatteminister 2017-06-01
F-camping SKAT Klage 2017-06-01

Bilag 212

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 16. juni 2017, som er relevante for Folketingets Skatteudvalg

Bilag 213

Internt dokument

Bilag 214

Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 1. kvartal 2017

Bilag 215

Orientering om henholdsvis organiseringsplanen "Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021" og lokaliseringsplanen "En skatteforvaltning i hele Danmark – Skatteforvaltningen 2021"

Bilag 216

Henvendelse af 4/4-17 fra Henry Røpke vedrørende udbytteskat og pension

Bilag 217

Rigsrevisionens beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 218

Internt dokument

Bilag 219

Henvendelse af 8/6-17 fra Hanno P. Ohlen vedrørende privat skattesag

Bilag 220

Indtægtsliste for november og december 2016, fra Skatteministeriet

Bilag 221

Redegørelse om omkostningsgodtgørelse

Bilag 222

Skatteministerens svar på EUU alm. del - spm. 68 om ændring af nummerplader

Bilag 223

Henvendelse af 22/6-17 fra Den Danske Dommerforening vedrørende nedsættelse af en skattekommission

Bilag 224

Henvendelse af 14/6-17 fra DANVA vedrørende aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Bilag 225

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)

Bilag 226

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Korrektion af fejlagtige indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger)

Bilag 227

Regeringens forslag til fremtidig model for udbytteadministrationen vedrørende børsnoterede aktier og rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe

Bilag 228

Orientering vedrørende sag om momsfritagelse af fertilitetsbehandling

Bilag 229

Henvendelse af 27/6-17 fra Jens Christiansen, Hillerød vedrørende retvisende årsrapport og lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Bilag 230

Henvendelse af 28/6-17 fra Den Danske Dommerforening vedrørende undersøgelseskommission om forholdene i SKAT

Bilag 231

Henvendelse af 28/6-17 fra Dansk Bilforhandler Union DBFU vedrørende foretræde om brugtvognsbranchens problemer med leasingselskabers omgåelse af bilafgiftsreglerne

Bilag 232

Kopi af SAU alm. del - bilag 228. Orientering vedrørende sag om momsfritagelse af fertilitetsbehandling

Bilag 233

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 11. juli 2017, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 234

Kvartalsredegørelsen om offentlige restancer 1. kvartal 2017

Bilag 235

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af køretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker m.v.)

Bilag 236

Udkast til kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT, fra justitsministeren

Bilag 237

Evaluering af den svenske boligjobordning, fra skatteministeren

Bilag 238

Orientering om revideret retssagsvejledning, fra skatteministeren

Bilag 239

Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov m.v.) samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 240

Forslag til Skatteindberetningslov samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 241

Forslag til Skattekontrollov samt resumé - Forslaget er sendt i høring med frist den 11/8-17, fra skatteministeren

Bilag 242

Yderligere besvarelse i forbindelse med samrådsspørgsmål AK og AL, fra justitsministeren

Bilag 243

Grund- og nærhedsnotat om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, fra skatteministeren

Bilag 244

Orienteirng om et endeligt kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT, fra justitsministeren

Bilag 245

Henvendelse af 4/7-17 fra Poul Erik Hjerrild-Nielsen, Lyngby om juridiske problemer med forslaget om de syv styrelser

Bilag 246

Kopi af henvendelse fra Foreningen Far til Børne- og Socialministeren om forskelsbehandling af børn og forældre i dansk familielovgivning og praksis

Bilag 247

Indtægtsliste februar 2017

Bilag 248

Henvendelse af 8/8-17 fra Flemming Pihl vedrørende privat benyttelsesafgift på gulpladebiler

Bilag 249

Henvendelse af 9/8-17 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedrørende private virksomheders skatteindbetaling

Bilag 250

Henvendelse af 8/8-17 fra Ronnie Hofs vedrørende problemer med SKAT fra foreningen Rimelig SKAT

Bilag 251

Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Bilag 252

Henvendelse af 10. august 2017 fra Peter Rose Bjare om dobbelt-/trippelbeskatning

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.