Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Internt dokument

Bilag 2

Rigsrevisionens beretning nr. 1/2022 om Skatteministeriets kontrol af selskabsskatten for store selskaber

Bilag 3

Præsentation fra lukket ekspertmøde om elektronisk simulerede væddemål den 22. september 2022 fra Landsbased Gamling Association Danmark (LGA)

Bilag 4

Internt dokument

Bilag 5

Internt dokument

Bilag 6

Rigsrevisionens notat om Folketingets behandling af beretninger, December 2022

Bilag 7

Kommissionens svar på spørgsmål fra danske MEP'ere om momsfritagelse for fritidsundervisning

Bilag 8

Orientering om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-573/22

Bilag 9

Internt dokument

Bilag 10

Orientering om ny plan for implementering af EU’s toldkodeks (EUTK)

Bilag 11

Internt dokument

Bilag 12

Notat "Resume af svar fra ECPRD-netværk vedrørende opkrævning af udbytteskat"

Bilag 13

Henvendelse af 3/1-23 fra Djursland Landboforening om genbeskatning af bygningsafskrivninger

Bilag 14

Orientering nr. 23 om Undersøgelseskommissionen SKAT

Bilag 15

Internt dokument

Bilag 16

Orientering om genudnævnelse af medlemmer til It-tilsynet

Bilag 17

Internt dokument

Bilag 18

Internt dokument

Bilag 19

Fortroligt dokument

Bilag 20

Henvendelse af 14/11-22 fra Tobaks Producenterne om udviklingen i den illegale handel med tobaks- og nikotinprodukter (anmodning om foretræde for udvalget)

Bilag 21

Internt dokument

Bilag 22

EU-nyt: Hvad er på Europaudvalgets menu de kommende seks måneder?

Bilag 23

Internt dokument

Bilag 24

Internt dokument

Bilag 25

Internt dokument

Bilag 26

Internt dokument

Bilag 27

Henvendelse af 15/1-23 fra Danmarks organisation for selvstændige frisører om tilbagebetaling af coronalån (anmodning om foretræde for udvalget) )

Bilag 28

Statsministerens januar-redegørelse for regeringens lovprogram 2022-23

Bilag 29

Internt dokument

Bilag 30

Folketingets Ombudsmands nyhed og artikel af 9. september 2022 om ombudsmandens rolle på skatteområdet

Bilag 31

Brev fra Europaudvalget vedrørende prioritering af EU-sager i 2023

Bilag 32

Henvendelse af 23/1-23 fra Peter Fausbøll om ukrainske indregistrerede personbiler

Bilag 33

Udkast til forslag om en ny ejendomsskattelov og udkast til forslag om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Bilag 34

Internt dokument

Bilag 35

Internt dokument

Bilag 36

Præsentationer fra gennemgang af Kommissionens arbejdsprogram med henblik på udvælgelse af forslag til en eller flere prioriterede EU-sager med relevans for Skatteudvalget i 2023 v/EU-konsulenten

Bilag 37

Præsentationer fra præsentation af Folketingets Ombudsmand og institutionens virke på skatteområdet v/ Folketingets Ombudsmand og områdechefen for Skattekontoret

Bilag 38

Orientering om udkast til forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af momsloven (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis moms-fradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.) og resumé heraf, fra skatteministeriet

Bilag 39

Lovudkast til forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven)

Bilag 40

Lovudkast til forslag til lov om midlertidigt solidaritetsbidrag

Bilag 41

Internt dokument

Bilag 42

Internt dokument

Bilag 43

Publikation fra Skattestyrelsen: Åbne skattelister - Provenuet fra selskabsskat rundede 100 mia. kr. i 2021, januar 2023

Bilag 44

Internt dokument

Bilag 45

Internt dokument

Bilag 46

Orientering om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens forenede præjudicielle sager C-639/22 – C-644/22, X m.fl. vedrørende moms og investeringsforeninger

Bilag 47

Henvendelse af 29/1-23 fra Bennet Onsvig om fokus på hjortevildtet og Schweisshundeførerens vilkår i Danmark

Bilag 48

Bilag udleveret på udvalgets møde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen den 2. februar 2023

Bilag 49

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger)

Bilag 50

Henvendelse af 5/2-23 fra Bjarne Ovesen vedrørende foretræde om undgåelse af momssvindel og tab på erhvervsdrivende, der går konkurs med en momsgæld

Bilag 51

Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 33 om effekten på provenu, BNP, arbejdsudbud, og erhvervsbelastningen af regeringens forslag om at indføre en passagerafgift på 100 kr. i gennemsnit

Bilag 52

Henvendelse af 7/2-23 fra Fair Maritim om statsstøtte til danske rederier

Bilag 53

Statsministerens februar-redegørelse for regeringens lovprogram 2022-23

Bilag 54

Kopi af samrådstale i forbindelse med samråd i EUU den 3. februar 2023

Bilag 55

Henvendelse af 8/2-23 fra Tanja Vilhof, Sverige, om Øresundsbroens priser og uændrede fradrag gennem 23 år

Bilag 56

Fortroligt dokument

Bilag 57

Internt dokument

Bilag 58

Publikation fra Skattestyrelsen, februar 2023: Digitale stopklodser forhindrer forkerte fradrag hos selvstændige

Bilag 59

Publikation fra Gældsstyrelsen, februar 2023: Gældsstyrelsens inddrivelsesprovenu i 2022

Bilag 60

Analyse fra Klimarådet: ”Landbrugets omstilling ved en drivhusgasafgift”

Bilag 61

Planche til åbent samråd den 23. februar 2023 om udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld, fra Skatteministeriet

Bilag 62

Redegørelse til Folketingets Ombudsmand vedrørende ændringer af BBR-oplysninger i deklarationsperioden

Bilag 63

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, KOM(2022) 707

Bilag 64

Publikation fra Toldstyrelsen, februar 2023: Tilbageholdte kontanter i 2022

Bilag 65

Lovudkast: Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere

Bilag 66

Meddelelse om endelig betænkning over statsregnskabet for 2021, der behandles på Finansudvalgets møde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen den 23. marts 2023

Bilag 67

Internt dokument

Bilag 68

Publikation fra Skattestyrelsen, marts 2023: Danskernes skattebetaling

Bilag 69

Præsentation fra Skatteministeriets tekniske gennemgang den 2. marts 2023 om kommentar til anbefalingerne i beretning nr. 13 om iværksætteri

Bilag 70

Henvendelse af 5. marts 2023 fra Jesper Bulskov, Lundby, om det nye ejendomsskattesystem

Bilag 71

Uddrag af Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2022/23

Bilag 72

Henvendelse af 6/3-23 fra Jens Juul Christiansen, Hillerød, om det nye ejendomsvurderingssystem og det nye ejendomsbeskatningssystem er i strid med tidligere udtalelser fra Ombudsmanden

Bilag 73

Grund- og nærhedsnotat om forslagspakke til ændringer af EU's fælles momsregler fremsat af Europa-Kommissionen den 8. december 2022

Bilag 74

Publikation fra Skattestyrelsen, marts 2023: Flere borgere benytter kørselsfradraget i 2021

Bilag 75

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol med handel af kryptovaluta fører til flere opkrævninger

Bilag 76

Internt dokument

Bilag 77

Baggrundsmateriale til Skatteudvalgets studietur til OECD i Paris den 26. og 27. marts 2023

Bilag 78

Brev til Skatteudvalgets formand om præsentation af It-tilsynets årlige redegørelse for Skatteudvalget

Bilag 79

Internt dokument

Bilag 80

Invitation til OECD Global Parliamentary Network den 4. - 5. april 2023 i Paris

Bilag 81

Publikation fra Skattestyrelsen: Indsats mod social dumping, marts 2023

Bilag 82

Status på ejendomsområdet for februar 2023

Bilag 83

Oversigt over planlagte faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 84

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 12 om effekten på den disponible indkomst af Moderaternes skatteforslag, fra økonomiministeren

Bilag 85

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 13 om effekten på Gini-koefficienten af Moderaternes skatteforslag både den samlede effekt på Gini samt effekten på Gini af hvert forslag, til økonomiministeren

Bilag 86

Internt dokument

Bilag 87

Rigsrevisionens notat af 7. marts 2023 med kvartalsvis oversigt over Folketinget behandling af beretninger fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Bilag 88

Orientering om halvårlig status på gældsaftalen, marts 2023

Bilag 89

Publikation fra Toldstyrelsen, marts 2023: Tilbageholdt narkotika 2022

Bilag 90

Publikation - Digitale kontroller på årsopgørelsen

Bilag 91

Publikation: Virksomhedernes skattebetaling

Bilag 92

Forslag til finanslov for 2023 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 93

Henvendelse af 24/3-23 fra Greater Copenhagen om foretræde vedrørende forslag til forenkling af Øresundsaftalen

Bilag 94

Program til Skatteudvalgets studietur til Paris-OECD den 26. - 27. marts 2023

Bilag 95

Orientering om opdateret afrapportering om den fælles myndighedsindsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked (indsatsen mod social dumping), fra beskæftigelsesministeren

Bilag 96

Plancher til teknisk gennemgang af finanslov for 2023 og skatteudgifter den 30. marts 2023

Bilag 97

Spørgsmål og svar fra MEP’er Morten Løkkegaard om anvendelsen af obligatoriske elektroniske ID06-kort på byggepladser i Sverige

Bilag 98

Borger- og retssikkerhedschefens egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingen på gaveafgiftsområdet

Bilag 99

Publikation: Antallet af frivilligt udelukkede spillere runder 40.000, fra skatteministeren

Bilag 100

It-tilsynets årlige redegørelse

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.