Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2017-18

Bilag 2

Fortroligt dokument

Bilag 3

Gennemsigtighedsrapport SKATs kontrolarbejde i 2016

Bilag 4

Program: FairTax og COFFERS, Bruxelles den 21. november 2017

Bilag 5

Henvendelse af 29/9-17 fra Kjelsø lejren, Erik Bertelsen vedrørende ændrede regler for momskompensation for velgørende foreninger

Bilag 6

Henvendelse af 4/10-17 fra Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark vedrørende oplæg om punktafgifter og grænsehandel

Bilag 7

Beretning nr. 8 afgivet den 2. oktober 2017 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder og udfordringer i forhold til skat og deleøkonomi

Bilag 8

Til orientering høringssvar og høringsoversigt om forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.), fra justitsministeren

Bilag 9

Henvendelse af 5/10-17 fra Susie Funder, Kagebutikken vedrørende dansk moms ved private ordrer fra Danmark

Bilag 10

Udvalgs- og gruppeformandsmøde onsdag den 11. oktober (dagsorden og bilag)

Bilag 11

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens årsberetning for 2016

Bilag 12

Pressemeddelelse "Folketingets Skatteudvalg nedsætter parlamentarisk arbejdsgruppe om skat og dele- og platformsøkonomi"

Bilag 13

indtægtslisten for juli 2017

Bilag 14

Internt dokument

Bilag 15

Henvendelse af 4/10-17 fra Jens Philippsen, Hasle vedrørende afgifter på elbiler

Bilag 16

Regeringens "Strategi for vækst gennem deleøkonomi" og Faktaark

Bilag 17

Henvendelse af 13/10-17 fra Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark vedrørende foretræde om reduktion af momskompensationen til almennyttige foreninger og fonde

Bilag 18

Orientering om afslutning af sagsbehandling af ordinær og ekstraordinær genoptagelse af fradrag for forbedringer (Ejendomsvurdering)

Bilag 19

Henvendelse af 13/10-17 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedr. revision af skat og moms

Bilag 20

Internt dokument

Bilag 21

Henvendelse af 17/10-17 fra Greenway-Denmark ApS, vedrørende emballageafgiften

Bilag 22

Fortroligt dokument

Bilag 23

Henvendelse af 16/10-17 fra Dansk Busvognmænd vedrørende anmodning om foretræde om udenlandske bussers manglende momsbetaling

Bilag 24

Kopi til orientering af ULØ alm. del - svar på spm. 156 om fordelingen af regeringens foreslåede skattelettelse på aktieindkomst m.v., fra skatteministeren

Bilag 25

Rapport om skattegab og skattekontrol, fra LO, HK og FSR

Bilag 26

Henvendelse af 20/10-17 fra Bo Torp Pedersen om toldbehandling af privatimport

Bilag 27

Internt dokument

Bilag 28

Program for ekspertmødet om skat og dele- og platformsøkonomi den 9. november 2017

Bilag 29

Henvendelse af 24/10-17 fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker vedrørende foretræde om el- og brændselsafgifter i fjernvarmesektoren

Bilag 30

Rapport om ”Sanering af punktafgifter”

Bilag 31

Henvendelse af 24/10-17 fra Sven-Erik Sandberg vedrørende forskelsbehandlingen af samlevendes skattebetaling

Bilag 32

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 7/11-17

Bilag 33

Henvendelse af 26/10-17 fra Arne Schmidt, Grenaa vedr. lagerbeskatningsordningen

Bilag 34

Præsentation fra Søfartens Lederes foretræde i Skatteudvalget den 26/10-17

Bilag 35

Bilag til Rapport om ”Sanering af punktafgifter”

Bilag 36

Orientering om åbningskrivelse vedrørende manglende gennemførelse af CBE-direktiv (SKM: 99494)

Bilag 37

Orientering om aftale indgået den 21. juni 2017 mellem Danmark og de Forenede Amerikanske

Bilag 38

Henvendelse af 20/10-17 fra Statsautoriseret revisor Bjarne Engbjerg-Pedersen vedrørende momssvindel

Bilag 39

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. juni 2017

Bilag 40

Internt dokument

Bilag 41

Status over grænsehandel 2017

Bilag 42

Indtægtsliste for august 2017

Bilag 43

Status over grænsehandel, fra skatteministeren

Bilag 44

Henvendelse af 2/11-17 fra Victor Nordam Suadicani vedrørende lovgivning omkring gambling i videospil

Bilag 45

Oplæg fra den tekniske gennemgang om deleøkonomisk strategi den 2/11-17 fra skatteministeren

Bilag 46

Brev til Skatteudvalget vedr. udvælgelse af sager fra Kommissionens arbejdsprogram for 2018 som Skatteudvalget og Europaudvalget skal lave en særlig grundig faglig behandling af

Bilag 47

Kopi af (20161) ULØ alm. del - svar på spm. 156 om fordelingen af regeringens foreslåede skattelettelse på aktieindkomst

Bilag 48

Præsentation fra foretrædet den 12. oktober 2017 med medarbejdergruppe i SKAT Tønder om placering af skattestyrelsesenhed i Sønderjylland

Bilag 49

Kopi af svar på FIU alm. del - spm. 35 at opgøre fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse i antal kroner pr. indbygger over 18 år i år 2015, det måtte medføre, såfremt forslaget om nedsættelse af skatten på positiv kapitalindkomst i regeringens erhvervsudspil gennemføres, fra skatteministeren

Bilag 50

Rejserapport fra delegationsrejse til interparlamentarisk møde i Bruxelles den 10. oktober 2017

Bilag 51

Henvendelse af 10/11-17 fra HORESTA vedrørende foretræde om national deleøkonomisk strategi

Bilag 52

Pressemeddelelse af 12/11-17 fra Det Økologiske Råd om erhverspakken

Bilag 53

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer, KOM (2017) 567

Bilag 54

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførselsforordning (EU) 282/2011 hvad angår visse fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet, KOM (2017) 568

Bilag 55

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, KOM (2017) 569

Bilag 56

Henvendelse af 14/11-17 fra Byg1By vedrørende foretræde om momsfritagelse for foreninger

Bilag 57

Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 3. kvartal 2017

Bilag 58

Præsentationer fra Skatteudvalgets ekspertmødet om deleøkonomi den 9. november 2017

Bilag 59

Internt dokument

Bilag 60

Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-502/17, C&D Acquisition

Bilag 61

Præsentation fra Foreningen af Danske Kraftvarmeværker anvendt under foretræde den 16. november 2017

Bilag 62

Præsentation fra HORESTA anvendt under foretræde den 16. november 2017

Bilag 63

Præsentation fra Folketingets EU-konsulent om Kommissionens arbejdsprogram for 2018

Bilag 64

Internt dokument

Bilag 65

Indtægtsliste for september 2017

Bilag 66

Invitation til teknisk gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) fredag den 15. december 2017 kl. 14.00-15.00 i Beskæftigelsesministeriet

Bilag 67

Grund- og nærhedsnotat om forslag til kommisionsbeslutning om et sporings- og sikkerhedsmærkatsystem for tobaksvarer, jf. artikel 15 og 16 i tobaksvaredirektivet (komitésag)

Bilag 68

Berigtigelse, L 4 (ændring af forskellige bilafgifter i registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven), fra skatteministeren

Bilag 69

Samlenotat for det punkt på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. december 2017, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 70

Internt dokument

Bilag 71

Internt dokument

Bilag 72

Internt dokument

Bilag 73

Henvendelse af 28/11-17 fra Elin og Lars Holst vedrørende beregning af ejerafgift på autocampere

Bilag 74

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.) samt resumé

Bilag 75

Materiale fra Byg1By's foretræde for udvalget den 30. november 2017

Bilag 76

Henvendelse af 29/11-17 fra Jens Larsen, Odense NV, om grundejeres forpligtelser

Bilag 77

Henvendelse af 1/12-17 fra KPMG ACOR TAX vedr. international dobbeltbeskatning

Bilag 78

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om afgiftaf elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften forcampingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere) og resumé, fra skatteministeren

Bilag 79

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktivom ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, KOM(2017) 335 af 21. juni 2017

Bilag 80

Henvendelse af 12/12-17 fra Greenway-Denmark ApS vedrørende emballageafgift

Bilag 81

Henvendelse af 13/12-17 fra Eva Hancock, Viborg vedrørende skattelettelser

Bilag 82

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lån til betaling af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)

Bilag 83

Fortroligt dokument

Bilag 84

Indtægtslisten for oktober 2017

Bilag 85

Fortroligt dokument

Bilag 86

Advokatredegørelse om forholdene vedrørende SKATs udbetalingaf refusion af udbytteskat

Bilag 87

Henvendelse af 18/12-17 fra Kagebutikken.dk vedrørende illegal import af chokolade

Bilag 88

December-redegørelse 2017-18

Bilag 89

Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på told-området, fra Statsrevisorerne

Bilag 90

Lovudkast til lov om ændring af ligningslovenog forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fritelefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser vedrørendebørneopsparing), fra skatteministeren

Bilag 91

Lovudkast til lov om ændring af kildeskatteloven,ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven (Bedre vilkår fortildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder ombord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for visse handelsskibe,ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.), fra skatteministern

Bilag 92

Complianceundersøgelser af borgere og virksomheder, indkomståret 2014, fra skatteministeren

Bilag 93

Skatteministeriets rapport om Model for nye regler om udbetaling af børne- og ungeydelse

Bilag 94

Henvendelse af 24. december 2017 fra Bruno Skibbild om forslag om deling af børnepenge

Bilag 95

Program til høring om Paradise Papers torsdag den 11/1-18, kl. 10.30-13.00

Bilag 96

Lovudkast - forslag til Lov om ændring af lov om afgiftaf vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, deropkræver betaling for brug af veje, broer eller tunneler) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 97

Henvendelse af 6/1-18 fra Mogens Troen, Ballerup om online spil

Bilag 98

Orientering om grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift, fra skatteministeren

Bilag 99

Orientering om Skatteministeriets notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-592/17, Skatteministeriet mod Baby Dan A/S, fra skatteministeren

Bilag 100

Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sagC-555/17, 2M-Locatel A/S mod Skatteministeriet, fra skatteministeren

Bilag 101

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) 23. januar 2018, fra finansministeren

Bilag 102

Præsentationer fra Skatteudvalgets og Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalgets høring den 11. januar 2018 om "Paradise papers, tax havens and the digital economy"

Bilag 103

Prioriterede EU-sager for 2018

Bilag 104

Meddelelse om invitation til Europæisk parlamentarisk uge i Europa-Parlamentet i Bruxelles den 19. og 20. februar 2018

Bilag 105

Henvendelse af 7/1-18 fra Tinamaria vedr. en skattesag

Bilag 106

Internt dokument

Bilag 108

Henvendelse af 17/1-18 fra Salling Efterskole vedrørende opvarmning med egen naturgaskedel til jordvarme

Bilag 109

Notat om intervention i EU-Domstolens sag C-591/17, Republikken Østrig mod Forbundsrepublikken Tyskland vedrørende den tyske vejafgift for person- og varebiler, fra skatteministeren

Bilag 110

Internt dokument

Bilag 111

Henvendelse af 11/1-18 fra Martin Bergmann, Risskov vedr. uddannelsesbidrag

Bilag 112

Internt dokument

Bilag 113

Notat om regulering af deleøkonomi i udvalgte lande

Bilag 114

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2017

Bilag 115

1. udkast til beretning om udstedelse af skattekort til illegale indvandrere

Bilag 116

Henvendelse af 28/1-18 fra Erik Ovesen vedrørende registreringsafgift på veteranbil ved udskiftning af reservedel

Bilag 117

Henvendelse af 30/1-18 fra Torben Wilken vedrørende overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller

Bilag 118

Henvendelse af 2/2-18 fra AutoBranchen Danmark vedrørende bilforhandlernes afgiftsberegninger

Bilag 119

Orientering om åbningsskrivelse nr. 2018/0018 om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og åbningsskrivelse nr. 2018/0019 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Bilag 120

2. udkast til beretning om udstedelse af skattekort til illegale indvandrere

Bilag 121

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)

Bilag 122

Beretning afgivet af Skatteudvalget den 8. februar 2018 om udstedelse af skattekort til illegale indvandrere

Bilag 123

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2017-18

Bilag 124

Internt dokument

Bilag 125

EU-note om ØMU’ens fremtid

Bilag 126

Internt dokument

Bilag 127

Internt dokument

Bilag 128

Udkast til brev om Undersøgelseskommissionen om SKAT, fra justitsministeren

Bilag 129

EU-note om EU's fremtidige budget post 2020

Bilag 130

Henvendelse af 20/2-18 fra Dansk Metal, Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010 vedrørende udvidelse af DIS ordningen

Bilag 131

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (nedsættelse af elvarmeafgiften), fra skatteministeren

Bilag 132

Orientering om brev til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om revideret udkast til tillægskommissorium for Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 133

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskattelovenog forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel tilgodtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven) m.v.

Bilag 134

Lovudkast - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven(Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt), fra skatteministeren

Bilag 135

Internt dokument

Bilag 136

Indtægtslisten for november 2017

Bilag 137

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af afskrivningslovenog ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøg og forskning) samt resumé

Bilag 138

Internt dokument

Bilag 139

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 13. marts 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 140

Kopi af brev fra Folketingets formand til justitsministeren om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 141

Henvendelse af 6/3-18 fra Flemming Udbjørg, Slagelse vedrørende forhøjet skatteopkrævning

Bilag 142

Foreløbige grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018

Bilag 143

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ligningslovenog personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalingerm.v.) samt resumé

Bilag 144

Internt dokument

Bilag 145

Henvendelse af 8/3-18 fra Dansk Skovforening om etablering af en skovkontoordning

Bilag 146

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2017/18

Bilag 147

Henvendelse af 12/3-18 fra Jørgen Jensen, Næstved om, at organisationer planlægger at udbetale skattefri vederlag forklædt som lån til deres medlemmer i stedet for strejkegodtgørelse

Bilag 148

Orientering vedrørende EU's fælles sortliste

Bilag 149

Yderligere høringssvar vedrørende L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)

Bilag 150

Henvendelse af 13/3-18 fra Palm Aviation vedrørende boligskat

Bilag 151

Fortroligt dokument

Bilag 152

Fortroligt dokument

Bilag 153

Fortroligt dokument

Bilag 154

Indtægtslisten for december 2017

Bilag 155

Henvendelse af 8/3-18 fra FDBR - Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter vedrørende foretræde om certificering af bogholdere

Bilag 156

Henvendelse af 21/3-18 fra NOAH-Trafik vedrørende rapporten Økonomi og Miljø 2018

Bilag 157

Notat om Kommissionens åbningsskrivelse af 24/1-18 om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettes iht. hvidvaskreguleringen

Bilag 158

SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2017, fra skatteministeren

Bilag 159

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer), fra skatteministeren

Bilag 160

Rapport om skattegab og offentlige finanser, fra skatteministeren

Bilag 161

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven (Ny målemetode for visse bilers brændstofforbrug) samt resumé, fra skatteministeriet

Bilag 162

Henvendelse af 27/3-18 vedrørende forslag til ændring af kildeskatteloven (modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt), fra Henrik Engell-Jensen

Bilag 163

Jørgen Jensens henvendelse af 29. marts 2018 til Skatteministeriet vedr. konfliktlån

Bilag 164

Internt dokument

Bilag 165

Henvendelse fra Maja Rosendahl Frederiksen, Handewitt, modtaget via MF Christian Juhl (EL).

Bilag 166

Internt dokument

Bilag 167

Baggrundsmateriale til Skatteudvalgets temamøde om kryptovaluta den 11. april 2018

Bilag 168

Materiale fra Finn Skytte i anledning af foretræde for Skatteudvalget den 5. april 2018.

Bilag 169

Dansk Skovforenings notat om etablering af en skovkontoordning inden for skovbruget

Bilag 170

Justitsministerens brev af d.d. til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med anmodning til Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i kommissionens undersøgelse.

Bilag 171

Baggrundsnotat om den skattemæssige behandling af bitcoins

Bilag 172

Internt dokument

Bilag 173

Henvendelse af 11/4-18 fra KPMG ACOR TAX vedrørende højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Bilag 174

Skatteministeriets reviderede grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018.

Bilag 175

Præsentationer fra temamøde om kryptovaluta den 11. april 2018

Bilag 176

Internt dokument

Bilag 177

Publikationen Kontrolaktiviteter 2018

Bilag 178

Grund- og nærhedsnotater om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse, KOM(2018) 147, samt forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester, KOM(2018) 148

Bilag 179

Brev fra EUU vedrørende nærhedstjek af forslag om beskatning af den digitale økonomi

Bilag 180

Henvendelse af 17/4-18 fra FSR-danske revisorer, DI, Advokatsamfundet og Dansk Erhverv vedrørende klagestrukturen

Bilag 181

Præsentationer fra møde med Dansk Byggeri og Rockwool Fonden den 19. april 2018

Bilag 182

Henvendelse af 19/4-18 fra Dansk Kapelmesterforening om at medlemmer ikke anerkendes at være selvstændigt erhvervsdrivende

Bilag 183

Internt dokument

Bilag 184

EU-note om beskatning af den digitale økonomi

Bilag 185

Henvendelse af 21/4-18 fra Claus Boxenbaum og Poul G. Jensen vedrørende bopælskriteriet i Kildeskatteloven

Bilag 186

Danmarks Nationale Reformprogram 2018

Bilag 187

Uddrag af april-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2017-18

Bilag 188

Internt dokument

Bilag 189

Henvendelse af 26/4-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende regeringens medieudspil - statsstøtte og moms

Bilag 190

Henvendelse af 1/5-18 fra Dansk Elbil Alliance m.fl. vedrørende beskatning af grøn bil som firmabil

Bilag 191

Brev af 2/5-18 fra Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene vedr. anbefalinger til udvalgene om arbejdet med Verdensmålene

Bilag 192

Indtægtsliste for januar 2018

Bilag 193

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer, 4. kvartal 2017

Bilag 194

Notat om afgivelse af skriftligt indlæg i EU-Domstolens sag C-71/18, KPC Herning

Bilag 195

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 25. maj 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 196

Internt dokument

Bilag 197

Internt dokument

Bilag 198

Fortroligt dokument

Bilag 199

Indtægtsliste for februar 2018

Bilag 200

Invitation til teknisk gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold d. 13. juni 2018, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 201

Brev til EUU - Udtalelse om Europa-Kommissionens to direktivforslag til regler om beskatning af den digitale økonomi KOM (2018) 147 og KOM (2018) 148

Bilag 202

Begrundet udtalelse fra det hollandske 2. kammer (repræsentanternes hus) og det maltesiske repræsentanternes hus om KOM (2018) 147 og 148 - digital beskatning

Bilag 203

Orientering vedrørende ansættelse af en selskabsskattedirektør

Bilag 204

Orientering om status i udbyttesagen

Bilag 205

Orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer

Bilag 206

Internt dokument

Bilag 207

Internt dokument

Bilag 208

Henvendelse af 26/5-18 fra John Hansen vedrørende kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj

Bilag 209

Orientering om evaluering af den ændrede klagestruktur på skatteområdet

Bilag 210

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven (implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD))

Bilag 211

Orientering om begrundet udtalelse vedr. grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, fra justitsministeren

Bilag 212

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 22. juni 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 213

Henvendelse af 12/6-18 fra Wøldike vedrørende beskatning af aktionærlån

Bilag 214

Internt dokument

Bilag 215

Orienteringsbrev vedrørende igangsættelse af eksternt review af EUTK-implementeringen

Bilag 216

Brev om indvielse af de nye styrelser, fra skatteministeren

Bilag 217

Internt dokument

Bilag 218

Indtægtslisten for marts 2018

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.