Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2018-19

Bilag 2

Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 2. kvartal 2018

Bilag 3

Orientering om høringsnotat og høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.), fra kulturministeren

Bilag 4

Henvendelse af 5/10-18 fra De Professionelle Uafhængige Tatovører vedrørende foretræde om ensretning af skatteregler m.v.

Bilag 5

Indtægtslisten for juni 2018

Bilag 6

Henvendelse af 7/10-18 fra Jens Peter Lumbye Sørensen, Taastrup om SKATs fastsættelse af grundskyld for projektejendomme

Bilag 7

Præsentation af 8/10-18 fra Peter Thielst Jessen vedr. grundskyld i Danmark

Bilag 8

Internt dokument

Bilag 9

Orientering om beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer der udebliver fra periodisk syn

Bilag 10

Oplæg fra De Professionelle Uafhængige Tatovører anvendt under foretræde om ensretning af skatteregler m.v. den 11. oktober 2018

Bilag 11

Oplæg fra Grænsehandelsalliancens foretræde den 11. oktober 2018 om grænsehandelspakke i finanslovsforslaget for 2019

Bilag 12

Fortroligt dokument

Bilag 13

Fortroligt dokument

Bilag 14

Fortroligt dokument

Bilag 15

Fortroligt dokument

Bilag 16

Notat med svar på spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt den 30. august 2018 i Beskæftigelsesministerietpå et spørgsmål stillet under den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forholde (social dumping), som blev afholdt torsdag den 30. august i Beskæftigelsesministeriet

Bilag 17

Orientering om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 18

Henvendelse af 12/10-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 19

Kopi af materiale sendt til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKATs redegørelse om udlevering af materiale og rykkerproceduren, fra justitsministeren

Bilag 20

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktivet (direktiv 92/83/EØF) om harmonisering af punktafgifts-strukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer, KOM(2018) 0334 af 25. maj 2018

Bilag 21

Internt dokument

Bilag 22

Indtægtslisten for juli måned 2018

Bilag 23

Orientering om udkast til forslag til lov omindsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven), fra justitsministeren

Bilag 24

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 6. november 2018 som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 25

Kopi af brev til UFO om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 26

Henvendelse af 30/10-18 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende opfølgning på foretræde om muligheder for anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer

Bilag 27

Henvendelse af 30/10-18 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende foretræde om provenu neutral grøn omstilling i transportsektoren

Bilag 28

Internt dokument

Bilag 29

Notat der beskriver de samlede midler afsat til Skatteministeriet

Bilag 30

Redegørelse om referat af statusmøde mellem Undersøgelseskommissionen og Skatteministeriet

Bilag 31

Orintering om status for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 32

Fortroligt dokument

Bilag 33

Invitation til debatmøde om SKAT og bogen ”Overmod og afmagt” den 15. november 2018 på Københavns Universitet

Bilag 34

Henvendelse af 5/11-18 fra Tænketanken Cevea vedrørende skattekontrol og skattegab for virksomheder i Danmark

Bilag 35

Internt dokument

Bilag 36

Programmet til høring om Danske Bank og hvidvask den 19. november 2018 i Landstingssalen

Bilag 37

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-458/18, GVC Services

Bilag 38

Henvendelse af 26/10-18 fra Hans Bak vedrørende foretræde om befordringsfradrag

Bilag 39

Internt dokument

Bilag 40

Internt dokument

Bilag 41

Orientering om EU-Kommissionens godkendelse af udvidelse af tonnageskatteordningen

Bilag 42

Præsentation fra Finans Danmark anvendt under møde den 8. november 2018

Bilag 43

Henvendelse af 8/11-18 fra Benny Lillie Mørk, Løkken, vedrørende beskatning af søfolk

Bilag 44

Henvendelse af 9/11-18 fra Bente Hamann, Brøndby Strand, vedrørende ændring af kapitalpension til alderspension

Bilag 45

Orientering om udenlandske advokatfirmaers rådgivning af Skattestyrelsen

Bilag 46

Orientering om Bech-Bruuns rolle i udbyttekomplekset

Bilag 47

Internt dokument

Bilag 48

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2017

Bilag 49

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Danske Tegl A/S og KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 50

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende provenuneutral grøn omstilling i transportsektoren

Bilag 51

Beretning nr. 4 fra Statsrevisorerne om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Bilag 52

Præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra Fleggaard Holding A/S vedrørende grænsehandel

Bilag 53

Evaluering af eksportgodtgørelsesordningen for køretøjer, der eksporteres til udlandet

Bilag 54

Orientering om kopi af Udenrigsministeriets orienteringsbrev til EUU om modtagelse af begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende registrering og behandling af registreringsoplysninger for køretøjer

Bilag 55

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingslovenog forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændringaf vurderingsterminen, udskydelse af fremrykningen af beskatningsgrundlaget m.v.)

Bilag 56

Henvendelse af 17/11-18 fra DVCA - brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels vedrørende forslag til revision af virksomhedsskatteordningen

Bilag 57

Invitation fra beskæftigelsesministeren til teknisk gennemgang af ATP’s investeringsstrategi den 14. december 2018

Bilag 58

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 4/12-18, fra finansministeren

Bilag 59

Kopi af høringsnotat og høringssvar vedrørende L 107 - Forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven), fra justitsministeren

Bilag 60

Baggrundsmateriale til temamøde den 29. november 2018 om projekt CumExFiles

Bilag 61

Henvendelse af 24/11-18 fra Flemming Jørgensen, Hadsten, vedrørende udbyttesagen

Bilag 62

Orientering om supplerende høringssvar og høringsnotat vedr. forslag til lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) (L 107), fra justitsministeren

Bilag 63

Internt dokument

Bilag 64

Supplerende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 4. december 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 65

Fortroligt dokument

Bilag 66

Lovudkast: Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning samt resumé

Bilag 67

Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018

Bilag 68

Orientering vedrørende ny momspraksis for hyrevogne

Bilag 69

Henvendelse af 30/11-18 fra DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening vedrørende den fremtidige håndtering af restancer til offentlige myndigheder

Bilag 70

Orientering om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/0327>2018/0328 (doku-mentnr. SG-Greffe (2018)D/20840), fra skatteministeren

Bilag 71

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder, KOM(2018)21 af 18. januar 2018

Bilag 72

Orientering om Kommissær Moscovicis besvarelse af skatteministerens brev vedrørende svindel med udbytteskat

Bilag 73

Henvendelse af 3/12-18 fra Stefan Lehm vedrørende foretræde om ejendomsskat

Bilag 74

Orientering vedr. Copenhagen Towers, fra skatteministeren

Bilag 75

Orientering om undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligt, fra erhvervsministeren

Bilag 76

Oversendelse af redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, fra skatteministeren

Bilag 77

Internt dokument

Bilag 78

Henvendelse af 10/12-18 fra Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR-danske revisorer om Erhvervsministeriets udmelding og undersøgelse om revision

Bilag 79

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold 2012- 3. kvartal 2018, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 80

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.)

Bilag 81

Orientering om ATP-redegørelser vedrørende samarbejde med Macquire

Bilag 82

December-redegørelse - Status for lovforslag m.v. 2018-19

Bilag 83

Talepapir fra Erik Lund fra møde med skatteministeren den 5. november 2015

Bilag 84

Orientering om Skatteankestyrelsens rapportering - 3. kvartal 2018

Bilag 85

Fortroligt dokument

Bilag 86

Fortroligt dokument

Bilag 87

Skatteministeriets analyse af udviklingen i negativ moms i perioden 2008-17

Bilag 88

Notat om status på beholdningen af SU-gæld fra danskestatsborgere, statsborgere i EU/EØS lande og i tredjelande samt provenuet for de sidste 12 mdr. fra den 1/7-17 til den 30/6-18

Bilag 89

Internt dokument

Bilag 90

Internt dokument

Bilag 91

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer)

Bilag 92

Kopi af spørgsmål fra MEP fra Jeppe Kofod om fair skat-klausul i offentlige udbud og svar herpå

Bilag 93

Henvendelse af 14/12-18 fra Henning Bendahl vedrørende fradrag på depotafgift på udenlandske aktier

Bilag 94

Brev om analysen vedrørende udstedelse af skattekort til illegale indvandrere fra skatteministeren og udlændinge- og integrationsministeren

Bilag 95

Kopi til orientering af ERU alm. del - svar på spm. 124 om ministeren vil orientere udvalget om den tyske finansministers svar på ministerens henvendelse om svindlen med udbytteskatten, når svaret foreligger, fra skatteministeren

Bilag 96

Henvendelse af 18/12-18 fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) vedrørende Tendensanalyse 2018, Danske destillerier - En branche i spirende vækst

Bilag 97

Indtægtslisten for august 2018

Bilag 98

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)

Bilag 99

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.)

Bilag 100

Status fra Skattestyrelsen om tilbud om køb af skatteoplysninger

Bilag 101

Orientering vedrørende sager om manglende ejendomsværdiansættelser

Bilag 102

Lovudkast: Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskattelo-ven (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat)

Bilag 103

Fortroligt dokument

Bilag 104

Fortroligt dokument

Bilag 105

Internt dokument

Bilag 106

Slides anvendt ved teknisk gennemgang den 13. december 2018 vedrørende den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 107

Indtægtsliste september 2018, fra skatteministeren

Bilag 108

Indtægtsliste oktober 2018, fra skatteministeren

Bilag 109

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser, fra skatteministeren

Bilag 110

Grundnotat og nærhedsnotat om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer - KOM(2018) 819

Bilag 111

Grundnotat og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig - KOM (2018) 0813

Bilag 112

Grundnotat og nærhedsnotat om gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere - KOM(2018) 0812

Bilag 113

Grundnotat og nærhedsnotat om momsgennemførelsesfordningen - KOM(2018) 0821

Bilag 114

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet fsva. indholdet i de nationale elektroniske registre - KOM(2018) 0349

Bilag 115

Præsentation fra Stefan Lehms foretræde for udvalget den 10/1-19 om ejendomsskat

Bilag 116

Europæisk parlamentarisk uge (EPW) i Europa-Parlamentet i Bruxelles, den 18. - 19. februar 2019 - invitation og foreløbigt program

Bilag 117

Samlenotat vedrørende ECOFIN 22. januar 2019, fra finansministeren

Bilag 118

Notat om regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse, vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, fra skatteministeren

Bilag 119

Invitation til teknisk gennemgang om Brexit den 23/1-19 i Udenrigsministeriet

Bilag 120

Henvendelse af 11/1-19 fra Finans og Leasing om firmabilbeskatning for leasede biler

Bilag 121

Regeringens intervention i en statsstøttesag vedrørende Post Danmark, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, fra skatteministeren

Bilag 123

Invitation til teknisk gennemgang af ATP's investeringsstrategi, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 124

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 125

Notat om gennemførelse af Rådets direktiv om ændring af direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen, fra skatteministeren

Bilag 126

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om retsafgifter (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.), fra skatteministeren

Bilag 127

Internt dokument

Bilag 128

Notater til teknisk gennemgang om ATPs investeringer den 29. januar 2019, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 129

Invitation til Dansk Fjernvarmes og Dansk Industris overskudsvarmearrangementet torsdag den 31. januar på Det Kongelige Bibliotek

Bilag 130

Henvendelse af 26/1-19 fra Ole Harkild, vedrørende ejendomsværdiskat for andelsboligforeninger

Bilag 131

Fortroligt dokument

Bilag 132

Fortroligt dokument

Bilag 133

Statsministerens februarredegørelse for afvikling af regeringens lovprogram 2018-19

Bilag 134

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 12. februar 2019

Bilag 135

Internt dokument

Bilag 136

Invitation til parlamentarikerkonference i forbindelse med Verdensbankens og IMF’s forårsmøder april 2019

Bilag 137

Orientering om åbningsskrivelse om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 138

Henvendelse af 5/2-18 fra Kirsten Knudsen, Brønderslev, om personfradrag

Bilag 139

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (momssystemdirektivet)

Bilag 140

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om ændring af momsgennemførelsesforordning

Bilag 141

MEP-spørgsmål om cum-ex-skandalen/udbytteskatskandalen

Bilag 142

Henvendelse af 13/2-19 fra Jørgen Larsen vedrørende privat skattesag herunder frister for klagesager

Bilag 143

Orientering om forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af DenEuropæiske Union uden en aftale, fra udlændinge- og integrationsministeren

Bilag 144

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.)

Bilag 145

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe)

Bilag 146

Henvendelse af 21/2-19 fra NOAH-Trafik om udviklingen i transportrelaterede afgifter gennem de sidste 30 år

Bilag 147

Materiale som Rigsrevisionen udleverede 18. januar 2019 på baggrund af en aktindsigtsbegæring fra Berlingske

Bilag 148

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 149

Henvendelse af 22/2-19 fra Jens Lauritzen om beskatning af indkomst ved køb og salg af antikviteter

Bilag 150

Henvendelse af 22/2-19 fra Henrik Hagemann, Frederiksberg om bankernes dokumentationskrav til frivillige foreninger, der opleves voldsomt bureaukratiske og tidsrøvende

Bilag 151

Internt dokument

Bilag 152

Orientering af analyse vedrørende skattekort

Bilag 153

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 12. marts 2019, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 154

Orientering om foranalyse vedrørende mulighederne for automatisk at sikre, at der ikke udstedes skattekort til illegale indvandrere, fra skatteministeren og udlændinge- og integrationsministeren

Bilag 155

Internt dokument

Bilag 156

Orientering om faste publikationer og afrapporteringer fra Skatteministeriet

Bilag 157

Internt dokument

Bilag 158

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om lønsumsafgift m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.) og resumé, fra skatteministeren

Bilag 159

Henvendelse af 8/3-19 fra Stilladsarbejdernes brancheklub af 1920 om skattesvindel på HOFOR og forslag om samkøring af data fra RUT-register med opkrævning fra SKAT

Bilag 160

Fortroligt dokument

Bilag 161

Orientering om hovedkonklusionerne i eksternt review af EUTK-implementeringen af EU-Toldkodeksen

Bilag 162

Henvendelse af 7/3-19 fra Kirsten Sydendal om lige opstarts-SU for alle 18-årige

Bilag 163

Kopi af svar fra erhvervsministeren på ERU alm. del – spørgsmål 160 om kommentar til henvendelse fra Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR - danske revisorer om Erhvervsministeriets udmelding og undersøgelse om revision

Bilag 164

Kopi af henvendelse af 11/3-19 fra A/S Dansk Shell om overskudsvarme

Bilag 165

Tal og tendenser om social dumping - marts 2019

Bilag 166

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)

Bilag 167

Orientering om hastelovforslag om forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug, fra skatteministeren

Bilag 168

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2018/19

Bilag 169

Internt dokument

Bilag 170

Orientering om evaluering af stramningerne på leasingområdet

Bilag 171

Orientering om redegørelse vedr. nul-ejendomme - Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat og/eller grundskyld

Bilag 172

Orientering om National Reformprogram 2019

Bilag 173

Henvendelse af 15/3-19 fra Danish Online Gambling Association (DOGA) om spilbranchens adfærdskodeks

Bilag 174

Internt dokument

Bilag 175

Henvendelse af 18/3-18 fra Hejm Vilsgaard Advokater vedrørende foretræde om dobbeltbeskatning af aktionærlån

Bilag 176

Internt dokument

Bilag 177

Status for arbejdet med regnskabet for § 38. Skatter og afgifter

Bilag 178

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 179

Tal og tendenser fra Gældsstyrelsen - Inddrivelsesprovenu for 2018 samt pressemeddelese

Bilag 180

Mål- og resultatplaner for 2019 for Skatteministeriets ni styrelser

Bilag 181

En skatteforvaltning i fremdrift - Skatteforvaltningen 2025 – Fornyet oplæg til politisk samling

Bilag 182

Årsrapporter fra Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden for 2018 samt Skatteministeriets departements finansielle årsregnskab for 2018

Bilag 183

Henvendelse af 21/3-19 fra Jens Bentzen, Århus N vedrørende telefonhenvendelser til SKAT

Bilag 184

Henvendelser af 22. og 24. marts 2019 fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Bilag 185

Tal og Tendenser fra Gældsstryelsen: Tidlig indsats over for virksomheder med gæld, marts 2019

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Bilag 187

Indtægtslisten for november 2018

Bilag 188

Henvendelse af 28/3-19 fra Dansk Bilbrancheråd om bemærkninger til rapport om evaluering af leasingstramningerne (L 4)

Bilag 189

Orientering om indgået forlig med it-leverandøren KMD om leveringen af it-systemet EFI

Bilag 190

Orientering om vejledningskampagne om deleøkonomi forår 2019

Bilag 191

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2019/0030>2019/0033 om manglende gennemførelse af i alt fire direktiver - bl.a. skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 192

Notat om boligforligets betydning for prisen på ejerboliger, fra Folketingets økonomiske konsulent

Bilag 193

Orientering om status for Panama Papers april 2019

Bilag 194

Tal og Tendenser - Modregning 2018 fra Gældsstyrelsen

Bilag 195

Orientering vedrørende aftale med Airbnb

Bilag 196

Uddrag af april-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2018-19

Bilag 197

Henvendelse af 11/4-19 fra Susan Falk, Hårlev om SKAT's rentetilskrivningsmodel

Bilag 198

Tal og tendenser fra Gældsstyrelsen: Modregning i udbetalingen af overskydende skat

Bilag 199

Orientering om udvidelse af DIS-ordning - Notat om EU-Kommissionens godkendelse af DIS-udvidelsen

Bilag 200

Henvendelser af 24/4-19 fra fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Bilag 201

Møde med Det Miljøøkonomiske Råd tirsdag den 30. april, kl. 14-15.

Bilag 202

Henvendelse af 3/3-19 fra K.E.B. om de skattemæssige regler der gælder for porteføljehonorarer

Bilag 203

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) 2012-2018, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 204

Henvendelse af 29/4-19 fra J.D.C., vedrørende manglende mulighed for kontakt til Skat

Bilag 205

Orientering vedr. sanktionsmuligheder på toldområdet, fra skatteministeren

Bilag 206

Fortroligt dokument

Bilag 207

De økonomiske konsulenters notat om den miljøøkonomiske vismandsrapport for 2019

Bilag 208

Afrapportering af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold (social dumping) 2012 - 4. kvartal 2018, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 209

Orientering fra Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om Noreco

Bilag 210

Orientering om opdatering af analysen af børnecheck til vandrende arbejdstagere

Bilag 211

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.), fra skatteministeren

Bilag 212

Status på sager med manglende betaling af ejendomsværdiskat, fra skatteministeren

Bilag 213

Orientering om omprioritering af midler i Skatteministeriet samt anvendelse af Skatteministeriets opsparing

Bilag 214

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019, som er relevant for udvalget

Bilag 215

Henvendelse af 4/5-19 fra Lotte Kenvig, Klampenborg om dobbeltbeskatning af aktionærlån

Bilag 216

Supplerende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 17. maj 2019, som er relevant for udvalget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.