Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Ministeren bedes tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Spm. 2

Ministeren bedes oversende en opdateret liste over Skatteministeriets faste afrapporteringer til Skatteudvalget, jf. ministerens svar på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 77.

Spm. 3

Ministeren bedes tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for Skatteministeriets lovgivningsområde der har indsat revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet eller givet tilsagn om evaluering/lovovervågning. Oversigten bedes angive dels temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og dels hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ, jf. svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 68.

Spm. 4

Ministeren bedes redegøre for den relative beskatning af benzin- og dieselbiler i forhold til elbiler i Danmark sammenlignet med de øvrige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Spm. 5

Af svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 549 fremgår det, at det forventes, at der vil blive tilbagebetalt 13¼ mia. kr. som følge af for høje ejendomsvurderinger. Ministeren bedes oplyse, hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave.

Spm. 6

Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringens udspil ’Sammen forlænger vi opsvinget’ (når der ses bort fra forslaget om at sænke registreringsafgiften) og ’Sammen om fremtidens virksomheder’ samlet påvirker uligheden. Redegørelsen bedes både opgjort for udviklingen i den disponible indkomst – både i kroner og pct. – fordelt på deciler samt udspillenes effekt på gini-koefficienten.

Spm. 7

Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringens samlede reformudspil forventes at påvirke uligheden, hvis de gennemføres fuldt ud. Beregningen bedes foretages på baggrund af regeringens udspil ’Sammen forlænger vi opsvinget’ (når der ses bort fra forslaget om at sænke registreringsafgiften) og ’Sammen om fremtidens virksomheder’ samt med den samme beregningstekniske justering af overførselsområdet, der er anvendt i forbindelse med beregningerne i ”2025-forløb og reformudspil” og som øger arbejdsudbuddet med ca. 7.000 personer og giver et provenu på 5,25 mia. kr. årligt. Redegørelsen bedes både opgjort for udviklingen i den disponible indkomst – både i kroner og pct. – fordelt på deciler samt effekten på gini-koefficienten.

Spm. 8

Kan ministeren be- eller afkræfte, at ministeren i forbindelse med de kommende styrelser i SKAT ikke ønsker, at der fortsat er mulighed for distancearbejdspladser?

Spm. 9

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år.

Spm. 10

Ministeren bedes opgøre, hvad sagsbehandlingstiden har været for forskellige typer af sager ved Landsskatteretten de seneste 10 år. Som typeeksempler kan nævnes sager om lønsumsafgift og transfer pricing.

Spm. 11

Ministeren bedes redegøre for, om der er sat nogle initiativer i værk, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene.

Spm. 12

Hvad mener ministeren vil være en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Landsskatteretten og i skatteankenævnene, og hvornår kan man forvente at nå den?

Spm. 13

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at indsætte værnsregler for virksomheders mulighed for at fremføre underskud. Ministeren bedes redegøre for dette ved henholdsvis en model, hvor man maksimalt kan fremføre underskud i 5 år og i 3 år. Endvidere bedes provenuet oplyst i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd, og efter adfærd samt i varig virkning.

Spm. 14

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan arbejdstiden ifølge BFL og AKU har udviklet sig for henholdsvis topskatteydere i forhold til ikke-topskatteydere fra 2007 til 2017.

Spm. 15

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan de angivne tal fra BFL og AKU ser ud, hvis man renser deltidsansatte fra. Tallene bedes opgjort, så man renser personer fra, der har: a) under 10 timers arbejde om ugen b) under 20 timers arbejde om ugen c) under 30 timers arbejde om ugen og d) under 37 timers arbejde om ugen.

Spm. 16

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. april 2017 fra Jens Larsen, Odense NV, om forskelsbehandling vedrørende skat m.v., jf. SAU alm. del - bilag 173 (2016-17).

Spm. 17

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. oktober 2017 om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A, B, C og D.

Spm. 18

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 1. maj 2017.

Spm. 19

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 16. marts 2017.

Spm. 20

Ministeren bedes oversende en opdatering af svaret på SAU (2016-17) alm. del – spørgsmål 237 med udgangspunkt tallet i tabel 1 for maj 2017.

Spm. 21

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt minister vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. ministervederlagsoversigten på Statsministeriets hjemmeside, og vil ministeren oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som ministrene tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 22

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt særlig rådgiver i regeringen vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. vederlagsoversigten på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for de særlige rådgivere, samt oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som de særlige rådgivere tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 23

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. oktober 2017 fra Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark vedrørende foretræde om reduktion af momskompensationen til almennyttige foreninger og fonde, jf. SAU alm. del - bilag 17.

Spm. 24

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor store virksomheder ikke inkluderes i udregningen af skattegabet.

Spm. 25

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget skattegabet potentielt er undervurderet med, jf. at rapporten ”Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser” gør det klart, at mange områder ikke indgår i udregningen af det nuværende skattegab. Ministeren bedes endvidere redegøre for, om der pågår et arbejde for at ændre opgørelsen af skattegabet.

Spm. 26

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor skattegabet ikke har nogen kobling til hverken den faktiske saldo eller til den strukturelle saldo, samt hvad ministerens holdning er til denne manglende kobling.

Spm. 27

Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvor meget danske virksomheder betaler i afgifter for at få deres fødevarer halalmærket? Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvem der modtager disse halalafgifter, og hvad de bliver brugt til?

Spm. 28

Er ministeren enig i, at danske forbrugere har krav på at vide, hvor meget der betales i halalafgift, hvad pengene bliver brugt til, og hvem der er modtager af pengene?

Spm. 29

Hvilken effekt forventer ministeren, at regeringens sænkning af bilafgifterne får på forbruget af benzin og diesel i Danmark, og hvad betyder denne effekt for udledningen af drivhusgasser?

Spm. 30

Kan ministeren oplyse den potentielle mindre momsbetaling ved en tilføjelse til hovedreglen i momslovens § 48, så dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan sælge tjenesteydelser op til et loft på henholdsvis 100.000 og 220.000 kr. pr. år uden registrering og momsbetaling, sammenholdt med den eventuelle mindre udgift til dagpenge og kontanthjælp, som salg af tjenesteydelser vil medføre?

Spm. 31

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 191 (2016-17), således at der foretages to supplerende beregning; én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 250.000-350.000 kroner, og én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 300.000-350.000 kroner. Der ønskes en beregning af marginalbeskatning for begge aftrapningsmodeller.

Spm. 32

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om midler til skattevæsenet, jf. samrådsspørgsmål A-D, redegøre for status på den nye professionsbacheloruddannelse i skat, herunder for, hvilke uddannelsesinstitutioner der har søgt om uddannelsen, og for hvornår der træffes beslutning om, hvilke institutioner der får mulighed for at udbyde uddannelsen?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.