Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Ministeren bedes tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Spm. 2

Ministeren bedes oversende en opdateret liste over Skatteministeriets faste afrapporteringer til Skatteudvalget, jf. ministerens svar på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 77.

Spm. 3

Ministeren bedes tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for Skatteministeriets lovgivningsområde der har indsat revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet eller givet tilsagn om evaluering/lovovervågning. Oversigten bedes angive dels temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og dels hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ, jf. svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 68.

Spm. 4

Ministeren bedes redegøre for den relative beskatning af benzin- og dieselbiler i forhold til elbiler i Danmark sammenlignet med de øvrige EU-lande, Norge, Island og Schweiz.

Spm. 5

Af svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 549 fremgår det, at det forventes, at der vil blive tilbagebetalt 13¼ mia. kr. som følge af for høje ejendomsvurderinger. Ministeren bedes oplyse, hvor stort provenuet ville være, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave.

Spm. 6

Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringens udspil ’Sammen forlænger vi opsvinget’ (når der ses bort fra forslaget om at sænke registreringsafgiften) og ’Sammen om fremtidens virksomheder’ samlet påvirker uligheden. Redegørelsen bedes både opgjort for udviklingen i den disponible indkomst – både i kroner og pct. – fordelt på deciler samt udspillenes effekt på gini-koefficienten.

Spm. 7

Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringens samlede reformudspil forventes at påvirke uligheden, hvis de gennemføres fuldt ud. Beregningen bedes foretages på baggrund af regeringens udspil ’Sammen forlænger vi opsvinget’ (når der ses bort fra forslaget om at sænke registreringsafgiften) og ’Sammen om fremtidens virksomheder’ samt med den samme beregningstekniske justering af overførselsområdet, der er anvendt i forbindelse med beregningerne i ”2025-forløb og reformudspil” og som øger arbejdsudbuddet med ca. 7.000 personer og giver et provenu på 5,25 mia. kr. årligt. Redegørelsen bedes både opgjort for udviklingen i den disponible indkomst – både i kroner og pct. – fordelt på deciler samt effekten på gini-koefficienten.

Spm. 8

Kan ministeren be- eller afkræfte, at ministeren i forbindelse med de kommende styrelser i SKAT ikke ønsker, at der fortsat er mulighed for distancearbejdspladser?

Spm. 9

Ministeren bedes redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år.

Spm. 10

Ministeren bedes opgøre, hvad sagsbehandlingstiden har været for forskellige typer af sager ved Landsskatteretten de seneste 10 år. Som typeeksempler kan nævnes sager om lønsumsafgift og transfer pricing.

Spm. 11

Ministeren bedes redegøre for, om der er sat nogle initiativer i værk, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene.

Spm. 12

Hvad mener ministeren vil være en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Landsskatteretten og i skatteankenævnene, og hvornår kan man forvente at nå den?

Spm. 13

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at indsætte værnsregler for virksomheders mulighed for at fremføre underskud. Ministeren bedes redegøre for dette ved henholdsvis en model, hvor man maksimalt kan fremføre underskud i 5 år og i 3 år. Endvidere bedes provenuet oplyst i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd, og efter adfærd samt i varig virkning.

Spm. 14

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan arbejdstiden ifølge BFL og AKU har udviklet sig for henholdsvis topskatteydere i forhold til ikke-topskatteydere fra 2007 til 2017.

Spm. 15

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan de angivne tal fra BFL og AKU ser ud, hvis man renser deltidsansatte fra. Tallene bedes opgjort, så man renser personer fra, der har: a) under 10 timers arbejde om ugen b) under 20 timers arbejde om ugen c) under 30 timers arbejde om ugen og d) under 37 timers arbejde om ugen.

Spm. 16

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. april 2017 fra Jens Larsen, Odense NV, om forskelsbehandling vedrørende skat m.v., jf. SAU alm. del - bilag 173 (2016-17).

Spm. 17

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. oktober 2017 om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A, B, C og D.

Spm. 18

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 1. maj 2017.

Spm. 19

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 16. marts 2017.

Spm. 20

Ministeren bedes oversende en opdatering af svaret på SAU (2016-17) alm. del – spørgsmål 237 med udgangspunkt tallet i tabel 1 for maj 2017.

Spm. 21

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt minister vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. ministervederlagsoversigten på Statsministeriets hjemmeside, og vil ministeren oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som ministrene tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 22

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt særlig rådgiver i regeringen vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. vederlagsoversigten på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for de særlige rådgivere, samt oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som de særlige rådgivere tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 23

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. oktober 2017 fra Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark vedrørende foretræde om reduktion af momskompensationen til almennyttige foreninger og fonde, jf. SAU alm. del - bilag 17.

Spm. 24

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor store virksomheder ikke inkluderes i udregningen af skattegabet.

Spm. 25

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget skattegabet potentielt er undervurderet med, jf. at rapporten ”Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser” gør det klart, at mange områder ikke indgår i udregningen af det nuværende skattegab. Ministeren bedes endvidere redegøre for, om der pågår et arbejde for at ændre opgørelsen af skattegabet.

Spm. 26

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor skattegabet ikke har nogen kobling til hverken den faktiske saldo eller til den strukturelle saldo, samt hvad ministerens holdning er til denne manglende kobling.

Spm. 27

Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvor meget danske virksomheder betaler i afgifter for at få deres fødevarer halalmærket? Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvem der modtager disse halalafgifter, og hvad de bliver brugt til?

Spm. 28

Er ministeren enig i, at danske forbrugere har krav på at vide, hvor meget der betales i halalafgift, hvad pengene bliver brugt til, og hvem der er modtager af pengene?

Spm. 29

Hvilken effekt forventer ministeren, at regeringens sænkning af bilafgifterne får på forbruget af benzin og diesel i Danmark, og hvad betyder denne effekt for udledningen af drivhusgasser?

Spm. 30

Kan ministeren oplyse den potentielle mindre momsbetaling ved en tilføjelse til hovedreglen i momslovens § 48, så dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan sælge tjenesteydelser op til et loft på henholdsvis 100.000 og 220.000 kr. pr. år uden registrering og momsbetaling, sammenholdt med den eventuelle mindre udgift til dagpenge og kontanthjælp, som salg af tjenesteydelser vil medføre?

Spm. 31

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 191 (2016-17), således at der foretages to supplerende beregning; én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 250.000-350.000 kroner, og én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 300.000-350.000 kroner. Der ønskes en beregning af marginalbeskatning for begge aftrapningsmodeller.

Spm. 32

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om midler til skattevæsenet, jf. samrådsspørgsmål A-D, redegøre for status på den nye professionsbacheloruddannelse i skat, herunder for, hvilke uddannelsesinstitutioner der har søgt om uddannelsen, og for hvornår der træffes beslutning om, hvilke institutioner der får mulighed for at udbyde uddannelsen?

Spm. 33

Vil ministeren opgøre, hvad det ville betyde for Danmarks BNP og beskæftigelse, hvis Danmark hævede selskabsskattesatsen til gennemsnittet i henholdsvis EU28, EU15 og eurozonen?

Spm. 34

Vil skatteministeren redegøre for, hvordan de enkelte tiltag i regeringens udspil Jobreformens fase II bidrager til den samlede beskæftigelseseffekt på ca. 7.600 personer? Og vil ministeren derudover komme med et opdateret skøn for beskæftigelseseffekten af det samlede forslag, efter regeringen har indgået aftale om omlægningen af registreringsafgiften med Dansk Folkeparti?

Spm. 35

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. oktober 2017 fra Bo Torp Pedersen om toldbehandling af privatimport, jf. SAU alm. del - bilag 26.

Spm. 36

Vil ministeren redegøre for skattegabets udvikling fra 2011 til 2015?

Spm. 37

Ministeren bedes redegøre for, om det kommende IT-toldsystem skal udvikles fra bunden, eller om der allerede er standardsystemer til toldbehandling på markedet, som kan anvendes direkte eller tilrettes til den danske implementering af det nye toldkodeks.

Spm. 38

Ministeren bedes redegøre for, hvilke dele af IT-understøtningen af det kommende EU-toldsystem, det såkaldte UCC, der planlægges insourcet til Implementeringscenter for Told og den kommende Toldstyrelse.

Spm. 39

Ministeren bedes redegøre for, hvilke driftsopgaver på IT-området, som den kommende Toldstyrelse vil få efter implementeringen af EU’s nye toldsystem, det såkaldte UCC.

Spm. 40

Ministeren bedes redegøre for den aktuelle tidsplan og budgettet for implementeringen af EU’s nye toldsystem, det såkaldte UCC.

Spm. 41

Ministeren bedes redegøre for det forventede antal ansatte i Implementeringscenter for Told opdelt efter år fra 2018 og indtil den fulde implementering af det nye toldkodeks.

Spm. 42

Ministeren bedes oplyse, hvordan det nye toldsystem vil påvirke de forskellige typer og størrelser af danske virksomheder, herunder de administrative byrder for små og mellemstore danske virksomheder.

Spm. 43

Ministeren bedes oplyse om de europæiske erfaringer med implementeringen af UCC, og hvad status er for implementeringen af toldsystemet i de øvrige EU-lande.

Spm. 44

Ministeren bedes oversende Skatteministeriets præsentationer fra oplægget ved Danske Speditørers ”Toldkonference” den 19. september 2017 til skatteudvalgets orientering.

Spm. 45

Ministeren bedes med udgangspunkt i tabel 1 og 2 i svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 624 foretage en opdatering, hvor det beregningsmæssige grundlag er Enhedslistens progressive skattetrappe inklusive lønindkomst og kapital- og aktieindkomst samt fjernelse af det skrå skatteloft, som det fremgår af svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 264.

Spm. 46

I forlængelse af svaret på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 512 bedes ministeren redegøre for provenuet, hvis man erstatter de nuværende regler for fradrag for finansieringsomkostninger med regler, der betyder, at man maksimalt kan fradrage finansieringsomkostninger svarende til markedsrenten, f.eks. CIBOR/CITA-renten det seneste år. Ministeren bedes opgøre dette provenu i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd samt i varig virkning.

Spm. 47

I 2013 hævede SRSF-regeringen afgiften for lystfartøjsforsikringer fra 1 pct. til 1,34 pct. Skatteministeriet vurderede, at dette ville medføre et merprovenu på 30 mio. p.a. efter tilbageløb. Ministeren bedes redegøre for udviklingen i indtægter fra lystfartøjsforsikringen siden 2012 og frem til i dag.

Spm. 48

I 2013 hævede SRSF-regeringen afgiften på lystfartøjsforsikringer med 34 pct. og i den forbindelse vurderede Skatteministeriet ikke, at denne markante stigning ville medføre stigende grænsehandel, hvor fartøjsejere sender deres skibe til service, vedligehold og opmagasinering i eksempelvis Sverige for på den måde at opnå billigere priser og undgå den danske lystfartøjsafgift. Ministeren bedes redegøre for udviklingen i grænsehandlen på dette område siden 2012 og frem til i dag.

Spm. 49

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. oktober 2017 fra Dansk Busvognmænd vedrørende anmodning om foretræde om udenlandske bussers manglende momsbetaling, jf. SAU alm. del - bilag 23.

Spm. 50

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. oktober 2017 fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker vedrørende foretræde om el- og brændselsafgifter i fjernvarmesektoren, jf. SAU alm. del - bilag 29.

Spm. 51

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) – spørgsmål 624 redegøre for, hvad den gennemsnitlige indkomst for percentilerne i tabel 1 og 2 er, ud fra det samme indkomstbegreb, som er anvendt i tabel 1 og 2.

Spm. 52

Ministeren bedes oversende en oversigt, der viser antallet af ansøgere til ordningen for delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger fra 2007 til 2017. Ministeren bedes i samme oversigt oplyse den samlede sum, der ansøges for i årene fra 2007 til 2017.

Spm. 53

Hvad er de samlede udgifter forbundet med ministerens beslutning om, at der skal oprettes særlige domæner og hjemmesider til de nye enheder i SKAT i forhold til at fastholde et samlet domæne?

Spm. 54

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 20. oktober 2017 fra statsautoriseret revisor Bjarne Engbjerg-Pedersen vedrørende momssvindel, jf. SAU alm. del - bilag 38.

Spm. 55

Vil der være EU-retlige problemer ved at fjerne tillægsafgiften på alkoholsodavand, eftersom ølbaserede alkoholsodavand bliver væsentligt billigere end eksempelvis spiritusbaserede?

Spm. 56

Har ministeren forelagt spørgsmålet om forskelsbehandling for Europa-Kommissionen i forbindelse med arbejdet i Saneringsudvalget?

Spm. 57

Kan ministeren bekræfte, at der sundhedsmæssigt ikke er nogen forskel på at indtage øl-, vin- eller spiritusbaserede alkoholsodavand?

Spm. 58

Vil det være muligt at indføre én ny sats for alle typer af alkoholsodavand, således at man ikke først skal afgiftsbelægge alkoholsodavand med henholdsvis øl-, vin- eller spiritusafgift og derefter pålægge en tillægsafgift?

Spm. 59

Ministeren bedes vurdere, hvordan det vil påvirke salget i Danmark, og hvor stor en del af salget, der vil komme fra henholdsvis øl-, vin- eller spiritusbaserede alkoholsodavand, hvis tillægsafgiften på alkoholsodavand bliver fjernet.

Spm. 60

Ministeren bedes bekræfte, at visse alkoholsodavand som eksempelvis Summersby godt kan produceres på både øl-, vin- eller spiritusbase, og at der ikke vil være nogen smagsforskel.

Spm. 61

Hvad vil afgiften og udsalgsprisen være på alkoholsodavand produceret på henholdsvis øl-, vin- eller spiritusbase, hvis tillægsafgiften bliver fjernet?

Spm. 62

Vil det være muligt og lovligt i forhold til EU-retten at sænke den danske afgift på alkoholsodavand/cider lavet på vin- eller spiritus ned til niveauet for alkoholsodavand lavet på øl, eksempelvis ved at sænke afgiften for produkter lavet af vin eller spiritus med samlet under 6 pct. alkohol?

Spm. 63

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 2. november 2017 om digital skat, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål I, J og K.

Spm. 64

Ministeren bedes år for år – i kr. og som procent af det samlede budget – redegøre for de budgetmæssige konsekvenser af det statslige omprioriteringsbidrag for henholdsvis SKAT og det samlede skattevæsen i perioden 2018 til 2021. Tallene bedes opgjort i 2018-priser.

Spm. 65

Ministeren bedes år for år – i kr. og som procent af det samlede budget – redegøre for de budgetmæssige konsekvenser af det statslige omprioriteringsbidrag for henholdsvis SKAT og det samlede skattevæsen i perioden 2005 til 2017. Tallene bedes opgjort i 2018-priser.

Spm. 66

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 5 redegøre for, hvordan man har beregnet udgiften på 13,25 mia. kr. til tilbagebetaling af boligskat på baggrund af for høje ejendomsvurderinger. Ministeren bedes med samme beregningsmetode oplyse, hvor stort provenuet ville have været, hvis der på lignende vis skulle betales skat for de ejendomsvurderinger, der har været for lave.

Spm. 67

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 5 redegøre for, hvor meget præcision, der er i den beregning, der har resulteret i, at der nu skal tilbagebetales 13,25 mia. kr. på grund af for høje ejendomsvurderinger, i lyset af, at man ikke kan regne den modsatte vej og komme med et skøn for, hvor meget staten er gået glip af på grund af for lave ejendomsvurderinger.

Spm. 68

Ministeren bedes oplyse udviklingen i antallet af ansatte i SKAT-ejendomsvurdering fra 2005-2016.

Spm. 69

Vil ministeren på baggrund af side 13 i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”, hvoraf det fremgår, at der er en række studier, der viser, at deleøkonomi fordrer vækst, kort redegøre for konklusionerne i studierne og oversende studierne til Skatteudvalget?

Spm. 70

Vil ministeren oplyse, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”?

Spm. 71

Vil ministeren oplyse status på det deleøkonomiske panel, herunder hvem der skal deltage i panelet?

Spm. 72

Vil ministeren redegøre for, hvordan en udbygning af challenges.dk vil være med til at fremme deleøkonomiske virksomheder og innovative løsninger? Er der et tal på ambitionerne, nu når regeringen har budgetteret fremadrettet i sit finanslovsforslag?

Spm. 73

Vil ministeren oplyse, hvordan og hvornår regeringen påtænker, at den deleøkonomiske strategi skal evalueres og på hvilket grundlag?

Spm. 74

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at regeringen efterlader et rum til kommunerne i forhold til at fastlægge, hvor mange dage det er tilladt at leje sin bolig ud (90 vs. 30 dage afhængig af registreret platform, men med mulighed for dispensation)? Risikerer man her en skævvridning af landet med de meget liberale kommuner og de mere restriktive?

Spm. 75

Vil ministeren oplyse, hvornår regeringen forventer, at f.eks. informationsplatformen ”deleøkonomien.dk” og ene-adgangen til det offentlige er etableret og i drift?

Spm. 76

Vil ministeren redegøre for den skattemæssige sondring mellem, hvornår man er en privatperson, der udlejer sine aktiver, og hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende, og hvordan stiller ministeren sig i forhold til løn og overenskomstfastsatte tariffer for f.eks. håndværkerarbejde?

Spm. 77

Vil ministeren oplyse, om udlejere via platforme fortsat vil kunne indberette manuelt, eller om det fremadrettet skal foregå 100 pct. digitalt via platformene? Hvis det skal ske manuelt, hvordan vil SKAT så sikre sig, at udlejere benytter en ”hvid” platform?

Spm. 78

Vil ministeren på baggrund af regeringens oplysninger om, at der skal indgås aftaler med deleøkonomiske platforme, som skal indberette brugernes indtægter til SKAT, give en status på, hvor mange platforme, der er en aftale med? I den forbindelse bedes ministeren forholde sig til, hvordan regeringen vil imødekomme bekymringen fra deleøkonomiske virksomheder, der påpeger, at det skal sikres, at der ikke bliver en gruppe ”gode” virksomheder, der samarbejder med SKAT, og en anden gruppe af virksomheder uden aftaler med SKAT, der render med alle kunderne?

Spm. 79

Vil ministeren redegøre for, om alle muligheder har været afsøgt for at finde en løsning, der tvinger platformsselskaberne til at indberette indkomstdata til skattemyndighederne, selv om der ikke er tale om et dansk, endsige europæisk selskab?

Spm. 80

Vil ministeren forholde sig til, at det har været på tale i en del andre europæiske lande at kunne kræve, at platformsselskaberne udleverer indkomstdata fra privatpersoner til skattemyndighederne, bl.a. i Norge og Frankrig? Har ministeren og/eller Skatteministeriet været i dialog med disse lande, og hvad har det i givet fald bidraget ti

Spm. 81

Vil ministeren uddybe, hvad der ligger i, at regeringen vil arbejde for en harmoniseret dataindsamling i EU og en digitaliserbar lovgivning? Indgår det i overvejelserne at arbejde for at sikre, at platforme ikke fungerer i skattely, og at der aldrig bliver betalt skat i et EU-land af de gebyrer, som platformene pålægger sine brugere – gebyrer, som alt andet lige må forventes at stige, hvis platformene skal varetage en administrativ ordning på vegne af myndighederne?

Spm. 82

Vil ministeren oplyse, om regeringen via EU's Ministerråd påtænker at opfordre Europa-Kommissionen til at se på de nævnte udfordringer, der er på indberetningssiden for platformsøkonomien?

Spm. 83

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sikre sig mod ”gule” deleøkonomiske platforme, og om regeringen vil tage særlige kontrolaktiviteter i brug i den forbindelse?

Spm. 84

Ministeren bedes redegøre for, om offentliggørelsen af Paradise Papers, der dokumenterer, at Facebook er involveret i skattely, har fået ministeren til at ændre holdning i forhold til regeringens modstand mod forslaget om beskatning af it-giganternes omsætning, som betyder, at Danmark pt. indtager samme linje som nogle af EU’s værste skattely Malta, Luxembourg og Irland.

Spm. 85

Ministeren er i artiklen ”Danmark er på linje med skattelylande om it-giganter” bragt i Politiken den 18. september 2017 citeret for at sige, at ”Jeg er altid skeptisk over for nye skatter, og jeg synes, at Europa er hårdt nok beskattet i forvejen.” Mener ministeren at en effektiv beskatning i EU for Facebook på 0,03 pct. og for Google på 0,82 pct. er rimelig, og har afsløringerne af Facebooks involvering i skattely, som bliver dokumenteret i de såkaldte Paradise Papers, fået ministeren til at ændre holdning?

Spm. 86

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Anvendelse af deleøkonomi” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms.

Spm. 87

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”momskarrusselsvig/organiseret EU-købssvig mv.” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms.

Spm. 88

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Udbetalingskontrol - Punktafgifter” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms.

Spm. 89

Ministeren bedes redegøre for, hvilke dokumentationskrav der er nødvendige for, at man kan opretholde et selskab i et skattely. Ministeren bedes redegøre for, om der i regi af EU eller OECD arbejdes på at skærpe dokumentationskravene for lovligt at have selskab i et skattely. Endelig bedes ministeren også redegøre for de canadiske regler herom, og hvilke krav der her pålægges virksomheder og personer, der har selskaber i skattely, samt om man i Danmark har mulighed for at stille krav om dokumentation af reel aktivitet (f.eks. omsætning og ansatte) samt registrering af reel ejer, før man lovligt kan have selskab i et skattely.

Spm. 90

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. november 2017 om gæld i udlandet, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål L og M.

Spm. 91

Kan ministeren oplyse, om de danske skattemyndigheder vil kunne indhente oplysninger om danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via et platformsselskab fra det land, hvor platformsselskabet har hovedsæde på baggrund af bilaterale aftaler eller EU-aftaler med det pågældende land?

Spm. 92

Ministeren nævner i B 82 – svar på spm. 1 (2015-16), at ”Den myndighed, der anmoder om oplysningerne [fra myndighederne i et andet land], skal have en begrundet formodning for, at de oplysninger, der efterspørges, er relevante og findes i det land, der anmodes om oplysningerne”. Kan ministeren oplyse, om det vil være tilstrækkeligt for myndighederne at have kendskab til, at en person har udlejet sin bolig via en platform, der har hovedsæde i det pågældende land og dermed ligger inde med oplysninger om indkomst mm.?

Spm. 93

Kan ministeren oplyse, hvordan ministeriet betragter digital aktivitet i forhold til princippet om fast driftssted?

Spm. 94

Ved behandlingen af B 82 (2015-16) nævnte ministeren, at det kunne komme på tale at se nærmere på princippet om fast driftssted i den danske skattelovgivning, da det er et princip, der bliver udfordret med den digitale økonomi. Er det noget, ministeren stadig agter at se nærmere på?

Spm. 95

Kan ministeren oplyse, om det vil være muligt at pålægge bankerne at registrere og indberette brugeres indkomst fra platformsselskaber til skattemyndighederne?

Spm. 96

Kan ministeren oplyse, om der er EU-lovgivning, der ligger til hinder for, at et medlemsland vedtager regler om, at platformsselskaber skal udlevere oplysninger om brugeres indkomst til skattemyndighederne.

Spm. 97

Vil ministeren redegøre for status på BEPS, herunder specifikt arbejdet med opstramning af definitionen af fast driftssted, transfer pricing- og CFC-reglerne, både i Danmark, EU og OECD?Spørgsmålet bedes besvaret inden afholdelse af samrådsspørgsmål O-R.

Spm. 98

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. november 2017 fra HORESTA vedrørende foretræde om national deleøkonomisk strategi, jf. SAU alm. del - bilag 51.

Spm. 99

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. november 2017 fra Byg1By vedrørende foretræde om momsfritagelse for foreninger, jf. SAU alm. del - bilag 56.

Spm. 100

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del (2017-18) – spørgsmål 46 redegøre for provenuskøn, hvis man frem for en rentebaseret beskæring i stedet foretager følgende justeringer af fradragsmuligheder for finansieringsudgifter:- Vedrørende regler for tynd kapitalisering i relation til selskabsskattelovens § 11 hæves grænsen for beskæring af fradrag fra, at egenkapitalen udgør 20 pct. af gælden til nu at udgøre 25 pct. af gælden. Reglens anvendelse finder sted for gæld, der overstiger 5 mio. kr. frem for de nugældende 10 mio. kr.- Vedrørende regler for renteloft og EBIT i selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C, så ændres de nugældende regler for bundgrænsen, hvor man ikke kan fradragsbeskære nettofinansieringsudgifter, fra 21,3 mio. kr. til 10 mio. kr. - Vedrørende EBIT-reglen i selskabsskattelovens § 11 C sænkes grænsen for, hvornår man ikke kan fradrage nettofinansieringsudgifter fra de nugældende regler, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 80 pct. af den skattepligtige indkomst til en ny grænse, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 50 pct. af den skattepligtige indkomst. Ministeren bedes fremsende provenu i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.

Spm. 101

Kan ministeren oplyse, hvor stor en årlig indtjening danske Airbnb værter har haft på at udleje deres bolig inden for de sidste tre år? Det ønskes herunder oplyst, hvor stort spændet er fra dem, der tjener mest, til dem, der tjener mindst. Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?

Spm. 102

Kan ministeren bekræfte, at der er danske Airbnb værter, der tjener op mod en halv million kr. om året eller mere på at udleje deres bolig? Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?

Spm. 103

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra Foreningen af Danske Kraftvarmeværker anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del - bilag 61.

Spm. 104

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra HORESTA anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del - bilag 62.

Spm. 105

Ministeren bedes i forlængelse af svar på FIU alm. del (2017-18) - spørgsmål 24 redegøre for provenuvirkningen ved at indføre en ekstra selskabsbeskatning af overnormal profit på 5 pct., hvor skattebasen alene udgøres af den overnormale profit. Der bedes udregnet på tre definitioner, hvor overnormal profit defineres ved henholdsvis en profit, der overskrider 10 pct., 15 pct. og 20 pct. Beregningen skal ikke inkludere ændringer i kulbrintebeskatningen, ligesom fiskeriet heller ikke skal inkluderes. Provenuet bedes opgjort i henholdsvis umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.

Spm. 106

Ministeren bedes redegøre for fordelingsvirkningen på indkomstdeciler – herunder også for den 99. percentil af henholdsvis investorfradraget og aktiesparekontoen som de er aftalt i erhvervspakken ”Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017”.

Spm. 107

Ministeren bedes redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og for de for Skatteudvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017.

Spm. 108

Kan ministeren redegøre for de kriterier, der førte til, at forsikringsmæglere blev indplaceret i samme lønsumsafgiftsgruppe, som eksempelvis banker og pengeinstitutter, når forsikringsmæglerne ikke er en finansiel virksomhed? Og hvorfor skal forsikringsmæglererhvervet pålægges forhøjet afgift, når erhvervet ikke selv foretager finansielle transaktioner, som f.eks. banker og forsikringsselskaber?

Spm. 109

Hvad er årsagen til, at man ikke skelner mellem f.eks. forsikringsselskaber, der jo leverer finansielle ydelse direkte til kunder på både pensions- og skadesområdet, og så forsikringsmæglervirksomheder, der skaber transparens og konkurrence ved at sikre udbud blandt leverandører af sådanne ydelser. Forsikringsmægleren er kundens repræsentant – en uvildig rådgiver, der er med til at sikre konkurrence på forsikringsmarkedet, og som de eneste er forsikringsmæglere både forpligtet til og har det som forretningsformål at skabe bedre vilkår for kunderne.

Spm. 110

Foreligger der eller har ministeren taget initiativ til en undersøgelse, der kan vise, hvorvidt forhøjelsen af lønsumsafgiften førte til fald i beskæftigelsen i mæglerbranchen som følge af den yderligere konkurrenceforvridende situation, det har skabt, da udenlandske forsikringsmæglere ikke betaler lønsumsafgift?

Spm. 111

Er der efter ministerens opfattelse noget til hinder for, at man kunne redefinere mæglervirksomhedernes indplacering i beregningen af lønsumsafgift?

Spm. 112

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at indføre en ressourcerente-betinget beskatning af fiskeriet, der svarer til beskatningen af Nordsøen. Ministeren bedes her friholde kystfiskeriet og garnfiskere fra denne ekstra beskatning. Ministeren bedes opgive provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd samt i varig virkning.

Spm. 113

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet har været ved lønsumsafgiften for finanssektoren i perioden 2006-2016, og hvad det skønnes at blive frem til 2021. Ministeren bedes for samme periode redegøre for den samlede skatteudgift både i 2006-2016 og skønnet frem til 2021. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvad merprovenuet ville være, hvis man erstattede lønsumsafgiften med en balanceskat. Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved indførsel af en balanceskat på henholdsvis 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, og efter adfærd samt i varig virkning.

Spm. 114

Vil ministeren estimere kursværdien af den del af restancemassen, der udgøres af sagsomkostninger? Vil ministeren i den forbindelse også give et overblik over, hvor stor en del af det samlede antal skyldnere med gæld i form af sagsomkostninger, der har betalingsevne?

Spm. 115

Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen af at indføre en afgift på virksomheder med mange højtlønnede medarbejdere, hvor virksomheder afgiftspålægges på baggrund af den del af den samlede sum af forskellige lønkomponenter, som overskrider 2 mio. pr. person om året. Ministeren bedes i tabelform oplyse provenuet for en afgiftssats på henholdsvis 2,5 pct., 5 pct., 7,5 pct. og 10 pct.

Spm. 116

Ministeren bedes oplyse, hvad det årlige provenu vil være af at indføre en særlig skat på fratrædelsesgodtgørelser, der overstiger 2 mio. kroner. Ministeren bedes angive provenuvirkningen for en skattesats på henholdsvis 2,5 pct., 5 pct., 7,5 pct. og 10 pct.

Spm. 117

Ministeren bedes med udgangspunkt i tabellen, der præsenteres i SAU alm. del (2017-18) – endeligt svar på spørgsmål 51, redegøre for, hvorledes det vil påvirke fordelingen af personlige indkomstskatter og afgifter, såfremt topskatten bliver afskaffet.

Spm. 118

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs indsats – Transfer Pricing i perioden 2010-2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes foretage dette skøn over provenuet pr. årsværk på de sager, der er endeligt afsluttet. Ministeren bedes lave en samlet gennemsnitlig beregning over nettoprovenuet i hele perioden.

Spm. 119

Ministeren bedes som opfølgning på sin besvarelse af SAU alm. del – spørgsmål 16 kommentere den efterfølgende henvendelse af 29. november 2017 fra Jens Larsen, jf. SAU alm. del – bilag 76.

Spm. 120

Hvad er begrundelsen for, at brug af el i transportsektoren ikke er med i den såkaldte e-ticket ordning (kvoteordning for brug af VE i transportsektoren)?

Spm. 121

Hvilken påvirkning skønnes det, at ville have på brugen af forskellige drivmidler i transportsektoren, såfremt el inkluderes i e-ticket ordningen?

Spm. 122

Ministeren bedes oversende en udtømmende liste over fradrag, herunder momsfrie ydelser, som relaterer sig til virksomhedsbeskatning, og angive hvilket provenu det vil generere at afskaffe de enkelte fradrag. Opgørelsen bedes fremsendt i tabelform.

Spm. 123

Ministeren bedes redegøre for de foreløbige konsekvenser af Panama Papers, herunder det køb af informationer, der blev gennemført med en anonym informant. Yderligere bedes ministeren redegøre for det samlede antal sager, det danske skattevæsen har rejst i forbindelse med Panama Papers, provenuet ved de allerede afgjorte sager samt provenupotentialet for de 35 sager, der er sendt til afgørelse, men endnu ikke er afgjort mv. Endelig bedes ministeren oplyse, om de fire afgjorte sager er accepteret af skatteyderne, eller om der er sager på vej i domstolene om disse sager.

Spm. 124

Ministeren bedes redegøre for, hvilke forhold der gælder for skatteydere, som selv melder sig i forbindelse med sager om skattely og skatteunddragelse.

Spm. 125

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del (2017-18) - endeligt svar på spørgsmål 51 for hvert indkomstpercentil angive, hvor stor en andel af bruttoindkomsten, der stammer fra overførselsindkomst.

Spm. 126

Ministeren bedes redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen til følgende model:- Boligejeren betaler den samme løbende boligbeskatning, som følger af det nuværende system, og fra 2021 betaler man efter de regler, der er vedtaget med den seneste boligaftale. - Der indføres en exitbeskatning ved udtræden af boligmarkedet, hvor man beskattes med 50 pct. af fortjenesten ved salg (dvs. forskel mellem købspris og salgspris fraregnet istandsættelse, forbedringer m.v.). - I denne fortjeneste fratrækkes dog den samlede løbende skattebetaling, som boligejeren har haft siden erhvervelse af den ejendom, der betales exitskat af. Det rentefradrag, som boligejeren har modtaget, mens vedkommende har ejet ejendommen, og som relaterer sig til boliglånet, vil dog blive modregnet fra den skatteindbetaling, der kan fradrages i exit-beskatningen.- Hvis man skifter ejendom ved køb/salg, vil modellen tilbyde muligheden for, at den beregnede skat indefryses som prioritet, hvis man køber en ny ejendom. Ministeren bedes foretage beregningen på denne model i tre former – en hvor man både kan modregne ejendomsværdiskat og grundskyld, og en model, hvor man kun kan modregne ejendomsværdiskat, samt en model, hvor man slet ikke kan fradrage den løbende boligbeskatning i en exit-skat, dvs. at man reelt betaler både løbende boligskatter og exit-beskatning.Ministeren bedes foretage denne provenuvurdering i alle år fra 2018-2050 i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 127

Vil ministeren, jf. sin udtalelse til samrådet om konkursrytteri den 7. december 2017 (SAU alm. del – samrådsspørgsmål G, H og N), redegøre for, hvordan lempelserne i reglerne om revisionspligt har medført en reel besparelse for virksomhederne på 1,5 milliard kroner?

Spm. 128

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. december 2017 om konkursrytteri, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål E, F, G, H og N.

Spm. 129

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. december 2017 om konkursrytteri, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål E, F, G, H og N.

Spm. 130

Vil ministeren, såfremt det ikke er muligt at opnå enighed i OECD-regi om at forhindre skattely, arbejde for, at der i EU bliver stillet forslag om at pålægge europæiske banker og øvrige banker, der opererer i EU, at rapportere om borgeres indtægter ved platformsøkonomi, som en parallel til reguleringen i forhold til hvidvask?

Spm. 131

Ministeren bedes på baggrund af finanslovsaftalen for 2018 opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16).

Spm. 132

Ministeren bedes redegøre for fordelingsvirkningen på indkomstdeciler – herunder også for den 99. percentil af henholdsvis boligjobordningen, fjernelse af skat på arbejdsgiverbetalt telefon og fjernelse af udligningsskatten, som de er aftalt i Aftale om Finansloven for 2018.

Spm. 133

Ministeren bedes redegøre for, hvordan Aftalen om Finanslov for 2018 samlet påvirker Gini-koefficienten.

Spm. 134

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor skattelettelsen bliver, når udligningsskatten fjernes for personer, der har pensionsudbetalinger over beløbsgrænsen. Ministeren bedes opgøre skattelettelsen i kroner og øre for pensionsudbetalinger startende med 400.000 kr. gående op til 1 million kr. i 100.000 kr. intervaller, samt opgøre hvor mange personer der i de nævnte intervaller har pensionsudbetalinger af denne størrelse.

Spm. 135

Ministeren bedes oplyse udviklingen i virksomhedernes overskud – før skat – i Danmark som procentandel af BNP. Ministeren bedes angive svaret i tabelform, så langt tilbage det er muligt.

Spm. 136

Ministeren bedes redegøre for lønandelen – før skat – af BNP i Danmark. Ministeren bedes angive svaret i tabelform, så langt tilbage det er muligt.

Spm. 137

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”mikrovirksomheder” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 138

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Udbetalingskontrol i udenlandske virksomheder uden herboende repræsentant” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 139

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Virksomhedsskatteordningen (VSO)” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 140

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Boligjob” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 141

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Bekæmpelse af fiktive virksomheder mm.” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 142

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Kildeskat – udbytter, renter og royalty” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 143

Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt ”Udenlandske skatteoplysninger” i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms. Ministeren bedes i denne forbindelse give en kort beskrivelse af projektet.

Spm. 144

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 18. december 2017 om skatteelementerne i aftale om finansloven for 2018, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål V, W og X.

Spm. 145

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 45 opdatere tabel 1 således, at den opgiver de samme komponenter, men ydermere suppleres med, at personfradraget øges med 10.000 kr. og aftrappes i intervallet 300.000 kr.-350.000 kr., som det fremgår i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 31.

Spm. 146

Vil ministeren kommentere artiklen ”Airbnb trækker udskældt skattely-kort tilbage efter fransk pres” bragt i Berlingske Business den 12. december 2017, hvori det beskrives, hvordan Airbnb har anbefalet udlejere at benytte et betalingskort udstedt af amerikanske Payoneer med adresse i Gibraltar med det formål at undslippe skat i hjemlandet af fortjenesten på udlejning af boliger?

Spm. 147

I forlængelse af svaret på FIU L1 – spørgsmål 91 bedes ministeren redegøre for, hvordan skattevæsenets budget i årene 2018-2021 fordeler sig på forretningsområder.

Spm. 148

Vil ministeren uddybe sine svar på SAU alm. del – spørgsmål 95 og 130 og svare på, om ministeren agter at arbejde for at pålægge banker at rapportere om borgeres indtægter ved platformsøkonomi og i samme forbindelse oplyse, om ikke banker i henhold til hvidvaskningsdirektivet registrerer oplysninger, der går ud over bankernes virke, dvs. oplysninger, der ikke alene vedrører forholdet mellem banken og kunden? Vil ministeren desuden redegøre for regelgrundlaget?

Spm. 149

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 106 bedes ministeren oplyse fordelingsvirkningen på det 100. øverste percentil – opdelt i 10 lige store grupper – af henholdsvis investorfradraget og aktiesparekontoen. Svaret bedes oplyses i både procent af disponibel indkomst og i antal kroner.

Spm. 150

Ministeren bedes oplyse den årlige omsætning for virksomheder, der er en del af den digitaliserede økonomi som eksempelvis Facebook, Google, Airbnb m.v., fra 2007 og frem til i dag. Svaret bedes så vidt muligt både gives for Danmark, Norden og EU.

Spm. 151

Ministeren bedes oplyse den årlige profit for virksomheder, der er en del af den digitaliserede økonomi som eksempelvis Facebook, Google, Airbnb m.v., fra 2007 og frem til i dag. Svaret bedes så vidt muligt både gives for Danmark, Norden og EU.

Spm. 152

Ministeren bedes oplyse den varige provenueffekt af at reducere virksomheders fradragsret for reklameudgifter fra 100 pct. til hhv. 75 pct., 50 pct. og 25 pct.Det ønskes desuden vurderet, hvordan provenueffekten vil påvirkes, hvis der også indføres en tærskelværdi på 50.000 kr. årligt, hvorunder reklameudgifter fortsat er fuldt fradragsberettigede. Ydermere ønskes det vurderet, om det er juridisk muligt at undtage udgifter til reklamer i nyhedsmedier – eventuelt på baggrund af, om mediet modtager mediestøtte – fra førnævnte reduktion i fradragsretten. Hvis det vurderes muligt, ønskes en yderligere beregning af den varige provenueffekt med inklusion af den nævnte undtagelse. Endelig ønskes det vurderet, om det er juridisk muligt at indføre de førstnævnte fradragsreduktioner for udgifter til søgeordsannoncering og i positivt fald, hvor stor provenueffekten vil være. Det bemærkes, at Danske Medier vurderer, at markedet for søgeordsannoncering i 2015 udgjorde 2,74 mia. kr.

Spm. 153

Ministeren bedes oplyse, om det vil kræve ny lovhjemmel at anvende Netfiltreringsordningen i forbindelse med onlineselskaber, som f.eks. Facebook, Google, Airbnb m.v., hvis disse ikke lever op til dansk skattelovgivning, eller hvad det eksisterende hjemmelsgrundlag vurderes at være.

Spm. 154

Ministeren bedes redegøre for de skattejuridiske muligheder for at sanktionere selskaber, der ikke har fast driftssted i Danmark, men foretager onlinesalg, annoncering el. lign. rettet mod danske brugere og derved generer omsætning og profit på baggrund af danske brugere og kunder, hvis disse selskaber ikke betaler den skat/moms, som de er forpligtigede til.

Spm. 155

Ministeren bedes redegøre for Storbritanniens særlige skat på omdirigerede gevinster (profit diverted tax), herunder hvilket provenu skatten indbringer samt, hvordan den administreres. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for muligheden for at indføre en lignende skat herhjemme.

Spm. 156

Ministeren bedes redegøre for den australske skat på digitale produkter til australske forbrugere – GST (Goods and Service Tax), herunder hvilket provenu skatten indbringer samt, hvordan den administreres. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for muligheden for at indføre en lignende skat herhjemme.

Spm. 157

Ministeren bedes redegøre for Indiens udligningsafgift på 6 pct. på alle betalinger for online-reklamer til virksomheder, der ikke holder til i Indien, herunder hvilket provenu skatten indbringer samt, hvordan den administreres. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for muligheden for at indføre en lignende skat herhjemme.

Spm. 158

Ministeren bedes for hvert år siden år 2000 oplyse, hvor mange virksomheder (i antal) der har stået for henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 pct. af den samlede selskabsskattebetaling i Danmark.

Spm. 159

Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for staten udgjorde fra følgende 25 selskaber i 2016 (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres):1. Spotify2. Netflix3. Google4. Viaplay5. Dropbox, inc.6. Facebook7. Twitter8. Apple9. Time Warner10. Uber11. Adobe Systems12. Linked-In13. Snapchat14. Vimeo15. Alphabet16. Viacom17. Yahoo18. Microsoft19. The Priceline Group20. E-bay21. Zelando22. Xpedia, Inc23. Airbnb24. Tripadvisor25. ASOS

Spm. 160

Ministeren bedes oplyse, hvor meget selskabsskatteindtægterne for staten udgjorde fra følgende 25 selskaber i 2016 (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres):1. Spotify2. Netflix3. Google4. Viaplay5. Dropbox, inc6. Facebook7. Twitter8. Apple9. Time Warner10. Uber11. Adobe Systems12. Linked-In13. Snapchat14. Vimeo15. Alphabet16. Viacom17. Yahoo18. Microsoft19. The Priceline Group20. E-bay21. Zelando22. Xpedia, Inc23. Airbnb24. Tripadvisor25. ASOS

Spm. 161

Ministeren bedes oplyse, i hvor høj grad det vurderes, at der sker fuld momsbetaling af de salg, der foregår på onlineplatforme, hvad enten købet foretages af virksomheder eller privatpersoner.

Spm. 162

Der ønskes en tabel, der viser, hvor mange topskatteydere henholdsvis ikke-topskatteydere der beskattes af fri telefon m.v., hvor stor en andel dette udgør af henholdsvis topskatteydere og ikke-topskatteskatteydere, samt hvor stor provenutabet ved at opgive beskatningen af fri telefon er fordelt på de to grupper af skatteydere.

Spm. 163

Der ønskes en oversigt over skatte- og afgiftslettelser aftalt i løbet af 2017, hvoraf provenutabet fremgår som dels den umiddelbare effekt og dels efter tilbageløb og adfærd for hvert af årene frem til og med 2025.

Spm. 164

Der ønskes en opstilling, der viser, hvor meget en lønmodtager betaler i skat af en arbejdsgiverbetalt telefon – som også kan bruges privat – sammenlignet med, hvor meget det koster at have egen mobiltelefon med internetadgang (med typiske abonnementer).

Spm. 165

Ministeren oplyser i en række svar på L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver »et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet« (svar på spm. 5). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i »Sådan forlænger vi opsvinget«. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 166

Ministeren oplyser i en række svar på L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver »et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet« (svar på spm. 5). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i »Sådan forlænger vi opsvinget«, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr., og fradraget sættes til 40 pct. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr.-1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 167

Ministeren oplyser i en række svar på L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver »et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet« (svar på spm. 5). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i »Sådan forlænger vi opsvinget«, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000 kr., og fradraget sættes til 50 pct. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr.-1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 168

Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at reorganiseringen af SKAT ikke betyder, at flytningen af medarbejdere fra Skattecenteret i Svendborg til Ribe ikke kommer til at betyde et omfattende kompetencetab på området, der vedrører værdipapirer?

Spm. 169

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af den totale indkomst, som historisk er tilfaldet henholdsvis de 10 pct. og de 1 pct. rigeste danskere så langt tilbage som muligt. Svarene bedes angivet i både en tabel og i en graf, hvor årstal er på førsteaksen og andelen af den samlede indkomst er på andenaksen.

Spm. 170

Ministeren oplyser i en række svar til lovforslag nr. L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr., og fradraget sættes til 40 pct. de sidste 20 år før folkepensionsalderen og 20 pct. for opsparer med mere end 20 år til folkepensionsalderen. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 171

Ministeren oplyser i en række svar til lovforslag nr. L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr. og fradraget sættes til 50 pct. de sidste 20 år før folkepensionsalderen, men der til gængæld ikke er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for opsparer med mere end 20 år til folkepensionsalderen. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 172

Ministeren bedes i forlængelse af Statsrevisorernes ”Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet”, jf. SAU alm. del – bilag 89, redegøre for, hvordan SKAT kommer frem til, at toldgabet er på ca. 47,5 mio. kr., når et enkelt kontrolprojekt (antidumpingkontrol) alene har et reguleringsprovenu på 80 mio. kr.

Spm. 173

I forbindelse med en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, som betyder, at bilerne skal tilbageholdes i 14 dage og at det er uklart, hvilke dokumentationskrav der gælder, bedes ministeren oplyse: - Hvordan stemmer disse ændringer overens med, at EU-Domstolen i mange domme har fastslået, at selv kortere tilbageholdelse af varer udgør en ulovlig hindring for EU’s frie varebevægelser, f.eks. i sagen C-23/99 præmis 48, hvoraf det fremgår, at ”under alle omstændigheder står en tilbageholdelse, der kan vare i indtil ti dage, ikke i forhold til formålet med en sådan kontrol”?- Hvordan stemmer det upræcise dokumentationskrav overens med den forvaltningsretlige vejledningspligt?- Hvordan stemmer det nye krav om 14 dage overens med pligten til at lave lovgivningen om, hvis en administrativ ændring beror på en fornyet lovfortolkning, f.eks. FOB 1994.427, eftersom loven er uændret?- Hvordan stemmer det overens med ligebehandlingsprincippet i dansk ret og EU-ret at behandle disse virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettiget udførsel, på samme måde som virksomheder, der er?- Hvordan stemmer det overens med, at EU-retten forbyder SKAT at indføre eksportrestriktioner over for almindelige virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettigede udførsler, af hensyn til statskassen, jf. f.eks. C-96/08 præmis 48 og C-400/08 præmis 74 og professor, dr. Jur. Erik Werlauff, advokat Hans Sønderby og advokat Goergen, som i EU-ret og Menneskerettigheder fastslår, at ”…det kan ikke udgøre et alment hensyn, at staten gennem sin lovgivning ønsker at beskytte sig mod tab af skatteprovenu”?

Spm. 174

Hvor mange lystfartøjer vurderer ministeren, at der bliver sejlet til udlandet for vinteropbevaring som følge af den danske forsikringsafgift, og hvilken værdi udgør disse fartøjer i kroner og øre?

Spm. 175

Kan ministeren oplyse, hvad ministeriet gør for at sikre, at udenlandske forsikringsselskaber, der forsikrer danske fartøjer, betaler den lovpligtige forsikringsafgift?

Spm. 176

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de tre postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste tre postnumre.

Spm. 177

Ministeren bedes på baggrund af finanslovsaftalen for 2018 opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16).

Spm. 178

Vil ministeren oplyse, hvad status er på regeringens tiltag mod svindel med kommanditselskaber? Der henvises til nyheden ”Nye tiltag skal dæmme op for svindel med kommanditselskaber” bragt den 14. november 2017 på Skatteministeriets hjemmeside.

Spm. 179

Ministeren bedes i forlængelse af samrådet om EU’s sortliste, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Ø, redegøre for, hvordan der i EU følges op på, at landene, der nu pilles af EU’s sortliste grundet deres hensigtserklæringer om at leve op til EU’s krav, rent faktisk implementerer de nødvendige skridt. Ministeren bedes endvidere bekræfte sit tilsagn om at orientere Skatteudvalget, når der sker ændringer på EU’s sortliste.

Spm. 180

Ministeren bedes i forlængelse af samrådet om EU’s sortliste, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Ø, redegøre for, hvem der har besluttet at oprette Code of Conduct Group (Business Taxation), og hvorfor det blev besluttet.

Spm. 181

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en andel af den danske selskabsskat, der i de sidste 10 år er betalt af detail- og engroshandelsvirksomheder.

Spm. 182

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en del af detail- og engroshandelens selskabsskat, der bliver betalt af e-handelsvirksomheder, der ikke har fysiske butikker i Danmark.

Spm. 183

I forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 62 bedes ministeren undersøge, om det inden for rammerne af EU’s strukturdirektiv vil være muligt for Danmark at sænke afgiften på vin- og spiritusbaserede alkoholsodavand (op til 6 pct.) til niveauet for maltbaserede alkoholsodavand.

Spm. 184

Ministeren bedes beregne, hvad provenuvirkningen vil være af at sænke beskatningen af alkoholsodavand lavet på vin- eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsodavand lavet på maltbase.

Spm. 185

Vil ministeren oplyse, hvad de samfundsmæssige effekter i forhold til mersalg og mindre grænsehandel vil være, hvis man sænker beskatningen af alkoholsodavand lavet på vin- eller spiritusbase (op til 6 pct.) til niveauet for alkoholsodavand lavet på maltbase?

Spm. 186

Vil ministeren oplyse, hvor stort et provenu den særlige tillægsafgift på mousserende vine indbringer?

Spm. 187

Vil ministeren oplyse, hvad årsagen er til, at tillægsafgiften på mousserende vine ikke er blevet indekseret eller reguleret i de sidste mange år?

Spm. 188

Ministeren bedes kommentere artiklen ”Butikker risikerer regning for at give overskudsvarer væk” bragt på Finans den 14. januar 2018, herunder give mulige bud på, hvorledes momsproblematikken vil kunne løses, så virksomheder ikke straffes for at give varer væk, der ellers bare ville blive kasseret.

Spm. 189

Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 undersøge, herunder gerne med udtalelse fra bankerne, hvor stor en byrde det reelt vil være for bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til brugere af platformene og indberetter disse til SKAT?

Spm. 190

Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 be- eller afkræfte, at bankernes screening af transaktioner og kundeforhold også baserer sig på geografisk tilhørsforhold, og at registreringer af overførsler fra platformsselskaber oftest vil være fra steder udenfor EU?

Spm. 191

Ministeren nævner følgende i svar på SAU alm del – spørgsmål 148: ”Bankerne er ikke efter hvidvaskloven forpligtet til at undersøge, om en kunde har betalt skat af et beløb eller om kunden påtænker det”. Vil ministeren oplyse, om en regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberetter disse til SKAT, vil stride imod hvidvaskningsdirektivet?

Spm. 192

Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 undersøge om en regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberetter disse til SKAT, vil kræve en lovændring?

Spm. 193

I forlængelse af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 henledes ministerens opmærksomhed på initiativer taget af de australske myndigheder i forhold til, at banker og andre finansielle institutioner har rapporteringspligt, hvis en borger modtager beløb fra f.eks. Uber. Har ministeren kendskab til disse initiativer fra Australien?

Spm. 194

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 11/1-18 om uddannelsesbidrag fra Martin Bergmann, jf. SAU alm. del – bilag 111, herunder:-om ministeren kan forklare, hvorfor uddannelsesbidraget typisk går til tidligere ægtefælle, mens det er det myndige barn, der er skattepligtig, -om ministeren har overvejet at ændre loven, så det er barnet, der modtager bidraget direkte og-hvorfor dette bidrag ikke er fradragsberettiget, når børnebidraget er, jf. ministerens logik i svar på SAU alm. del - spørgsmål 40 (folketingsåret 2015-16). Endelig bedes ministeren oplyse, hvor stort et beløb uddannelsesbidraget vurderes at udgøre om året, og hvad det ville koste statskassen i skatteindtægter, hvis det blev afskaffet.

Spm. 195

Fejloprettet

Spm. 196

Jf. pressemeddelelserne ”SKAT efterlyser ejere til 90 millioner kr.” og ”SKAT efterlyser ejere til 19 millioner kr.”, bragt på SKATs hjemmeside den 7. oktober 2016 og den 5. januar 2017, har SKAT i Statstidende efterlyst ejerne til ca. 109 millioner kr. Pengene fordeler sig på omkring 11.000 konti i danske pengeinstitutter. Det oplyses i pressemeddelelserne, at såfremt ejerne ikke findes inden 12 måneder, tilfalder pengene statskassen.På den baggrund bedes ministeren oplyse, hvor mange af de efterlyste penge der er tilfaldet/forventes at tilfalde staten, og hvor mange penge SKAT anslår, at såkaldte ”sovende konti” i Danmark indestår med pr. dags dato.

Spm. 197

Ministeren bedes redegøre for, hvordan reglerne for beskatning af spil er i sammenligning med de øvrige EU-lande. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for provenuet ved at hæve skatten på spil med henholdsvis 5 pct. og 10 pct. I svaret bedes der redegjort for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd samt i varig virkning.

Spm. 198

Ministeren bedes redegøre for, hvilke kontrolaktiviteter, der pågår i SKAT vedrørende kapitalejerudlån. Hvis ikke der pågår kontrolaktiviteter vedrørende kapitalejerudlån, bedes ministeren redegøre for, om man påtænker kontrolaktiviteter og i så fald hvilke.

Spm. 199

Ministeren bedes redegøre for, hvilke kontrolaktiviteter, der pågår i SKAT vedrørende parcelhusreglen. Hvis ikke der pågår kontrolaktiviteter vedrørende parcelhusreglen, bedes ministeren redegøre for, om man påtænker kontrolaktiviteter og i så fald hvilke.”

Spm. 200

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet ville være, ved at indføre en mellemskat, der starter ved indkomster gående fra henholdsvis 400.000 kr., 420.000 kr., 430.000 kr. og 450.000 kr. op til topskattegrænsen. Beregningerne bedes opgjort på baggrund af henholdsvis topskattegrænsen for 2017 på 479.600 kr. og topskattegrænsen for 2018 på 498.900 kr. Endvidere bedes beregningen foretaget ved en mellemskattesats på henholdsvis 3 pct., 4 pct. og 5 pct. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning. Svaret bedes endvidere indeholde oplysninger om, hvor mange personer der skal betale mellemskatten, og hvad deres marginalskat er opgjort i 10.000 kr. intervaller.

Spm. 201

Ministeren bedes opgøre provenuet frem mod 2022 og varigt, hvis man annullerer den i 2012-skattereformen vedtagne fortsatte hævelse af topskattegrænsen op mod 510.900 kr. i 2022. Ministeren bedes opgøre dette i to modeller: Model 1 hvor man stopper på 2017-niveauet ved 479.600 kr. og således annullerer forhøjelsen i 2018 til 498.900 kr. og model 2, hvor man fryser topskattegrænsen fast på 2018-niveauet, således at den ikke hæves fra 498.900 kr. frem mod 2022. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd og i varig virkning. Svaret bedes endvidere indeholde oplysninger om, hvor mange personer, der ville blive påvirket af skatteændringen i henholdsvis model 1 og 2.

Spm. 202

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget bundskatten skal stige såfremt, man ønsker at finansiere licensbetalingen over bundskatten. Ministeren bedes endvidere opgøre, hvad virkningen er på den disponible indkomst i 100.000 kr. intervaller op til en indkomst på 1 mio. kr.

Spm. 203

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget bundskatten skal stige, såfremt man ønsker at finansiere gratis tandlæge over bundskatten. Ministeren bedes endvidere opgøre, hvad virkningen er på den disponible indkomst i 100.000 kr. intervaller op til en indkomst på 1 mio. kr.

Spm. 204

Vil ministeren oplyse, hvor meget ordningen vedrørende placering af pensionsopsparing i unoterede aktier, som med regeringens erhvervsudspil ”Sammen om fremtidens virksomheder” foreslås lempet, er blevet benyttet siden indførelsen i 2005? Og vil ministeren i forlængelse heraf – hvis muligt – oplyse, i hvilke brancher pensionsmidlerne er blevet investeret?

Spm. 205

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra den fortrolige orientering i udvalget den 25. januar 2017 om EU’s sortliste.

Spm. 206

Vil ministeren tilvejebringe en 10 års oversigt over udviklingen i statens indtægter fra råstofafgiften på sand, sten og grus, herunder en oversigt over antallet af involverede kommuner?

Spm. 207

Vil ministeren tilvejebringe en oversigt over, hvor meget råstofafgiften på sand, sten og grus har tilført statskassen i provenu de sidste 10 år, alene på sand, sten og grus udvundet i Hedensted Kommune?

Spm. 208

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen gør sig tanker om at sikre, at råstofafgiften på sand, sten og grus fremadrettet helt eller delvist bør tildeles de kommuner, som lægger areal til udvindingen og dermed også har de infrastrukturelle udgifter, der opstår på grund af den intensive udvinding, eksempelvis investeringer i vejforlægninger, trafik- og støjsikring, omfartsveje og andre relaterede udgifter?

Spm. 209

I forlængelse af svar på spørgsmål S 252, bedes ministeren oplyse, hvad der er ministerens opfattelse af, at SKAT anlægger en fortolkning, der reelt fratager kreditformidlere muligheden fra at få adgang til eSKAT på trods af, at indkomstregisterlovens § 7A eksplicit nævner formidlere af lån, og finder ministeren anledning til at justere fortolkning og praksis i overensstemmelse med ordlyden i lovens § 7A.

Spm. 210

I forlængelse af svar på spørgsmål S 252 bedes ministeren redegøre for baggrunden for SKATs fortolkning af, at det er et krav at være kreditgiver for at få adgang til eSKAT, jf. at et sådant krav indebærer, at en kreditformidler, reelt aldrig vil kunne få adgang, på trods af at indkomstregisterlovens § 7A eksplicit nævner formidlere af lån.

Spm. 211

I forlængelse af svar på spørgsmål S 252, hvoraf det fremgår, at SKAT har en praksis, der betyder, at kun virksomheder, der har en lovbestemt pligt til at foretage kreditvurderinger kan få adgang til eSKAT, bedes ministeren oplyse, hvilke virksomheder der henvises til i §7A i indkomstregisterloven som virksomheder, der formidler lån, og som kan få adgang til eSKAT, og under hvilke forudsætninger sådanne formidlingsvirksomheder kan få adgang til eSKAT.

Spm. 212

Ministeren skriver i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 162: ”Forslaget ventes at medføre, at flere lønmodtagere får fri telefon. I mange tilfælde vil der være tale om medarbejdere, der har en arbejdstelefon, men ikke efter gældende regler fri telefon. De vil med forslaget – og såfremt arbejdsgiveren tillader det – kunne anvende arbejdstelefonen som fri telefon uden at blive beskattet heraf. Dertil kommer personer, der ikke med gældende regler har fri telefon, og heller ikke har arbejdstelefon, men hvor en skattefritagelse vil gøre det attraktivt at få fri telefon som led i en lønaftale.” Ministeren bedes oplyse, hvorvidt det i provenuberegningerne er lagt til grund, at lønmodtagere i fremtiden kan substituere fra lønindkomst til arbejdsgiverbetalt telefon for derved at opleve en skattemæssig besparelse. Ministeren bedes i bekræftende fald oplyse hvor stor en del af det samlede mindreprovenu på 700 mio. kr., som ventes at stamme fra bortsubstitution af lønindkomst til fordel for skattefri, arbejdsgiverbetalt telefon.

Spm. 213

Hvad er ministerens holdning til at REMA 1000 skal betale moms af mad, de har givet væk, men ikke hvis de blot havde smidt det ud, jf. artiklen ”Rema gav overskudsmad væk – nu kommer regningen” bragt på Horsens Folkeblads hjemmeside den 22. januar 2018, og vil ministeren lave loven om, så butikker, der giver mad - som i øvrigt ellers ville blive smidt ud - til værdigt trængende, ikke skal betale moms af varerne?

Spm. 214

Hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at fjerne muligheden for at udbetale skattefrit jubilæmsgratiale?

Spm. 215

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. november 2017 om skattelækket ”Paradise Papers”, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål O, P, Q og R.

Spm. 216

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. januar 2018 om EU's sortliste over skattely, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål S, T og U.

Spm. 217

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 23. januar 2018 om erhvervspakken, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Y, Z og Æ.

Spm. 218

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 23. januar 2018 om erhvervspakken, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Y, Z og Æ.

Spm. 219

Ministeren bedes oplyse skattebidraget i pct. af indkomsten for følgende syv familietyper i årene 2015-2018:1. Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn.2. Enlig LO-arbejder i lejebolig.3. LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen).4. Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen).5. Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen).6. Enlig pensionist med ATP i lejebolig.7. Pensionistægtepar med ATP i lejebolig (ægteparret tilsammen).

Spm. 220

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. januar 2018 fra Erik Ovesen vedrørende ny registreringsafgift på veteranbil ved udskiftning af reservedel, jf. SAU alm. del - bilag 116.

Spm. 221

Ministeren bedes oplyse antallet af kontrolbesøg, som SKAT har gennemført på privat grund år for år fra 2010 og frem til udgangen af 2017. Antallet af kontrolbesøg bedes fordelt på, hvorvidt disse er gennemført på baggrund af hjemlen til at kontrollere på privat grund uden dommerkendelse eller med en forudgående dommerkendelse. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor mange af disse kontrolbesøg, der har ført til sager eller påbud af henholdsvis skattemæssig eller anden karakter, samt hvor mange sager der samlet set er blevet oprettet pr. år på baggrund af de gennemførte kontrolbesøg på privat grund. Svaret bedes sendt til Skatteudvalget inden samrådet om samrådsspørgsmål AD-AG.

Spm. 222

Hvad er provenueffekten ved en reform af kapitalbeskatningen, hvorefter årets aktieindkomst fra noterede aktier (udbytter/avancer) indgår som almindelig kapitalindkomst, de første 52.900/103.800 kr. i aktieindkomst fra unoterede aktier indgår som almindelige kapitalindkomst, og årets øvrige aktieindkomst fra unoterede aktier beskattes med 42 pct.? Hvad er provenueffekten ved en reform af kapitalbeskatningen, hvorefter aktieindkomst beskattes som beskrevet under det indledende spørgsmål, men hvor kapitalindkomst udgår af topskattegrundlaget?Hvad er provenueffekten ved en reform af kapitalbeskatningen, hvorefter aktieindkomst beskattes som beskrevet under det indledende spørgsmål, men hvor skatten på positiv nettokapitalindkomst sænkes til niveauet for negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kr. (dvs. ca. 33,6 pct.)?Hvad er provenueffekten ved en reform af kapitalbeskatningen, hvorefter aktieindkomst beskattes som beskrevet under det indledende spørgsmål, men hvor kapitalindkomst udgår af topskattegrundlaget, og skatten på negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kr. sænkes med 8 procentpoint (til ca. 25,6 pct.)? Hvad er provenueffekten ved en reform af kapitalbeskatningen, hvorefter aktieindkomst beskattes som beskrevet under det indledende spørgsmål, men hvor skatten på kapitalindkomst reduceres til ca. 25,6 pct. (uanset størrelse og uanset om den er positiv eller negativ)?Om muligt bedes ministeren lægge til grund for svarene, at kapitalafkast fra virksomhedsskatteordningen indgår som unoteret aktieindkomst. Svarene bedes angivet under forudsætning af uændret kildeartsbegrænsning. Ministeren bedes dog for hvert svar angive, hvordan en ophævelse af kildeartsbegrænsningen vil påvirke det langsigtede provenu. Provenueffekten bedes angivet før og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 223

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. januar 2018 fra Torben Wilken vedrørende overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller, jf. SAU alm. del - bilag 117.

Spm. 224

I dag offentliggøres selskabers skatteoplysninger og er tilgængelige for 5 år – dvs. aktuelt fra 2012 til og med 2016. Skatteoplysningerne er tidligere offentliggjort for 2011, men er nu slettet fra SKATs hjemmeside, og næste år planlægges tallene for 2012 at blive slettet. Oplysningerne eksisterer naturligvis fortsat, fordi de kan hentes ned på enhver computer, før de slettes på den offentlige database. Der har været kritik af, at skatteoplysningerne kun giver et øjebliksbillede. Spørgsmålet er derfor: Vil det ikke være bedst for både selskaberne og offentligheden, at de – i forvejen – tilgængelige skatteoplysninger kan ses i deres helhed på SKATs hjemmeside og ikke bare for 5-årige perioder i stedet for, at der er den begrænsning, at kun de, der har afgang til de slettede data, kan se udviklingen over mere end 5 år?

Spm. 225

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 559 redegøre for, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, således at disse aftaler er underfinansieret. Der tænkes især på L 69 fra 2015-16 og L 93 fra 2016-17. Ministeren bedes derfor også oplyse, hvad provenuestimatet er på disse lovforslag efter den beskrevne nedjustering.

Spm. 226

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange procent af udgiften til jobfradraget der går til personer med en indkomst under 300.000 kr. om året, og hvor mange procent af udgiften der går til personer, der tjener mere end 300.000 kr. om året.

Spm. 227

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der ikke sker en aftrapning af jobfradraget, og om ikke det faktum, at personer, der tjener langt over topskattegrænsen og modtager det fulde jobfradrag, gør det lidt tvivlsomt at tale om en lempelse målrettet de lavtlønnede.

Spm. 228

Ministeren bedes redegøre for virkningen i kr. og øre af jobfradraget for en person, der tjener 190.000 kr., 200.000 kr., 250.000 kr., 500.000 kr., 750.000 kr., 1 mio. kr. og 10 mio. kr.

Spm. 229

Ministeren bedes på baggrund af svar på FIU alm. del – spørgsmål 386 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvornår og i hvor mange år ændringerne af aldersopsparingen giver mindreprovenu (det fremgår af svaret, at i hængekøjeårene er der tale om et mindreprovenu på 800 mio. kr. årligt). Dernæst bedes ministeren redegøre for, hvordan det stiller den samlede finansiering under skatteaftalen, og om den er holdbar på lang sigt. Hvis ikke den vurderes at være det, bedes ministeren forklare, hvilke finansieringskilder der skal sikre den varige holdbarhed under aftalen.

Spm. 230

Kan en digital platform, der udbyder arbejdskraft, lovligt undlade at lægge moms på sine produkter, fordi arbejdskraften kan benytte momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.? Vil ministeren betragte det som et hul i lovgivningen, og vil regeringen ændre noget?

Spm. 231

Vil ministeren oplyse, om banker og øvrige udbydere af pengeoverførsler er pålagt at indberette til SKAT eller andre myndigheder, når kunder foretager transaktioner til konti i lande, hvor myndighederne anser, at der er risiko for, at pengene er med til at finansiere terror el. lign.?

Spm. 232

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af det ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 233

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af det nye jobfradrag, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 234

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 235

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 236

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af sænkelsen af bundskatten, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 237

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af de samlede forslag til udvidelse af brug af optjeningsprincipper for ret til velfærdsydelser, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 238

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af den samlede ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 239

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 126, at: ” Der pågår på nuværende tidspunkt et omfattende modeludviklingsarbejde i Skatteministeriet, der sigter efter at udvikle en model, der har til formål at belyse de samlede adfærdseffekter af ændringer i kapitalindkomstbeskatningen, herunder rentefradraget.”Ministeren bedes på den baggrund redegøre for:-hvem der er opdragsgiver for dette modeludviklingsarbejde,-projektbeskrivelsen for arbejdsgruppen, -motivationen for at påbegynde arbejdet med en ny model for adfærdseffekter for kapitalindkomst og rentefradrag og-hvornår arbejdet blev igangsat, og hvornår forventes det at være færdigt.Endeligt bedes ministeren oplyse, om den nye model for de samlede adfærdseffekter vil øge selvfinansieringsgraden ved at sænke kapitalindkomstbeskatningen i forhold til det nuværende niveau.

Spm. 240

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113, at: ”Det er i den forbindelse lagt til grund, at balanceskatten betales af hele balancen, inkl. selskabernes egenkapital.” På den baggrund bedes ministeren opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten betales af balancen bortset fra egenkapitalen.

Spm. 241

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113 redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis man supplerer den nuværende lønsumsafgift med en balanceskat på henholdsvis 0,01 pct., 0,03 pct., 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. I svaret bedes det opgjort på samme vis som i tabel 2 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 113.

Spm. 242

Ministeren bedes redegøre for ligningslovens § 9 D, herunder kriterierne for at få befordringsfradraget, og om gigtpatienter og epileptikere er omfattet. Ministeren bedes i svaret give eksempler på, hvornår man kan og hvornår man ikke kan få fradraget.

Spm. 243

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af den samlede ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” offentliggjort den 6. februar 2018 på Finansministeriets hjemmeside, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af aftalen, men uden indregning af nutidsværdien af aldersopsparingen.

Spm. 244

Ministeren bedes oplyse, hvordan ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” offentliggjort den 6. februar 2018 på Finansministeriets hjemmeside ved fuld indfasning vil påvirke antallet af personer med en nettokompensationsgrad på over 80 pct. og antallet af personer med et forskelsbeløb på under 2.000 kr. ved beskæftigelse. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvordan den vedtagne politik fra V-regeringen og VLAK-regeringen ved fuld indfasning samlet set vil påvirke de to antal.

Spm. 245

Ministeren bedes redegøre, for om de estimerede provenuer fra svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende kapitalindkomst og aktieindkomsts beskatning som lønindkomst) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 264 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende en progressiv skattetrappe for indkomster over 600.000, som gælder for både lønindkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst) er additive, således at de to provenuer kan lægges sammen.

Spm. 246

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten for hhv. 1) kapitalindkomst beskattet som lønindkomst isoleret, 2) aktieindkomst beskattet som lønindkomst isoleret, 3) kapitalindkomst og aktieindkomst bliver samlet beskattet som lønindkomst og 4) indførsel af en aktieomsætningsafgift på 0,5 pct.

Spm. 247

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) henvise til den empiri , der retfærdiggør, at det umiddelbare provenu på 14,3 mia. kr. efter tilbageløb svarer til 6 mia. kr., og efter adfærd svarer til 1,4 mia. kr.

Spm. 248

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2015-16) redegøre for, hvad en ophævelse af fradragsretten for AM-bidrag i grundlaget for topskatten vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Ministeren bedes derudover også klargøre, hvor mange flere personer, der vil skulle topskat, hvis man fjerner denne fradagsret.

Spm. 249

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2015-16) oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 250

Ministeren bedes opgøre pensionsfradragets størrelse og egentlige skatteværdi for den samlede indkomstmasse opdelt på både indkomstpercentiler og i indkomstdeciler. For hver indkomstpercentil bedes ydermere opgivet den gennemsnitlige disponible indkomst pr. voksen. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 251

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer, der allerede i 2018 på baggrund af pensionsudbetalinger modregnes i folkepensionens tillægsydelse. Ministeren bedes for den berørte gruppe i 2018 opgøre antallet af modregnede, der modregnes på basis af henholdsvis a) arbejdsmarkedspensioner b) øvrige pensioner eller c) arbejdsmarkedspensioner og øvrige pensioner. Ministeren bedes ydermere opgøre, hvor mange personer, der modregnes opgjort i 1.000 kr. intervaller. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 252

Ministeren bedes oplyse, hvor mange, man forudser, der på baggrund af pensionsudbetalinger vil blive modregnet i folkepensionens tillægsydelse i årene 2018-2025 opgjort årligt. Ministeren bedes for den gruppe, der modregnes opgøre årligt, hvor mange personer, der modregnes i 1.000 kr. intervaller. Ministeren bedes for den samme gruppe af kommende pensionister, der modregnes, godtgøre for størrelsen på deres skattesænkning i form af pensionsfradraget. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 253

TV2 har i en række historier sandsynliggjort, at revisionspligtlempelsen, som trådte i kraft i 2013, har haft store konsekvenser for skattebetalingen. TV2 omtaler Skatteministeriets notat af 28. juni 2012 om Skatteministeriets betænkeligheder ved revisionspligtlempelsen for mindre holdingvirksomheder. TV2 har fået afslag på aktindsigt i notatet. Vil ministeren oversende dette notat til folketinget?

Spm. 254

Vil ministeren redegøre for, hvilke betænkeligheder Skatteministeriet havde ved revisionspligtlempelsen for mindre holdingvirksomheder i 2012 – og om de betænkeligheder blev imødekommet i det endelige lovforslag?

Spm. 255

TV2 har i en række historier sandsynliggjort, at revisionspligtlempelsen, som trådte i kraft i 2013, har haft store konsekvenser for skattebetalingen. Erhvervsstyrelsen skriver til TV2, at notatet om Skatteministeriets betænkeligheder ved revisionspligtlempelsen for mindre holdingvirksomheder ikke handler om skattemæssige konsekvenser ifm. indførelsen af loven. Er ministeren enig i den vurdering?

Spm. 256

TV2 har i en række historier sandsynliggjort, at revisionspligtlempelsen, som trådte i kraft i 2013, har haft store konsekvenser for skattebetalingen. Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen har skrevet til TV2, at de ikke har kunnet identificere et eneste dokument, som omhandler de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udarbejdelsen af revisionspligtlempelsen i 2013. Ministeren bedes oversende en liste til Skatteudvalget over, hvilke dokumenter der eksisterer, hvor Skatteministeriet har foretaget en vurdering af, hvad en revisionspligtlempelse vil betyde for øget skatteunddragelse og flere fejl i skatteindbetalingen.

Spm. 257

Skatteministeriet har deltaget i en evaluering af revisionspligtlempelsen, som trådte i kraft i 2013. Evalueringen af revisionspligtlempelsen blev vedtaget som en del af en vækstpakke i 2014, hvor man skulle undersøge mulighederne for en yderligere lempelse. Vil ministeren oversende denne evaluering til Folketinget, alternativt redegøre for hovedresultaterne af evalueringen, såfremt ministeren ikke ønsker at oversende evalueringen? Såfremt ministeren ikke ønsker at oversende evalueringen, bedes dette begrundes.

Spm. 258

I samråd om konkursrytteri den 7. december 2017 sagde ministeren følgende om revisionspligten, som den er i dag: ”Jeg synes, vi har en fin balance i dag i forhold til revisionspligten, men jeg vil ikke anbefale – som skatteminister – at vi går videre og fritager flere virksomheder for revision.” Kan ministeren uddybe dette, herunder hvilke eventuelle konklusioner fra evalueringen der gør, at ministeren ikke mener, at man bør fritage flere virksomheder for revision?

Spm. 259

I et speciale fra Aalborg Universitet fra juni 2016 med titlen ”Når fravalget af revision skaber øget risiko for skatteunddragelse” er en chefkonsulent i Skatteministeriet citeret for følgende vedrørende revisionspligtlempelsen: ”Den seneste lempelse i 2013 er den lempelse, der har givet de største muligheder for, at virksomhederne kan begå skatteunddragelse.” Ministeren bedes oplyse, om det var og er ministerens opfattelse, at det var lempelsen i 2013, der gav de største muligheder for, at virksomhederne kan begå skatteunddragelse. Ministeren bedes i denne sammenhæng redegøre for sammenhængen til tidligere lempelser i 2006 og 2011.

Spm. 260

Ministeren bedes bekræfte, at priselasticiteten på tobak i Danmark, korrigeret for grænsehandel, vurderes at ligge på -0,4, sådan som Statens Institut for Folkesundhed angiver i rapporten ”Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i tobaksprisen” fra juni 2013, hvoraf det fremgår, at ”I studier, der tager højde for grænsehandel, er priselasticiteter på tobak estimeret til ca. -0,4 for den voksne befolkning (6;7) og vi anvender denne elasticitet på befolkningen mellem 25 og 79 år. Flere studier har vist, at den yngre befolkning er mere prisfølsomme (har en højere elasticitet) end den ældre befolkning (4), og vi anvender derfor en priselasticitet på -0,55 for aldersgruppen mellem 16 og 24 år”, og som verdenssundhedsorganisationen WHO angiver på sin hjemmeside, hvoraf det fremgår, at “On average, a 10% price increase on a pack of cigarettes would be expected to reduce demand for cigarettes by about 4% in high-income countries”.

Spm. 261

Hvornår forventer ministeren, at der vil foreligge en revideret version af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 med en justeret regel, der giver ret til overdragelse af fast ejendom ved generationsskifte til den offentlige vurdering +/- 20 pct.?

Spm. 262

Hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke ”overfortolker” undtagelsen om ”særlige omstændigheder” i Højesterets dom fra 2016 vedrørende værdiansættelsescirkulæret, så retskravet udhules administrativt, og hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke overfører Højesterets dom, som vedrører dødsboer, til gaveoverdragelser?

Spm. 263

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 22. februar 2018 om kontrol med parcelhusreglen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Å, AA, AB og AC.

Spm. 264

Hvad vil det betyde for LO’erens rådighedsbeløb, hvis man ruller alle skatte- og afgiftslettelser tilbage, som regeringen har gennemført siden juni 2015?

Spm. 265

Hvor meget skal skatten hæves, hvis alle skatte- og afgiftslettelser siden regeringsskiftet i 2015 rulles tilbage?

Spm. 266

Det fremgår af Statsrevisorernes beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet, at SKAT i 2016 kun kontrollerede ca. 0,2 pct. af vareimporten, før varerne blev udleveret til importøren, og at SKATs kontrolniveau således var det laveste i EU. På den baggrund bedes ministeren – eventuelt i fortrolig form – redegøre for de øvrige EU-medlemsstaters kontrolniveau.

Spm. 267

I forbindelse med Statsrevisorernes beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet bedes ministeren redegøre for SKATs ressourceforbrug på kontrol og vejledning på toldområdet sammenlignet med de øvrige EU-medlemsstaters ressourceforbrug.

Spm. 268

Vil ministeren redegøre for, hvilken effekt det vil have på den offentlige saldo, hvis afgiften på benzin og diesel ændres, så markedsprisen ligger henholdsvis 1 pct., 5 pct. og 10 pct. under markedspriserne for benzin og diesel i henholdsvis Tyskland og Sverige?

Spm. 269

Vil ministeren redegøre for, hvad det ville koste i henholdsvis umiddelbar virkning, efter tilbageløb og adfærd samt varig virkning at forlænge ordningen med et forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner til 2025, så tilgangen til ordningen først udløber den 31. december 2025? Ministeren bedes opgøre det for hvert af årene i perioden 2019-2025.

Spm. 270

Vil ministeren redegøre, hvad det ville koste i henholdsvis umiddelbar virkning, efter tilbageløb og adfærd samt varig virkning at forlænge ordningen med et forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner til 2025, så tilgangen til ordningen først udløber den 31. december 2025, mens man samtidig udvider kommunekredsen til at omfatte de såkaldte LAG-kommuner, jf. definitionen anvendt i landdistriktsprogrammet for 2014-2020? Ministeren bedes opgøre det for hvert af årene i perioden 2019-2025.

Spm. 271

Vil ministeren redegøre for, hvor mange pendlere der vil gøre brug af et forhøjet befordringsfradrag, hvis man forlænger ordningen med et forhøjet befordringsdrag til 2025, så tilgangen til ordningen først udløber den 31. december 2025? Ministeren bedes opgøre antallet af pendlere, der vil gøre brug af ordningen på kommuneniveau.

Spm. 272

Vil ministeren redegøre for, hvad det betyder for bosætningen i de kommuner, der ville være omfattet af et forhøjet befordringsdrag, hvis man udvider den eksisterende ordning til 2025 samtidig med, at man udvider kommunekredsen til at omfatte de såkaldte LAG-kommuner, jf. definitionen anvendt i landdistriktsprogrammet for 2014-2020? Ministeren bedes sammenholde forventningen til bosætningen med en situation, hvor man ikke forlænger og udvider den eksisterende ordning.

Spm. 273

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. februar 2018 om sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG.

Spm. 274

Vil ministeren sørge for, at SKATs indsatsplan for 2018 bliver oversendt til Skatteudvalget snarest muligt?

Spm. 275

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af de samlede matrikler i henholdsvis København, Aalborg, Århus og Odense, der er fritaget for kontrol fra skattemyndighederne, fordi der er privat bebyggelse på matriklen.

Spm. 276

Vil ministeren oplyse, hvad provenutabet vil blive for staten i 2019 og budgetoverslagsårene, hvis beskatningen af fri bil ændres, således at andelen af bilens værdi, der beskattes, gradueres efter bilens CO2-udledning pr. km efter samme model som i Holland, så der betales skat af 10 pct. af bilens værdi, hvis bilen udleder 0 g CO2/km., og 15 pct. af bilens værdi, hvis den udleder 1-50 g CO2/km., mens beskatningen af øvrige biler – dvs. biler, som udleder over 50 g CO2/km – fortsætter uændret? Ministeren bedes samtidig oplyse, hvor meget beskatningen af øvrige biler – dvs. biler, som udleder over 50 g CO2/km – skal hæves, hvis førnævnte model skal være udgiftsneutralt for staten.

Spm. 277

Det fremgår af Statsrevisorernes beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet, at SKAT ikke udnytter sin lovhjemmel til at sanktionere virksomheder, hvis SKAT finder fejl ved gentagende kontroller, og at SKAT selv vurderer, at SKAT i højere grad burde udnytte de eksisterende sanktionsmuligheder (beretningens s. 29). Af ministerredegørelsen af 20. februar 2018 til ovennævnte beretning fremgår det, at SKAT vil undersøge behovet for hårdere sanktioner over for disse virksomheder. Ministeren bedes på den baggrund redegøre for, hvorfor virksomhederne ikke sanktioneres. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorfor SKAT mener, at der er behov for yderligere undersøgelser af behovet for sanktioner, når det fremgår af beretningen, at SKAT allerede har vurderet, at sanktionsmulighederne i højere grad bør udnyttes, hvornår disse undersøgelser er færdige og hvornår SKAT vil begynde at benytte sanktionsmulighederne.

Spm. 278

Ministeren bedes redegøre for status på arbejdet med implementeringen af OECD’s 15 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Actions både nationalt og i EU-regi. Ministeren bedes derudover redegøre for, hvordan den gældende danske skattelovgivning står i forhold til de 15 Actions, herunder hvilke Actions dansk lovgivning allerede lever op til, og hvor der skal ske justeringer.

Spm. 279

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 577 (folketingssamlingen 2016-17) bedes ministeren redegøre for, hvad de konkrete årsager var til, at man valgte at ændre sit skøn i forhold til arbejdsudbudsvirkningerne af at sænke registreringsafgiften.

Spm. 280

Vil ministeren, under henvisning til de for nylig offentliggjorte skattelister for 2016, oplyse den momspligtige omsætning i Danmark for årene 2012-2016, inkl. den momspligtige omsætning for følgende selskaber: Burger King, Q8, Kellogg’s, Aldi, Arriva og Phillips?

Spm. 281

Vil ministeren oplyse den momspligtige omsætning i Danmark i 2016 for følgende selskaber: Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfond Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S?

Spm. 282

Vil ministeren for hvert af de i SAU alm. del - spørgsmål 280 og 281 nævnte selskaber oplyse om selskabernes betalte selskabsskat i 2016?

Spm. 283

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvor der skal betales moms i forbrugerens/modtagerens hjemland, hvis en netbutik der er etableret i et andet EU-land og sælger til danske forbrugere, linker til ét eller flere transportfirmaer eller på anden måde på sin hjemmeside oplyser forbrugerne om leveringsmuligheder?

Spm. 284

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvis en netbutik etableret i et andet EU-land videregiver informationer om varesalg til den transportør, der står for levering af varen?

Spm. 285

Hvis værdien af en pakke fra et 3. land ligger under 80 kr., skal der ikke afregnes moms. I 2021 vil EU fjerne denne bagatelgrænse. I Sverige vil man fjerne den allerede nu. Vil ministeren oplyse, om det vil være i tråd med EU's regler, at Danmark fjerner bagatelgrænsen på de 80 kr. allerede nu? Og hvis ja, om regeringen vil undersøge, om det kan lade sig gøre?

Spm. 286

Hvad agter ministeren at gøre som opfølgning på statsrevisorernes kritik af, at SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet er utilstrækkelig og på at Danmark har det laveste kontrolniveau i EU?

Spm. 287

Rigsrevisionens beretning om SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 konkluderer, at SKAT ikke udnytter de sanktionsmuligheder, de har. Rigsrevisionen har f.eks. ikke set SKAT gøre brug af administrative bøder. Finder ministeren dette tilfredsstillende? Og hvis nej, hvad vil ministeren gøre ved det?

Spm. 288

Kan ministeren redegøre for, hvordan kontrollen med om pakker fra lande uden for EU lever op til reglerne for produktsikkerhed foregår? Hvor mange pakker kontrolleres årligt? Hvilke stoffer undersøges? Gennemføres der test af produkterne i pakkerne for at se, om de lever op til reglerne?

Spm. 289

Vil ministeren tage initiativ til at styrke indsatsen for kontrol af produktsikkerheden ved importvarer, så der i højere grad slås ned på udenlandske netbutikker, som snyder med produktsikkerheden til fare for forbrugere og virksomheder?

Spm. 290

Vil ministeren forklare, hvorfor SKAT ikke medregner private borgeres e-handel i sin beregning af toldgabet, og om ministeren vil ændre på dette fremover, således at vi får en mere præcis opgørelse af toldgabet?

Spm. 291

Nogle netbutikker fra 3. lande henvender sig på dansk til danske forbrugere, men betaler ikke moms. Flere af disse skriver i deres handelsbetingelser, at de yder såkaldt ”momsfri garanti”, hvor de garanterer, at de vil betale forbrugerens udgift, hvis pakken stoppes i tolden og forbrugeren pålægges at betale moms, importafgift og evt. told. Er det i overensstemmelse med reglerne? Og hvis nej, hvilke muligheder har skattemyndighederne for at gribe ind?

Spm. 292

Platformen Wish sælger varer meget billigt til danske forbrugere. Hjemmesiden er på dansk, men priserne vises eksklusiv moms. Der tilføjes heller ikke moms i forbindelse med køb. Wish sender varerne fra Kina, men er registreret i Holland (https://www.wish.com/terms). Vil ministeren oplyse, om det er i overensstemmelse med prismarkedsføringsreglerne, at Wish markedsfører sig med priser eksklusive moms, når siden tydeligt retter sig mod danske forbrugere og når Wish er registreret i Holland? Vil ministeren endvidere oplyse, hvilken moms Wish skal svare af pakker, der sendes fra Kina, hvis de har en værdi under 80 kr.?

Spm. 293

Borgere, som har ejendom i en landzone, kan som konsekvens af kommunens ændringer af status på borgerens areal fra landzone til byzone, blive pålagt en vis skattestigning. Agter ministeren at iværksætte initiativer for at hjælpe disse borgere?

Spm. 294

Det fremgår af svar på SAU alm. del - spørgsmål 191 af 24. januar 2017 samt svar på SAU alm. del - spørgsmål 31 af 13. oktober 2017 vedrørende Enhedslistens forslag til at øge personfradraget med forskellige modeller for aftrapning samt svar på SAU alm. del - spørgsmål 227 af 7. februar 2018 vedrørende den manglende aftrapning af jobfradraget, at indførsel af fradrag med en aftrapningsmodel indebærer en stigende marginalskat for de personer, der er i aftrapningsintervallet. Vil ministeren redegøre for, om ikke det er korrekt, at trods en stigende marginalskat vil personer, der aftrappes delvist, få øget deres disponible indkomst, mens personer, der aftrappes fuldt, ikke vil opleve en ændring af deres disponible indkomst ift. reglerne for skatteændringen og altså de facto ikke opleve en negativ virkning på deres disponible indkomst?

Spm. 295

Det fremgår af svar på SAU alm. del - spørgsmål 31 af 13. oktober 2017 at, ”Der skønnes at være en væsentlig afledt negativ provenuvirkning på omtrent -1,6 mia. kr. som følge af de afledte arbejdsudbudsvirkninger forbundet med indførelsen af en indkomstaftrappet forhøjelse af personfradraget med 10.000 kr. Det afspejler en forøgelse af marginalskatten i aftrapningsintervallet med ca. 3,8 pct. point. (i forhold til gældende regler i 2018) [ved en aftrapning fra 250.000-350.000 kr.]. Aftrappes forhøjelsen af personfradraget i stedet i det kortere indkomstinterval 300.000-350.000 kr., vil marginalskatten i aftrapningsintervallet forøges med ca. 7,6 pct. point.” Og ”Den højere marginalskat reducerer gevinsten af den sidst tjente krone, hvilket medfører en reduktion i timearbejdsudbuddet via substitutionseffekten.”. Vil ministeren redegøre for, hvilken empiri der ligger til grund for at antage, at personer, der befinder sig i aftrapningsintervallet men som netto stadig vil få mere til sig selv i disponibel indkomst, trods at de ikke får det fulde fradrag, vil nedsætte deres arbejdstid og dermed reducere timearbejdsudbuddet?

Spm. 296

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del - svar på spørgsmål 477 af 28. juni 2017, redegøre for SKAT’s kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i andet halvår 2017 samt orientere om den forventede indsats i 2018?

Spm. 297

Vil ministeren give en status på hvert enkelt initiativ i aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde” offentliggjort den 21. september 2017?

Spm. 298

Vil ministeren kommentere analysen fra Dansk Byggeri om skattegabet for sort arbejde – herunder den anvendte metode? Analysen kan findes i notaterne ”Nyt lys over ukendt mørketal for sort arbejde” fra den 22. januar 2017 samt ”Definition og kortlægning af sort arbejde” fra den 15. februar 2018.

Spm. 299

Ministeren oplyste på samrådet om sort arbejde i Skatteudvalget den 27. februar 2018, at SKAT er ved at udarbejde en samlet opgørelse over skattegabet for sort arbejde på virksomhedsområdet. Vil ministeren oplyse, hvornår denne undersøgelse forventes at være færdig samt hvilken metode, der anvendes til at udarbejde opgørelsen?

Spm. 300

TV2 har over de seneste par uger bragt en række indslag om virksomheder og deres direktører, der har haft meget nemt ved at snyde i skat, og at det er nemmere at skjule skattesnyd uden revision, fordi anmærkninger fra revisor ikke længere er synlige. Er ministeren enig i, at det er nemmere at skjule skattesnyd uden revision af årsregnskabet? Og er ministeren enig i, at fravalg af revision påvirker skattekontrollen af virksomhederne, fordi det bliver sværere for SKATs medarbejdere at finde fejl og snyd?

Spm. 301

Som vist i TV2 nyhederne den 30. januar er det en hyppigt anvendt metode til at snyde i skat, at direktører ulovligt låner penge i deres firmaer via såkaldt ulovlige aktionærlån. Vil ministeren bekræfte, at det er blevet sværere for SKAT at finde de ulovlige kapitalejerlån som følge af, at flere virksomheder fravælger revision?

Spm. 302

Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen tilrettelægges over for de virksomheder, som ikke bliver revideret eller som slet ikke bruger en revisor ift. deres årsregnskab?

Spm. 303

Vil ministeren redegøre for fordelingen af procentandelene af virksomheder, der bevidst snyder og omgår reglerne fordelt på: 1) virksomheder med revision, 2) virksomheder med anden form for bistand fra revisor end revision, og 3) virksomheder som ingen bistand har fra en revisor ift. årsregnskabet?

Spm. 304

SKAT offentliggjorde kort før jul 2017 rapporten ”Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne ”. Det fremgår blandt andet, at langt størsteparten af skattegabet (op til 88 pct.) ligger i virksomheder med under 10 mio. kr. i omsætning og altså tæt på at være sammenfaldende med den nuværende revisionspligtgrænse på 8 mio. kr. Hvordan ser ministeren på disse nye oplysninger ift. målsætningen om at nedbringe skattegabet? (Kilde: Side 25, Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne).

Spm. 305

Det fremgår af SAU alm. del - svar på spm. 227, at ”Det er overordnet vurderingen, at den negative timearbejdsudbudsvirkning som følge af indkomstaftrapningen ville overstige den positive deltagelseseffekt af jobfradraget. Det betyder, at et indkomstaftrappet jobfradrag samlet set ville bidrage til en reduktion i arbejdsudbuddet og den samlede velstand i samfundet (opgjort ved BNP). Dette er bl.a. også baggrunden for, at det nuværende beskæftigelsesfradrag er udformet som et ikke-indkomstaftrappet fradrag”. Vil ministeren redegøre for, om dette betyder, at ethvert målrettet fradrag til lavindkomstgrupper skal tilfalde de højere indkomstgrupper med fuld skatteværdi, hvis ikke det skal medføre højere marginalskat, og dermed en antaget reduktion af timearbejdsudbuddet?

Spm. 306

Det fremgår af SAU alm. del - svar på spm. 226, at kun 11 pct. af mindreprovenuet ved jobfradraget anvendes på personer, der tjener under 300.000 kr. om året. Vil ministeren i forlængelse af dette redegøre for, hvor stor en andel af skattelettelsen, der anvendes på personer, der betaler topskat? Vil ministeren også redegøre for, hvor stor en skattelettelse, man ville kunne give personer med indkomster op til 300.000 kr., såfremt man havde aftrappet jobfradraget i intervallet 300.000-350.000 kr. og anvendt det samlede mindreprovenu på ca. 1,4 mia. kr. i umiddelbar virkning på personer, der faktisk er lavtlønnede, dvs. tjener op til 300.000 kr. og i mindre grad på personer i det nævnte aftrapningsinterval?

Spm. 307

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del - spm. 231 oplyse, hvor mange indberetninger SØIK har foretaget til SKAT det seneste år, og hvad de indberetninger i givet fald har ført til?

Spm. 308

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del - spm. 231 uddybe sidste sætning i sit svar, om at der ikke er en indberetningspligt på skatteministeriets område?

Spm. 309

Vil ministeren give en status på analysearbejdet om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning jf. Beretning over B 82 – Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning (folketingsåret 2015-16), og oversende analyserne til Folketingets Skatteudvalg?

Spm. 310

Kan ministeren bekræfte, at det er op til de enkelte lande, der figurerer på EU’s såkaldte gråliste for skattely, hvorvidt de vil offentliggøre deres såkaldte ”commitment letters”, altså de breve, hvor de klargør, hvilke aktiviteter der vil blive igangsat med henblik på ikke længere at figurere på EU’s skattelylister? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, om dette sikrer den tilstrækkelige transparens i arbejdet med EU’s skattelylister.

Spm. 311

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. marts 2018 fra Dansk Skovforening vedrørende foretræde om etablering af en skovkontoordning, jf. SAU alm. del - bilag 145.

Spm. 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.

Spm. 313

Vil ministeren redegøre for, om svaret på SAU alm. del – spørgsmål 192 skal forstås sådan, at et flertal i folketinget ved en lovændring kan pålægge bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber og indberette disse til skat.

Spm. 314

Vil ministeren oplyse, om der allerede i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester? I bekræftende fald bedes ministeren udtømmende redegøre for de forhindringer en lovændring måtte møde.

Spm. 315

Vil ministeren uddybe og forklare Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge en række platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat i 2017 og oplyse, om Skatterådets beslutning kun vedrører danske platformsselskaber?

Spm. 316

Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af oplysninger om brugeres indtægter?

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.

Spm. 318

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) om, hvad det vil koste at give virksomheder fuld momsafløftning for erhvervsmæssige restaurationsydelser. Ministeren endvidere oplyse, hvad den samfundsøkonomiske effekt vil være ved at give fuld momsafløftning.

Spm. 319

Ministeren bedes opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 186, 661 og 713 (folketingsåret 2013-14).

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.

Spm. 323

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. marts 2018 fra FDBR - Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter vedrørende foretræde om certificering af bogholdere, jf. SAU alm. del - bilag 155.

Spm. 324

Ministeren bedes oplyse følgende om SKATs kontrolprojekt ”Udbetalingskontrol” om korrekt udbetaling af negativ moms, jf. SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – bilag 99:- antal tilknyttede årsværk,- personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,- projektets nettoregulering/provenu,- den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger),- gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og - hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).Oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2015, 2016 og 2017. Der er således tale om en opdatering af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 (2016-17).

Spm. 325

Vil ministeren som opfølgning på sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 309 oversende de analyser, der ligger til grund for regeringens ”Strategi for vækst gennem deleøkonomi”, herunder særligt de analyser, der ligger til grund for resultaterne i strategien?

Spm. 326

Ministeren bedes oplyse den samlede skattebetaling fra erhvervsdrivende fonde 2007-2016 i 2018-priser.

Spm. 327

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuet for statskassen på årlig basis vil være ved en afskaffelse af konsolideringsfradraget. Provenuet bedes opgjort i 2018-priser og opgøres umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 328

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuet for statskassen på årlig basis vil være ved en afskaffelse af transparensreglen. Provenuet bedes opgjort i 2018-priser og opgøres umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 329

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuet for statskassen på årlig basis vil være ved en afskaffelse af fradraget for udbetalinger og hensættelser fra fonde, altså det fradrag der i dag (eksklusiv konsolideringsfradrag på 4 procent) er 100 procent. Provenuet bedes opgjort i 2018-priser i følgende intervaller for en afskaffelse, hvor fradraget er henholdsvis 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 og 0 procent, og opgøres umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 330

Ministeren bedes redegøre for, år for år, hvor mange årsværk der i SKAT og Erhvervsstyrelsen i perioden 2006-2016 har arbejdet med kontrol af fonde.

Spm. 331

Ministeren bedes redegøre for, hvilke kontrolaktiviteter der pågår i SKAT vedrørende kontrol af fonde. Ministeren bedes i den forbindelse, jf. SAU (folketingsåret 2014-15, 1. samling) alm. del – bilag 99, oplyse følgende (oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017):- Antal tilknyttede årsværk,- Personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,- Projektets nettoregulering/provenu,- Den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger),- Gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og- Hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).

Spm. 332

Ministeren bedes oplyse, hvor meget de samlede uddelinger fra fonde har været i årene 2007-2016, herunder hvor stor en del af det følgende skattefradrag, der er blevet udnyttet. Uddelingerne bedes opgjort år for år i 2018-priser.

Spm. 333

Ministeren bedes oplyse, hvor mange fonde der pt. eksisterer i Danmark.

Spm. 334

Ministeren bedes oplyse, hvorledes den samlede egenkapital i danske fonde har udviklet sig i perioden 2007-2016. Tallene bedes opgjort år for år i 2018-priser.

Spm. 335

Ministeren bedes oplyse, hvor stort det samlede beløb, som fonde hensætter til uddeling – og dermed udsætter skattebetalingen i op til fem år – har været i årene 2007-2016. Tallene bedes opgjort år for år i 2018-priser.

Spm. 336

Ministeren bedes efter samme model som fremgår af ”Faktaark – virkning for familietyper” opgøre virkningen for følgende typer både for enlige og for par:a) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden børnb) Kontanthjælpsmodtagere under 30 år med børnc) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden børnd) Kontanthjælpsmodtagere over 30 år med børne) SU-modtagere (for par medtages to SU-modtagere)f) Dagpengemodtagere på maksimal satsg) Højtlønnet med lønindkomst på 600.000 kr. før skath) Højtlønnet med lønindkomst på 1.000.000 kr. før skatMinisteren bedes derudover for samtlige typer nævnt under punkt a-h samt for de i faktaarket præsenterede typer og både for enlige og par beregne, hvordan den økonomiske virkning ville være, hvis man i stedet for at beskære personfradraget hævede bundskatten. Endelig bedes ministeren foretage denne beregning både inklusiv de planlagte besparelser i DR og i en beregning, hvor DR ikke udsættes for de fremlagte besparelser.

Spm. 337

Ministeren bedes oplyse, hvilken lovgivning der skal foretages ændringer i, såfremt et flertal i Folketinget ønsker at pålægge bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber og indberette disse til SKAT.

Spm. 338

Vil ministeren opgøre, hvor mange studiejobs der skønnes at blive udflyttet som følge af Bedre Balance I, Bedre Balance II og de to udflytningsrunder samlet set under ministerens ressortområde? Ministeren bedes også opgøre, hvor disse studiejobs forventes at blive placeret.

Spm. 339

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang der er foreslået og/eller gennemført kontrolprojekter i forlængelse af lempelserne af revisionspligten?

Spm. 340

Hvor mange gange er kommuneskattesatsen i kommunerne blevet sat op eller ned for hvert år i perioden 1980 og frem til i dag?

Spm. 341

Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for staten i alt udgjorde fra følgende 14 selskaber i 2016, eventuelt den momspligtige omsætning i Danmark, (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder under ét, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres):Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfonden Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S.Tilsvarende bedes oplyst for følgende virksomheder – også under ét: Burger King, Q8, Kellogg, Aldi, Arriva og Phillips.

Spm. 342

Ministeren bedes oplyse, hvor mange erhvervsaktive selskaber der er optaget på skattelisterne for 2016, og hvor mange af disse der betaler 0 kr. i selskabsskat til Danmark.

Spm. 343

Vil ministeren kommentere den problemstilling, der rejses i henvendelsen fra Maja Rosendahl Frederiksen, jf. SAU alm. del – bilag 165, om dobbeltbeskatning af DIS-aflønnede søfolk bosat uden for Danmark.

Spm. 344

Samtlige partier i Folketinget vedtog i maj 2017 ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse”, hvoraf det bl.a. fremgår at: ”Aftalepartierne er desuden enige om, at regeringen skal støtte op om EU-forslaget om offentlig land for land-rapportering… så dette kan træde i kraft i 2019/20…” Dette indgår i aftalen under overskriften ”Offensiv indsats på internationalt niveau”. Ministeren bedes oplyse, om regeringen har arbejdet offensivt for at bryde stilstanden i Ministerrådet og fremme EU-forhandlingerne om offentlig land-for-land-rapportering. Ministeren bedes desuden redegøre for, hvad regeringen konkret har foretaget sig for at leve op til aftalens ordlyd på dette punkt. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvad regeringen vil foretage sig for at sikre, at det offentlige rapporteringskrav gælder for multinationale virksomheders aktiviteter i alle lande i verden.

Spm. 345

Vil ministeren oversende den gennemgang af kontrolresultater fra skattemyndighederne, der ligger til grund for Skatteministeriets pressemeddelelse af 3. april 2018 om, at blot 3 ud af 1.195 Uber-chauffører, som SKAT har kontrolleret, har haft styr på indberetningen af deres indtægter, som de har tjent ved at køre Uber, hvilket svarer til, at der har været fejl i 99 pct. af chaufførernes skatte- og momsindberetninger?

Spm. 346

Vil ministeren redegøre for den svenske skovkontoordning samt redegøre for de provenumæssige konsekvenser af en tilsvarende dansk ordning som beskrevet af Dansk Skovforening, jf. SAU alm. del – bilag 145 og bilag 169.

Spm. 347

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 222 bedes ministeren supplere med tilsvarende beregninger af følgende scenarium: Scenarie 6: som scenarie 5 i besvarelsen, men hvor beskatningen af ”Lille negativ nettokapital-/aktieindkomst”, ”Lille positiv nettokapital-/aktieindkomst” samt ”Stor positiv nettokapital-/aktieindkomst” alle fastsættes til 27,0 pct. (således at de fire søjler lyder på 24,9/27/27/27). Ministeren bedes endvidere tilføje en betragtning om forventede adfærdseffekter.

Spm. 348

Vil ministeren redegøre for henholdsvis de gældende listepriser (2018-niveau), de forventede priser ved at sænke registreringsafgiftssatsen på 150 pct. til 85 pct. og prisfaldet som følge af en lavere registreringsafgift for de 20 typiske biler i Danmark – f.eks. Peugeot 308, Volkswagen Passat og Toyota Avensis?

Spm. 349

Vil ministeren redegøre for listepriserne for de 20 typiske biler i Danmark (2018-niveau) fra før lempelserne i registreringsafgiften som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017, og vil ministeren samtidig redegøre for prisfaldet for de 20 typiske biler som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017, ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’? Ministeren bedes opgøre det isolerede fald som følge af hver aftale samt det samlede prisfald som følge af finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017.

Spm. 350

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 351

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct. som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 352

Vil ministeren redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved en lineær aftrapning af chokolade- og sukkervareafgiften over fem år til niveauet fra 2011 (17,75 kr. pr. kg ekskl. moms) med indfasning fra den 1. januar 2019? Vil ministeren i forlængelse heraf også redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved at forenkle chokolade- og sukkervareafgiften, således at der kun gælder én afgiftssats for chokolade og sukkervarer på 22,08 kr. pr. kg (ekskl. moms)?

Spm. 353

Vil ministeren kommentere problemstillingerne, der rejses i materialet i SAU alm. del – bilag 168, om SKATs brug af konkurs over for borgere og virksomheder, herunder ved benyttelse af ændret værdiansættelse af aktiver, der forhindrer virksomhedernes lånemuligheder, og hvor konkursbegæring således kan vise sig at have være uberettiget? Vil ministeren ligeledes kommentere forslaget om muligheden for i højere grad end i dag at hjælpe konkurstruede virksomheder til at komme på fode igen, da det alt andet lige vil være bedre både for de pågældende virksomheder og samfundet?

Spm. 354

Ministeren bedes redegøre for, hvorledes SKAT fremover skal håndtere sager, hvor der anmodes om en ændret ejendomsvurdering, herunder hvad der ligger i, at SKAT ”som udgangspunkt” ikke foretager nye ordinære ejendomsvurderinger. Derudover bedes ministeren svare på, om sager vedrørende ejendomsvurdering skal behandles ens, uanset om der er en offentlig myndighed, f.eks. en kommune, involveret som part eller ej.

Spm. 355

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvor stort et provenu staten regner med at få ind ved at inddrive moms fra udenlandske netbutikker. Derudover bedes ministeren tilkendegive, om han vil orientere Skatteudvalget om resultaterne af drøftelserne med de tyske myndigheder, når et sådant resultat foreligger.

Spm. 356

Ministeren bedes oplyse, hvilket provenu en særskilt forhøjelse af emballageafgiften for kildevand vil medføre – både før og efter tilbageløb og adfærd – hvis de nuværende afgiftssatser for forskellige rumindhold henholdsvis fordobles, tredobles, firdobles, femdobles og tidobles. I det tilfælde at ministeren vurderer, at det ikke er muligt at foretage en særskilt afgiftsforhøjelse for emballager alene indeholdende kildevand bedes ministeren i stedet skønne over provenueffekten af en ny-indført punktafgift på kildevandsemballage på henholdsvis 1 kr. pr. liter, 2 kr. pr. liter, 3 kr. pr. liter og 4 kr. pr. liter.

Spm. 357

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for poser af plast mv. med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 358

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for engangsservice med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 359

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for Pvc-folier til emballering af levnedsmidler med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 360

Ministeren bedes oplyse, hvordan restancerne er fordelt på nationaliteter for enkelt personer og for virksomheder fordelt på de reelle ejeres nationalitet.

Spm. 361

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af de samlede restancer der udgøres af IVS selskaber.

Spm. 362

Vil ministeren oplyse, hvor stort det forventede provenutab vil være ved henholdsvis at halvere og fjerne registreringsafgiften på elbiler, pluginhybridbiler og brændselscellebiler i hvert år, frem til afgiften er fuldt indfaset samt varigt. Svaret bedes opgjort i umiddelbart provenutab og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 363

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med brug af virksomhedsordningen i forbindelse med udlejning af bolig til nærtbeslægtede (forældrekøb m.v.)?

Spm. 364

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med, at private først udlejer en bolig og derefter flytter ind i den, og dermed undgår beskatning af en eventuel værdistigning i udlejningsperioden?

Spm. 365

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med reglen, om at boliger kan sælges til børn til 85 pct. af den offentlige vurdering – dels tab som følge af manglende beskatning af eventuelle værdistigninger og dels tab af gaveafgift?

Spm. 366

Vil ministeren opgøre antallet af forældrekøb af boliger – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede?

Spm. 367

Vil ministeren vurdere, hvordan forældrekøb – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede – har påvirket boligpriserne dels på landsbasis og dels i de største byer?

Spm. 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål:- Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen?- Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?

Spm. 369

Ministeren bedes kommentere præsentationerne fra Rockwool Fonden og Dansk byggeri om opgørelsesmetoder for sort arbejde, jf. SAU alm. del – bilag 181, herunder særligt anbefalingerne fra Dansk Byggeri.

Spm. 370

Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen af at afskaffe arveafgiften for privatpersoner. I svaret bedes ministeren oplyse fordelingen af provenuet på indkomstdeciler.

Spm. 371

Vil ministeren oplyse følgende:- Hvad er statens årlige omkostning ved, at kontingentet til gule fagforeninger kan fradrages i skat?- Hvor stor en andel af statens samlede omkostning ved skattefradrag for fagforeningskontingenter udgør fradraget til gule fagforeninger?- Med hvor højt et beløb ville det være muligt at hæve skattefradraget for kontingentet til traditionelle fagforeninger, såfremt det ikke længere var muligt at fradrage kontingentet til gule fagforeninger inden for den eksisterende økonomiske ramme?

Spm. 372

Ministeren bedes oplyse den højeste marginalbeskatning, som en person kan opleve ved indkomst fra arbejde, samt oplyse den højeste marginalbeskatning, som en person kan opleve ved forskellige arbejdsfrie gevinster såsom afkast på investeringer, aktieavancer, udbytter, arv, salg af ejendomme m.v. Ministeren bedes opstille svaret i en tabel.

Spm. 373

Kan ministeren oplyse, om en ældre borger, som er fritaget for digitalpost, kan indberette håndværkerfradraget til SKAT eventuelt pr. telefon med hjælp i borgerservice?

Spm. 374

Vil det være foreneligt med EU-reglerne at fjerne eller lempe det maksimum, der er for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med arbejde for så vidt angår professionelle kunstnere?

Spm. 375

Det ønskes oplyst, hvor stort et provenutab der vil være forbundet med at fjerne det maksimum, der er for fradrag for rejseudgifter i forbindelse med arbejde for så vidt angår professionelle kunstnere.

Spm. 376

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 uddybe, hvorledes han mener, at bilisterne ikke har betalt for lidt i afgift af deres biler. Mener ministeren dermed, at der ikke er blevet betalt for få afgifter til den danske statskasse som følge af, at bilproducenterne over en længere årrække har oplyst forkert benzinøkonomi?

Spm. 377

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 oplyse, om han er enig i rapportens konklusioner om, at såfremt bilproducenterne havde oplyst korrekt benzinøkonomi, og loven var blevet fulgt, så havde den danske stat modtaget i omegnen af 24 milliarder kroner i perioden 2010-2016.

Spm. 378

Ministeren oplyste i onsdagsspørgetiden i Folketinget den 21. marts 2018, at han ikke ønsker at inddrive de milliarder, der er blevet betalt for lidt i afgift som følge af, at bilproducenter har givet ukorrekte oplysninger om bilernes benzinøkonomi. Ministeren bedes uddybe, hvorfor han ikke mener, at virksomheder og enkeltpersoner skal betale de afgifter, de skylder.

Spm. 379

I forbindelse med besvarelse af TRU alm. del – samrådsspørgsmål W i Transport- og Bygningsudvalget den 4. november 2015 udtalte ministeren, at Volkswagen havde informeret om, at de vil betale alle ekstraomkostninger, som opstår som følge af sagen. Kan ministeren oplyse, om man har modtaget samme tilkendegivelser fra andre bilproducenter, og om man har kontaktet eller overvejer at kontakte Volkswagen for betaling af den sum, som de er den danske stat skyldig?

Spm. 380

Ministeren bedes redegøre for de provenumæssige konsekvenser i årene frem mod 2025 ved at hæve partikeludledningsafgiften fra til 1.000 kr. til henholdsvis 1.500 kr., 1.750 kr. og 2.000 kr. for dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg uden godkendte partikelfilter og med en udledning på mere end 5 mg pr. kilometer.

Spm. 381

Vil ministeren oplyse gennemsnitsindtægten fordelt på deciler af befolkningen de seneste 20 år, og dertil gennemsnitsindtægten for den rigeste percentil?

Spm. 382

Vil ministeren oplyse det gennemsnitlige kapitalejerskab fordelt på deciler af befolkningen de seneste 20 år, og dertil gennemsnitsejerskabet for den rigeste percentil?

Spm. 383

Ministeren bedes oplyse, hvilken kontrol der er med indberetningerne i indkomstregistret eIndkomst, og i hvilket omfang der er afsløret fejlindberetninger.

Spm. 384

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et provenu der årligt er tilfaldet staten fra bo- og gaveafgiften i perioden 1997-2017.

Spm. 385

Ministeren bedes bekræfte, at omkring halvdelen af enlige afdøde efterlader sig mindre end 289.000 kr. i nettoformue, hvorved nærtbeslægtede arvinger kan arve den fulde formue uden at skulle betale skat.

Spm. 386

Ministeren bedes oplyse effekten på BNP og arbejdsudbud af at afskaffe bo- og gaveafgiften under forudsætning af, at afskaffelsen af afgiften finansieres af en bundskattestigning.

Spm. 387

Ministeren bedes udarbejde tabeller svarende til tabel 5.4 fra publikationen ”Fordeling og incitamenter 2016” offentliggjort den 10. oktober 2016 på Skatteministeriets hjemmeside, for personer hvis højeste uddannelse er henholdsvis grundskole, gymnasie, faglært, kort videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse og lang videregående uddannelse.

Spm. 388

Ministeren bedes oplyse, hvilket mindreprovenu det vil give anledning til, hvis bundfradraget ved beregning boafgiften forhøjes til henholdsvis 350.000 kr., 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr.

Spm. 389

Ministeren bedes beregne det årlige provenu – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at indføre et ”knæk” i arveafgiften, så arv og gaver over en hvis grænse beskattes med 30 pct. Beregningen bedes foretages på baggrund af en grænse på henholdsvis 1 mio. kr., 1,25 mio. kr., 1,5 mio. kr., 1,75 mio. kr. og 2 mio. kr. Den nuværende boafgift på 15 pct. for beløb mellem 289.000 og den nye grænse bedes i beregningen fastholdes uændret.

Spm. 390

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som regeringen har foreslået for helårsboliger i sit energiudspil.

Spm. 391

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 3. maj 2018 om Europa-Kommissionens to direktivforslag om beskatning af digitale aktiviteter, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AH.

Spm. 392

Vil ministeren fortsat gennemføre den indsamling af data, der kan lede frem til en mere retfærdig ordning for de kommunale indtægter og udgifter i relation til grænsependlere, som det blev drøftet under forhandlingerne om udligningsordningen? Idet forhandlingerne om en ændring af den kommunale udligningsordning ikke medførte nogen politisk aftale, ønsker spørgeren at følge op på det møde mellem ministeren og en række sønderjyske folketingsmedlemmer, hvorpå ministeren tilkendegav at ville forestå en indsamling af data fra de kommuner i grænselandet, der er de mest berørte af problemstillingen omkring misforhold mellem manglende skatteindtægter og sociale udgifter m.v. til de samme grænsependlere. Ministeren bedes opgøre de enkelte kommuners andel af skatteindtægterne fra grænsependlerne. Ministeren bedes endvidere oplyse, om ministeren allerede er påbegyndt indsamlingen af disse informationer, som det blev stillet i udsigt på det nævnte møde.

Spm. 393

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 387 oplyse, hvad den gennemsnitlige nettoformue er for personer, hvis højeste uddannelse er henholdsvis grundskole, gymnasie, faglært, kort videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse og lang videregående uddannelse inden for hver af de otte aldersgrupper, som fremgår af Tabel 5.4 fra publikationen ”Fordeling og incitamenter 2016”.

Spm. 394

Vil ministeren oplyse status på arbejdet med det samlede lovforslag vedrørende bødeforhøjelse og initiativer til hjælp til arbejdsgiverne i sager om illegal arbejdskraft, der ifølge bilag 1 i beretning nr. 1 af almen art afgivet af Skatteudvalget den 8. februar 2018 forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2018?

Spm. 395

I forlængelse af svar på L 216 – spørgsmål 11 (folketingsåret 2016-2017), hvori ministeren skriver: ”Der lægges ikke op til, at fradraget skal gælde for indskud i andelsselskaber. Det skyldes, at beskatningen af sådanne selskaber og af andelshaverne adskiller sig markant fra beskatningen af selskabsbeskattede selskaber og deres ejere.”, bedes ministeren oplyse, om han kan bekræfte, at indskud i andelsselskaber i form af andelsbeviser i f.eks. andelskasser beskattes på samme måde som aktier og anparter? Hvis det er tilfældet, bedes ministeren oplyse, hvad begrundelsen så er for at undtage investeringer i andelskasser fra investorfradraget?

Spm. 396

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 1.000 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.

Spm. 397

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 200 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.

Spm. 398

Ministeren bedes oplyse den samlede nettoformuer, som de 100 mest formuende danskere har. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede private nettoformue.

Spm. 399

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 100 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.

Spm. 400

Ministeren bedes oplyse den samlede størrelse af de 1.000 største arvebeholdninger, som blev arvet i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i antal kr. og i pct. af den samlede værdi af de arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år. Ministeren bedes ligeledes oplyse det samlede antal arvebeholdninger, som blev arvet i det pågældende år.

Spm. 401

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 1.000 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 1.000 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 1.000 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.

Spm. 402

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en skattelettelse de 100 største boer havde fået, hvis der ikke havde været nogen bo- og gaveafgift i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Svaret bedes både oplyst i samlet skattelettelse i antal kr. for de 100 største boer, den gennemsnitlige skattelettelse i antal kr. for hver af boerne iblandt de 100 største boer og endelig som en andel af den samlede skattelettelse, som en afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil give anledning til i det pågældende år.

Spm. 403

Ministeren bedes oversende et histogram over størrelsen af de boer, som de afdøde efterlod sig, i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. I svaret bedes ministeren se bort fra afdøde, hvor der efter døden er sket boskifte til ægtefælle.

Spm. 404

Ministeren bedes oplyse værdien af arvebeholdningen fordelt på deciler, som de afdøde efterlod sig i henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. I svaret bedes ministeren se bort fra afdøde, hvor der efter døden er sket boskifte til ægtefælle.

Spm. 405

Ministeren bedes oversende en oversigt over niveauet af arvebeskatning for store arvesummer (over 10 mio. kr.) i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Holland og Finland.

Spm. 406

Ministeren bedes i tabelform redegøre for samtlige muligheder for at gennemføre generationsskifte i virksomheder på baggrund af de nuværende skatteregler, herunder reglerne for skattemæssig succession, gaveoverdragelse, almindeligt salg af aktier eller anparter, lån etc.

Spm. 407

Ministeren bedes oplyse gennemsnitsformuen for personer over 17 år i antal kr. ekskl. pensionsformue fordelt på kommuner.

Spm. 408

Ministeren bedes oplyse andelen af afdøde, enlige personer, som havde en nettoformue på mere end 282.000 kr. året før de døde, fordelt på kommuner i det senest tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største andel vises øverst og så fremdeles.

Spm. 409

Ministeren bedes oplyse de ti kommuner, hvor borgerne har den største gennemsnitlige nettoformue i antal kr., samt de ti kommuner, hvor borgerne har den mindste gennemsnitlige nettoformue. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor store nettoformuer borgerne i de ti rigeste og de ti fattigste kommuner i gennemsnit har i antal kr.

Spm. 410

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos afdøde enlige personer i året før deres død, fordelt på kommuner i det seneste tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største gennemsnitlige formue vises øverst og så fremdeles.

Spm. 411

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største nettoformue.

Spm. 412

Ministeren bedes oplyse, hvor mange formue-percentiler, startende fra det nederste percentil, for afdøde enlige personer, hvor formuen opgøres året før deres død, som vil skulle inkluderes i en summering, førend denne sum vil være lige så stor som nettoformuen for de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største formue.

Spm. 413

Ministeren bedes redegøre for, om reglerne vedrørende handel med underskudsselskaber er robuste nok til at undgå, at der spekuleres i handel med selskaber, som har et overført underskud, køberen vil kunne udnytte skattemæssigt, eller om der er behov for yderligere værns regler, der sikrer, at der ikke kan ske uhensigtsmæssig brug af reglerne på området. Der henvises til artiklen ”Netcompany fandt smuthul i 30 år gammel skatteparagraf” bragt i Jyllands-Posten den 16. maj 2018.

Spm. 414

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1.

Spm. 415

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil). I svaret bedes provenueffekten ved at hæve afgiften opgjort for hvert procentpoint fra 20-30 pct. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 416

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at hæve aktieindkomstskatten. Provenueffekten bedes oplyses ved 1) at hæve begge skattesatser med 1-10 procentpoint og 2) at hæve den højeste skattesats med 1-10 procentpoint. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 417

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI.

Spm. 418

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI.

Spm. 419

I aftalen Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017 angives det, at såfremt man konstatere et større provenu end den initialt forventede profil, så skal det afklares, hvorvidt dette merprovenu er varigt. Vil ministeren redegøre for, hvornår man må anse et konstateret merprovenu som udtryk for et varigt højere boligskatteprovenu?

Spm. 420

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse om Skatteministeriet overfor Erhvervsministeriet har rykket for en evaluering af lempelsen af revisionspligten i 2012, jf. lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13). I afkræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor ministeriet ikke har rykket for en evaluering, når ministeriet i 2012 havde store betænkeligheder ved en lempelse, jf. notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, når det netop var evalueringen der skulle imødekomme betænkelighederne, som oplyst på samrådet.

Spm. 421

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse, om det er rigtigt forstået, at evalueringen af revisionspligten afventer SKATs Compliance analyse for 2016, som forventes færdig i 2018, selv om det i bemærkningerne til lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) fremgår, at lempelsen af revisionspligten forventes at kunne tages op til revision i 2016, og at der afhængigt af rapportens konklusion forventes at kunne blive fremsat forslag til ændring af reglerne i folketingsåret 2016-17.

Spm. 422

Med henvisning til kvartalsredegørelsen om offentlige restancer fra 4. kvartal 2017, jf. SAU alm. del – bilag 193, hvor fremgår at de offentlige restancer atter er steget, bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes, at skattegælden endelig vil falde igen, og om han vurderer, at SKAT igen ikke vil kunne leve op til sin finanslovsmålsætning om at nedbringe skattegælden.

Spm. 423

Ministeren bedes oplyse, hvor mange pensionister der betaler topskat i dag, og hvor mange pensionister der skønnes at betale topskat i henholdsvis 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040.

Spm. 424

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16) bedes ministeren oplyse, hvor mange personer der vil opleve en umiddelbar skattestigning, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten, men at der samtidigt indføres et nyt loft over samtlige pensionsindbetalinger (dvs. både livsvarig alderspension, kapitalpension og ratepension). I svaret bedes ministeren oplyse antallet af personer, der vil opleve en umiddelbar skattestigning ved loftsstørrelser på henholdsvis 70.000 kr., 80.000 kr., 90.000 kr., 100.000 kr., 110.000 kr., 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. for fradrag i topskattegrundlaget. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor mange af disse personer der med de gældende 2022-regler betaler topskat, og hvor mange der med de gældende 2022-regler ikke betaler topskat. I svaret bedes ministeren lægge til grund, at der sker en symmetrisk skattemæssig behandling af pensionsopsparing, således at de efterfølgende pensionsudbetalinger udgår af indkomstgrundlaget for topskatten.

Spm. 425

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16) bedes ministeren oplyse det forventede merprovenu, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten, men at der samtidigt indføres et nyt, loft over samtlige pensionsindbetalinger (dvs. både livsvarig alderspension, kapitalpension og ratepension). I svaret bedes ministeren oplyse det forventede merprovenu ved loftsstørrelser på henholdsvis 70.000 kr., 80.000 kr., 90.000 kr., 100.000 kr., 110.000 kr., 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. for fradrag i topskattegrundlaget. I svaret bedes ministeren lægge til grund, at der sker en symmetrisk skattemæssig behandling af pensionsopsparing, således at de efterfølgende pensionsudbetalinger udgår af indkomstgrundlaget for topskatten.

Spm. 426

Ministeren bedes oplyse, hvor meget en person i gennemsnit skal indbetale til pension årligt i løbet af et arbejdsliv for dels at miste hele pensionstillægget og dels betale topskat som pensionist?

Spm. 427

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, hvorfor Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen svar på TV2’s aktindsigt i dokumenter, der omhandlede de skattemæssige konsekvenser i lovarbejdet til lempelsen af revisionspligten i 2012, har oplyst, at der ikke var nogle dokumenter, der beskrev dette, når det efterfølgende har vist sig, at der er et sådan notat, jf. Skatteministeriets notat ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012. Der henvises til artiklen: ”Ministerium lovede ingen negative konsekvenser – nu kritiseres lov for at koste formue i skat” bragt på TV2’s hjemmeside den 1. februar 2018.

Spm. 428

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, punkt for punkt redegøre for, hvorledes Skatteministeriets betænkeligheder ved lempelse af revisionspligten, som beskrevet i notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, blev imødekommet?

Spm. 429

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om det var SKATs holdning, at 10 ekstra årsværk til kontrol – finansieret inden for den eksisterende ramme – kunne imødekomme de betænkeligheder Skatteministeriet havde i forbindelse med lempelsen af revisionspligten i 2012, jf. notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, eller om SKAT så behov for flere årsværk til kontrol for at kunne imødekomme betænkelighederne?

Spm. 430

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren bekræfte, at evalueringen af lempelsen af revionspligten i 2012, jf. lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13), oversendes til Skatteudvalget og Erhverv-, Vækst- og Eksportudvalget, når den forelægger i oktober 2018.

Spm. 431

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren – evt. i fortrolig form – oversende den foreløbige rapport, som TV2 omtaler i artiklen ”Hemmelig rapport om skattesnyd: Politikere føler sig ført bag lyset” bragt på tv2.dk den 17. maj 2018, og som, ministeren under samrådet oplyste, er en analyse af yderligere lempelser af revisionspligten, som blev besluttet igangsat ved Aftale om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.

Spm. 432

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren redegøre for, hvorfor analysen af yderligere lempelser af revisionspligten, som blev besluttet igangsat ved Aftale om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014, blev stoppet i 2016, som det blev oplyst under samrådet.

Spm. 433

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om Skatteministeriet var enig med Erhvervsministeriet i, at lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) ikke havde nogle negative økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger s. 11.

Spm. 434

Vil ministeren I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om Skatteministeriet er enig i, at lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) i tilstrækkeligt omfang imødekommer de betænkeligheder, som Skatteministeriet beskriver i notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012.

Spm. 435

Vil ministeren undersøge, om det er muligt at stramme skattereglerne, således at virksomheder ikke kan udnytte opkøb af underskudsvirksomheder til skattespekulation og derved opnå en skattemæssig fordel?

Spm. 436

Giver de medieomtalte eksempler med opkøb af virksomheder til markant mindre beløb end det skattemæssige fradrag, der dermed opnås ministeren anledning til at foretage et hasteindgreb, da der er meget store beløb på spil?

Spm. 437

Ministeren bedes oplyse det forventede merprovenu af at skærpe reglerne for underskudsfremføring, så der fremover kun kan underskudsfremføres for de dele af virksomheden, som har tilhørt samme cvr-nummer igennem den periode, hvor der ønskes underskudsfremførsel.

Spm. 438

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der først i december 2014 blev udsendt et styresignal vedrørende ligningslovens § 16E, som har haft virkning siden august 2012, hvilket har medvirket til at bestemmelsen er blevet fortolket forskelligt i den mellemliggende periode.

Spm. 439

Ministeren bedes kommentere, om følgende eksempel er i strid med intentionen bag ligningslovens § 16 E, og om det efter ministeren holdning er udtryk for dobbeltbeskatning.Eksempel:En aktionær hæver mange små beløb i løbet af året – i alt kr. 500.000, hvilket han naturligvis beskattes af. Revisoren opdager hævningerne og sørger for, at beløbet indberettes som løn i december. SKAT forhøjer herefter beløbet en gang til, idet de anfører, at det indberettede beløb er årets ”normale” løn, og årets mindre hævninger er ulovlige, hvorefter de beskatter dem som løn eller udbytte igen, da hævningerne efter SKAT’s opfattelse skulle have været indberettet som løn ved hver hævning.

Spm. 440

Ministeren bedes oversende en oversigt over, hvilke civilretlige sager der er rejst i forbindelse med udbytteskandalen, herunder oversende det materiale, pressen har haft adgang til.

Spm. 441

Ministeren bedes oplyse, hvilke danske selskaber og personer der er omfattet af de rejste sager.

Spm. 442

Hvad kan ministeren oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen?

Spm. 443

Ministeren bedes udarbejde en samlet status over, hvad der er sket i sagen, siden udbytteskandalen blev kendt. Ministeren bedes opdatere oplysningerne i sagen, i takt med at flere civil- og strafferetlige sager bliver rejst.

Spm. 444

Kan ministeren bekræfte, at en folkepensionist, der i 2019 starter udbetaling fra dennes ratepensioner og livrenter, fortsat i 2019 kan indbetale til sin ordning med aldersopsparing uden at blive ramt af afgiften på 40 pct.? Denne afgift vil først blive pligtig og aktuel, hvis pensionisten fra og med 2020 foretager indbetaling til sin aldersopsparing, efter at denne i 2019 startede med at få udbetaling fra ratepension og livrente, og da vil afgiften kun ramme den del af indbetalingen, der årligt overstiger grundbeløbet på 4.600 kr. (2010-niveau).

Spm. 445

Vil ministeren redegøre for, hvad en afgiftsfritagelse af henholdsvis 100.000, 200.000 og 500.000 ekstra el-biler indebærer i mindreprovenu fra registreringsafgiften?

Spm. 446

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for en 3F lufthavnsoperatørs rådighedsbeløb, hvis man ruller alle skatte- og afgiftslettelser tilbage, som regeringen har gennemført siden juni 2015?

Spm. 447

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for en 3F lufthavnsoperatørs rådighedsbeløb, hvis man ruller Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 tilbage?

Spm. 448

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for en gennemsnitlig indbygger i beskæftigelse i henholdsvis Tårnby Kommune og Dragør Kommune, hvis man ruller Aftale om lavere skat på arbejdsindkomster og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 tilbage?

Spm. 449

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for HK’erens (mindsteløn) rådighedsbeløb, hvis man ruller alle skatte- og afgiftslettelser tilbage, som regeringen har gennemført siden juni 2015?

Spm. 450

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for en pensionists rådighedsbeløb, hvis man ruller alle skatte- og afgiftslettelser tilbage, som regeringen har gennemført siden juni 2015?

Spm. 451

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af skattemedarbejdere i perioden 2011-2015.

Spm. 452

Vil ministeren redegøre for udviklingen i salget af plug-in hybridbiler siden de tre registreringsafgiftsnedsættelser?

Spm. 453

Ministeren bedes oversende dokumentation for, at der i hvert år frem til 2025 er tilstrækkeligt råderum til at dække det demografiske træk, som ministeren gav udtryk for i sin tale fra Folketingets talerstol under tredjebehandlingen af L 238 om vedtagelse aftalen om lavere skat på arbejde og indbetalinger til pension. Svaret bedes leveret i tabelform, hvor det demografiske træk i mia. kr. år for år sammenholdes med det økonomiske råderum i det enkelte år.

Spm. 454

Ministeren bedes i forlængelse af sin tale fra Folketingets talerstol ved 3. behandling af lovforslag nr. L 238 om vedtagelse af aftalen om lavere skat på arbejde og indbetalinger til pension, hvor han sagde at der er penge nok til at dække det demografiske træk i årene frem mod 2025, oplyse, hvor stort råderummet er i hvert af årene frem mod 2025, når der fraregnes udgifter til regeringens fremlagte politik – herunder blandt andet energiudspillet, hvor en række elafgifter foreslås sænket.

Spm. 455

Ministeren bedes kommentere sagen, herunder det offentliges eventuelle interesse, omtalt i artiklen "Parcelhus-ruin spøger på 10. år: - En uheldig og kedelig sag" bragt på Fyens Stiftstidendes hjemmeside den 6. september 2017.

Spm. 456

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige effekter vil være, hvis forsikringsafgiften på lystfartøjer sænkes til 1 pct. Ministeren bedes i den forbindelse oplyse, hvilken effekt afgiftssænkningen vil have på grænsehandlen i form af lystfartøjer, der bliver vinteropbevaret, serviceret og repareret i udlandet. Endelig bedes ministeren oplyse, hvilke elementer Skatteministeriet medtager, når ministeriet skal vurdere grænsehandlen.

Spm. 457

Ministeren bedes oplyse, hvad de provenumæssige effekter vil være, hvis forsikringsafgiften på lystfartøjer halveres. Ministeren bedes i den forbindelse oplyse, hvilken effekt afgiftssænkningen vil have på grænsehandlen i form af lystfartøjer, der bliver vinteropbevaret, serviceret og repareret i udlandet. Endelig bedes ministeren oplyse, hvilke elementer Skatteministeriet medtager, når ministeriet skal vurdere grænsehandlen.

Spm. 458

Ministeren bedes i absolutte tal og i skematisk form oplyse det totale antal indregistrerede elbiler, herunder antallet af elbiler indregistreret til henholdsvis private bilister, virksomheder, udlejningsvirksomheder med leje for øje og til offentlige myndigheder (herunder kommuner), år for år for de sidste 15 år. For elbiler indregistreret til private og til erhvervsvirksomheder bedes særskilt opgjort andelen af elbiler fra producenten Tesla.

Spm. 459

Vil ministeren oplyse, hvorvidt SKAT fortsat måler virksomheders oplevede opdagelsesrisiko for henholdsvis skattesnyd og sort arbejde som tidligere gjort i SKATs årlige holdningsundersøgelse, senest i 2014-udgaven, og hvis ja, oplyse om andelen af virksomheder, der oplevede opdagelsesrisikoen som høj eller meget høj for alle tilgængelige årstal i perioden 2014 - 2018? Hvis SKAT ikke længere måler og/eller offentliggør virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko for skattesnyd og sort arbejde, bedes ministeren redegøre for grundlaget herfor.

Spm. 460

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk Erhvervsstyrelsen har tilknyttet sit erhvervsrettede tilsyn og kontrol generelt, og bekæmpelse af hvidvask specifikt? Ministeren bedes i samme ombæring oplyse udviklingen i antallet af årsværk fra 2006 og frem til i dag, 2018.

Spm. 461

Vil ministeren oplyse, hvorvidt det oplyste skatte- og momsgab i SKATs udgivelse "Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne - indkomståret 2014", jf. SAU alm. del – bilag 92, er det mest opdaterede og tilgængelige tal på skatte- og momsgabet blandt små og mellemstore virksomheder? I afkræftende fald bedes ministeren oplyse de nyeste tal, samt hvor stol en del af skatte- og momsgabet, som kan henføres til virksomheder, hvor der er begået fejl med vilje.

Spm. 462

Ministeren bedes oplyse: - den gennemsnitlige skattetrækprocent for den øverste indkomstpercentil på baggrund af de nyeste tilgængelige tal,- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som tjener mere end 1 mio. kr. om året og- den gennemsnitlige skattetrækprocent for de danskere, som har en årsindtjening i størrelsesordenen mellem 498.900 (topskattegrænsen) og 1 mio. kr.

Spm. 463

Ministeren bedes oplyse de provenumæssige konsekvenser af at hæve bundfradraget for bo- og gaveafgiften fra de nuværende 289.000 kr. til 500.000 kr. samt at indføre en ny og højere afgiftssats på 30 pct. for de dele af boet, som overstiger 3 mio. kr. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den fordelingsmæssige virkning af en sådan omlægning. Herunder hvilken skattestigning de 100 mest formuende vil opleve, hvordan skattelettelsen/stigningen fordeler sig på tværs af deciler samt hvordan de fire typiske familietyper (HK’er på mindsteløn, LO’er, funktionær og direktør) forventes at blive påvirket.

Spm. 464

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle situation er omkring efterforskningen af sagen om svindel med udbytteskat?

Spm. 465

Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er foretaget nogen anholdelser i sagen, og hvorfor de danske myndigheder ikke har krævet den svindelmistænkte Sanjay Shah og dennes hustru anholdt og udleveret til Danmark, når der har været mulighed herfor?

Spm. 466

Ministeren bedes oversende de konkrete skøn for stigningen i grænsehandlen af øl, vin, sodavand, chokolade og slik, som man forventede ville indtræffe som konsekvens af indekseringen af afgifterne i lovforslag nr. L197 (folketingssamling 2011-12). Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, hvorvidt man vurderer, at der var tale om retvisende skøn, og om skatteøkonomisk Redegørelse 2018 og den seneste status over grænsehandel, som viser generelt fald i grænsehandlen siden 2012, giver anledning til at opdatere skønnene for, hvordan afgiftsstigninger konkret påvirker grænsehandlen.

Spm. 467

Kan ministeren oplyse, hvornår der forventes svar på SAU alm. del – spørgsmål 341 af 3. april 2018?

Spm. 468

I den såkaldte dieselgate-skandale er der indtil nu blevet tilbagekaldt op mod 12 millioner biler på verdensplan. I forlængelse af den omfattende, systematiske snyd har den britiske regering indført ny lovgivning: The Road Vehicles (Defeat Device, Fuel Economy and Type-Approval) (Amendment) Regulations 2018, som træder i kraft den 1. juli 2018. Lovgivningen vil betyde, at bilproducenter kan idømmes bøder på op til, hvad der svarer til ca. 420.000 kr./bil (50.000£) i tilfælde af bevidst snyd med emissionerne. Har ministeren overvejet at indføre tilsvarende bøder i Danmark, og hvad er ministerens holdning til også at indføre samme type bøder ved tilsvarende snyd med benzinbiler?

Spm. 469

Ministeren bedes oplyse, hvad regeringens holdning er til at indføre et licenssystem, som det f.eks. kendes fra Barcelona eller Bilbao, hvor udlejere, når de udlejer via platforme som f.eks. Airbnb, skal verificeres med et licensnummer, der skal fremgå af opslaget på platformen.

Spm. 470

Hvad er ministerens begrundelse for, at regeringen ikke støtter en fælles bund under selskabsskatten, selv om ministeren sidste år luftede netop den idé?

Spm. 471

Når ministeren til Berlingske tirsdag den 5. juni 2018 udtaler, at hvis landene omkring os sænker deres selskabsskattesats, ”så presser det Danmark for at få os til at flytte os på selskabsskatten” anerkender ministeren så, at vi nødvendigvis må ende på en selskabsskattesats på nul, medmindre landene aktivt beslutter sig for at gå imod ræset mod bunden?

Spm. 472

Er det ministerens holdning, at Danmark skal deltage i det ræs mod bunden, der foregår på selskabsskattesatsen i Europa?

Spm. 473

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 21. juni 2018 om arveafgiften, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AM, AN, AO og AP.

Spm. 474

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis hjertestartere fritages for moms?

Spm. 475

Ved den seneste justering af elbilaftalen i april 2017 blev der indført en særregel, der specifikt undtager batteriopladning fra gældende lov om elafgiftsrefusion. Fra 2020 vil batteriopladning, som det ser ud nu, som den eneste form for processtrøm skulle betale husholdningsafgift. Træder denne særregel i kraft som planlagt, vil den samlede branche af danske elbiloperatører blive diskrimineret i forhold til resten af dansk erhvervsliv, der anvender strøm til procesformål. Skatterådet præciserede i 2010, at strømforbrug til elbilopladning bør anses som processtrøm, hvilket betyder, at opladning af elbiler ved ladestandere i dag er refusionsberettiget, hvis opladningen sker via en ladeboks, der ejes og drives for elbiloperatørens regning og risiko. Skatterådets styresignal blev præciseret ved § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012. Gældende lov giver i dag momsregistrerede virksomheder mulighed for elafgiftsrefusion, når strømmen anvendes som processtrøm (f.eks. drift af elapparater, edb-udstyr, belysning, ventilation, opladningen af batterier, opvarmning etc.). Årsagen til, at denne særregel er blevet foreslået, er øjensynligt, at Skatteministeriets embedsmænd er af den opfattelse, at der er uklarhed om, hvorvidt strøm anvendt til elbiler rent faktisk også er omfattet af processtrømordningen. I den udstrækning at Folketinget ønsker at følge Skatterådets tidligere præcisering og ligestille strømforbrug anvendt til elbilopladning, så længe det sker via en momsregistreret virksomhed, hvorledes skal det så præciseres i lovgivningen?

Spm. 476

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 324 forklare årsagerne til den store stigning fra 2016 til 2017 i nettoprovenu for kontrolprojektet negativ moms.

Spm. 477

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 324 redegøre for, hvor mange årsværk ministeren mener eller vurderer, der kan ansættes i kontrolprojektet negativ moms, før den enkelte medarbejder ikke længere tjener sin egen løn hjem.

Spm. 478

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i udbetalingen af negativ moms, opgjort år for år i perioden 2009 til 2017 i 2018-priser. Ministeren bedes forklare udviklingen, herunder hvor mange procent af stigningen, som ministeren mener, der kan forklares.

Spm. 479

Ministeren bedes redegøre for årsagerne til den store stigning i indtægtsposten 61.01.10 Renteindtægt vedr. restance, som det fremgår af indtægtslisten april 2018, jf. SAU alm. del – bilag 223.

Spm. 480

Vil ministeren redegøre for SKATs praksis ved sagsbehandling af boer, der er taget under konkursbehandling? Spørgsmålet er foranlediget af en henvendelse fra en borger, der oplyser, at SKAT ukritisk har fortsat sagsbehandlingen af et bo, på trods af at konkursboet var afsluttet, og virksomheden slettet i Erhvervsstyrelsen.

Spm. 481

Vil ministeren skønne, hvor mange seniorer, der ikke har haft mulighed for at gøre indsigelse på grund af indsigelsesfristen på tre måneder i forhold til opgørelsen af beskæftigelsesgraden i forbindelse med opgørelse af skattenedslaget til seniorer, jf. SAU alm. del – bilag 205 - Orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer?

Spm. 482

Vil ministeren oplyse, hvor mange seniorer der har haft, det som skatteministeren i sin orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer, jf. SAU alm. del – bilag 205, kalder langstrakte sagsforløb?

Spm. 483

Vil ministeren oplyse, hvor mange seniorer der har haft, det som skatteministeren i sin orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer, jf. SAU alm. del – bilag 205, kalder en åbenlys uretfærdig behandling?

Spm. 484

Vil ministeren skønne, hvor mange seniorer der med ophævelsen af indsigelsesfristen på tre måneder i forhold til opgørelsen af beskæftigelsesgraden i forbindelse med opgørelse af skattenedslaget til seniorer, jf. SAU alm. del – bilag 205 - Orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer, vil få efterbetalt et skattenedslag, og hvordan vil regeringen finansiere disse efterbetalinger af skattenedslag?

Spm. 485

Hvordan vil ministeren sikre, at den enkelte senior, som potentielt kan få efterbetalt et skattenedslag, bliver opmærksom på ophævelsen af indsigelsesfristen på tre måneder i forhold til opgørelsen af beskæftigelsesgraden i forbindelse med opgørelse af skattenedslaget til seniorer, jf. SAU alm. del – bilag 205 - Orientering om løsning vedrørende skattenedslagsordningen for seniorer?

Spm. 486

Kan ministeren bekræfte, at det er rigtigt forstået, at ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, giver faglige organisationer mulighed for at dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, der er nævnt i skatteforvaltningsloven § 55, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen? Spørgsmålet er foranlediget af Højesteretsdommen om betingelserne for at opnå omkostningsgodtgørelse (SKM2015.479.HR), der har medført en ændret administrativ praksis hos fagforeningerne, da det fremgår af afgørelsen, at sagsomkostningerne ikke bliver godtgjort, hvis foreningen virker som mandatar på vegne af medlemmet.

Spm. 487

Er ministeren enig i, at faglige organisationer bør kunne støtte deres medlemmer i principielle skattesager, hvorfor de bør kunne dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i skattesager, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen?

Spm. 488

Vil ministeren oplyse statens indtægter i form af selskabsskat fra spilfirmaer, og hvor mange af de licenshavende spilfirmaer i Danmark, der betaler selskabsskat her i landet?

Spm. 489

Ministeren bedes oplyse, i hvilke lande spilfirmaer, der har licens i Danmark, er indregistreret, og hvor de betaler selskabsskat.

Spm. 490

Ministeren bedes vurdere omfanget af den momssvindel, der foregår i sager om konkurskarantæne og sager om tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber, samt redegøre for udviklingen i perioden fra 2015 til 2018?

Spm. 491

Vil ministeren kommentere den problemstilling, der rejses i henvendelsen fra Hjarne Jakobsen, om skat på engangsudbetaling af pension, jf. SAU alm. del – bilag 246.

Spm. 492

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige skattebetaling i de seneste 30 år opgjort i indkomstdeciler?

Spm. 493

Ministeren bedes redegøre for, hvilken effekt de sænkelser, der er sket af marginalskatten i de seneste 30 år, har haft på den gennemsnitlige skattebetaling for de tre øverste indkomstdeciler?

Spm. 494

Vil ministeren redegøre for provenueffekter, arbejdsudbudsvirkninger samt BNP-virkninger ved at sænke arbejdsmarkedsbidragssatsen med henholdsvis et procentpoint, fem procentpoint samt hel afskaffelse, hvor sænkelserne ikke påvirker satsreguleringsprocenten?

Spm. 495

Ministeren bedes oversende en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem til i dag opgjort i millioner kr. og årsværk samt en oversigt over, hvornår de enkelte bevillinger ophører. Ministeren bedes endvidere oplyse årsagen til, at SAU alm. del - spørgsmål 131 af 11. december 2017 efter 7 måneder endnu ikke er besvaret.

Spm. 496

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 176 oversende de gennemsnitlige disponible indkomst i de 6 postnumre, som indgår i Figur 2.

Spm. 497

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 25 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 25 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 498

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 10 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 10 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 499

I artikel på forsiden af Flensborg Avis den 21. juli 2018: ”Pensionist bliver flået af dansk skat og tysk sygesikring” fortæller en borger, at han må betale skat og sygesikring til både Danmark og Tyskland. Er eksemplet i overensstemmelse med dansk lov og internationale aftaler og i bekræftende fald vil ministeren da tage initiativ til at indrette lovgivningen eller de internationale aftaler, så en borger ikke skal betale disse ydelser i begge lande?Der henvises til https://www.fla.de/wp/dailys/pensionist-bliver-flaaet-af-%E2%80%A8dansk-skat-og-tysk-sygesikring/

Spm. 500

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at foretage ændringer i relation til aktieavancebeskatningslovens §§ 4-4C vedrørende beskatning af henholdsvis skattefrie porteføljeaktier og datterselskabsaktier efter følgende modeller: 1) Udbytte såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes ensartet. Dvs. at skattefriheden for avancer ophæves, og disse beskattes som udbytter, dvs. at 70 pct. af indtægten beskattes.2) Udbytter såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes, således at der svares skat af hele indtægten.3) Vedrørende datterselskabsaktier, bedes ministeren estimere provenuet, hvis man frem for at skulle have mindst 10 pct. af aktiekapitalen for at kunne modtage skattefrie avancer og udbytter skal have henholdsvis: a) 15 pct. af aktiekapitalen før, der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier, b) 20 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier eller c) 25 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier. Ministeren bedes oplyse provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd og efter adfærd samt i varig virkning opdelt på henholdsvis pkt. 1, 2 og 3 samt i kombinationerne punkterne 1+3a, 3b og 3c og punkterne 2+3a, 3b og 3c.

Spm. 501

Det fremgår af Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse, at der i perioden 2018-2021 vil blive afsat 25 mio. kr. til den fremadrettede indsats til at bekæmpe international skatteunddragelse. Ministeren bedes redegøre for, hvordan disse midler vil blive anvendt/tænkes anvendt frem mod 2021, og om der ud af disse 25 mio. kr. vil blive disponeret ressourcer til at ansætte flere årsværk til kontrolarbejde på projekterne Money Transfer, Projekt Skattely og Transfer Pricing. Hvis dette er tilfældet, bedes ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der er ansat/planlægges ansat på det/de relevante kontrolprojekter.

Spm. 502

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del – spørgsmål 533 oplyse, hvilke formueaktiver der ville blive omfattet af en formueskat, og hvilke der ikke vil blive omfattet.

Spm. 503

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del – spørgsmål 532 oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 504

Af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 285 fremgår det, at ministeren ikke ønsker at fjerne momsbagatelgrænsen på eksempelvis kinesiske netbutikkers varer, med henvisning til det gebyr PostNord tager for at lægge moms på varens værdi. PostNord i Sverige har netop indgået aftaler om indhentning af moms med bl.a. Wish.com, som overflødiggør gebyret for momsbehandlingen. Kan ministeren redegøre for, hvordan denne model fungerer, og vil ministeren undersøge, om den kan indføres Danmark?

Spm. 505

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning af en omlægning af bo- og gaveafgiften. Ministeren bedes redegøre for den økonomiske virkning af at hæve bundgrænsen til henholdsvis 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr. samt at indføre en højere skattesats på 30 pct. ved arv på 750.000 kr., 1 mio. kr., 1,5 mio. kr., 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 3 mio. kr. Ministeren bedes fremlægge virkningen i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, men før adfærd og efter adfærd.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.