Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

I forlængelse af de fortrolige svar på SAU alm. del – spørgsmål 128 og 226 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bedes ministeren oplyse, hvor meget udbytteskat der er refunderet via den i svarene omtalte ordning, hvor et bestemt dansk selskab har kunne håndtere udbytterefusion til ejerne af de ADR-beviser, der var udstedt på selskabet, siden dens indgåelse. Opgørelsen bedes lavet samlet, og med opgørelse af beløb for hvert år ordningen var gældende, både i 2019-priser og løbende priser. Ligeledes bedes ministeren uddybe, hvorfor aftalen i 2015 blev opsagt.

Spm. 2

I forlængelse af de fortrolige svar på SAU alm. del – spørgsmål 128 og 226 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) bedes ministeren oplyse den præcise ordlyd af den eller de i sin tid indgåede aftaler med det i svarene omtalte selskab vedrørende udbytterefusion.

Spm. 3

I forlængelse af orienteringen om omprioritering af midler i Skatteministeriet samt anvendelse af Skatteministeriets opsparing, jf. SAU alm. del – bilag 213 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), bedes ministeren uddybe begrundelsen for omprioriteringen af 17,8 mio. kr. fra Skatteankestyrelsen til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og oplyse om ministeren mener, at omprioriteringen er i modstrid til aftalen ”En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke 4” af 21. december 2018, som bl.a. havde til formål at sikre flere ressourcer til Skatteankestyrelsen

Spm. 4

Der er i dag en række skattefordele ved at organisere køb af bolig med henblik på udlejning til nærtstående familie gennem den såkaldte virksomhedsordning. En afskaffelse af disse skattefordele vil ifølge Skatteministeriet give et årligt merprovenu på 125 mio.-250 mio. kr. afhængigt af renteniveauet, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 564 (folketingsåret 2015-16). Vil ministeren udarbejde en opdateret opgørelse over de forskellige skattemæssige fordele ved forældrekøb ved brug af virksomhedsordningen og opdatere det skønnede merprovenu for staten ved at afskaffe virksomhedsordningen for forældrekøbte boliger?

Spm. 5

Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) har Toldstyrelsen gennemført fire kontrolaktioner i 2018 målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina. Ministeren bedes oplyse, om der tidligere har været gennemført lignende kontrolaktioner, eller om disse er de første. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 437 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 6

Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) havde 87 pct. af de åbnede forsendelser i den fjerde kontrolaktion målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, som Toldstyrelsen gennemførte i 2018, en angivet værdi på under 80 kr. Hvor høj er procentsatsen, hvis alle fire undersøgelser medregnes? Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 438 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 7

PostNord har over for DR oplyst, at de sidste år modtog 15,8 mio. forsendelser fra Kina. Ministeren bedes via PostNord oplyse, hvor mange procent af disse privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, der havde en angivet værdi på under 80 kr.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 439 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 8

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at de tre første kontrolaktioner målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina og foretaget af Toldstyrelsen i 2018 viste, at der var blevet snydt for moms for 21.000 kr. Det fremgår dog også, at ”der i tallet er udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, der afviger væsentligt fra en typisk forsendelse fra Kina, og som ellers ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes oplyse, hvor mange forsendelser der ikke er regnet med, hvilken angivet værdi og hvilken reel værdi disse havde, og hvad det samlede beløb for momssnyd løber op i, hvis disse forsendelser medregnes.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 440 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 9

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at der er udeladt forsendelser med høj værdi fra opgørelsen om momssnyd, fordi disse ”ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes redegøre for, hvad begrundelsen er for ikke at regne disse beløb med.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 441 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 10

Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) fremgår det, at man har udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, fordi disse afveg væsentligt fra en ”typisk” forsendelse fra Kina. Ministeren bedes forklare, hvad en ”typisk” forsendelse til private fra Kina er. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvad vurderingen af det ”typiske” er baseret på, når man nu kun har åbnet 3,5 promille af de 43.000 pakker, der ankom de fire dage, kontrollen foregik.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 442 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 11

I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det ville blive for dyrt for PostNord, hvis momsbagatelgrænsen fjernes nu, bl.a. fordi PostNord skulle investere i helt nye it-systemer. Kan ministeren bekræfte, at PostNord som følge af den tidligere regerings finanslovsaftale med Dansk Folkeparti alligevel vil blive nødt til at implementere disse systemer nu, hvis det lykkes at lave en aftale med Wish om at betale moms frivilligt?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 443 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 12

I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det vil blive for dyrt for forbrugerne, hvis man fjerner momsbagatelgrænsen nu. Kan ministeren bekræfte, at PostNord kan anvende det svenske system i Danmark, og at den eneste meromkostning forbrugerne vil få, hvis Danmark fjerner momsbagatelgrænsen og gør som i Sverige, er momsen?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 444 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 13

I den tidligere skatteministers debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at problemet med manglende momsbetaling ikke er så stort. Er ministeren enig med den tidligere skatteminister i, at det ikke er et problem, at der ikke betales moms af op mod 90 pct. af de knap 16 mio. forsendelser, som danske forbrugere modtager fra Kina?Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del 445 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 14

Ministeren bedes opgøre, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes lavet til og med december 2018. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 285 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 15

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange milliarder kr. der er givet i skatte- og afgiftslettelser i perioden 27. november 2001 til og med Finanslov 2019. Ministeren bedes redegøre for dette i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd, samt i 2025-virkning og i varig virkning (2019-niveau). Ministeren bedes tillige opgøre fordelingsvirkningen af disse skatte- og afgiftslettelser på den disponible indkomst i kr. fordelt på deciler samt for hver percentil i 10.decil. Endelig bedes ministeren redegøre for lempelsernes samlede virkning på Gini-koefficienten.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 304 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 16

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 307 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) redegøre for merprovenuet ved at foretage følgende stramninger af reglerne for underskudsbegrænsning:1) En reduktion af grænsen for, hvornår underskud frit kan fremføres fra de nugældende 8.385.000 kr. til 5.000.000 kr.2) En reduktion af satsen for, hvor meget underskuddet over grænsen kan nedbringe den skattepligtige indkomst fra de nugældende 60 pct. til 50 pct.3) Et maksimum på 5 år for fremførsel af underskud, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 13 (folketingsåret 2017-18). Reglerne skal gælde for både selskaber og for sambeskattede kredse, og ministeren bedes redegøre for det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb og provenuet efter adfærd for hver af de tre elementer, og hvis samtlige tre stramninger vedtages.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 354 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 17

Borgere, der er indehaver af en ejendom på maksimalt 5,5 hektar, er tidligere blevet opkrævet ejendomsskatter efter reglerne for en boligejendom frem for en landbrugsejendom, hvilket blev ændret med vedtagelsen af Ejendomsvurderingsloven, jf. lovforslag nr. L 211 (folketingsåret 2016-17), hvor der samtidig blev indført en tilbagebetalingsordning til de berørte borgere. I den forbindelse bedes ministeren bekræfte, at hvis en genberegning af ejendomsskatter resulterer i et beløb, der for et eller flere år er lavere end de oprindeligt beregnede ejendomsskatter, så skal forskellen udbetales som kompensation. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvornår de berørte borgere kan forvente kompensationen udbetalt, såfremt de er berettiget hertil.

Spm. 18

Ministeren bedes beregne, hvad en afgift på 250 kr. pr. udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne (inkl. CO2-ækvivalenter fra andre drivhusgasser fra flytrafik), vil give i statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd hvert år i årene 2020-2030 samt varigt. Beregningerne skal antage, at afgiften kun gælder for de første 1.500 km.

Spm. 19

Hvornår forventer ministeren at gennemføre tredoblingen af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, som det også fremgår i regeringens forståelsespapir?

Spm. 20

Ministeren bedes redegøre for, om det forventede provenu på 750 mio. kr. fra en radikal flyskat på 250 kr. pr. ton CO2 udledt i forbindelse med rejsen er retvisende. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om provenuet er medregnet adfærdsændringer og risiko for mindre udbytte fra statens ejerandel i Københavns Lufthavn som følge af færre flyafgange.

Spm. 21

Hvornår forventer ministeren at indføre en balanceskat på finansielle institutioner som foreslået i ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 22

Hvornår forventer ministeren at hæve arbejdsskadeafgiften mm. i forbindelse med styrkelse af arbejdsmiljø som foreslået i ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 23

Hvornår forventer ministeren at indføre en skat på streamingtjenester som Netflix og HBO, jf. ”S-udspil: Netflix og HBO skal bidrage til finansieringen af dansk indhold” på DR.dk den 21. februar 2018?

Spm. 24

Hvornår forventer ministeren at øge fradraget for forskning og udvikling fra 110 pct. til 130 pct. som foreslået i ”Vækst der virker”?

Spm. 25

Hvornår forventer ministeren at forhøje afskrivningsgrundlaget for SMV-investeringer i maskiner og IT-udstyr som foreslået i ”Vækst der virker”?

Spm. 26

Hvornår forventer ministeren at have ansat de 1.000 ekstra skattemedarbejdere og oprettet de 4 ekstra skattecentre, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre - for alle”?

Spm. 27

Hvornår forventer ministeren at fordoble arveafgiften for arv over 3 mio. kr., som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 28

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på plastik og kemi, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre – for alle”?

Spm. 29

Vil ministeren redegøre for, om det stadig er Skatteministeriets holdning, at en genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier vil have begrænset miljømæssige konsekvenser, idet afgifterne ikke længere vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekter, jf. SAU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 114 (folketingsår 2018-19, 1. samling)?

Spm. 30

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på biografbilletter, jf. ”Socialdemokratiet: Biografer skal betale for nye danske blockbustere” i Politiken den 2. oktober 2018?

Spm. 31

Hvornår forventer ministeren at afskaffe det særskilte skatteloft for kapitalindkomst, som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 32

Hvornår forventer ministeren at forhøje den progressive sats for aktieindkomst fra 42 til 45 pct., som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 33

Det fremgår af Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018, jf. SAU alm. del – bilag 22, at "(...) Skatteministeriet ikke længere forventer at kunne afslutte oprydningen i november 2021, hvor fordringerne begynder at forælde, og at Skatteministeriet ikke længere forventer, at alle fordringer kan konverteres til det nye inddrivelsessystem”. Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en del af den samlede restancemasse, der henholdsvis vil blive forældet efter november 2021, og hvor stor en del der ikke menes at kunne konverteres til det nye inddrivelsessystem. I svaret bedes tallene opgjort i mia. kr. både i nominel værdi og i kursværdi. Endvidere bedes det samme opgjort for de ikke inddrivelige restancer.

Spm. 34

Vil ministeren på baggrund af Statsrevisorernes konklusion til Rigsrevisionens beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018, jf. SAU alm. del – bilag 22, om at man ikke kan overholde deadline sat til november 2021, skabe det fornødne lovgrundlag for en yderligere forlængelse af forældelsesfristerne på gamle restancer? I benægtende fald bedes ministeren redegøre for, om der planlægges nye store afskrivninger, og i så fald hvor meget der skal afskrives opgjort i mia. kr. både i nominel værdi og i kursværdi.

Spm. 35

Ministeren bedes redegøre for beskatningsreglerne vedrørende ejendomsaktier. Det gælder både reglerne for beskatning af ejendomsaktier i danske selskaber og i udenlandske selskaber, herunder også i relation til den multilaterale konvention og de gældendedobbeltbeskatningsoverenskomster. Ministeren bedes ydermere redegøre for om vedtagelsen af lovforslag nr. L 160 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) får konsekvenser for den skattemæssige behandling af ejendomsaktier.

Spm. 36

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 100 (folketingsåret 2017-18), at ”Beskæringen af fradragsretten for nettofinansieringsudgifter sker ved, at selskaber mv. alene kan fradrage nettofinansieringsudgifter i det omfang, de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med en standardforrentningssats (senest opgjort til 2,9 pct. for indkomståret 2018).” Ministeren bedes eksemplificere dette ved to regneeksempler på virksomheder med forskellige ratioer mellem aktiver og nettofinansieringsudgifter, således at: -Virksomhed A har aktiver til en skattemæssig værdi på 500 mio. kr. og nettofinansieringsudgifter for 1,5 mia. kr. -Virksomhed B har aktiver til en skattemæssig værdi på 100 mio. kr. og nettofinansieringsudgifter for 10 mia. kr. Her bedes anvendt enten den i svar nr. 100 opgivne standardforrentningssats på 2,9 pct. for 2018 eller den sats, der anvendes i 2019, for så vidt den reguleres. Ministeren bedes også angive, hvilken skattemæssig værdi fradraget er sat til. Endelig bedes ministeren foretage den samme beregning for virksomhed A og B, hvis standardforrentningssatsen er sat til 2 pct.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.