Almindelig del

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at regeringen i sin pressemeddelelse ”Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen” kalder et milliardbeløb på forslaget til finansloven for ”nye”, til skatteministeren

Spm. AB

Samrådsspm. om kontrollen over for svindel med parcelhusreglen er tilstrækkelig, til skatteministeren

Spm. AC

Samrådsspm. om ministeren er indstillet på at styrke skattekontrollen ud over den mindre aftale, der blev indgået på området i november 2017, til skatteministeren

Spm. AD

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at den seneste analyse fra Dansk Byggeri, der viser, at vi årligt mister 11 mia. kr. i tabte skatteindtægter, giver anledning til fornyet fokus på, hvordan vi kan forbedre indsatsen mod sort arbejde, til skatteministeren

Spm. AE

Samrådsspm. om ministeren anerkender, at antallet af skattekontroller på privat grund er faldet markant siden regeringen tilbage i 2015 afskaffede hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, til skatteministeren

Spm. AF

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at afskaffelsen af hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, har gjort det mindre risikofyldt for virksomheder at etablere deciderede forretningskoncepter på, at medarbejderne arbejder sort, til skatteministeren

Spm. AG

Samrådsspm. om ministeren enig i, at når man inviterer håndværkere ind på sin ejendom til at udføre arbejde udvendigt på sit hus, så har man samtidig etableret en arbejdsplads på sin grund, til skatteministeren

Spm. AH

Spm. om ministeren vil redegøre for regeringens holdning til Europa-Kommissionens to direktivforslag af 21. marts 2018 om beskatning af digitale aktiviteter, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. AI

Samrådsspm. om regeringen fortsat er af den opfattelse, at små holdingselskaber skal være fritaget for revisionspligt, selv om der sidenhen er påpeget alvorlige konsekvenser ved det, til erhvervsministeren og skatteministeren

Spm. AJ

Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor SKAT ikke opfylder et eneste af de tre finanslovsmål med tilhørende resultatkrav, til skatteministeren

Spm. AK

Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det er problematisk for både statskassen og skattemoralen, at SKAT ikke lever op til finanslovsmålene om niveauet for skattegabet, at nedbringe restancerne og øge kundetilfredsheden, til skatteministeren

Spm. AL

Samrådsspm. om ministeren er enig med Socialdemokratiet i, at der bl.a. på baggrund af SKAT’s manglende målopfyldelse er behov for at tilføre yderligere ressourcer, til skatteministeren

Spm. AM

Samrådsspm. om det er regeringens politik at fjerne arveafgiften, til skatteministeren

Spm. AN

Samrådsspm. om regeringens forslag til finanslov for 2019 vil indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften, til skatteministeren

Spm. AO

Samrådsspm. om en nedsættelse af arveafgiften vil øge den sociale ulighed i Danmark, til skatteministeren

Spm. AP

Samrådsspm. om regeringen vil støtte at trække Danmark i en mere skæv retning pga. øget geografisk ulighed som følge af en nedsættelse af arveafgiften, til skatteministeren

Spm. AQ

Samrådsspm. om at oplyse om den danske regerings arbejde med og målsætning for udformningen af CBCR (Country-by-country-reporting) i EU, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. AR

Samrådsspm. om ministerens begrundelse for, at regeringen ikke støtter en fælles bund under selskabsskatten, til skatteministeren

Spm. AS

Samrådsspm. om ministeren anerkender, at vi nødvendigvis må ende på en selskabsskattesats på nul, medmindre landene aktivt beslutter sig for at gå imod ræset mod bunden, til skatteministeren

Spm. AT

Samrådsspm. om det er ministerens holdning, at Danmark skal deltage i det ræs mod bunden, der foregår på selskabsskattesatsen i Europa, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at ud af de i alt 5,5 mia. kr., der er afsat til skattevæsnet på regeringens finanslovsforslag for 2018, da er kun 100 mio. kr. årligt tiltænkt kontrolindsats og andre opgaver på indsatsområderne, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at skattevæsenet i 2018 (i modsætning til 2017) kan nedbringe skattegabet og overholde sin målsætning om 2 pct. skattegab, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om at den afsatte ramme til øget kontrol på regeringens forslag til finanslov for 2018, er tilstrækkelig til at skattekontrollen og vejledningen kan blive styrket, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om at forhindre, at borgere kan spekulere i såkaldt konkursrytteri og virksomhedsmodeller, hvor man overtager nødlidende selskaber og lader SKAT erklære selskaberne konkurs, til skatteministeren

Spm. F

Samrådsspm. om den nuværende skattekontrol af de små og mellemstore virksomheder er tilstrækkelig til at modvirke snyd og spekulation, til skatteministeren

Spm. G

Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at gøre for at sætte ind over for den type konkursrytteri, som er beskrevet i artiklen ”Fyns ubestridte konkurskonge slæbes i retten, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. H

Samrådsspm. om de nuværende regler for at kunne opstarte og afvikle en virksomhed er hensigtsmæssige i forhold til at modvirke konkursrytteri, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at firmaer som Facebook og Google betaler så lav skat som det er tilfældet i dag, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. J

Samrådsspm. om ministeren vil støtte EU-Kommissionens bestræbelser på at sikre effektiv og fair beskatning af internetgiganter også på kort sigt, herunder det franske forslag, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. K

Samrådsspm. om det er fremmende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og evne til at skabe og fastholde job, at danske virksomheder skal konkurrere med internetvirksomheder, der betaler tæt på nulskat, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. L

Samrådsspm. om initiativer i forhold til lande, der ikke ønsker at samarbejde med de danske myndigheder om at inddrive udlandsdanskeres gæld til det offentlige i Danmark, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. M

Samrådsspm. om initiativer til at inddrive gæld fra udlandsdansker bosat i Schweiz, men som er rejst fra en offentlig gæld i Danmark, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. N

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at det er muligt at drive konkursrytteri gennem sine børns ejerskab af virksomheder trods 32 års konkurskarantæne, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. O

Samrådsspm. om Paradise Papers giver anledning til at foretage sig yderligere på skatteområdet, til skatteministeren

Spm. P

Samrådsspm. om nødvendigt om ministeren vil købe oplysninger vedrørende Paradise Papers af relevans for de danske skattemyndigheder, til skatteministeren

Spm. Q

Samrådsspm. om at redegøre for planerne om at implementere disse OECD-forslag i dansk lovgivning, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om ministeren er enig med skatteprofessor Jan Pedersen fra Århus Universitet, der påpeger, at indsatsen mod skattely også bør ses som udenrigspolitik, og at der skal internationale sanktioner til, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om ministeren er enig, i at rådskonklusionerne fra ECOFIN-mødet den 5. december 2017 indeholder en opfordring til medlemslandene om at handle hver for sig og i fællesskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om, hvilke defensive midler mener regeringen jf. ANNEX III punkt B2, der er relevante for Danmark m.v., til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om regeringen er klar til at sikre, at lovbundne og offentlige midler ikke investeres i skattelylande på sortlisten, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. V

Samrådsspm. om fordelingsprofilen af de respektive skattenedsættelser i finansloven, til skatteministeren

Spm. W

Samrådsspm. om der for relativt lavtlønnede grupper uden arbejdsgiverbetalt privattelefoni vil være en øget økonomisk gevinst ved at komme, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om centrale velfærdstilbud som ældrepleje, daginstitutioner og skoler har så god en kvalitet og er så stærkt økonomisk fremtidssikret, at det er fornuftigt først at beslutte store skattenedsættelser, til skatteministeren

Spm. Y

Samrådsspm. om ministrenes holdning til, at det nye investorfradrag, som bliver indført som en del af den nyligt indgåede erhvervspakke, ifølge skatteeksperter vil blive udnyttet til skattespekulation, uden at pengene ender hos de små virksomheder og iværksættere, som det oprindelig var hensigten, til erhvervsministeren og skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om at garantere, at de værnsregler, som der planlægges indført, kan sikre, at der ikke opstår skattehuller, der kan udnyttes til utilsigtede muligheder for skattetænkning, til erhvervsministeren og skatteministeren

Spm. Æ

Samrådsspm. om ministrene er bekymret for, at de tilføjelser til love eller skatteordninger, som aftalepartierne er enige om at indføre for at undgå snyd og svindel med investorfradraget vil skabe så meget bureaukrati, at ordningen bliver uattraktiv for små virksomheder og iværksættere, til erhvervsministeren og skatteministeren

Spm. Ø

Samrådsspm. om at redegøre for status for EU’s sortliste, samt årsagerne til at otte lande pilles af listen, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. Å

Samrådsspm. om at redegøre for omfanget af SKATs kontrol med parcelhusreglen, herunder ressourceanvendelse i årene 2015-2017, til skatteministeren

Spm. AA

Samrådsspm. om, hvornår et kontrolprojekt vedrørende parcelhusreglen sidst indgik i SKATs kontrolaktivitetsplan, og om det vil indgå i kontrolaktivitetsplanen for 2018, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.