L 44 Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Med lovforslaget gennemføres en række EU regler om internationalt samarbejde om skatteforhold. Formålet med lovforslaget er at sikre, at Danmark som den part, der bliver anmodet om at levere oplysninger eller yde andre former for bistand i forbindelse med internationalt skattesamarbejde, kan leve op til sine forpligtelser. Det fremgår af bemærkningerne, at bistand i skattesager for det første forekommer ved, at lande kan udveksle oplysninger indbyrdes og bistå hinanden på anden vis med at tilvejebringe det korrekte grundlag for beskatning. En anden form for bistand er, at skatter og afgifter, som et land har pålagt nogen at betale, kan inddrives i et andet land. Alle former for bistand kan kun ydes, hvis der foreligger en aftale derom mellem de pågældende lande.

Fremsat den: 30. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. februar 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 118 af 7. februar 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 44 - høringssvar
Høringsskema DOK535935

Bilag 2

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringssvar fra DI MK [DOK603264].HTM
Supplerende høringsskema [DOK603385]

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 5

Meddelelse om at betænkningsafgivelsen er udskudt til den 26. januar 2012

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke dele af lovforslaget Danmark er forpligtet til at gennemføre som følge af EU-direktiver, hvilke dele af lovforslaget som går videre end EU-direktiver og hvilke del, der slet ikke udspringer af EU-direktiver, til skatteminsiteren
Spørgsmål 1 på L 44
Svar på spm 1 DOK613346

Spm. 2

Spm. om, hvorfor ministeren mener det er nødvendigt at gennemføre den del af lovforslaget, som vedrører implementeringen af anbefalinger fra Global Forum on Transparency og Exchange of Information, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 44
svar på spm 2 DOK620510

Spm. 3

Spm. om ministeren ikke finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at Danmark nu automatisk skal inddrive et andet EU-lands skattekrav, til skatteministeren
Svar på L 44 - spm 3 DOK620975
Spørgsmål 3 på L 44

Spm. 4

Spm. om, hvornår og under hvilke betingelser/forudsætninger de danske myndigheder vil indlede en ”procedure med gensidig aftale” med det andet land for at få en sag løst, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 44
svar på L 44 - spm 4 DOK620967

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.