L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).

Det foreslås, at optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser og børnetilskud ophæves. Det vil betyde, det ikke længere vil være en betingelse for at kunne få udbetalt fuld børneydelse, at man har boet eller arbejdet i riget i 2 år inden for de seneste 10 år.

Det foreslås desuden, at betingelsen, om at barnet skal opholde sig i Danmark, også skal gælde for EU- og EØS-borgere, uanset at andet er bestemt i EF-forordning 883/2004.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Fremsat den: 25. marts 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at oversende en opgørelse af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, til skatteministeren
SAU Svar på L 160 spm 1 DOK43838973X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.