L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Med lovforslaget foreslås det at udvide tonnageskatteordningen, så en række aktiviteter der typisk udføres af specialskibe, fremover kan vælges omfattet af den lempelige beskatning efter ordningen (vindmølleskibe, ishåndteringsskibe, hotelskibe og vagtskibe).

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 124 – 2014-15 (1. samling). Forslaget er dog i forhold til L 124 udvidet med visse aktiviteter som bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer til søs.

Lovforslaget udmønter en del af vækstaftalen fra 2014. Denne del af aftalen er indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1886 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 5/11-15 fra Danmarks Rederiforening

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema DOK75155855
Høringssvar [DOK75776970]

Bilag 5

Henvendelse af 13/11-15 fra Søfartens Ledere vedrørende høringssvar og foretræde
Henvendelse fra Søfartens Ledere_foretræde
Udvidelse af tonnagesat og DIS til nye skibstyper og offshore - nov 2014

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 18/11-15 fra Søfartens Ledere

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Præsentation fra Søfartens Ledere anvendt under foretræde for udvalget den 19. november 2015

Bilag 10

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 11

3. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor meget de 20 største rederier betalte i tonnageskat i forhold til deres overskud i 2014 og i perioden 2010-2014, skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke forudsætninger regeringen lægger til grund for, at udvidelsen af tonnageskattelovgivningen vurderes at medføre et ikke nævneværdigt mindreprovenu, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oplyse størrelsen af den samlede danske statsstøtte som følge af tonnageskatten i årene 2010-2014, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at oplyse størrelsen af det beløb, som i lovforslagets bemærkninger er vurderet til et ”ikke nævneværdigt mindreprovenu”, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om beløbet nævnt i lovforslagets bemærkninger som et ”ikke nævneværdigt mindreprovenu” er det samme beløb, som statsstøtten som følge af udvidelse af tonnageskatteordningen til specialskibe m.v. vil stige med, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren har en forventning om, at Europa-Kommissionen vil godkende den fortsatte statsstøtteordning, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, i hvilket omfang kan loven føre til, at rederier, der har fået bygget skibe og andre af de omfattede fartøjer, kan få en skattefordel sammenlignet med, at tonnageskatteordningen ikke kan tilvælges, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange specialskibe m.v. påregnes at kunne komme ind under tonnageskatteordningen umiddelbart og på sigt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der skelnes korrekt mellem aktiviteter, der kan komme ind under tonnageskatten, og aktiviteter, der ikke kan, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-15 fra Danmarks Rederiforening, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren kan oplyse, hvad tonnagebeskatningen blev opgjort til i 2001, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren kan bekræfte, at det beløb, som tonnagebeskatningen blev fastsat til i 2001, efterfølgende blot er blevet prisindekseret, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvorvidt udviklingen i den samlede tonnagebeskatning indgår i Skatteministeriets beregning af statsstøtten til rederierne gennem tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til beløbet kr. 105 mio. i 2015, hvis der ikke blot er tale om en prisindeksering af tonnagebeskatningen fastsat i 2001, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at tage initiativ til at bringe den danske fortolkning af ”destination” på linje med vores nabolande, der fortolker begrebet bredere end havne eller faste anlæg, så danske rederier bliver konkurrencemæssigt ligestillet, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-15 fra Søfartens Ledere, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at bekræfte, at begrebet ”mellem forskellige destinationer” ikke tidligere har været nærmere defineret i hverken tonnageskatteloven, i forarbejderne hertil eller i Europa-Kommissionens godkendelse af den danske ordning, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oplyse, hvordan andre EU-lande som eksempelvis Sverige, Tyskland, Storbritannien eller andre fortolker begrebet ”mellem forskellige destinationer”, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at oplyse, om Europa-Kommissionen fortolker EU’s maritime statsstøtteretningslinjer mindre restriktivt end de danske myndigheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, at destinationskravet ikke gælder for forsyningssejlads, for så vidt angår tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor ”destination” skal fortolkes restriktivt i nettolønsordningen, når ministeren forventer, at EU vil godkende en bredere definition i tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvorfor ”skønnet over skatteudgiften ved tonnageskatteordningen er baseret på en mekanisk opregning af det oprindelige skøn over mindreprovenuet ved indførelsen af ordningen i 2001”, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18711-15 fra Søfartens Ledere, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om regeringen har planer for at udvide DIS til andre områder, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.