L 64 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).

Det foreslås at forhøje det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i bil fra 90 kr. til 110 kr.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2016, og at forhøjelsen af brofradraget for passage af Storebæltsforbindelsen i bil skal gælde fra og med indkomståret 2016.

Fremsat den: 20. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1890 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema LF forhøjelse af fradrag- Storebæltsforbindelsen
Høringssvar LF forhøjelse af fradrag- Storebæltsforbindelsen

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag om at forhøje det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i offentlig transport med minimum den samme procentvise forhøjelse som den foreslåede forhøjelse for passage af Storebæltsforbindelsen i bil, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om, hvor meget vil det koste, hvis den foreslåede forhøjelse af brofradraget til 110 kr. for passage af Storebæltsforbindelsen i bil udvides til også at gælde togrejser, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm., om en udvidelse af den foreslåede forhøjelse af brofradraget for passage af Storebæltsforbindelsen til også at gælde togrejser vil øge arbejdsmarkedets fleksibilitet yderligere, i forhold til det som regeringen foreslår, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvilke fordele der er ved at give pendlere en forholdsvis større tilskyndelse til at bruge bil frem for tog, når de pendler over Storebælt, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.