L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

Lovforslagets hovedformål er at etablere de lovgivningsmæssige rammer for, at Energinet.dk vil kunne overtage og drive DONG Energy A/S’ naturgasinfrastruktur og olierørledningen fra Nordsøen til Fredericia. Dette er forudsat i en aftale om børsnotering af DONG, som blev indgået den 18. september 2015 mellem regeringen (V) og S, RV, SF og KF. Lovforslaget indeholder således forslag til, at Energinet.dk får hjemmel til at varetage gasopstrømssystemvirksomhed og olierørledningsvirksomhed og dertil knyttet separationsvirksomhed. For at sikre, at alle naturgasdistributionsselskaber bliver underlagt den samme økonomiske regulering, foreslås endvidere, at distributionsvirksomhed drevet i Energinet.dks regi bliver underlagt den indtægtsrammeregulering, der gælder for de andre naturgasdistributionsselskaber.

Fremsat den: 13. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 630 af 8. juni 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK
Høringsnotat
bilag 1 Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Svar på mundtligs spørgsmål fra Mikkel Dencker (DF) om prisfastsættelsen i forbindelse med handlen mellem DONG og Energinet.dk om aktiverne

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 19/5-16

Bilag 7

Orientering om høring af forslag til ændring af tre bekendtgørelser som opfølgning på forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringbrev til EFK-udvalget
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for gasdistributionsselskaber
Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
Bekendtgørelse om betaling for transport af råolie og kondensat

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om distributionstariffen ikke stiger i forbindelse med et salg af DONG’s gasdistributionsnet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om afviklingstidspunktet for gælden og derved afskrivningsbeløbet, der indregnes i distributionstariffen, ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om aktiviteten ”gasdistribution” i det nye selskab holdes adskilt, så det kan eftervises, at gældsafviklingen ikke ændres m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb af gasnettet ikke ændres som følge af salget af DONG’s gasdistributionsnet til Energinet.dk m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om det fastlagte udtrædelsesbeløb ophører med udgangen af 31. december 2020 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om alle gaskunder uden betaling af kompensationsbeløb kan frakobles naturgasnettet pr. 1. januar 2021 m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorledes låntagning, gældsafvikling og distributionstariffen blev påvirket, da DONG Energy købte Naturgas Sjælland m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oversende årlige opgørelser for det økonomiske forløb for naturgasdistributionsnettet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorledes Energinet.dk finansierer købsprisen på 2,3 mia. kr. for gasdistributionsnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange ekstra år der vil gå, før gastariffen på Sjælland og i Sydjylland bliver reduceret, nu hvor den nye ejer Energinet.dk skal finansiere de 2,3 mia. kr., der er købssummen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministerens holdning til det forhold, at gaskunderne i områderne var stillet i udsigt, at gastariffen vil falde efter 2023, når restgælden er betalt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad det kommer til at betyde for distributionstariffen for de 122.000 gaskunder på Sjælland og i Sydjylland, at DONG Energy opnår en fortjeneste på 1,5 mia. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, efter hvilke regler Energinet.dk kan indregne ekstraomkostninger ved ejerskifte som ”nødvendige omkostninger” i tariffen for gaskunderne, når aktiviteten er non-profit, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.