L 153 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).

Med lovforslaget udmøntes satspuljeaftalen for 2016, hvorefter der afsættes i alt 30 mio. kr. i årene 2017-2019 til etablering af inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare.

Det foreslås, at boligerne skal etableres i almene familieboliger efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Det vil være kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til boligerne. I forlængelse heraf garanterer kommunen for lejetab ved uudlejede boliger og for boligorganisationens udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Der vil til boligerne være knyttet sociale støttefunktioner, der ydes af en social vicevært.

Der vil være tale om tidsbegrænsede tilbud, idet formålet med boligerne er, at psykisk og socialt sårbare personer i løbet af en periode, der som udgangspunkt kan være på højst 2 år, understøttes i at opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig uden sociale støttefunktioner tilknyttet og herunder i at opnå en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Boligerne etableres med statsstøtte. Det foreslås, at tilskud ydes for en 15-årig periode efter en konkret vurdering af de indkomne ansøgninger.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 662 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.