L 148 Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Formålet med lovforslaget er at ændre lov om planlægning og en række andre love, som indeholder regler om vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) af konkrete projekter. Forslaget skal ses i sammenhæng med L 147, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som bl.a. indeholder regler om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet.

Det nye, samlede regelsæt vil som udgangspunkt gælde både for miljøvurdering af konkrete projekter på land, som i dag er omfattet af planlovens VVM-regler, og for forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen.

Lovforslaget sambehandles med L 147.

Vedtaget 109 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 3. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 10. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 427 af 18. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.