L 116 Forslag til lov om stedbestemt information.

Lovforslagets formål er at samle, modernisere og regelforenkle lovgrundlaget for forvaltningen af stedbestemt information i en ny hovedlov. Lovforslaget introducerer ikke ny lovgivning, men viderefører gældende ret med mindre justeringer. Stedbestemt information er data om fænomener, der kan relateres til en lokalitet i forhold til jorden. Der er tale om mange typer af informationer, der f.eks. omfatter hydrologi, kystlinje, geologi, arealanvendelse, bevoksning, miljø, natur, befolkning, bebyggelse, infrastruktur, adresser, ejerskab og flyposition. Hvor stedbestemt information tidligere oftest fremgik af papirkort, indgår stedbestemt information er i dag i stadig stigende omfang i tværoffentlige digitale forvaltningssystemer og i kommercielt udviklede produkter. Baggrunden for lovforslaget er den øgede betydning, som stedbestemt information har i forhold til at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige myndigheders beredskabs-, forsynings- og forvaltningsopgaver, innovation og vækst i private virksomheder samt gode og sikre rammer for borgernes udfoldelsesmuligheder.

Fremsat den: 25. januar 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. marts 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 380 af 27. april 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev - forslag til lov om stedbestemt information
Høringsnotat - lov om stedbestemt information
Eksterne høringssvar - forslag til lov om stedbestemt information

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringsbrev om ændringsforslag til 2. behandlingen
Ændringsforslag til L 116

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet 3. marts 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer, at gratis data fra Kommissionens jordobservationsprogram Copernicus kan anvendes, lagres og anvendes i sammenhæng med eksisterende stedbestemt information, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om i hvilket omfang det vurderes, at data fra Copernicus kan anvendes i landbrug, klimatilpasningsindsatser og ved konkrete vandstandsstigninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.