L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).

Lovforslagets hovedformål er at indføre en ordning med 100 pct. modregning i den enkelte kommunes statstilskud, når der overføres midler fra en kommunes varmeforsyningsvirksomheder til kommunen, hvis midlerne hidrører fra forrentning af indskudskapital, der indregnes i varmepriserne.

Baggrunden for lovforslaget en konkret afgørelse fra Energitilsynet vedrørende forrentning af indskudskapital. Det er vurderingen, at afgørelsen kan føre til uhensigtsmæssige prisstigninger for varmeforbrugerne, og at der kan være tale om anseelige beløb, som kan indregnes over en relativt kort periode.

Det foreslås, at lovforslaget får virkning fra fremsættelsesdagen, dvs. den 3. maj 2017.

Fremsat den: 3. maj 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 663 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Lovforslag - L213

Bilag 2

Høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Høringssvar

Bilag 3

Yderligere høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsebrev ekstra høringssvar
SETs høringssvar til lovforslag nr. 213

Bilag 4

Henvendelse af 19/5-17 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse

Bilag 5

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Høringsnotat L 213
Høringssvar L 213

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget
Ændringsforslag til Lovforslag 22

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 24/5-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/5-17 fra Henrik Holmlund Thomsen, Vanløse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke af de 57 varmevirksomheder der har kommunale ejere, og hvad kommunens ejerandel er i virksomheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor meget af det angivne forrentningsbeløb på 3,4 mia. kr., der vedrører ansøgninger fra 100 pct. kommunalt ejede virksomheder eller kommunale andele i virksomheder med flere ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om baggrunden for, at der ikke indføres ens regler for alle ejere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om fremlæggelse af ministeriets overvejelser om ekspropriation og beskrivelse af mulighederne for tilsvarende at begrænse udlodning af forrentning af indskudskapital for virksomheden uden kommunalt ejerskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de resulterende forrentningsbeløb som følge af udkast til den nye afskrivningsbekendtgørelse fortsat er så uhensigtsmæssige, at kommunerne fortsat bør have yderligere incitament end de private til at undlade at opkræve forrentning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt udlodning af forrentning vil omfatte midler, der er ansøgt om, hvor ansøgningerne ligger op til 10 år tilbage, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan nye modregningsregler, der får indflydelse på anvendelsen af midler fra udestående, historiske ansøgninger, ikke i praksis er lovgivning med tilbagevirkende kraft, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt det vil være ekspropriation at ændre reglerne for de private selskaber fremadrettet, således at disse i lighed med de kommunale selskaber ikke har mulighed eller incitament til udlodning af forrentning af indskudskapital, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor meget af det beregnede potentielle forrentningsbeløb pa° 3,4 mia. kr. udgøres af ansøgninger fra hhv. kommunale, private og statslige selskaber omfattet af varme- eller elforsyningsloven, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om kritik af, at forrentning opkrævet hos varmeforbrugerne kan anvendes andre steder i multiforsyningsvirksomheder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan det bl.a. øger effektiviteten i fjernvarmevirksomhederne, at forrentning af indskudskapital kan anvendes i eksempelvis el- og gassektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvorvidt lovforslaget hindrer, at fjernvarmeselskaberne kan opkræve de samme forrentningsbeløb, som de hele tiden har kunnet og om, hvordan kommunernes incitament til at opkræve forrentning mindske, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.