L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.).

Lovforslaget justerer nogle af de regler, der blev indført ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ved denne lov blev reglerne om beskatningen af selskabers aktieavancer og aktieudbytter harmoniseret som et led i udmøntningen af skattereformen (forårspakke 2.0).

Det foreslås blandt andet, at:

- selskaber i visse tilfælde får adgang til at fradrage tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede inden harmoniseringen af beskatningen af aktieafkast, og hvor aktierne efterfølgende skifter status til porteføljeaktier.

- værnsreglen vedrørende mellemholdingselskaber, der skal hindre omgåelse af betingelserne for, hvornår der er tale om datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, på en række punkter justeres og præciseres.

- fondes mulighed for at være underlagt realisationsbeskatning på investeringsforeningsbeviser i akkumulerende og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger bortfalder.

- det sikres, at reglerne for grænseoverskridende fusioner m.v. ikke underminerer kildebeskatningen af udbytter til udenlandske selskaber i lande, som ikke er medlem af EU, og som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

- der i øvrigt foretages forskellige justeringer i fusionsskattelovens regler om skattefri omstrukturering, i kursgevinstlovens regler om selskabers mulighed for at fradrage tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, i aktieavancebeskatningslovens regler om nedsættelse af anskaffelsessummen på aktier erhvervet i forbindelse med et kapitalindskud i selskabet og i ejendomsavancebeskatningslovens regler om genanbringelse af fortjeneste vedrørende fast ejendom.

Fremsat den: 24. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 29. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 254 af 30. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar samlet - del 1
Høringsskema DOK402063
Høringssvar samlet - del 2
Høringssvar samlet - del 3

Bilag 2

Orientering om høring over elementer i L 84, der ikke tidligere har været sendt i høring
Resumé [DOK421421]
Lovforslag nr. L 84
Oversigt over ændringer indsat efter den eksterne høring [DOK421347]
SAU - høring over lovforslag vedrørende nye elementer [DOK421419]

Bilag 3

Henvendelse af 15/12-10 fra Aktino Skatterådgivere ApS

Bilag 4

Henvendelse af 15/12-10 fra CPH Revision ApS

Bilag 5

Henvendelse af 16/12-10 fra Mentor Tax Accounting SMBA

Bilag 6

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 84 Høringssvar samlet - bilag 1
L 84 Høringssvar samlet - bilag 2
L84 Høringsskema

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 4/2-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-10 fra CPH Revision ApS

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/12-10 fra Mentor Tax Accounting SMBA

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 10/2-11 fra Mentor Tax Accounting SMBA

Bilag 17

Henvendelse af 10/2-11 fra CPH Revision ApS

Bilag 18

Henvendelse af 13/2-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS

Bilag 19

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/2-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/2-11 fra Mentor Tax Accounting SMBA

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/2-11 fra CPH Revision ApS

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/2-11 fra Aktino Skatterådgivere ApS

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 26

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 27

4. udkast til betænkning

Bilag 28

Henvendelse af 1/3-11 fra CPH Revision ApS

Bilag 29

Betænkning afgivet den 2. marts 2011

Bilag 30

Henvendelse af 10/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 31

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 32

Kommentar til henvendelse fra CPH Revison, fra skatteminsiteren

Bilag 33

Ændringsforslag til 3. behandling

Bilag 34

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 35

Henvendelse af 16/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 36

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 37

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 38

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 25. marts 2011

Bilag 39

Supplerende ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 40

Ændringsforslag til 3. behandling af skatteministeren stillet den 28/3-11

Bilag 41

Henvendelse af 28/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Bilag 42

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/3-11 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisoerer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor der fremsættes et lempelsesforslag nu, og hvor stort et provenutab forventes som følge af forslaget, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr. 1 af 20. januar 2011 stillet efter ønske af Klaus Hækkeru
Spørgsmål 1 på L 84

Spm. 2

Spm. om en belysning af forskellen i beskatningen i en situation, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr. 2 af 20. januar 2011 stillet efter ønske af Klaus Hækkeru

Spm. 3

Spm. om, hvorfor begrænses fradragsretten ikke til tab konstateret i indkomstårene 2007-2009, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 3
Spørgsmål 3 på L 84

Spm. 4

Spm. om, hvorledes standardforrentningen fastlægges, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 4

Spm. 5

Spm. om en personligt ejet virksomhed, der omdannes til udenlandsk A/S, vil kunne flytte et skattepligtigt overskud ud af Danmark til en lempeligere beskatning i det udenlandske A/S, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 5
Spørgsmål 5 på L 84

Spm. 6

Spm. om der sker beskatning af gevinster/tab opstået efter fraflytningen, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr. 6 af 20. januar 2011 stillet efter ønske af Klaus Hækkeru

Spm. 7

Spm. om at redegøre for samspillet mellem de i lovforslaget foreslåede regler og de af regeringen bebudede ændringer af iværksætterskatten, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr. 7 af 21. januar 2011 [DOK454106]
Spørgsmål 7 på L 84

Spm. 8

Spm. om, hvordan det sikres, at der ikke mistes dansk skatteprovenu, når personligt drevne virksomheder skattefrit omdannes til et udenlandsk selskab, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr. 8 af 24. januar 2011 stillet efter ønske af Mikkel Dencke
Spørgsmål 8 på L 84

Spm. 9

Spm., om omgåelsesmuligheder i forbindelse med anvendelse af de såkaldte mellemholdingselskaber, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr. 9 af 31. januar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peters

Spm. 10

Spm. om ministeren vil overveje at stille ændringsforslag, så retstilstanden vedrørende udenlandske gennemstrømningsholdingselskaber, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 10 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 10 på L 84

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at der er tale om milliardbeløb, der tabes for statskassen, hvis domstolene tiltræder Landsskatterettens afgørelser SKM.2010.268.LSR og SKM.2010.729.LSR, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 11 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at hvis domstolene tiltræder Landsskatterettens afgørelser i SKM.2011.57.LSR, men samtidigt tiltræder Landsskatterettens afgørelser i SKM 2010.268.LSR og SKM.2010.729 LSR, så vil det være meget let for kapitalfondsejede selskaber m.v. at omgå reglerne for kildebeskatning af renter og udbytte til koncernselskaber i skattelylande gennem gennemstrømningsholdingselskaber, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 12 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 12 på L 84

Spm. 13

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, så retstillingen klart fremgår af lovgivningen, således at der ikke kan opstå den i spørgsmål 12 opstillede situation, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 13 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 14

Spm. om, i hvor mange tilfælde SKAT har anmodet om oplysninger hos udenlandske skattemyndigheder i EU og OECD-lande, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 14 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 14 på L 84

Spm. 15

Spm. om, hvilke undersøgelser SKAT har foretaget af danske gennemstrømningsholdingselskaber, der bruges til at viderekanalisere renter og udbytte fra et udenlandsk koncernselskab til et andet koncernselskab, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 15 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 16

Spm. om, hvor mange personer der har betalt fraflytningsskat på aktier efter reglerne i ABL § 38 for fraflytning i årene 2006-2010, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 16

Spm. 17

Spm. om, hvor mange personer, der har opnået henstand med betaling af fraflytningsskat på aktier efter reglerne i ABL § 39 for fraflytning i årene 2006-2010, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 17
Spørgsmål 17 på L 84

Spm. 18

Spm. om at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang SKAT kontrollerer opgørelser af fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 18

Spm. 19

Spm. om at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang SKAT kontrollerer opgørelser af henstand med fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38 og § 39A, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 19
Spørgsmål 19 på L 84

Spm. 20

Spm. om, i hvilket omfang SKAT til brug ved kontrollen af opgørelser af henstand med fraflytningsskat efter reglerne i ABL § 38 og § 39A har indhentet oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 20

Spm. 21

Spm. om, hvilke regler der har været gældende for selskabers tilbageholdelse af udbytteskat, hvis dette udbytte udloddes til såkaldte mellemholdingselskaber omfattet af ABL § 4A, stk. 3, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 21 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 22

Spm. om, hvilke regler der - hvis lovforslaget vedtages - vil blive gældende for selskabers tilbageholdelse af udbytteskat, hvis dette udbytte udloddes til såkaldte mellemholdingselskaber omfattet af ABL § 4A, stk. 3, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 22 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 22 på L 84

Spm. 23

Spm. om at oplyse, om der sker nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum efter den foreslåede nye affattelse af ABL § 28, hvis en personlig aktionær foretager et kontant kapitalindskud i et selskab, og dette selskab herefter ved et nyt kapitalindskud i et datterselskab giver dette datterselskab mulighed for at indfri gæld til den personlige aktionær eller andre af ham beherskede selskaber, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 23 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 24

Spm. om at oplyse, om der sker nedsættelse af en skattemæssige anskaffelsessum efter den foreslåede nye affattelse af ABL § 28, hvis en personlig aktionær foretager et kontant kapitalindskud i et selskab, og dette selskab herefter ved et skattefri koncerntilskud omfattet af SEL § 31D til et datterselskab giver dette datterselskab mulighed for at indfri gæld til den personlige aktionær eller andre af ham beherskede selskaber, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 24 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 24 på L 84

Spm. 25

Spm. om at oplyse, om det ikke er mere hensigtsmæssigt, hvis der skal opgøres skattemæssig værdi for de pågældende værdipapirer ultimo investors indkomstår, når der er tale om noterede papirer, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 25 af 7 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 26

Spm. om depotførere o.l., der til SKAT indberetter beholdninger af aktier og investeringsbeviser o.l. efter reglerne i skattekontrollovens § 10, ikke oplyser, om det pågældende papir er omfattet af ABL § 19, og således beskattes på en anden måde end øvrige aktier og investeringsforeningsbeviser, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 26 af 8 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 26 på L 84

Spm. 27

Spm. om man kan omgå reglerne om valg af realisationsprincip og lagerprincip for selskabers beskatning af unoterede porteføjleaktier ved at placere unoterede porteføljeaktier i to forskellige sambeskattede selskaber, der har valgt at bruge henholdsvis realisationsprincippet og lagerprincippet, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 27 af 8 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter

Spm. 28

Spm. om et selskab, der har valgt at bruge realisationsprincippet på unoterede porteføljeaktier, i tilfælde af urealiserede kurstab kan realisere og dermed skattemæssigt fratrække et sådant kurstab ved en koncernintern overdragelse til et andet sambeskattet koncernselskab, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 28 af 8 februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Peter
Spørgsmål 28 på L 84

Spm. 29

Spm. om, hvordan det harmonere, at der i et vist omfang tages højde for tab, der er opstået efter fraflytningen, mens der ikke sker beskatning af gevinst, der er opstået efter fraflytningen, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 29 af 9 februar 2011 stillet efter ønske af Klaus Hækker

Spm. 30

Spm. om fradrag for kursfaldet i fraflytterskatten, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm nr 30 af 9 februar 2011 stillet efter ønske af Klaus Hækker
Spørgsmål 30 på L 84

Spm. 31

Spm. om at illustrere, hvordan effekten af lovforslagets § 7, nr. 1 (ændring af LL § 15, stk. 2, 2. pkt.) er, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr. 31 af 24. februar 2011 stillet efter ønske af Jesper Pete

Spm. 32

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 2. marts 2011, jf. L 84 - samrådsspørgsmål A, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm 32 DOK473845
Spørgsmål 32 på L 84

Spm. 33

Spm. om, hvilke muligheder Danmark har for at ændre reglerne, så der også efter EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 så vidt muligt sikres symmetri i beskatningen, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 84
SAU L 84 - svar på spm 33 DOK473956

Spm. 34

Spm. om at redegøre for eventuelle omgåelsesmuligheder i forbindelse med køb og salg af aktier efter fraflytning i henhold til retstilstanden efter EF-domstolens dom af 7. september 2006 i sagen C-470/04, til skatteministeren
SAU L 84 - svar på spm 34 DOK474050
Spørgsmål 34 på L 84

Spm. 35

Spm. om Vil ministeren oversende oplysninger om praksis efter EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 i sagen C-470/04, herunder hvor store beløb, der står på henstandssaldi, og hvor meget disse er blevet nedskrevet på grund af tab? , til skatteministeren
Spørgsmål 35 på L 84
SAU L 84 - svar på spm nr 35 DOK477705

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren overvejer som følge af EF-domstolens afgørelse af 7. september 2006 i sagen C-470/04, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.