L 207 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Lovforslaget har til hensigt at hindre en utilsigtet mulighed for, at løbende indtægter optjent i Danmark kan unddrages dansk beskatning ved at gennemføre skattefrie grænseoverskridende fusioner (og visse andre grænseoverskridende selskabsmæssige omstruktureringer) efter fusionsskatteloven med tilbagevirkende kraft. Der foreslås på den baggrund en regel om, at den skattemæssige fusionsdato for de pågældende fusioner m.v. ikke kan ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen m.v. er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Med forslaget forhindres en utilsigtet mulighed for i forbindelse med grænseoverskridende fusioner m.v. at undgå dansk beskatning af indtægter optjent her i landet. Lovforslaget skal have virkning fra fremsættelsen, da det vurderes, at der er risiko for, at der under de gældende regler kan spekuleres i at undgå dansk beskatning af den her i landet optjente indkomst.

Fremsat den: 23. marts 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 1. juni 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 207 af 8. juni 2018

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

FW: {{LOV}}SAU H?ring af lovforslag om ?ndring af fusionsskatteloven (Beskatning af l?bende indt?gter ved gr?nseoverskridende omstruktureringer) (SKM: 169189)
Høringsskema for lovforslag ændring af fursionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)
Høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 8/5-18 fra FSR-danske revisorer

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/5-18 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er vidende om andre sager vedrørende utilsigtet anvendelse af fusionsskattelovens regler om grænseoverskridende selskabsmæssige omstruktureringer med tilbagevirkende kraft for at undgå beskatning af indkomst optjent her i landet, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.