L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).

Loven afskaffer fradrag m.v. for indbetalinger til kapitalpensioner og indeholder følgende elementer:

-Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser ophæves med virkning fra og med indkomståret 2013.

-De eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse kan overføres eller konverteres til aldersforsikring m.v. mod betaling af afgift.

-Lovforslaget indeholder endvidere et element, der ikke er en del af aftalen om skattereformen. Det foreslås at indføre adgang til skattefrit at fusionere en tværgående pensionskasse m.v. ind i et livsforsikringsselskab ved vederlagsfrit at overdrage pensionskassens egenkapital, pensionsforpligtelser og aktiver til livsforsikringsselskabet.

Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 3

Yderligere høringssvar fra CKR og Finanstilsynet

Bilag 4

SAU alm. del - svar på spm. 817 om, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for engangsprovenuet.

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 7/9-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 12

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil være indstillet på at opdele lovforslaget, så delen omkring fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber er i et lovforslag, og resten i et andet, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er enig i, at ændringen af beskatningen af kapitalpensionerne til indbetalingstidspunktet frem for udbetalingstidspunktet, er en opløsning af fremtidssikringen af vores pensionssystem, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om en redegørelse for, hvorfor Finansrådet kommer frem til et langt større provenu af lovforslaget end regeringen gør, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, som gør, at der gives mulighed for at overføre/konvertere til aldersopsparing, mod betaling af afgift på 37,3 pct., i en periode frem til 31. december 2017, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, at ifølge provenubemærkningerne skønnes det umiddelbare provenu ved fremrykningen af beskatningen til 5 mia. kr., mens den varige virkning er 0. Kan ministeren forklare, hvordan den langsigtede virkning kan være 0, når afgiften er lavere ved fremrykning, og fremrykningen af afgiftsbetalingen i øvrigt skulle være neutral for skatteyderen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort indeståendet er på de eksisterende kapitalpensionsordninger, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at merprovenuet ved fremrykningen af beskatningen ikke disponeres, således at den finanspolitiske holdbarhed forværres, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner ikke disponeres, således at den finanspolitiske holdbarhed forværres, hvilket reelt efterlader regningen i "børneværelset", til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om uddybning af finansieringsbidraget fra de skattemæssige ændringer omkring kapitalpension i forhold til skatteindtægter og besparelser på offentlige udgifter, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.