Folketingsbilag 3. august 2018 - 10. august 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 252

Henvendelse af 8/8-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende lovforslag om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Bilag 253

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 496

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 176 oversende de gennemsnitlige disponible indkomst i de 6 postnumre, som indgår i Figur 2.

Spm. 497

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 25 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 25 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 498

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 10 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 10 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 500

Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved at foretage ændringer i relation til aktieavancebeskatningslovens §§ 4-4C vedrørende beskatning af henholdsvis skattefrie porteføljeaktier og datterselskabsaktier efter følgende modeller: 1) Udbytte såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes ensartet. Dvs. at skattefriheden for avancer ophæves, og disse beskattes som udbytter, dvs. at 70 pct. af indtægten beskattes.2) Udbytter såvel som avancer fra skattefrie porteføljeaktier beskattes, således at der svares skat af hele indtægten.3) Vedrørende datterselskabsaktier, bedes ministeren estimere provenuet, hvis man frem for at skulle have mindst 10 pct. af aktiekapitalen for at kunne modtage skattefrie avancer og udbytter skal have henholdsvis: a) 15 pct. af aktiekapitalen før, der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier, b) 20 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier eller c) 25 pct. af aktiekapitalen, før der kan være tale om skattefrie datterselskabsaktier. Ministeren bedes oplyse provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb men før adfærd og efter adfærd samt i varig virkning opdelt på henholdsvis pkt. 1, 2 og 3 samt i kombinationerne punkterne 1+3a, 3b og 3c og punkterne 2+3a, 3b og 3c.

Spm. 501

Det fremgår af Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse, at der i perioden 2018-2021 vil blive afsat 25 mio. kr. til den fremadrettede indsats til at bekæmpe international skatteunddragelse. Ministeren bedes redegøre for, hvordan disse midler vil blive anvendt/tænkes anvendt frem mod 2021, og om der ud af disse 25 mio. kr. vil blive disponeret ressourcer til at ansætte flere årsværk til kontrolarbejde på projekterne Money Transfer, Projekt Skattely og Transfer Pricing. Hvis dette er tilfældet, bedes ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der er ansat/planlægges ansat på det/de relevante kontrolprojekter.

Spm. 502

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del – spørgsmål 533 oplyse, hvilke formueaktiver der ville blive omfattet af en formueskat, og hvilke der ikke vil blive omfattet.

Spm. 503

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del – spørgsmål 532 oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 504

Af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 285 fremgår det, at ministeren ikke ønsker at fjerne momsbagatelgrænsen på eksempelvis kinesiske netbutikkers varer, med henvisning til det gebyr PostNord tager for at lægge moms på varens værdi. PostNord i Sverige har netop indgået aftaler om indhentning af moms med bl.a. Wish.com, som overflødiggør gebyret for momsbehandlingen. Kan ministeren redegøre for, hvordan denne model fungerer, og vil ministeren undersøge, om den kan indføres Danmark?

Spm. 505

Ministeren bedes redegøre for den provenumæssige virkning af en omlægning af bo- og gaveafgiften. Ministeren bedes redegøre for den økonomiske virkning af at hæve bundgrænsen til henholdsvis 400.000 kr., 450.000 kr. og 500.000 kr. samt at indføre en højere skattesats på 30 pct. ved arv på 750.000 kr., 1 mio. kr., 1,5 mio. kr., 2 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 3 mio. kr. Ministeren bedes fremlægge virkningen i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, men før adfærd og efter adfærd.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.