Folketingsbilag 5. juli 2018 - 12. juli 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 248

Høring af lovforslag om aktiesparekontolov (lovudkast), fra skatteministeren

Bilag 249

Kopi til orientering af regeringens svar til Kommissionen på den begrundet udtalelse om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser, fra justitsministeren

Bilag 250

Pressemeddelelse af 12/7-18 om CO2-udslip og sænkningen af registreringsafgiften, fra Det Økologiske Råd

Spørgsmål og svar

Spm. 460

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk Erhvervsstyrelsen har tilknyttet sit erhvervsrettede tilsyn og kontrol generelt, og bekæmpelse af hvidvask specifikt? Ministeren bedes i samme ombæring oplyse udviklingen i antallet af årsværk fra 2006 og frem til i dag, 2018.

Spm. 492

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i den gennemsnitlige skattebetaling i de seneste 30 år opgjort i indkomstdeciler?

Spm. 493

Ministeren bedes redegøre for, hvilken effekt de sænkelser, der er sket af marginalskatten i de seneste 30 år, har haft på den gennemsnitlige skattebetaling for de tre øverste indkomstdeciler?

Spm. 494

Vil ministeren redegøre for provenueffekter, arbejdsudbudsvirkninger samt BNP-virkninger ved at sænke arbejdsmarkedsbidragssatsen med henholdsvis et procentpoint, fem procentpoint samt hel afskaffelse, hvor sænkelserne ikke påvirker satsreguleringsprocenten?

Spm. 495

Ministeren bedes oversende en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem til i dag opgjort i millioner kr. og årsværk samt en oversigt over, hvornår de enkelte bevillinger ophører. Ministeren bedes endvidere oplyse årsagen til, at SAU alm. del - spørgsmål 131 af 11. december 2017 efter 7 måneder endnu ikke er besvaret.

Spm. 496

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 176 oversende de gennemsnitlige disponible indkomst i de 6 postnumre, som indgår i Figur 2.

Spm. 497

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 25 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 25 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Spm. 498

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de 10 postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste 10 postnumre. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke postnumre der indgår i de to grupper samt oversende de gennemsnitlige disponible indkomster for hver af de to grupper.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.