Folketingsbilag 5. juli 2019 - 12. juli 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 3

Orientering til FT om EU-Domstolens dom i sag C-591/17, Østrig mod Tyskland, om vejafgifter

Bilag 4

Samlenotat vedr. ECOFIN 14. juni 2019

Bilag 5

Samlenotat vedr. ECOFIN

Bilag 6

Orientering om Advokatnævnets afgørelse vedr. SKMs adfærds- og salærklage over Bech-Bruun, fra skatteministeren

Bilag 7

Henvendelse af 7. juni 2019 fra Folketingets Ombudsmand om inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Bilag 8

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger)

Bilag 9

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere)

Bilag 10

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU-retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe)

Bilag 11

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven

Bilag 12

Henvendelse af 10/7-19 fra Lotte Kenvig, Klampenborg, om dobbeltbeskatning på baggrund af ulovlige aktionærlån

Bilag 13

Lovudkast - høring af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet m.v.), fra skatteministeren

§ 20-spørgsmål

Spm. S 32

Om skattefrit honorar for at være domsmand.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.