Folketingsbilag 6. august 2019 - 13. august 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 17

Udkast til lovforslag om ændring af ligningslovenog kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.), fra skatteministeren

Bilag 18

Udkast til lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven,lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og tinglysningsafgiftsloven (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationerm.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver m.v.), fra skatteministeren

Bilag 19

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Ministeren bedes opgøre, hvor stor gælden til det offentlige var primo 2017, hvor meget gæld, der siden er kommet til, og hvor meget der er indbetalt på henholdsvis gamle og nye fordringer. Nye fordringer skal i spørgsmålet forstås som tilkomne fordringer fra og med den 1. januar 2017. Opgørelsen bedes lavet til og med december 2018. Opgørelsen bedes opgjort på månedsbasis og kvartalsbasis samt med specifikation af, hvordan indbetalingerne er foregået, hvorfor indbetalte beløb derfor skal opgøres i forhold til inddrivelsesmetode. Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 285 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 15

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange milliarder kr. der er givet i skatte- og afgiftslettelser i perioden 27. november 2001 til og med Finanslov 2019. Ministeren bedes redegøre for dette i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd, samt i 2025-virkning og i varig virkning (2019-niveau). Ministeren bedes tillige opgøre fordelingsvirkningen af disse skatte- og afgiftslettelser på den disponible indkomst i kr. fordelt på deciler samt for hver percentil i 10.decil. Endelig bedes ministeren redegøre for lempelsernes samlede virkning på Gini-koefficienten.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 304 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Spm. 16

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 307 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) redegøre for merprovenuet ved at foretage følgende stramninger af reglerne for underskudsbegrænsning:1) En reduktion af grænsen for, hvornår underskud frit kan fremføres fra de nugældende 8.385.000 kr. til 5.000.000 kr.2) En reduktion af satsen for, hvor meget underskuddet over grænsen kan nedbringe den skattepligtige indkomst fra de nugældende 60 pct. til 50 pct.3) Et maksimum på 5 år for fremførsel af underskud, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 13 (folketingsåret 2017-18). Reglerne skal gælde for både selskaber og for sambeskattede kredse, og ministeren bedes redegøre for det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb og provenuet efter adfærd for hver af de tre elementer, og hvis samtlige tre stramninger vedtages.Spørgsmålet har tidligere været stillet som SAU alm. del – spørgsmål 354 (folketingsåret 2018-19, 1. samling).

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.