Folketingsbilag 6. december 2021 - 6. december 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 6/12-21 fra KPMG Acor Tax om det nye begreb "skattefri indkomst" (til erstatning af den "ikke-erhvervsmæssige indkomst") ikke omfatter urealiserede værdireguleringer på foreningens formueaktiver

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om at stille ændringsforslag, så der indføres hjemmel til valgfri indtægtsførsel til indkomståret 2020 af alle erstatningsbeløb m.v., der vedrører minkforbuddet i 2020, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om / MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-21 fra KPMG Acor Tax om det nye begreb "skattefri indkomst" (til erstatning af den "ikke-erhvervsmæssige indkomst") ikke omfatter urealiserede værdireguleringer på foreningens formueaktiver, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 15 (pdf-version)

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om det ville gavne retssikkerheden præcist og direkte i lovteksten at definere det formål, der hjemler adgangen til at kunne behandle og samkøre data internt og på tværs af myndigheder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ordene ”administrationen af Skatteforvaltningens samlede opgaveportefølje” er det, ministeren forstår ved ordet ”myndighedsudøvelse” i hjemlen i skattekontrollovens § 67 a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor man ikke anvender den samme opbygning i udformningen af skattekontrollovens § 67 a som i § 68, til skatteministeren

Spm. 18

L 73 - svar på spm. 18 om skattekontrollovens § 67a har forrang i forhold til forvaltningslovens § 30, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 73 - svar på spm. 18 (pdf-version)

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det er korrekt forstået, at f.eks. en boligejer som oplyser, at boligarealet ikke udgør 133 m2 som anført i deklarationsmeddelelsen, men derimod udgør 130 m2, ikke vil kunne få ændret dette, hvis det ikke sker indenfor deklarationsperioden, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest muligt til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, til skatteministeren

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved at den del af lovforslaget, som harmonisering af betingelserne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om det muligt at udskyde ikrafttrædelsen da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren eller Skatteministeriet har evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til, at markedsandelen for snus er steget fra syv pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvad lovforslaget isoleret set betyder for folkesundheden, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan producenterne skal kunne omstille deres produktion inden 1. juli 2022, når der potentielt først ligger en bekendtgørelse med specifikationerne for produktionsomstillingen den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om ministeren er enig i, at producenter de sidste 12 år har haft mellem 10-13 måneder til at omstille produktionen, når der i tobakslovgivningen har været foretaget tilpasning af pakkedesign, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om, hvor mange der årligt dør af tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om, hvorfor man har valgt et afgiftsniveau for nikotinprodukter, der vil medføre en øget grænsehandel på 35 mio. nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om ministeren foretrækker, at forbrugerne køber nikotinposer via illegale kanaler eller lovlige produkter, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om hvilken effekt det vil have på grænsehandel, illegal handel og substitution til tobaksprodukter, hvis der indføres en afgift på nikotinprodukter efter sammen model og niveau som på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om at kommentere udtalelserne fra statssekretær Lars Vangen, ”Ut mot snusprisene: - Provoserende” bragt i den norske avis Dagbladet den 25. november 2021, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om, hvorfor de danske skattemyndigheder har konkluderet anderledes end de svenske skattemyndigheder, som har bedre viden og erfaring med produktet, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om ministeren i forarbejdet til afgiftsmodellen og satsen indregnet de specifikke sundhedsomkostninger relateret til den enkelte ryger som en direkte konsekvens af mersalget, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om Danmark kommer tættere på eller længere fra målet om ”ingen børn og unge der ryger i 2030”, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvordan sundhedsmyndighederne forventer, at afgifterne på e-cigaret væsker og nikotinposer vil påvirke rygevaneundersøgelserne, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om at redegøre for sundhedsmyndighedernes vurdering af, hvor mange flere danskere der vil få en rygerelateret sygdom som en direkte konsekvens af mersalget af henholdsvis 8 mio. stk. cigaretter årligt og 23 af mio. stk. cigaretter årligt, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om at indhente statistik fra sundhedsmyndighederne om de 10 mest udbredte rygerelaterede sygdomme, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om, hvor mange flere danskere myndighederne estimerer vil blive udsat for passiv rygning som en direkte følge af de ekstra 23 mio. cigaretter, der vil blive solgt i Danmark som konsekvens af regeringens forslag til afgifter for e-cigaret væsker og nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 68

Spm. om at indhente sundhedsmyndighedernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt for en rygende KOL-patient at fortsætte med at ryge eller erstatte cigaretterne med nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om at redegøre for forskellene i afgiftsniveauerne for henholdsvis cigaretter, nikotinposer og nikotinholdige væsker til brug i e-cigaretter, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om at redegøre for nødvendigheden af, at afgifter på væsker til e-cigaretter og nikotinposer er markant højere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om baggrunden for, at man fjernede stempelmærker for røgfri tobak i 1992, til skatteministeren

Spm. 72

Spm. om at redegøre for de forventede omkostninger for kontrol- og tilsynsmyndigheder og virksomheder ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om at redegøre for det forventede provenu ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om det er rimeligt at påføre industrien omkostninger som industrien oplyser, at den foreslåede clean market regel vil betyde, at minimum 1 million dåser røgfri produkter skal hjemtages, fordi det som konsumentvarer med begrænset holdbarhedstid ikke forsvarligt vil kunne returneres til markedet, til skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at oplyse og begrunde, hvorvidt de nævnte krav tjener skatte- eller afgiftsmæssige formål m.v., til skatteministeren

Spm. 76

Spm. om, hvorfor ministeren har foreslået en anden afgiftsmodel og et andet afgiftsniveau end gældende for nikotinholdige væsker, og hvorfor ministeren i svar på SAU alm. del - spørgsmål 75 skriver, at ministeren ikke har skiftet holdning til afgiftsmodel, når ministeren nu foreslår en ny afgiftsmodel end den gældende på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 77

Spm. om, hvorfor der ikke anvendes samme afgiftsmodel og afgiftsniveau for e-cigaretter og nikotinprodukter, idet begge produktkategorier er kendetegnet ved ikke at indeholde tobak, og begge afgiftsmodeller afhænger af nikotinindholdet, til skatteministeren

Spm. 78

Spm., om ministeren vil oversende den fulde korrespondance, som ministeriet har haft med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 79

Spm., om ministeren er enig i professor Knud Juels sundhedsperspektiv på cigaretter og snus, når han til Sundhedsstyrelsen skriver følgende kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus: ”Stor risikoforskel mellem snusbrug og rygning. Hvis en person ophører med rygning eller vælger snus isf rygning vil det give en helbredsmæssig gevinst. Hvis sundhedsmæssig ligevægt skal beregnes hvor mange snusere, der går på en ryger. Der har været bud på at snus havde 5% af rygningens skadevirkninger. Dvs. 20 må snuse, hvis der så spares en ryger”, til skatteministeren

Spm. 80

Spm., om det foreslåede afgiftsniveau på nikotinprodukter afspejler professor Knud Juels helbredskonsekvensvurdering af, at skadevirkningen af snus kun er 5 pct. af skadesvirkning af cigaretter, som han har givet som kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus til Sundhedsstyrelsen, til skatteministeren

Spm. 81

Spm., om der blot er ét eksempel på et marked, hvor brug af røgfri nikotinholdige produkter har ledt til øget brug af røgtobak, til skatteministeren

Spm. 82

Spm., om Kommissionen kan sætte et nationalt tiltag i bero, hvis det nationale tiltag vedrører kommende harmoniseringstiltag, som det eksempelvis er tilfældet med hensyn til afgiftsordninger for nikotinprodukter, til skatteministeren

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

L 89 - svar på spm. 2, om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, fra skatteministeren

Spm. 3

L 89 - svar på spm. 3, om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest mulige til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 5

L 89 - svar på spm. 5, om det er muligt at udskyde ikrafttrædelsen, da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, fra skatteministeren

Spm. 7

L 89 - svar på spm. 7, om der er evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, fra skatteministeren

Spm. 8

L 89 - svar på spm. 8 om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, fra skatteministeren

Spm. 9

L 89 - svar på spm. 9 om, at markedsandelen for snus er steget fra 7 pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, fra skatteministeren

Spm. 10

L 89 - svar på spm. 10 om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, fra skatteministeren

Spm. 11

L 89 - svar på spm. 11, om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, fra skatteministeren

Spm. 19

L 89 - svar på spm. 19 om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, fra skatteministeren

Spm. 21

L 89 - svar på spm. 21, om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, fra skatteministeren

Spm. 26

L 89 - svar på spm. 26 om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 27

L 89 - svar på spm. 27 om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, fra skatteministeren

Spm. 38

L 89 - svar på spm. 38 om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, fra skatteministeren

Spm. 41

L 89 - svar på spm. 41 om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, fra skatteministeren

Spm. 42

L 89 - svar på spm. 42 om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, fra skatteministeren

Spm. 46

L 89 - svar på spm. 46, om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, fra skatteministeren

Spm. 47

L 89 - svar på spm. 47 om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 72

Publikation fra Motorstyrelsen: Flere importerede biler værdifastsat korrekt, december 2021

Bilag 73

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 91

I dag skal en virksomhed indbetale salgsmoms senest en måned før, de skal indberette købsmoms, hvorefter der går en yderligere periode, før Skattestyrelsen udbetaler købsmomsen til den pågældende virksomhed Kan ministeren oplyse, om det er muligt for Skattestyrelsen at udbetale købsmomsen tættere på det tidspunkt, hvor virksomheder senest skal indbetale salgsmomsen i henhold til frister i Moms One Stop Shop?

Spm. 97

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt vil være af at fjerne bindingsperioden for børneopsparing på 7 år.

Spm. 118

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?

Spm. 138

Kan ministeren oplyse, om det er lovligt at gennemføre lønindeholdelse af en førtidspension – udover bagatelbeløb – da den jo netop ikke er løn?

Spm. 139

Vil ministeren oplyse, hvad den fulde indfasning af regeringens skatte- og afgiftsinitiativer (som opgjort i svaret på lovforslag nr. L 239 – spørgsmål 94 ekskl. initiativer aftalt under den tidligere regering) betyder for den personlige indkomst for nedenstående udvalgte familietyper? Derudover ønskes virkningen af de enkelte skatte- og afgiftstiltag belyst efter samme opgørelsesmetode som i Tabel 1 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 446 (folketingsåret 2017-18). Udvalgte familietyper:1) Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn,2) Enlig dagpengemodtager i lejebolig med 2 børn,3) Par på SHO-ydelse i lejebolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),4) LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),5) Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),6) Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn (ægteparret tilsammen),7) Enlig pensionist med ATP i lejebolig,8) Pensionistægtepar med ATP i lejebolig (ægteparret tilsammen),9) Enlig udeboende studerende i lejebolig.

Spm. 140

Er det korrekt, at ligningslovens § 8 B og § 8 X har til hensigt, at virksomheder, som udvikler ny eller væsentligt forbedret software, kan benytte sig af enten F&U-fradraget eller skattekreditordningen, uden at der skal være tale om decideret forskning, patenteret software eller banebrydende software?

Spm. 141

Er det korrekt forstået, at på trods af en tabt afgørelse fra Landsskatteretten i maj 2021 omkring § 8 X om skattekreditordningen, så fortsætter Skattestyrelsen i flere enslydende sager med at kræve tilbagebetaling af flere års udbetalt skattekredit med den nok utilsigtede konsekvens, at mange af unge vækstvirksomheder måske unødvendigt går konkurs, da de ikke har likviditet til tilbagebetalingen og ikke har mulighed for at rejse ny investorkapital på grund af tilbagebetalingskravet fra Skattestyrelsen og som vækstvirksomhed heller ikke kan overleve i flere år uden mulighed for ny kapital?

Spm. 142

Vil ministeren oplyse, hvorfor satsen for grænsen for modregning i pensionstillægget fra aktieindkomst ikke blev reguleret i satsreguleringen? Hvornår er satsen sidst reguleret? Hvordan udregnes satsreguleringen fra år til år af befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.