Folketingsbilag 7. september 2018 - 14. september 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 269

Indtægtsliste for maj 2018

Bilag 270

Henvendelse af 7/9-18 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende foretræde om muligheder for anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer

Bilag 271

Henvendelse af 9/9-18 fra Folketingets Ombudsmand vedrørende orientering om brev til Skatteministeriet om oversendelsesproblematikken i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4

Bilag 272

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om spil mv. samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 273

Transfer pricing-redegørelse 2017

Bilag 274

Præsentation fra den tekniske gennemgang af den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold den 30. august 2018

Bilag 275

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter) samt resumé

Bilag 276

Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af verdensmålene 2018, fra Finansministeriet

Bilag 277

Henvendelse af 13/9-18 fra Peer Pedersen, Frederiksværk, vedrørende revisionspligt af skat

Bilag 278

Orientering om Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lempelse af revisionspligten

Spørgsmål og svar

Spm. 479

Ministeren bedes redegøre for årsagerne til den store stigning i indtægtsposten 61.01.10 Renteindtægt vedr. restance, som det fremgår af indtægtslisten april 2018, jf. SAU alm. del – bilag 223.

Spm. 486

Kan ministeren bekræfte, at det er rigtigt forstået, at ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, giver faglige organisationer mulighed for at dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, der er nævnt i skatteforvaltningsloven § 55, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen? Spørgsmålet er foranlediget af Højesteretsdommen om betingelserne for at opnå omkostningsgodtgørelse (SKM2015.479.HR), der har medført en ændret administrativ praksis hos fagforeningerne, da det fremgår af afgørelsen, at sagsomkostningerne ikke bliver godtgjort, hvis foreningen virker som mandatar på vegne af medlemmet.

Spm. 487

Er ministeren enig i, at faglige organisationer bør kunne støtte deres medlemmer i principielle skattesager, hvorfor de bør kunne dække en godtgørelsesberettiget persons udgifter til sagkyndig bistand m.v. i skattesager, uden at beløbet bliver skattepligtig indkomst for personen?

Spm. 488

Vil ministeren oplyse statens indtægter i form af selskabsskat fra spilfirmaer, og hvor mange af de licenshavende spilfirmaer i Danmark, der betaler selskabsskat her i landet?

Spm. 489

Ministeren bedes oplyse, i hvilke lande spilfirmaer, der har licens i Danmark, er indregistreret, og hvor de betaler selskabsskat.

Spm. 499

I artikel på forsiden af Flensborg Avis den 21. juli 2018: ”Pensionist bliver flået af dansk skat og tysk sygesikring” fortæller en borger, at han må betale skat og sygesikring til både Danmark og Tyskland. Er eksemplet i overensstemmelse med dansk lov og internationale aftaler og i bekræftende fald vil ministeren da tage initiativ til at indrette lovgivningen eller de internationale aftaler, så en borger ikke skal betale disse ydelser i begge lande?Der henvises til https://www.fla.de/wp/dailys/pensionist-bliver-flaaet-af-%E2%80%A8dansk-skat-og-tysk-sygesikring/

Spm. 506

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 31 oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst pg som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten ved en model, hvor personfradraget forhøjes med 10.000 kr., og hvor der sker en aftrapning i intervallet mellem 300.000-350.000 kr.

Spm. 507

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de beskæftigede der betaler mere end 55 pct., 52,5 pct., 50 pct., 47,5 pct., 45 pct., 42,5 pct. og 40 pct. af deres indkomst i skatter og afgifter?

Spm. 508

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de fuldtidsbeskæftigede der betaler mere end 55 pct., 52,5 pct., 50 pct., 47,5 pct., 45 pct., 42,5 pct. og 40 pct. af deres indkomst i skatter og afgifter?

Spm. 534

Ministeren bedes oplyse det senest mulige skøn over, hvor meget mindre provenutabet fra udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler forventes at være i de enkelte år frem mod 2022, sammenholdt med det oprindeligt forudsatte i aftale mellem regeringen (V, LA, KF), Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) fra den 18. april 2017. Ministeren bedes endvidere, idet omfang det er muligt, vurdere, hvor stor en del af det mindre provenutab, der skyldes aftalen om omlægning af bilafgifterne mellem Regeringen (V, LA og KF) og Dansk Folkeparti fra den 21. september 2017.

Spm. 535

Ministeren bedes med henvisning til ”Offentlige restancer – status pr. marts 2018 – samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen”, jf. SAU alm. del – bilag 238, opgøre værdien af de ikke-inddrivelige restancer for 1. kvartal 2018. Ministeren bedes tillige oplyse, hvorfor man ikke fremadrettet vil fremlægge alle tre nøgletal, dvs. de samlede restancer, de ikke-inddrivelige restancer og kursværdien. Endvidere bedes ministeren overveje, om man fremadrettet vil oplyse de ikke-inddrivelige restancer i de kvartalsvise restanceredegørelser, således at Skatteudvalget har så grundigt et materiale som overhovedet muligt

Spm. 536

Ministeren bedes oversende en tabel over de totale kvartalsvise restancer fra april 2013 svarende til tidspunktet for udgivelsen af ”Redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013”, jf. jf. SAU alm. del – bilag 263 (folketingsåret 2012-13) til og med 1. kvartal 2018 eller senest opgjorte. I tabellen bedes restancerne opgjort både efter den oprindelige metode og efter kursværdimetoden.

Spm. 537

Ministeren bedes oplyse, om det er skattepligtigt for modtager af en gave, hvis man modtager penge til en flybillet fra udlandet til Danmark.

Spm. 538

Vil ministeren – på et så detaljeret niveau som muligt – oversende en udførlig liste over de samlede fradrag opgjort i danske kroner, som er givet gennem Håndværkerfradraget (servicefradraget) i henholdsvis 2016 og 2017 opdelt efter de forskellige henholdsvis håndværksydelser og serviceydelser, som giver fradrag?

Spm. 539

Ministeren bedes oplyse, hvorfor man ikke kan få fradrag for fagforeningskontingent, hvis man er over pensionsalderen, men stadig er aktiv på arbejdsmarkedet.

Spm. 540

Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt det juridisk vil være muligt at begrænse mulighederne for at anvende den praksisskabte model (den såkaldte ”holding-model”) til overdragelse af virksomhed til en almengørende fond. Ministeren bedes endvidere vurdere, hvilket positivt provenu der vil være forbundet med sådan en begrænsning.

Spm. 541

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. september 2018 fra Dansk InkassoBrancheforening vedrørende foretræde om anvendelse af private leverandører til opkrævning af gæld på vegne af offentlige kreditorer, jf. SAU alm. del - bilag 270.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.