Folketingsbilag 9. september 2020 - 16. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 420

Publikationen vedr. virksomheders anvendelse af muligheden for at fremrykke udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 fra november til juni 2020, fra skatteministeren

Bilag 421

Sag ved EU-Domstolen om indeksering af børneydelser, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 422

Internt dokument

Bilag 423

Program for møde om Kommissionen for grøn omstilling af personbilers delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”, torsdag den 17. september kl. 9.30-12.00 i Landstingssalen

Bilag 424

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol)

Bilag 425

Kopi af ERU alm. del – svar på spm. 411 om skatte- og afgiftsrestancerne for aktive iværksætterselskaber og aktive anpartsselskaber i Danmark pr. 31. december 2019, fra skatteministeren

Bilag 426

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 427

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse af den 15. maj 2020 nr. 2020/4003 om beskatning af udbytte udbetalt til almenvelgørende foreninger

Bilag 428

Justitsministeriets svar på Statsrevisorernes anmodning om en juridisk vurdering af forlig indgået på Skatteministeriets område

Bilag 429

Henvendelse af 16/9-20 fra KPMG Acor Tax om beskatning af udbytter til udenlandske foreninger m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 668

Vil ministeren oplyse om Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personale Administrative Vejledning (PAV) er opdateret og fyldestgørende i henhold til at imødekomme de nuværende og fremtidige behov om frihed fra den offentlige arbejdsgiver til den voksende reservestyrke?

Spm. 677

Vil ministren redegøre for, om salg af skins er omfattet af brugtmomsordningen?

Spm. 681

Vil ministeren oplyse, hvordan og i hvilket omfang andelsboliger må forventes at blive berørt af indførsel af lagerbeskatningsmodellen (som foreslået i regeringens pensionsudspil), herunder om ministeren kan forsikre, at den enkelte andelsboligejer ikke vil blive negativt berørt af denne skatteændring?

Spm. 682

Vil ministeren oplyse, hvilke forhold der skal danne grundlag for årlige vurderinger af ejendomme, der fra 2023 skal beskattes efter lagerbeskatningsprincippet, jf. regeringens pensionsudspil, i betragtning af, at f.eks. mange erhvervsejendommes værdi helt eller delvist er knyttet til den specifikke funktion de konkret anvendes til, og at de sjældent handles i fri handel?

Spm. 683

Vil ministeren oplyse, hvem der skal afholde omkostningerne til at foretage de årlige ejendomsvurderinger, der bliver nødvendige, når regeringens forslag om lagerbeskatning af ejendomme skal indføres fra 2023?

Spm. 685

Vil ministeren oplyse, om det er planen at ejendomsselskaber, der ejer ejendomme der falder i værdi, fuldt ud vil kunne modregne værdifaldet i eventuelle værdistigninger, såfremt regeringens plan om lagerbeskatning af avancer på erhvervsejendomme gennemføres?

Spm. 687

Hvad er ministerens kommentar til, at særskat af banker til finansiering af regeringens pensionsudspil, ifølge Finans Danmark, kan koste en almindelig familie 1.400 kr. om året?

Spm. 688

Vil ministeren oplyse, om Socialdemokratiet har ændret holdning til den aftale, man indgik med bankerne under finanskrisen, siden regeringen bruger bankpakkerne som argumentation for at bankerne i dag (11-12 år efter) skal betale for regeringens pensionsforslag?

Spm. 691

Vil ministeren redegøre for rimeligheden i at koble hjælp til banker under finanskrisen sammen med, at den finansielle sektor skal betale en stor del af regeringens pensionsudspil, når en opgørelse fra Erhvervsministeriet viser, at staten havde et samlet overskud på 17 mia. kr. fra bankbakkerne? Der henvises til notatet ”Endelig opgørelse af overskuddet af bankpakkerne” fra Erhvervsministeriet (link: https://em.dk/media/12237/endelig-opgoerelse-af-overskuddet-af-bankpakkerne.pdf).

Spm. 693

Vil ministeren redegøre for konklusionerne af ”Effektanalysen af øget skattekontrol”, som der blev bevilliget 2 mio. kr. til i finansloven for 2020?

Spm. 699

Vil ministeren opgøre satsen for aktieindkomstskatten for hvert år fra 1995 til 2020?

Spm. 700

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at skattesatsen for aktieindkomst blev hævet til 45 pct. i 2007, og om de forudsætninger og hensyn stadig er gældende?

Spm. 701

Vil ministeren redegøre for, hvorfor man med forårspakke 2.0 sænkede skattesatsen for aktieindkomst, og om de forudsætninger og hensyn stadig er gældende?

Spm. 712

Da det vurderes, at have afgørende betydning for Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen, bedes ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 588, oversende den omtalte ministerforelæggelse i fortrolig form.

Spm. 720

Kan ministeren oplyse, hvor meget fattigere Danmark bliver målt ved BNP i 2025 i kroner af regeringens 23 planlagte eller gennemførte skatteforhøjelser, som CEPOS omtaler i notatet ”S hæver skatten med 13 mia. kr. via 23 skattestigninger” af 29. august 2020, og af udspillet om at indføre en tidligere tilbagetrækning for grupper, der startede tidligt på arbejdsmarkedet? Der ønskes en opgørelse i tabelform for effekten på velstandstabet målt ved BNP i kroner for hvert af tiltagene og samlet.

Spm. 721

Vil ministeren redegøre for, hvilke strategier og arbejdsgange der siden juni 2019 er implementeret i ministeriet, således at ministeriet af egen drift bidrager til reduktion af virksomhedernes administrative byrder?

Spm. 722

Vil ministeren redegøre for, hvilke mål og KPI’er der siden juni 2019 er opsat i ministeriet for at reducere virksomhedernes administrative byrder?

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvor meget registreringsafgiften ændrer sig for følgende biler i 2021, såfremt Kommissionen for grøn omstilling af personbiler modellerne 1-4 på. hhv. s. 162, 170, 178 og 211 i delrapporten ”Veje til en grøn bilbeskatning” implementeres som foreslået? Alle beregninger bedes sammenholdt med registreringsafgiften for de samme biler i 2020.

Spm. 724

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at en virksomhed kan få fire foreløbige fastansættelser, førend skattemyndighederne skrider ind og annullerer momsregistreringen, hvilket reelt betyder, at de mindste virksomheder kan undlade at indberette moms i op til to år?

Spm. 725

Det nævnes i beretning 12/2019 om momskontrollen, at Skatteministeriet har oplyst, at momsgabet i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige lande. Dog fremgår det af beretningens figur 2 på side 6, at eks. Sverige har et momsgab, der er markant lavere. Vil ministeren kommentere på dette og oplyse, om Danmark kan drage nytte af erfaringer fra Sverige eller andre sammenlignelige lande?

Spm. 726

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at skattemyndighederne sætter en foreløbig fastansættelse af moms på lige netop 8.000 kr. for nye virksomheder, der ikke har indberettet moms?

Spm. 727

Vil ministeren kommentere på, om en højere foreløbig fastansættelse af moms for nye virksomheder end 8.000 kr. vil give incitamenter til, at flere virksomheder indberetter moms uden først at have fået foreløbige fastansættelser? Dette set i lyset af, at 85 pct. af de virksomheder med foreløbige fastansættelser, der blev kontrolleret i perioden 2016 -2018, fik forhøjet deres momstilsvar med i alt 576 mio. kr., jf. side 17 i beretning 12/2019 om momskontrollen.

Spm. 728

Vil ministeren oplyse, om det tages i betragtning, om en virksomhed har skattegæld i forvejen, når skattemyndighederne giver en foreløbige fastansættelser af moms?

Spm. 729

Vil ministeren oplyse, hvorfor det tværoffentlige samarbejde om etablering af et fællesoffentligt kontaktregister med telefonnumre og e-mailadresser er ophørt ultimo 2019, jf. side 12 i beretning 12/2019 om momskontrollen?

Spm. 730

Vil ministeren redegøre for, om antallet af virksomheder på 113.615 virksomheder i 2016, der havde 0-angivelser, jf. side 32 i beretning 12/2019 om momskontrollen, er udtryk for et problem?

Spm. 731

Statsrevisorerne kritiserer, at Skatteforvaltningen ikke har taget eksisterende sanktionshjemler i brug til at sanktionere virksomheder, der ikke indberetter moms efter fire foreløbige fastansættelser og virksomheder, der ikke betaler og har restance. Det drejer sig om dagbøder og påbud samt kreditbegrænsning og sikkerhedsstillelse. Vil ministeren redegøre for, hvorfor disse sanktionshjemler ikke tages i brug straks, uden at en arbejdsgruppe skal vurdere mulighederne først, som det nævnes i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen? Og vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at de eksisterende sanktionshjemler om dagbøder, påbud, sikkerhedsstillelse og kreditbegrænsning tages i brug?

Spm. 732

Vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at den arbejdsgruppe, der skal foretage en struktureret gennemgang af eksisterende sanktionshjemler, har færdiggjort sit arbejde?

Spm. 733

I Skatteforvaltningens handleplan for foreløbige fastansættelser fra 2019 indgår det, at beløbsfastsættelsen ændres ved den femte foreløbige fastansættelse i træk, således at den femte fastansættelse beløbsfastsættes ud fra de fire foregående perioder. Vil ministeren oplyse, hvordan det hænger sammen med, at det fremgår i ministerredegørelsen til beretning 12/2019 om momskontrollen, at virksomheder ved den fjerde fastansættelse i træk vil få deres momsregistrering inddraget?

Spm. 734

Vil ministeren oplyse, hvor meget registreringsafgiften bør nedsættes, såfremt afgiften alene skal dække de eksterne omkostninger ved bilkørsel (under forudsætning af, at øvrige afgifter på bilkørsel fastholdes)?

Spm. 735

Vil ministeren oplyse, hvad niveauet for en evt. stykafgift på biler skal være, hvis den skal sikre staten samme provenu som registreringsafgiften, den grønne ejerafgift og vægtafgiften og oplyse virkningen på arbejdsudbud, BNP og indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten samt redegøre for evt. andre samfundsøkonomiske virkninger?

Spm. 736

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at afviklingen af PSO er fuldt gennemført?

Spm. 737

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales af henholdsvis enlige og par med 1 barn, 2 børn, 3 børn og 4 børn eller flere? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype og antallet af personer der er i den pågældende familietype/gruppe.

Spm. 738

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af den samlede bilbeskatning der betales i hver enkel kommune? Tallene ønskes opdelt på afgiftstype.

Spm. 739

Vil ministeren oplyse, hvor stor en del af befordringsfradraget der kan henføres til hver kommune? Tallene ønskes opgjort samlet og som gennemsnit pr. befordringsfradragsberettiget.

Spm. 740

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med henholdsvis 40 pct., 50 pct., 60 pct. og 70 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at der ikke indføres yderligere tiltag til nedbringelse af danske udledninger ud over de allerede vedtagne? Ministeren bedes tage højde for, at kvotesektoren allerede er kvotebelagt. Ministeren bedes oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP.

Spm. 741

Vil ministeren oplyse, hvilket beløb en ensartet CO2-afgift på udledninger uden for kvotesektoren skal have for, at Danmark nedbringer udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til udledningsniveauet i 1990, under forudsætning af at direkte tilskud til VE udfases over en passende årrække? Ministeren bedes samtidig oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet samt BNP.

Spm. 742

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, arbejdsudbuddet og BNP ved en ændring i afgiften på henholdsvis benzin og diesel på 0,5 kr./liter, 1 kr./liter og 2 kr./liter? Tallene ønskes opgjort i umiddelbar provenu, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Endvidere bedes virkningen på grænsehandlen oplyst.

Spm. 743

Vil ministeren oplyse, hvilke ejendomme, der vil blive omfattet, hvis regeringen finder flertal for sit forslag om at lagerbeskatte selskabers ejendomsavancer som led i finansieringen af regeringens udspil ”Ny ret til tidlig pension”, og om beskatningen kun vil ramme kapitalfonde, eller om den vil ramme alle selskaber, der ejer ejendomme?

Spm. 744

Hvordan og hvornår forestiller ministeren sig, at baselineniveauet for ejendomsværdien ved overgangen til det nye lagerbeskatningsprincip for selskabers ejendomsavancer, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, bliver fastlagt?

Spm. 745

Vil ministeren oplyse, hvordan det vil blive håndteret, hvis en vurdering har udløst lagerbeskatning, jf. regeringens forslag til finansiering udspillet ”Ny ret til tidlig pension”, hvorefter et salg viser, at vurderingen var sat for højt, herunder om ministeren mener, at skatten skal refunderes, og hvor mange år tilbage der vil skulle refunderes for?

Spm. 746

Vil ministeren bekræfte, at vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland ikke lagerbeskatter fast ejendom?

Spm. 747

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af boligmarkedet, der er ejet af kapitalfonde?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.