Folketingsbilag 10. januar 2019 - 10. januar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 7

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 107

Indtægtsliste september 2018, fra skatteministeren

Bilag 108

Indtægtsliste oktober 2018, fra skatteministeren

Bilag 109

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser, fra skatteministeren

Bilag 110

Grundnotat og nærhedsnotat om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer - KOM(2018) 819

Bilag 111

Grundnotat og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig - KOM (2018) 0813

Bilag 112

Grundnotat og nærhedsnotat om gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere - KOM(2018) 0812

Bilag 113

Grundnotat og nærhedsnotat om momsgennemførelsesfordningen - KOM(2018) 0821

Bilag 114

Revideret grundnotat og nærhedsnotat om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet fsva. indholdet i de nationale elektroniske registre - KOM(2018) 0349

Bilag 115

Præsentation fra Stefan Lehms foretræde for udvalget den 10/1-19 om ejendomsskat

Bilag 116

Europæisk parlamentarisk uge (EPW) i Europa-Parlamentet i Bruxelles, den 18. - 19. februar 2019 - invitation og foreløbigt program

Bilag 117

Samlenotat vedrørende ECOFIN 22. januar 2019, fra finansministeren

Bilag 118

Notat om regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse, vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 183

Det fremgår af styresignal SKM2011.282, at Stutteri og væddeløbsstalde, der drives erhvervsmæssigt, hidtil har været udsat for unødig tilbageholdenhed omkring anerkendelse af erhvervsmæssigt virke fra skatteforvaltningens side. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, om der siden 2011 reelt er sket en ændring i praksis fra skatteforvaltningens side?

Spm. 184

Ministeren bedes redegøre for, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være af at afskaffe momsfritagelsen for aviser.

Spm. 185

Ministeren bedes redegøre for præcis, hvilke medier der er omfattet af reglerne om momsfritagelse. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvor stort et indirekte tilskud de enkelte medier modtager via momsfritagelsen.

Spm. 187

Vil ministeren oplyse, om der vil være problemer i forhold til EU-retten, hvis det besluttes politisk at afskaffe momsfritagelsen for aviser og i stedet tildele direkte støtte til nyhedsmedier (trykte og elektroniske)?

Spm. 212

Vil ministeren oplyse udviklingen i danskernes samlede gæld til det offentlige i alt, opgjort på hvert kvartal siden 1. kvartal 2013 til og med 4. kvartal 2018?

Spm. 213

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10/1-19 om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q, R, S, T og U?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.