Folketingsbilag 12. maj 2022 - 12. maj 2022

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 430

Vil ministeren redegøre for forskellene i den hjemmel, der blev givet til samkøring og brug af data i lovforslag nr. L 149 om Erhvervsstyrelsens behandling af data (folketingsåret 2017-18) sammenlignet med lovforslag nr. L 73?

Spm. 445

Efter selskabsskattelovens § 8 B kan man ikke forøge sin anskaffelsessum ved en koncernintern skattefri overdragelse af afskrivningsberettigede aktiver, henholdsvis koncernintern overdragelse af goodwill eller andre immaterielle aktiver, der er oparbejdet af det overdragende selskab. Bestemmelsen anses også at skulle finde anvendelse for andelsbeskattede andelsselskaber, der foretager en koncernintern overdragelse bl.a. af hensyn til EU-retlige regler. Finder selskabsskattelovens § 8 B efter ministerens opfattelse tilsvarende anvendelse ved en kommunes skattefri overdragelse af afskrivningsberettigede aktiver til et datterselskab ejet af kommunen, jf. at SEL § 8 B gælder for erhvervelse af afskrivningsberettigede aktiver fra et koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og er der tilsvarende EU-retlige aspekter forbundet hermed? Til baggrund henvises til højesteretsdom i SKM2018.635, hvor en kommunes overdragelse af afskrivningsberettigede aktiver til et datterselskab anses for en koncernintern transaktion omfattet af ligningslovens § 2 og til skatterådsafgørelser i SKM2020.56 og SKM2007.817, hvor henholdsvis en kommune og en selvejende institution anses for det ultimative moderselskab og koncernforbundet med sine datterselskaber efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Spørgsmålet henviser til, at kommuner tilsyneladende efter praksis godt kan foretage en skattefri opskrivning af afskrivningsberettigede aktiver ved overdragelse til et datterselskab, mens andelsbeskattede andelsselskaber ikke kan.

Spm. 493

Vil ministeren oplyse, om det juridisk er muligt at indføre et fradrag på 110 pct. for fremtidige investeringer i elnettet, som kun gælder de investeringer, der ligger udover indtægtsrammen?

Spm. 495

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 724 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om der er overvejelser i ministeriet om at nedsætte antallet af foreløbige fastansættelser, som en virksomhed kan modtage, førend momsregisteringen bliver inddraget? Dette set i lyset af, at virksomheder med fire foreløbige fastansættelser i træk, der har fået inddraget momsregistreringen i perioden januar 2019 til april 2021, skyldte staten 834 mio. kr., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 491 (folketingsåret 2020-21).

Spm. 496

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 728 (folketingsåret 2019-20) overveje at ændre reglerne, således at en virksomheds eventuelle skattegæld tages i betragtning, når der første gang skal tages stilling til, om en virksomhed kan få en foreløbig fastansættelse?

Spm. 511

Som følge af bestemmelsen om tømning af markedet står tobaksproducenter til at skulle hjemtage mange tusinde tobaksprodukter med skrå og tobakspastiller fra markedet, selv om afgiftsniveauet på disse produkter er uændret efter det vedtagne lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22). Af forbrugersikkerhedshensyn må produkterne ikke udstyres med stempelmærker efter hjemtagningen, hvorfor tusindvis af funktionsdygtige produkter skal destrueres og erstattes af nye produkter påsat stempelmærke med præcis samme afgiftssats – blot for at blive sendt ud til butikkerne igen med det samme indhold. Hvad er ministerens kommentar til, at tusindvis af pakker røgfri tobaksprodukter står til at blive destrueret som følge af de vedtagne lov om afgift på nikotinprodukter, selv om afgiften på produkterne forbliver uændret?

Spm. 512

Hvad er ministerens holdning til at korrigere markedsclearingsbestemmelsen i forbindelse med lovbehandlingen af udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for nye afgifter – jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 341 – så bestemmelsen kun gælder for produkter, hvor afgifterne øges?

Spm. 514

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser og konsekvenser for arbejdsudbuddet ved at ændre grænsen for, hvornår man kan arbejde skattefrit i private hjem fra 16 år til hhv. 15 år, 17 år eller 18 år?

Spm. 517

Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Martin Ovesen om procedurer i Toldstyrelsen, jf. SAU alm. del - bilag 211?

Spm. 565

Vil ministeren oplyse, hvorvidt rederier underlagt tonnagebeskatningen er inkluderet i provenuberegningen ved at indføre en ekstra selskabsskat på overnormal profit, jf. SAU alm. del – spørgsmål 326 (folketingsåret 2020-21)? Såfremt rederier underlagt tonnagebeskatningen ikke er inkluderet i provenuberegningen, bedes ministeren oplyse, hvad provenuvirkningen er på overnormal profit, jf. SAU alm. del - spørgsmål 326 (folketingsåret 2020-21), hvor rederier underlagt tonnagebeskatning også er inkluderet.

Spm. 566

Kan ministeren oplyse effekten på provenu, arbejdsudbud og BNP af hhv. at nedsætte afgiften på lystbådsforsikringer fra 1 pct. til 0,5 pct og helt fjerne den?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 904

Om prisstigninger på råvarer og benzin.

Spm. S 905

Om prisstigninger, der påvirker danskeres rådighedsbeløb.

Spm. S 909

Om regeringens udspil til en grøn skattereform.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.