Folketingsbilag 14. juni 2018 - 14. juni 2018

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 416

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at hæve aktieindkomstskatten. Provenueffekten bedes oplyses ved 1) at hæve begge skattesatser med 1-10 procentpoint og 2) at hæve den højeste skattesats med 1-10 procentpoint. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 422

Med henvisning til kvartalsredegørelsen om offentlige restancer fra 4. kvartal 2017, jf. SAU alm. del – bilag 193, hvor fremgår at de offentlige restancer atter er steget, bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes, at skattegælden endelig vil falde igen, og om han vurderer, at SKAT igen ikke vil kunne leve op til sin finanslovsmålsætning om at nedbringe skattegælden.

Spm. 427

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, hvorfor Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen svar på TV2’s aktindsigt i dokumenter, der omhandlede de skattemæssige konsekvenser i lovarbejdet til lempelsen af revisionspligten i 2012, har oplyst, at der ikke var nogle dokumenter, der beskrev dette, når det efterfølgende har vist sig, at der er et sådan notat, jf. Skatteministeriets notat ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012. Der henvises til artiklen: ”Ministerium lovede ingen negative konsekvenser – nu kritiseres lov for at koste formue i skat” bragt på TV2’s hjemmeside den 1. februar 2018.

Spm. 428

Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, punkt for punkt redegøre for, hvorledes Skatteministeriets betænkeligheder ved lempelse af revisionspligten, som beskrevet i notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, blev imødekommet?

Spm. 468

I den såkaldte dieselgate-skandale er der indtil nu blevet tilbagekaldt op mod 12 millioner biler på verdensplan. I forlængelse af den omfattende, systematiske snyd har den britiske regering indført ny lovgivning: The Road Vehicles (Defeat Device, Fuel Economy and Type-Approval) (Amendment) Regulations 2018, som træder i kraft den 1. juli 2018. Lovgivningen vil betyde, at bilproducenter kan idømmes bøder på op til, hvad der svarer til ca. 420.000 kr./bil (50.000£) i tilfælde af bevidst snyd med emissionerne. Har ministeren overvejet at indføre tilsvarende bøder i Danmark, og hvad er ministerens holdning til også at indføre samme type bøder ved tilsvarende snyd med benzinbiler?

Spm. 469

Ministeren bedes oplyse, hvad regeringens holdning er til at indføre et licenssystem, som det f.eks. kendes fra Barcelona eller Bilbao, hvor udlejere, når de udlejer via platforme som f.eks. Airbnb, skal verificeres med et licensnummer, der skal fremgå af opslaget på platformen.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.