Folketingsbilag 15. januar 2019 - 22. januar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter

Bilag 12

Betænkning afgivet den 17/1-19

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 22. januar 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris, sat efter objektive kriterier, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer, og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 121

Regeringens intervention i en statsstøttesag vedrørende Post Danmark, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, fra skatteministeren

Bilag 123

Invitation til teknisk gennemgang af ATP's investeringsstrategi, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 124

Lovudkast - Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV) samt resumé, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 192

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/11-18 fra DVCA – Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels vedrørende forslag til revision af virksomhedsskatteordningen jf. SAU alm. del – bilag 56.

Spm. 193

Som det fremgår af den netop offentliggjorte analyse ”Energy Revolution: A Global Outlook” fra Imperial College London, Drax og E4tech, så yder Danmark støtte til fossil energi. Analysen tager udgangspunkt i OECD-data (OECD Stats, Fossil Fuel Support – DNK), hvoraf det fremgår, at støtten udspringer af den lavere afgift, som dieselolie er pålagt i forhold til benzin. Denne forskel tager ikke højde for udligningsafgiften, der er pålagt dieselkøretøjer, som netop søger at udligne denne afgiftsmæssige forskel. Eftersom salget af dieselkøretøjer er faldet de seneste år, bedes ministeren redegøre for skatteindtægterne fra det samlede danske benzin- og dieselsalg samt skatteindtægterne fra udligningsafgiften. Der ønskes en oversigt over disse tal fra 2010 til dags dato.

Spm. 194

Ministeren bedes redegøre for statens provenutab som følge af olieselskabernes anvendelse af elafgiftsrefusion i forbindelse med forarbejdning af olieprodukter. I beregningen heraf bedes der tages udgangspunkt i en situation, hvor olieselskaberne modtager fuld godtgørelse af deres elafgift, og en situation, hvor olieselskaberne betaler fuld elafgift (på husholdningssats).

Spm. 213

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10/1-19 om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q, R, S, T og U?

Spm. 220

Ministeren bedes besvare SAU alm. del – spørgsmål 140 igen, således at skattegælden fordeles på landsdele, som der spørges til, og ikke på regioner.

Spm. 221

Kan ministeren oplyse, om en landmands skatteprocent på vedkommendes jord ændrer sig – og eventuelt hvor meget, fra hvilken procent til hvilken – hvis landmanden vælger at udleje sin jord til et solcelleanlæg og derved fremmer den grønne omstilling? Kan ministeren i øvrigt oplyse, om det gør en forskel, om landsmanden kun udlejer dele af sin jord og i så fald maksimalt hvor meget, før skatteprocenten skifter?

Spm. 222

Fortroligt dokument

Spm. 223

Fortroligt dokument

Spm. 224

Fortroligt dokument

Spm. 225

Fortroligt dokument

Spm. 226

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor refusionen af udbytteskat har været på baggrund af ADR'er i årene 2012-2015.

Spm. 227

Vil ministeren oplyse den forventede effekt på Gini-koefficienten af en simplificering af kapitalbeskatning, således som behandlet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 347 (folketingsåret 2017-18)?

Spm. 228

Vil ministeren beregne effekten på offentlig saldo, BNP og arbejdsudbud ved følgende tiltag vedrørende den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøgletalsmedarbejdere (også kaldet forskerskatteordningen) hver for sig:? 1) Sænkelse af skattesatsen fra de nuværende 27 pct. til henholdsvis 25 pct., 20 pct. og 15 pct., 2) Udvidelse af forskerskatteordning fra 7 til 10 år og 3) Sænkelse af beløbsgrænse (minimumsløn pr. måned) med henholdsvis 5.000 kr., 10.000 kr. og 15.000 kr.?

Spm. 229

Vil ministeren i tabelform oplyse virkninger på provenu (i årene 2019-25 samt varigt), BNP, investeringer og arbejdsudbud ved følgende tiltag hver for sig:?1) Hæve grænse for straksafskrivninger fra nuværende 13.800 kr. til 25.000 kr., 2) Hæve grænse for straksafskrivninger fra nuværende 13.800 kr. til 30.000 kr. og 3) Hæve afskrivningsrate for anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation til? 15 pct., 4) En ny afskrivningsprofil for aktiver med en kortere levetid, hvor den årlige afskrivning er 50 pct.?

Spm. 230

Vil ministeren beregne effekten på offentlige finanser og salget af sodavand og øl i Danmark, hvis tyske grænsebutikker begynder at opkræve pant på øl og sodavand fra danskere??

Spm. 231

Vil ministeren beregne effekten på offentlige finanser og arbejdsudbuddet ved at indføre den svenske hjemmeserviceordning i Danmark?

Spm. 232

Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen og fordelingsvirkningen, hvis der indføres 5 pct. ekstra skat på indkomst over 1 mio. kr., yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 2 mio. kr., og slutteligt yderligere 5 pct. ekstra skat på indkomst over 3 mio. kr. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes tillige redegøre for de nævnte provenuer og fordelingsvirkningen med en model, der er inklusiv og eksklusiv kapital- og aktieindkomst. Beregningerne bedes endvidere foretaget for både de enkelte tiltag og for alle tre tiltag samlet. Fsva. fordelingsvirkningen bedes denne oplyst på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst og som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.