Folketingsbilag 16. september 2018 - 23. september 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 279

Henvendelse af 13/9-18 fra Peter Thielst Jensen, Nordhavn, vedrørende grundværdi og SKATs ejendomsvurderinger ved projektsalg

Bilag 280

Lovudkast - Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftslovenog forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.), fra skatteministeren

Bilag 281

Gennemsigtighedsrapport 2017, fra skatteministeren

Bilag 282

Orientering om udfordringer med selvanmelderordningen på motorområdet, fra skatteministeren

Bilag 283

Korrigeret besvarelse af ERU alm. del – spørgsmål 139 vedrørende revisionspligten, fra erhvervsministeren

Bilag 284

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 2. oktober 2018, som er relevant for udvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 493

Ministeren bedes redegøre for, hvilken effekt de sænkelser, der er sket af marginalskatten i de seneste 30 år, har haft på den gennemsnitlige skattebetaling for de tre øverste indkomstdeciler?

Spm. 511

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats i SKAT henholdsvis den 26. august 2016 og den 18. november 2016.

Spm. 512

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 140, at der i 2017 samlet blev realiseret 9,2 årsværk på kontrolprojektet boligjob i SKAT. Mener ministeren, at kontrollen er tilstrækkelig i lyset af, at der er givet boligjob-fradrag for 11 mia. med en skattemæssig værdi på 3,2 mia. kr.?

Spm. 514

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at 27 pct. af balancekontiene ikke var afstemt pr. 31 december 2017, og at de berørte saldi havde et volumen på i alt 152 mia. kr. Derudover påpeger Statsrevisorerne, at der mangler ordentlig dokumentation vedrørende de i alt 47 mia. kr., som skal systemafstemmes. Mener ministeren, at dette er betryggende, og hvornår vurderer ministeren, at disse forhold er bragt i orden?

Spm. 515

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der er konstateret en fejlbogføring på Skattekontoen, som har medført, at der mangler indtægter for 131 mio. kr. i statsregnskabet. I den modsatte retning er en portion overskydende skatter, som er udbetalt i 2017, ikke indregnet i årsregnskabet for 2017, hvilket betyder, at indtægterne er 318 mio. kr. for høje i 2017. Ministeren bedes redegøre for, hvordan sådanne fejlagtige bogføringer kan finde sted, og hvordan ministeren vil sikre, at der ikke er flere fejlagtige bogføringer på så store beløb.

Spm. 516

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for indtægter vedrørende frivillige indbetalinger, der anløber sig beløb på 1,8 mia. kr. i 2017 og 1,6 mia. kr. i 2016. Disse er blot indregnet under ”Penge undervejs”. Ministeren bedes redegøre for sin holdning til dette forhold, og om ikke det er en skærpende omstændighed, at man åbenbart gjorde præcis det samme i 2016 og endnu ikke har bragt det i orden.

Spm. 517

Har ministeren det fulde overblik over, om der samlet set er tale om, at der mangler penge i statsregnskabet i forhold til det forventede på baggrund af Rigsrevisionens voldsomme kritik i Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017?

Spm. 518

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at der er en lang række problematiske forhold vedrørende tilskrivning af renter. Det fremgår blandt andet af beretningen, at ”SKAT forventer at igangsætte genberegning af de fejlagtigt beregnede renter medio 2018, hvorefter der vil ske tilbagebetaling med rentegodtgørelse til de virksomheder, som har betalt for meget i rente. Derimod vil der ikke ske opkrævning hos de virksomheder, som har betalt for lidt i rente, da opkrævningerne ikke vil kunne beregnes korrekt”. Ministeren bedes svare på, hvor mange penge der forventes, at gå tabt for statskassen på baggrund af dette.

Spm. 519

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at ”Der er på tilgodehavender, som administreres i SAP38, ikke foretaget rentetilskrivning siden 2013. Den berørte fordringsmasse er opgjort til ca. 2 mia. kr. og er behæftet med usikkerhed. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en opgørelse af værdien af de manglende renter.” Mener ministeren, at det er acceptabelt, at man her flere år efter stadig ikke har fået løst problemet, og hvornår vurderer ministeren, at problemet er løst, så man kan opgøre værdien af de manglende rentetilskrivninger?

Spm. 520

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at Skatteministeriet ikke er enig i Rigsrevisionens vurdering, og udtaler at ”der ikke er en målbar sammenhæng mellem på den ene side tabte restancer og på den anden side restancebeholdningens størrelse eller inddrivelsesaktiviteternes omfang. Derimod afhænger udviklingen i restancebeholdningen i høj grad af konjunkturelle og strukturelle forhold, fx gældsposternes størrelse, sammensætning og fordeling på skyldnernes betalingsevne, der over tid kan skifte både i op- og nedadgående retning”. Skatteministeriet har endvidere oplyst: ”Samlet vurderes det, at den midlertidigt nedsatte inddrivelse – navnlig i forhold til persongæld – ikke indebærer et endeligt tab, hvorfor der for en overvejende del af restancerne alene vil være tale om en periodeforskydning af inddrivelsesprovenuet.” Er ministeren enig med Skatteministeriet i, at der ikke er en målbar sammenhæng mellem inddrivelsesaktiviteternes omfang og restancestørrelsen? Såfremt ministeren er enig med Skatteministeriet i denne konklusion, mener ministeren så, at antallet af medarbejdere i inddrivelsen i princippet er ligegyldig? Mener ministeren, at historien om restancernes udvikling understøtter Skatteministeriets konklusion; er det således kun pga. konjunktur og betalingsevnen hos skyldnere og ikke på grund af EFI’s kollaps, at restancerne er eksploderet? Endeligt bedes ministeren redegøre for, hvordan han vil sikre, at der blot sker en periodeforskydning af restancerne, og at ingen af disse bliver forældet, således at staten igen taber penge.

Spm. 521

Det fremgår af Rigsrevisorernes Beretning nr. 20/2017, at Rigsrevisionen udtaler tvivl om, hvorvidt værdiansættelsesmodellen for restancerne er korrekt, fordi den bygger på en række præmisser for inddrivelsen, som ifølge statsrevisorerne ikke er til stede pt. Er det ministerens vurdering, at dette vil medføre yderligere afskrivninger, som Folketingets partier ikke er blevet gjort bekendt med?

Spm. 522

Ministeren bedes opgøre, hvordan antallet af årsværk afsat til regnskabsfunktionen i skattevæsenet har været år for år i perioden 2010-2018, herunder – og ligeledes opgjort i form af antallet af årsværk år for i perioden 2010-2018 – på hvilke lokaliteter arbejdet har fundet sted.

Spm. 523

Ministeren bedes opgøre, hvordan ministeren forventer, at udviklingen i antallet af årsværk afsat til regnskabsfunktionen vil blive år for år i perioden 2018-2021, herunder – og ligeledes opgjort i form af antallet af årsværk år for år i perioden 2018-2021 – på hvilke lokaliteter arbejdet forventes at finde sted.

Spm. 524

Af aftaleteksten til ”Aftale om sanering af bøvlede og byrdefulde afgifter” af 23. august 2018, at aftaleparterne vil afskaffe afgiften på antibiotika og vækstfremmere med henvisning til, at det er blevet forbudt i foderstoffer. Kan ministeren – evt. med bidrag fra miljø- og fødevareministeren – bekræfte, at antibiotika og vækstfremmere stadig kan bruges i drikkevand til husdyrene og ved direkte injektion, og at en afskaffelse af afgiften derfor vil øge incitamentet til at bruge – og derved sandsynligvis resultere i øget brug af – antibiotika og vækstfremmere, f.eks. i drikkevand og på anden eventuel vis? Vil ministeren desuden oplyse, om afskaffelsen gælder al antibiotika og vækstfremmere, eller om der reelt er en afgrænsning, som ikke fremgår af aftaleteksten?

Spm. 542

Ministeren bedes vurdere omfanget af både ejet af danskere, der ”overvintrer” i f.eks. Sverige og Tyskland, herunder hvor mange både der er forsikret i et antal måneder om året uden for Danmark bl.a. med henblik på at reducere udgiften til kaskoforsikringsafgiften.

Spm. 543

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 546 (folketingsåret 2014-15, 1. samling).

Spm. 544

Ministeren bedes oplyse, hvorvidt de skønnede provenukonsekvenser af forhøjelsen af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer, som blev vedtaget med lovforslag nr. L 81 (folketingsåret 2012-13), fortsat vurderes at være akkurat givet udviklingen i det faktiske provenu i perioden 2013 og frem til i dag.

Spm. 545

Vil ministeren beregne, hvor meget benzin- og diezelafgifter skal stige for at bibringe et provenu på henholdsvis 500 mio. kr. og 1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, samt effekten på arbejdsudbuddet? I svaret bedes beregningen vises i en tabel, der indeholder alle år frem mod 2030.

Spm. 546

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår skattevæsenet første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.

Spm. 547

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår Skatteministeriets Departement første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.

Spm. 548

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren selv første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.

Spm. 549

Om kontrolprojektet Udbetalingskontrol – eksportgodtgørelse af registreringsafgift i skatteforvaltningen, der, jf. Kontrolaktiviteter 2018 (SAU alm. del – bilag 177), skal: ”(…) analysere risici og foretage kontrol i forbindelse med udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af biler.”, bedes ministeren oplyse følgende:•antal tilknyttede årsværk,•personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,•projektets nettoregulering/provenu•den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger)•gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og•hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).Oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2015, 2016 og 2017 samt de måneder i 2018, hvor data er tilgængelige.

Spm. 550

I Skatteministeriets pressemeddelelse udsendt 20. september 2018 fremgår det at: ”Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant.” Ministeren bedes oplyse, om det skal forstås sådan, at skattevæsenet først er blevet opmærksom på svindel med ordningen efter oprettelsen af den nye Motorstyrelse.

Spm. 551

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang der er konstateret misbrug med refusion af afgifter motorområdet? I svaret bedes omfanget opdelt på de forskellige afgiftstyper.

Spm. 552

Vil ministeren oplyse, om der er et konstateret efterslæb på området med kontrol af forskellige elementer på motorområdet, herunder kontrol med afgiftsrefusion ved eksport?

Spm. 553

Hvornår er ministeren blevet vidende om, at kontrollen på området var mangelfuld?

Spm. 554

Vil ministeren oplyse, om der tidligere har været advarsler og/eller anbefalinger fra ledere på området eller fra Intern Revision?

Spm. 555

Vil ministeren oplyse, hvordan omstruktureringen af skattevæsenet har påvirket kontrolarbejdet på motorområdet?

Spm. 556

Ministeren bedes oversende kopi af alle væsentlige rapporteringer fra Intern Revision til Skatteministeriets departement i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

Samrådsspørgsmål

Spm. AX

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil forklare, at den oplevede opdagelsesrisiko blandt virksomheder, jf. SKATs holdningsundersøgelse er faldet væsentligt fra 2016 til 2017, til skatteministeren

Spm. AY

Samrådsspm. om ministeren mener, at der i regeringens finanslovsforslag for 2019 er afsat tilstrækkeligt med midler til at styrke kontrollen med virksomhederne, til skatteministeren

Spm. AZ

Samrådsspm. om det fortsat er et mål for skatteforvaltningen at hæve opdagelsesrisikoen, til skatteministeren

Spm. AÆ

Samrådsspm. om, hvorfor det ikke fremgår af finanslovsforslaget for 2019, at skatteforvaltningen har som mål at nedbringe tabet af skatteindtægter således at skattegabet højst er på 2 pct., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.