Folketingsbilag 17. april 2019 - 24. april 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange fysiske personer, der årligt forventes at skulle betale retsafgift flere gange for det samme krav, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad de forventede årlige økonomiske konsekvenser i form af manglende inddrivelse vil være ved at indføre en regel, hvor personer, der har været uden betalingsevne, får eftergivet deres gæld til det offentlige, til skatteministeren

L 225 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 224 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Bilag

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de specifikke krav for, hvornår en avis anses for at være blevet leveret elektronisk, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, i hvilket omfang avisernes hjemmesider og mobilapplikationer vil være omfattet af nulmoms, hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den konkrete vurderingsproces for at klarlægge om et medie momsmæssigt kan anses som avis i dag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om der findes en liste indeholdende specifikke krav for at blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan myndighederne i dag følger op på om en publikation, der er omfattet af nulmoms fortsat opfylder kriterierne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om moderne internetbaserede medier, der ikke udgiver en avis, som f.eks. Watchmedier, Altinget.dk eller Zetland kunne blive momsmæssigt anset som en avis med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvornår ministeren forventer at konkurrenceanalysen er færdig, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan e-bøger, der ikke er omfattet af nulmoms, efter vedtagelse af lovforslaget skal behandles momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan et enkeltstående artikelkøb af eksempelvis en politisk analyse på henholdsvis en traditionel avis’ hjemmeside og en traditionel ugebladshjemmeside, vil blive behandlet momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelserne af 7/4-19 fra GRAKOM samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019 fra GRAKOM og Aller Media A/S, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at oversende en liste over de medievirksomheder, som forventes at være omfattet af nulmoms, og de medier som ikke forventes at være omfattet nulmoms, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for de erhvervsøkonomiske konsekvenser for de medievirksomheder, som ikke vil blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt det på trods af EU’s momsdirektiv er muligt at udvide nulmomsordningen, således at flere nyhedsmedier kan blive omfattet, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms og hvem der vil blive omfattet, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren

Spm. 18

Spm., om et medie, der i dag udelukkende har en hjemmeside, der kan tilgås af abonnenter, kan blive omfattet af nulmoms med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 19

Spm., om den digitale udgave af et ugemagasin som f.eks. ”Børsen Atelier”, der udelukkende omhandler livsstil- eller kulturstof, men som er udgivet i regi af et eksisterende dagblad, også vil være omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at oversende en oversigt over, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 20.docx
SAU alm. del - svar på spm. 185.pdf

Spm. 21

MFU spm., om de konkrete medier Watchmedia, Altinget.dk, Zetland og Avisen.dk i henhold til reglerne, der fastsættes med L 222, momsmæssigt kan anses for at udgøre en avis, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L222 - svar på spm. 21.docx

Spm. 22

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om en generel markedsændring kan holdes inden for standstill bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om det vil have en betydning for nulmoms, hvis den elektroniske version af en trykt nulmoms-avis er væsentligt anderledes, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om der indtil i dag har været situationer, hvor Skattestyrelsen baseret på den fastlagte praksis har ændret en avis fra nulmoms til 25 pct. moms, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om Skattestyrelsen anser markedet for trykte publikationer som værende det samme som marked som elektroniske publikationer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om uklarhed hos Skattestyrelsen, når Skattestyrelsen skal foretage en vurdering, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvorledes en administrativ udviklet praksis, kan danne grundlag for en standstill bestemmelse, som spørgeren forstår, har lovgivningsmæssig karakter, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 200

Henvendelser af 24/4-19 fra fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Spørgsmål og svar

Spm. 356

Ministeren bedes bekræfte, at efter ministerens oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” er konsekvensen af regeringens til dato førte politik, at der vil være et samlet fald på ca. 13 mia. kr. i den økonomiske ramme til skatteforvaltningen fra niveauet i 2019 frem mod 2025.

Spm. 357

Ministeren bedes opdatere figur 7 på s. 13 i ministerens oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” om Skatteforvaltningens økonomiske ramme fra 2019 frem mod 2025, således at det fremgår, hvor stor en andel regeringens omprioriteringsbidrag udgør af faldet med de 13 mia. kr. i skatteforvaltningens ramme.

Spm. 358

Hvor stor en andel af de 13 mia. kr., som ministeren i sit oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” anfører, at der kommer til at mangle i skatteforvaltningen frem mod 2025, er øremærket til øget skattekontrol?

Spm. 359

Ministeren bedes i skematisk form opgøre, hvorledes de 13 mia. kr., som ministeren i sit oplæg ”En skatteforvaltning i fremdrift” anfører, at der kommer til at mangle i skatteforvaltningen frem mod 2025, fordeler sig på de forventede udgifter, herunder hvor stor en andel der forventes brug på it-systemer.

Spm. 360

Ministeren bedes oplyse, hvordan man agter at hjemføre de 6 mia. kr. af det samlede svindelbeløb på 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.

Spm. 361

Ministeren bedes oplyse, hvem der er anlagt sag mod, og fra hvilke af de sagsøgte ministeren forventer, at man vil kunne hjemføre de 6 mia. kr.

Spm. 362

Ministeren bedes oplyse, om der er anlagt sager mod danske banker i forbindelse med svindlen om udbytteskat.

Spm. 363

Ministener bedes oplyse, hvad tidshorisonten er for at hjemføre de 6 mia. kr. af det samlede svindelbeløb på 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.

Spm. 364

Ministeren bedes oplyse, hvor langt man er i inddrivelsesprocessen af de 6 mia. kr., som ministeren vurderer, det er muligt at hjemføre af det samlede svindelbeløb på i alt 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen.

Spm. 365

Ministeren bedes oplyse, hvorfor ministeren allerede på nuværende tidspunkt har afskrevet at kunne hjemføre ca. 6,7 mia. kr. af de samlede svindelbeløb, når nu der er anlagt sager for det fulde svindelbeløb.

Spm. 366

Ministeren bedes oplyse, hvor de 12,7 mia. kr. fra udbytteskatskandalen befinder sig i dag, opgjort så det fremgår, hvilke beløb det vurderes der han hjemføres, og hvilke det vurderes ikke kan hjemføres.

Spm. 368

Ministeren bedes oplyse, hvem man har hyret til den juridiske bistand med af få hjemført svindelbeløb fra udbytteskatskandalen.

Spm. 381

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 321 (folketingsåret 2017-18) om provenueffekten af en harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug.

Spm. 404

Ministeren bedes oplyse provenueffekten af at forhøje emballageafgiften for poser af papir m.v. med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct., 250 pct. og 300 pct. Svaret bedes opgjort i tabelform, før og efter tilbageløb og adfærd. Derudover bedes svaret redegøre for forhøjelsernes betydning for slutprisen på en papirpose, hvis det forudsættes, at afgiften overvæltes fuldt ud i forbrugerprisen.

Spm. 409

Vil ministeren redegøre for, hvor mange EU-lande der har implementeret EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019? Der henvises til lovforslag nr. L 28.

Spm. 423

Hvad vil effekten være på arbejdsudbud og BNP, og hvor store administrative lettelser vil der være for stat, virksomheder og borgere ved ikke at skulle beregne og håndtere arbejdsmarkedsbidrag (på lang sigt når det er fuldt indfaset, og systemerne er opdateret)?

Spm. 424

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet fra aktieindkomstbeskatningen har været i de seneste 10 år.

Spm. 425

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor aktieindkomstbeskatningen ikke står som et selvstændigt punkt under Skatteministeriets provenuoversigt.

Spm. 426

Hvordan blev de kvartalsvise udbetalinger beregnet for familier, der blev ramt af loftet over børne- og ungeydelsen i 2011?

Spm. 427

Hvilke konsekvenser havde det for udbetalingen af børne- og ungeydelsen til en familie, hvis familien fik et barn i løbet af 2011, som gjorde, at den ramte det daværende loft over børne- og ungeydelsen?

Spm. 428

Af SKATs pressemeddelelse ”Gem lidt penge – der er fejl i børne- og ungeydelsen” fra den 18. januar 2011 fremgår det, at udbetalinger af børne- og ungeydelsen i 1. kvartal 2011 ikke tog højde for loftet over børne- og ungeydelsen på grund af mangler i det daværende IT-system, hvorfor mange familier fik for meget udbetalt. Hvordan blev eventuelt for meget udbetalt børne- og ungeydelse fratrukket udbetalingen i de følgende kvartaler for 2011?

Spm. 429

Ministeren bede oplyse antal og fordeling af socialdemokratiske folketingsmedlemmers grønne, gule og røde stemmer i samtlige forslag om skattelettelser i nuværende regeringsperiode.

Spm. 430

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers grønne stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.

Spm. 431

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers gule stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.

Spm. 432

Ministeren bedes oplyse, hvad andelen af socialdemokratiske folketingsmedlemmers røde stemmer svarer til i procentandel og beløb af de samlede skattelettelser, der er blevet vedtaget i nuværende regeringsperiode.

Samrådsspørgsmål

Spm. V

Samrådsspm. om inddrivelse af SU-gæld, til skatteministeren

Spm. W

Samrådsspm. om at sikre, at de udestående fordringer hos studerende ikke forældes, før inddrivelsessystemet er på plads, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.