Folketingsbilag 19. marts 2019 - 26. marts 2019

Vedtagne lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Vedtaget den 26. marts 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Vedtaget den 26. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

L 179 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Bilag

Bilag 3

Svar på spørgsmål om geotermi stillet under førstebehandling, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Spørgsmål fra førstebehandling af L179 om ændring af undergrundsloven
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Bilag

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget
Baggrundsnotat om ændringsforslag til L 177
Ændringsforslag

L 179 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L179

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Bilag

Bilag 6

Supplerende høringsskema, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 7

Orientering om lovforslaget, fra skatteministeren
Brev til Skatteudvalget
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om forlængelse af overgangsperiode for opgørelse af bilers brændstofforbrug (efter lovteknik)

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommer frem til, at provenuet fra registreringsafgiften ikke vil ændre sig som følge af udskydelsen m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU L 2017 - spm. 1.docx

Spm. 2

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på klimaet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 207 - svar på spm. 2.docx

Spm. 3

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på regeringens målsætning om, at alle nye biler i 2030 skal være lav-emissionsbiler og fra 2035 nul-emissionsbiler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 207 - svar på spm. 3.docx

Almindelig del

Bilag

Bilag 177

Status for arbejdet med regnskabet for § 38. Skatter og afgifter

Bilag 178

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Bilag 179

Tal og tendenser fra Gældsstyrelsen - Inddrivelsesprovenu for 2018 samt pressemeddelese

Bilag 180

Mål- og resultatplaner for 2019 for Skatteministeriets ni styrelser

Bilag 181

En skatteforvaltning i fremdrift - Skatteforvaltningen 2025 – Fornyet oplæg til politisk samling

Bilag 182

Årsrapporter fra Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden for 2018 samt Skatteministeriets departements finansielle årsregnskab for 2018

Bilag 183

Henvendelse af 21/3-19 fra Jens Bentzen, Århus N vedrørende telefonhenvendelser til SKAT

Bilag 184

Henvendelser af 22. og 24. marts 2019 fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Bilag 185

Tal og Tendenser fra Gældsstryelsen: Tidlig indsats over for virksomheder med gæld, marts 2019

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Bilag 187

Indtægtslisten for november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 277

Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de 116 lempelser af afgifter og afgiftssatser, der har været med i regeringens udspil, og hvor mange der er kommet ind i aftalerne efter forhandlinger med andre partier. Ministeren bedes samtidig opliste de afgiftslempelser, der har været med i regeringens udspil, og hvilke der er kommet ind i aftalerne efter forhandlinger med andre partier.

Spm. 281

Ministeren bedes redegøre for, hvornår henholdsvis ministeren og Skatteministeriets departement fik viden om, at der blandt skyldnerne af de 5,8 mia. kr., der blev afskrevet i forlængelse af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017, var personer, der ville få eftergivet gæld på omkring og over 1 mio. kr. Der henvises til artiklen ”Dansker har fået afskrevet 1,5 mio. i gæld til det offentlige”: bragt på 24syv.dk den 19. februar 2019.

Spm. 282

Ministeren bedes opgjort med intervaller på 50.000 kr. oplyse, hvor mange personer, der har fået afskrevet gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes underopdele hvert interval på 50.000 kr. i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld.

Spm. 286

Vil ministeren redegøre for, hvorfor den kvartalsvise redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, ikke længere indeholder specificerede opgørelser af de i tabel 4 opgjorte forskellige segmenter (eksempelvis moms, A-skat, selskabsskat m.v., se f.eks. kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. marts 2018, jf. SAU alm. del – bilag 238 (folketingsåret 2017-18)), så der ikke længere oplyses, hvorfra inddrivelseskrav stammer? I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, om ministeren agter at oplyse dette fremadrettet.

Spm. 287

I den kvartalsvise redegørelse for offentlige restancer for 2. kvartal 2018, jf. SAU alm. del – bilag 76, fremgår det af sidste afsnit, at SKAT/Gældsstyrelsen igen ikke overholder måltallet for inddrivelsen for 2018, samt at der vil blive fremsat nye mål for Gældsstyrelsen. Er det ministerens holdning, at de nye mål skal være opgjort på baggrund af de oplyste kursværdier af offentlige restancer eller på baggrund af andre måltal?

Spm. 290

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange årsværk der sidder med aktiv inddrivelse, hvor mange man planlægger skal sidde med aktiv inddrivelse i 2019, og hvor mange af de tilførte ressourcer på 175 mio. kr., jf. ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse”, der tilgår den aktive inddrivelse.

Spm. 291

Ministeren bedes redegøre for samtlige projekter i Gældsstyrelsen, der relaterer sig til den aktive inddrivelse.

Spm. 292

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 206 sende et opdateret svar vedrørende mindrereguleringen af SU, hvor man udover at fjerne mindrereguleringen i 2020-2021 også tilbageruller mindrereguleringen fra årene 2018 og 2019 således, at der fjernes mindre regulering af SU’en i 2018, 2019, 2020 og 2021. Ministeren bedes på baggrund af dette opdatere tabel 4.

Spm. 295

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27. februar 2019 fra Ida Randal om godtgørelser i forbindelse med ligebehandlingsloven, jf. SAU alm. del - bilag 151.

Spm. 296

Ministeren bedes i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt samt den akkumulerede varige provenueffekt i 2025 fra tobaksafgiften, forudsat at prisen på 20 cigaretter fra 1. januar 2020 politisk besluttes til henholdsvis 45-100 kr., anskueliggjort med 5 kroners intervaller og med en årlig indeksering af afgiften på 1,8 pct. fra 1. januar 2020.

Spm. 307

Med baggrund i at der er generelle begrænsninger på anvendelse af selskabers underskud i form af, hvor stor en andel af et fremførbart underskud der i et skatteår kan trækkes fra i en skattepligtig indkomst, og at begrænsningerne medfører en rentefordel for staten på grund af en mindre udskydelse af skattebetaling, bedes ministeren bedes redegøre for, hvilke stilleskruer der både generelt og for sambeskatning af selskaber kan anvendes for at øge statens rentefordel ved at begrænse udskydelsen af skattebetaling.

Spm. 342

Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de cykelbude, der er selvstændige erhvervsdrivende i regi af udbringningsfirmaet Wolt, der indberetter deres indtægter til Skatteforvaltningen.

Spm. 343

Ministeren bedes oplyse, hvad Skatteforvaltningen har gjort for at sikre, at Wolt-cykelbudene indberetter deres indtægter.

Spm. 344

Ministeren bedes vurdere, om der sker skatteunddragelse hos Wolt-budene i lighed med sagerne om Uber-chaufførernes manglende indberetning af indtægter.

Spm. 345

Ministeren bedes opdatere artiklen ”Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)”, således at både beløb og antal berørte gengiver effekten af ændringer anno 2019. Ligeledes bedes ministeren tilføje nye personfradrag, som er kommet til siden seneste udgave, herunder jobfradrag og pensionsfradrag. Endelig bedes ministeren oplyse såvel den umiddelbare provenuvirkning, virkningen efter tilbageløb samt virkningen efter tilbageløb og adfærd af de ændrede satser og beløbsgrænser.

Spm. 346

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange skattesager der verserer ved de danske domstole. Svaret bedes opdelt i skattesager om indkomstårene 2001-2015.

Spm. 347

Ministeren bedes redegøre for, hvor gamle skattesager i gennemsnit er, når de bliver endelig afgjort ved Højesteret. Svaret bedes opdelt i henholdsvis sager vedrørende borgere og virksomheder.

Spm. 348

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange færre cigaretter der ville være solgt i 2018, og hvor mange færre cigaretter der forventes solgt i 2019 og 2020, hvis de unges forbrug reduceres med 75 pct., jf. svar på SUU alm. del – spørgsmål 1201 (folketingsåret 2017-18).

Spm. 349

Ministeren bedes oplyse, hvad en pakke cigaretter vil koste, hvis man fjerner alle afgifter (undtagen moms). Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvilken effekt det vil have på unges rygevaner, hvis man henholdsvis reducerer afgiften på cigaretter med 25 pct., 50 pct., 75 pct. eller helt fjerner afgiften på cigaretter. Ministeren bedes i beregningen både oplyse effekten på antallet af unge rygere samt unges forbrug.

Spm. 350

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt.

Spm. 351

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt for alle gældsposter over 250.000 kr.

Spm. 352

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 med intervaller på 50.000 kr. oplyse de beløb, der er afskrevet som gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes dog underopdele de afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” i 1.000-kroners-intervaller. Ministeren bedes underopdele alle intervaller i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld. For 10. indkomstdecil bedes ministeren også opgøre de afskrevne beløb fordelt på percentiler.

Spm. 353

Ministeren bedes udbygge besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282, således at alle afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” opdeles i 1.000-kroners-intervaller. Ligeledes bedes ministeren for 10. indkomstdecil udbygge besvarelsen med en opgørelse fordelt på percentiler.

Spm. 354

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 307 redegøre for merprovenuet ved at foretage følgende stramninger af reglerne for underskudsbegrænsning:1. En reduktion af grænsen for, hvornår underskud frit kan fremføres fra de nugældende 8.385.000 kr. til 5.000.000 kr.2. En reduktion af satsen for, hvor meget underskuddet over grænsen kan nedbringe den skattepligtige indkomst fra de nugældende 60 pct. til 50 pct.3. Et maksimum på 5 år for fremførsel af underskud, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 13, folketingsåret 2017-18. Reglerne skal gælde for både selskaber og for sambeskattede kredse, og ministeren bedes redegøre for det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb og provenuet efter adfærd for hver af de tre elementer samt give et samlet estimat, hvis samtlige tre stramninger vedtages.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 686

Om en fireårig finanslovsaftale for skatteforvaltningen.

Spm. S 693

Om disruptiondagsordenen.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.