Folketingsbilag 20. september 2020 - 27. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 437

Grund- og nærhedsnotat om rådsdirektiv til ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, KOM(2020)314

Bilag 438

Meddelelse og brev om anmodning om behandling af forslag omændring af EU’s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 439

Henvendelse af 18. september 2020 fra Ruben Mariager om privat skattesag

Bilag 440

Materiale fra mødet den 17. september 2020 om anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Bilag 441

Henvendelse af 22/9-20 fra NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik om kommentarer til elbilkommissionens rapport

Bilag 442

Henvendelse af 24/9-20 fra Bjarne Andersen, Brønderslev, om befordringsfradrag og hjemmearbejde

Bilag 443

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse vedr. en handlingsplan for retfærdig og enkelt beskatning og meddelelse om god skatteforvaltning

Bilag 444

Internt dokument

Bilag 445

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)

Spørgsmål og svar

Spm. 759

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 704 oplyse, hvornår trykprøvningen af ejendomsvurderingsprogrammet forventes at være færdig?

Spm. 760

Regeringen har foreslået at ændre beskatningen af selskabers ejendomsavancer ved at indføre løbende beskatning af værdistigninger på selskabers ejendomme efter et lagerprincip. I forhold til udenlandske ejere af ejendom i Danmark bestemmer de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med lidt varierende ordlyd, at Danmark har ret til at beskatte ejendomsavancer ved ”afståelse” af fast ejendom, jf. artikel 13, stk. 1, i OECD’s modeloverenskomst. Ministeren bedes oplyse, om lagerbeskatning af de løbende værdistigninger, uden at ejendommen er afstået, kan være i strid med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Ministeren bedes desuden oplyse, hvilke andre lande som har lignende regler om lagerbeskatning af ejendomme, som også gælder udenlandske ejere.

Spm. 761

Vil ministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser ved at fremrykke allerede vedtagne skattelettelser, så de får fuld effekt i 2021, herunder konsekvenserne for provenu (umiddelbart, efter tilbageløb samt efter tilbageløb og adfærd), BNP og beskæftigelse? Der henvises til CEPOS’ analyse ”Muligt at fremrykke skattelettelser for 4½ mia. kr. – her er listen over konkrete lettelser” af 19. maj 2020.

Spm. 762

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil betyde for danskernes tilbøjelighed til at spare op for hvert pct. points reduktion i aktieindkomstskatten fra det nuværende niveau og ned til 30 pct.? Ministeren bedes skønne over, hvor mange flere personer, der vil investere i aktier samt den forventede samlede meropsparing.

Spm. 763

Vil ministeren redegøre for status for det tidligere fremsatte lovforslag om ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v., jf. lovforslag nr. L 224 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), som bortfald efter udskrivelsen af folketingsvalget i 2019?

Spm. 764

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser ved en afgift på væddemål og onlinekasino på henholdsvis 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42 og 45 pct.? De statsfinansielle konsekvenser bedes opgjort henholdsvis som umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 765

Vil ministeren oplyse den samfundsøkonomisk optimale afgiftssats på henholdsvis onlinekasino og væddemål?

Spm. 766

Vil ministeren redegøre for gældende regler for kørselsgodtgørelse til pensionister, der kører i privat bil, når de deltager som forsøgspersoner på enten et offentligt hospital eller en tilknyttet uddannelsesinstitution, hvor den pågældende forsøgsperson samtidig ikke modtager A-indkomst i form af løn eller honorar?

Spm. 767

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra orienteringen om oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område den 24. september 2020.

Spm. 768

Vil ministeren oplyse, hvilke erhverv der benytter sig af virksomhedsskatteordningen i dag, og vil ministeren opdatere tabel 1 på Skatteministeriets hjemmeside ”Virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen” (https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/virksomhedsbeskatning-belysning-af-virksomhedsskatteordningen/)?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.