Folketingsbilag 22. marts 2019 - 22. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 179 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L179

Almindelig del

Bilag

Bilag 183

Henvendelse af 21/3-19 fra Jens Bentzen, Århus N vedrørende telefonhenvendelser til SKAT

Spørgsmål og svar

Spm. 296

Ministeren bedes i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt samt den akkumulerede varige provenueffekt i 2025 fra tobaksafgiften, forudsat at prisen på 20 cigaretter fra 1. januar 2020 politisk besluttes til henholdsvis 45-100 kr., anskueliggjort med 5 kroners intervaller og med en årlig indeksering af afgiften på 1,8 pct. fra 1. januar 2020.

Spm. 345

Ministeren bedes opdatere artiklen ”Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)”, således at både beløb og antal berørte gengiver effekten af ændringer anno 2019. Ligeledes bedes ministeren tilføje nye personfradrag, som er kommet til siden seneste udgave, herunder jobfradrag og pensionsfradrag. Endelig bedes ministeren oplyse såvel den umiddelbare provenuvirkning, virkningen efter tilbageløb samt virkningen efter tilbageløb og adfærd af de ændrede satser og beløbsgrænser.

Spm. 346

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange skattesager der verserer ved de danske domstole. Svaret bedes opdelt i skattesager om indkomstårene 2001-2015.

Spm. 347

Ministeren bedes redegøre for, hvor gamle skattesager i gennemsnit er, når de bliver endelig afgjort ved Højesteret. Svaret bedes opdelt i henholdsvis sager vedrørende borgere og virksomheder.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 693

Om disruptiondagsordenen.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.