Folketingsbilag 22. september 2021 - 22. september 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 337

Analyse af emballageafgiften på engangsservice og plastikbæreposer, fra Skatteministeriet

Bilag 338

Publikation fra Skattestyrelsen: Indsatsen mod social dumping

Spørgsmål og svar

Spm. 615

Hvad har Motorstyrelsen gjort for at hjælpe de bilforhandlere m.fl., der i god tro og uden myndighedsvejledning har indsendt anmodning om brug af overgangsordningen en eller flere dage for sent?

Spm. 616

Finder ministeren det rimeligt, at bilforhandlere m.fl. ikke kan benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, fordi anmodningen om at benytte ordningen er indsendt en dag for sent? Ministeren bedes tage i betragtning, at ingen myndigheder vejledte bilforhandlerne fra L129 blev fremsat i Folketinget i december til februar, hvor lovgivningen blev vedtaget, selvom lovforslaget havde virkning fra december.

Spm. 617

Finder ministeren det proportionalt, at bilforhandlere m.fl., der får afslag på at benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, kan risikere at betale over hundredetusinde kroner ekstra i registreringsafgift, fordi anmodningen er indsendt få dage for sent, men stadig inden Motorstyrelsen påbegynder sagsbehandlingen?

Spm. 645

I ”Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark” offentliggjort den 6. juli 2021 angives det, at forslaget hviler på sunde beskatningsprincipper, der for den enkelte person fjerner forvridningen på tværs af aktiver. Deler ministeren denne vurdering?

Spm. 646

I ”Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark” offentliggjort den 6. juli 2021 angives det, at reformforslaget kan være i konflikt med hovedaktionærproblemet, men at det vil kunne håndteres med en højere kapitalskattesats over progressionsgrænsen. Deler ministeren denne vurdering? I bekræftende fald bedes oplyst, med hvilken kapitalskattesats (over progressionsgrænsen) hovedaktionærproblemet vil kunne løses, og hvordan provenuet og fordelingen vil blive ændret, som følge af dette. Endvidere bedes ministeren redegøre for, om der er andre muligheder for at løse hovedaktionærproblemet.

Spm. 647

I ”Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark” offentliggjort den 6. juli 2021 har Kraka ikke medregnet dynamiske effekter af forslaget. Ministeren bedes vurdere, hvordan dynamiske effekter vil påvirke provenuet og fordelingen? Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvorledes arbejdsudbuddet vil blive ændret, hvis de dynamiske effekter medregnes, og det overskydende provenu anvendes til at forøge jobfradraget.

Spm. 648

I ”Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark” offentliggjort den 6. juli 2021 angives det, at der er tale om en meget stor omlægning, og at forslaget skal ses som et langsigtet pejlemærke. Vil ministeren vurdere, hvor hurtigt en sådan omlægning realistisk vil kunne gennemføres?

Spm. 649

Vil ministeren redegøre for, hvordan vurderingen af provenu, arbejdsudbud, fordeling og symmetri (herunder dynamiske effekter) vil blive påvirket, hvis Krakas forslag til en reform af kapitalbeskatningen i Danmark gennemføres, bortset fra forsalget om ændring af boligbeskatningen?

Spm. 654

Vil ministeren redegøre for, hvor meget ekstra likviditet det ville sikre for virksomheder, der indbetaler moms halvårligt, hvis de får mulighed for momslån for enten 1. kvartal 2021 eller for 1. halvår 2021? Beløbet bedes opgjort både samlet set for virksomhederne og gennemsnitteligt pr. virksomhed.

Spm. 664

Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder der er for at fratrække moms i frivillige idrætsforeninger på det, der bliver brugt til drift, herunder internet, programmer til GDPR-registrering af medlemmer, økonomiprogrammer og lignende.

Spm. 680

Vil ministeren kommentere artikel fra UfR "Det nye It-tilsyn en egnet løsning på den digitale skatteforvaltnings udfordringer?", jf. SAU alm. del - bilag 286?

Spm. 698

Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af principaftalen i OECD om beskatning af den digitale økonomi, jf. SAU alm. del – bilag 324, redegøre uddybende for baggrunden for, at rederier undtages i principaftalen i OECD om beskatning af den digitale økonomi?

Spm. 705

Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af principaftalen i OECD om beskatning af den digitale økonomi, jf. SAU alm. del – bilag 324, om principaftalen i OECD om beskatning af den digitale økonomi, vil medfører dobbeltregulering ved implementering i dansk ret, herunder i forhold til CFC-reglerne, de defensive foranstaltninger mod landene på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (sortlisten) m.v.? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorledes dette vil blive håndteret.

Spm. 706

Er det efter ministerens opfattelse god regeringsførelse, at medlemmer af Folketinget må vente i månedsvis på svar, der er nødvendige for udførelse af deres parlamentariske arbejde, som det er tilfældet med svarene på SAU alm. del – spørgsmål 615-617, stillet henholdsvis den 20. og 28. juli 2021, som ministeren efter næsten 2 måneder endnu ikke har besvaret?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.