Folketingsbilag 25. marts 2019 - 25. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 177 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.).

Bilag

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK-udvalget
Baggrundsnotat om ændringsforslag til L 177
Ændringsforslag

Almindelig del

Bilag

Bilag 184

Henvendelser af 22. og 24. marts 2019 fra Jørgen Larsen om SKAT's regnskab og gældsinddrivelse

Bilag 185

Tal og Tendenser fra Gældsstryelsen: Tidlig indsats over for virksomheder med gæld, marts 2019

Bilag 186

Skattelovrådets rapport om de skatte- og momsmæssige udfordringer for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Spørgsmål og svar

Spm. 290

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange årsværk der sidder med aktiv inddrivelse, hvor mange man planlægger skal sidde med aktiv inddrivelse i 2019, og hvor mange af de tilførte ressourcer på 175 mio. kr., jf. ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse”, der tilgår den aktive inddrivelse.

Spm. 291

Ministeren bedes redegøre for samtlige projekter i Gældsstyrelsen, der relaterer sig til den aktive inddrivelse.

Spm. 348

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange færre cigaretter der ville være solgt i 2018, og hvor mange færre cigaretter der forventes solgt i 2019 og 2020, hvis de unges forbrug reduceres med 75 pct., jf. svar på SUU alm. del – spørgsmål 1201 (folketingsåret 2017-18).

Spm. 349

Ministeren bedes oplyse, hvad en pakke cigaretter vil koste, hvis man fjerner alle afgifter (undtagen moms). Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvilken effekt det vil have på unges rygevaner, hvis man henholdsvis reducerer afgiften på cigaretter med 25 pct., 50 pct., 75 pct. eller helt fjerner afgiften på cigaretter. Ministeren bedes i beregningen både oplyse effekten på antallet af unge rygere samt unges forbrug.

Spm. 350

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt.

Spm. 351

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 redegøre for, hvor mange årsværk og hvad de administrative omkostninger forventeligt ville have været, hvis gælden for henholdsvis 6., 7., 8., 9. og 10. indkomstdecil var blevet gennemgået manuelt for alle gældsposter over 250.000 kr.

Spm. 352

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282 med intervaller på 50.000 kr. oplyse de beløb, der er afskrevet som gæld mellem 50.000 kr. og 1.500.000 kr., samt for alle beløb over 1.500.000 opgjort samlet, som følge af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” fra juni 2017. Ministeren bedes dog underopdele de afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” i 1.000-kroners-intervaller. Ministeren bedes underopdele alle intervaller i indkomstdeciler for de personer, der har fået afskrevet gæld. For 10. indkomstdecil bedes ministeren også opgøre de afskrevne beløb fordelt på percentiler.

Spm. 353

Ministeren bedes udbygge besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 282, således at alle afskrevne beløb i kategorien ”under 50.000 kr.” opdeles i 1.000-kroners-intervaller. Ligeledes bedes ministeren for 10. indkomstdecil udbygge besvarelsen med en opgørelse fordelt på percentiler.

Spm. 354

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 307 redegøre for merprovenuet ved at foretage følgende stramninger af reglerne for underskudsbegrænsning:1. En reduktion af grænsen for, hvornår underskud frit kan fremføres fra de nugældende 8.385.000 kr. til 5.000.000 kr.2. En reduktion af satsen for, hvor meget underskuddet over grænsen kan nedbringe den skattepligtige indkomst fra de nugældende 60 pct. til 50 pct.3. Et maksimum på 5 år for fremførsel af underskud, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 13, folketingsåret 2017-18. Reglerne skal gælde for både selskaber og for sambeskattede kredse, og ministeren bedes redegøre for det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb og provenuet efter adfærd for hver af de tre elementer samt give et samlet estimat, hvis samtlige tre stramninger vedtages.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.