Folketingsbilag 26. marts 2019 - 26. marts 2019

Vedtagne lovforslag

L 161 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).
Vedtaget den 26. marts 2019

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love.(Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).
Vedtaget den 26. marts 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Nye rammer for Energinets selskabsstruktur, gebyrfinansiering af overflyttede tilsynsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen og supplerende regler til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 179 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk ansvar, rettighedshaveres indsendelse af oplysninger, præcisering af dækningsområde m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 187

Indtægtslisten for november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 277

Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de 116 lempelser af afgifter og afgiftssatser, der har været med i regeringens udspil, og hvor mange der er kommet ind i aftalerne efter forhandlinger med andre partier. Ministeren bedes samtidig opliste de afgiftslempelser, der har været med i regeringens udspil, og hvilke der er kommet ind i aftalerne efter forhandlinger med andre partier.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.