Folketingsbilag 29. juni 2020 - 6. juli 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 379

Orientering om at tilladelser til privat brug af gulnummerpladebiler er tæt på fordoblet (SKM: 500604)

Bilag 380

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.)

Bilag 381

Skattestyrelsens publikationen om små og mellemstore virksomheders anvendelse af muligheden for at ansøge om et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån, fra skatteministeren

Bilag 382

Skriftlig orientering om ECOFIN 10/7-20 - Formandskabets arbejdsprogram

Bilag 383

Orientering om ekstern høring af lovforslag om nettoindholdelse af udbytteskat for aktier mv. registreret i en værdipapircentral, fra skatteministeren

Bilag 384

Orientering om ekstern høring af lovforslag om midlertidig forhøjelse af bundfradraf ved udlejning af fritidsboliger, fra skatteministeren

Bilag 385

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven(Midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)

Spørgsmål og svar

Spm. 525

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at der i dag ikke er en større grad af proportionalitet i beskatningen af arv? Hvad ville merprovenuet være ved indførelse af en ’topskat’ på arv? Der ønskes et provenuskøn for forskellige modeller, hvor den forhøjede beskatning gælder for arv over henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. og en forhøjet skattesats på henholdsvis 20, 25 og 30 pct. Hvad ville de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser fra en sådan ’topskat’ på arv være?

Spm. 526

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at gennemføre initiativer om ’fossilfrie byggepladser’ i Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlægs anbefalinger, herunder at initiativet indføres ved lov fra 2030, og at det hurtigst muligt indføres som krav ved offentlige byggerier?

Spm. 527

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske stat må forventes at tjene på grænsehandel med diesel i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 i forbindelse med, at Tyskland har hævet dieselafgiften?

Spm. 528

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd og oplyse eventuelle juridiske udfordringer ved at oprette en pantordning på cigaretskodder på alle cigaretter solgt i Danmark?

Spm. 529

Vil ministeren som opfølgning på KEF alm. del – spørgsmål 289 af 31. marts 2020 redegøre for provenueffekten efter tilbageløb og adfærd, hvis det forudsættes at statsstøtten til certifikater, der eksporteres, kræves tilbagebetalt, når der tages udgangspunkt i at den samlede støtte til eksporterede certifikater er 630 mio. kr., og eventuelle juridiske udfordringer herved?

Spm. 530

Vil ministeren oplyse følgende om hver enkelt delanbefaling fra Klimapartnerskaberne: absolut CO2-reduktion, CO2-reduktion i 2025 udover BF20, CO2-reduktion i 2030 udover BF20 samt provenukonsekvenser, henholdsvis før og efter tilbageløb og adfærd?

Spm. 531

Vil ministeren oplyse, hvorvidt der er provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved at give alle ret til at installere en ladestander ved eller i forbindelse med deres bolig med egenbetaling?

Spm. 532

Vil ministeren opdatere svaret på KEF alm. del – spørgsmål 65 (folketingsår 2018-2019, 2. samling) set i lyset af den seneste aftale om affald?

Spm. 533

Vil ministeren oplyse de statsfinansielle omkostninger ved at indføre miljøzoner for personbiler i Danmark efter modellen som Socialdemokratiet støttede op om i betænkningsbidraget til lovforslag nr. L191 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), og ved en ordning, hvor kommunerne herudover frivilligt kan vælge at indføre nuludslipszoner?

Spm. 534

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved, at alle nye taxaer i Danmark skal være nuludslipsbilleder fra den 1. januar 2021, forudsat at målet opnås ved, at der ikke gives flere taxalicenser til fossile biler?

Spm. 535

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd (herunder DUT) ved, at det offentlige fra den 1. januar 2021 kun må købe nuludsplipskøretøjer – inkl. offentlige udbud, som involverer køretøjer, som f.eks. busser? Svaret bedes opgjort på henholdsvis kommuner, regioner og stat.

Spm. 536

Vil ministeren redegøre for de aktuelle CO2-afgifter for diesel i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark?

Spm. 537

Det fremgår af Basisfremskrivning 2020, at grænsehandel med olieprodukter, herunder diesel, ikke indgår opgørelsen over det endelige energiforbrug. Kan ministeren bekræfte, at regeringen forventer en dieselbaseret grænsehandel på ca. 400 mio. liter diesel i dansk favør i 2021? Ministeren bedes ligeledes be- eller afkræfte, at fraværet af CO2-udledninger fra grænsehandel ikke har ført til en undervurdering af vejtransportens CO2-udledninger i anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber.

Spm. 538

Ministeren bedes redegøre for den regulatoriske klimaeffekt ved at udfase førstegenerations biobrændsler fra 2021 samt oversende en vurdering af, hvor mange elbiler, der er påkrævet, for at sænke CO2-udledningerne med en tilsvarende mængde.

Spm. 539

Kan ministeren oplyse, hvordan en nedsættelse af selskabsskatten fra 22 til 19 pct. vil påvirke henholdsvis indkomsten før skat (lønindkomst/overførselsindkomst) og den disponible indkomst i både kr. og pct. for følgende grupper i familietypemodellen: LO-arbejder, funktionær, dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager over 30 år, folkepensionist og førtidspensionist?

Spm. 540

Kan ministeren i figurform oplyse, hvordan en nedsættelse af selskabsskatten fra 22 til 19 pct. vil påvirke henholdsvis den disponible indkomst i hver indkomstdecil i pct. og Gini-koefficienten?

Spm. 541

Vil ministeren opgøre, hvad topskatten indbragte i 2019, hvad selskabsskatten indbragte i 2019, og hvad 1 pct. udgjorde i omkostning af den totale offentlige sektorudgift i 2019?

Spm. 542

Mener ministeren, at et eventuelt merprovenu til staten som følge af en ikke korrekt omregningsfaktor fra NEDC-metoden til WLTP-metoden skal tilbageføres, så bilbeskatningen samlet set ikke bliver højere?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.