Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Internt dokument

Bilag 2

Regeringens lovprogram 2021/22

Bilag 3

Orientering om fremdriften i Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 4

Program til høring i UFO om forskningsprojektet om bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen den 12. oktober 2021 i Landstingssalen

Bilag 5

Fortroligt dokument

Bilag 6

Fortroligt dokument

Bilag 7

Program for Skatteudvalgets rejse til OECD og EU den 27. - 30. september 2021

Bilag 8

Internt dokument

Bilag 9

Program til studietur til Nederlandene den 10. og 11. oktober 2021 (parlamentarisk arbejdsgruppe om iværksætteri)

Bilag 10

Henvendelse af 10. oktober 2021 fra DENFO, Danske Energiforbrugere om opfølgning på henvendelse 10/2-21 vedrørende BBR

Bilag 11

Publikation fra Skattestyrelsen: Momskontroller udløser opkrævninger på 270 mio. kr.

Bilag 12

Henvendelse af 5/10-21 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om foretræde vedrørende skattefrie gavekort

Bilag 13

Internt dokument

Bilag 14

Publikation fra Skattestyrelsen: Orientering om status på anvendelse af låneordninger

Bilag 15

Internt dokument

Bilag 16

Orientering om indgåelse af endelig aftale i OECD om beskatning af den digitale økonomi den 8. oktober 2021

Bilag 17

Internt dokument

Bilag 18

Internt dokument

Bilag 19

Internt dokument

Bilag 20

Henvendelse af 17/10-21 fra Kim Paulsen, Vanløse, om svartider hos SKAT

Bilag 21

Henvendelse af 6/9-21 fra Astrid Kristiansen om modsatrettet procedurer i sag om etablering af egen chokoladevirksomhed

Bilag 22

Internt dokument

Bilag 23

Internt dokument

Bilag 24

Internt dokument

Bilag 25

Henvendelse af 28/10-21 fra DRC Danmarks Restauranter og Cafeer om præsentation fra foretræde den 28/10-21 vedrørende skattefrie gavekort

Bilag 26

Henvendelse af 28/10-21 fra Dansk Told & Skatteforbund om udtalelse fra Dansk Told & Skatteforbunds repræsentantskabsmøde

Bilag 27

Henvendelse af 28/10-21 fra SMVdanmark om foretræde vedrørende opsagte moms- og skattelån

Bilag 28

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.)

Bilag 29

Orientering om Kommissionens godkendelse af en videreførelse af sømandsfradragsordningnen

Bilag 30

Henvendelse af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningsloven

Bilag 31

Politisk aftale om indførelse af spilkort for landbaserede væddemål

Bilag 32

Internt dokument

Bilag 33

Internt dokument

Bilag 34

Henvendelse af 9/11-21 fra Per Thuesen om brug af diæter til at nedsætte lønomkostninger i transportbranchen

Bilag 35

Henvendelse af 9/11-21 fra DI om udfordringer med afslag på/krav om tilbagebetaling af A-skattelån m.v.

Bilag 36

Rapport fra forskningsprojektet om gaming og gambling blandt børn og unge i Danmark, udarbejdet af VIVE (Det Nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd)

Bilag 37

Henvendelse af 9/11-21 fra SMVdanmark om præsentation til foretræde den 11. november 2021 om opsagte moms- og skattelån

Bilag 38

Kopi af EUU alm. del - svar på spm. 9 om kopi af henvendelsen fra Danske Regioner vedr. udelukkelse af skattelyvirksomheder fra offentlige udbud, fra erhvervsministeren

Bilag 39

Orientering nr. 17 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 40

Beretning nr. 3/2021: Momskontrollen med EU-handel, afgivettil Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Bilag 41

Fortroligt dokument

Bilag 42

Rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte og tilhørende pressemeddelelse

Bilag 43

Publikation fra Skattestyrelsen: Danskernes skattebetaling

Bilag 44

Kommissionens svar på spørgsmål fra MP Niels Fuglsang om udelukkelse af virksomheder i skattely fra offentlige udbud

Bilag 45

Fortroligt dokument

Bilag 46

Publikation om kontrol med negativ moms, fra skatteministeren

Bilag 47

Anonymiseret henvendelse af 6/9-21 modtaget via Louise Schack Elholm (V) om opsigelse af virksomheds momslån pga. fodfejl

Bilag 48

Opfølgning på teknisk gennemgang i FIU den 17/11-21 af aktstykke om ICE

Bilag 49

Åbningsskrivelser fra Kommissionen om ufuldstændig meddelelse om gennemførelse af to direktiver vedrørende momsreglerne for e-handel (direktiv (EU) 2019/1995 af 21. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF)

Bilag 50

Publikation fra Skatteministeriet om anvendelsen af BoligJobordning i 2020

Bilag 51

Regeringens udspil "Skærpet indsats mod økonomisk kriminalitet" - tredje etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark

Bilag 52

Uddybende notat om OECD's TRACE-model til håndtering af udbytteskat

Bilag 53

Henvendelse af 23/11-21 fra Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S om inddrivelse af gæld hos private

Bilag 54

Rigsrevisionens beretning nr. 5/2021: Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem, afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger

Bilag 55

Samlenotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 (KOM(2020)/673)

Bilag 56

Henvendelse af 24/11-21 fra Wolt Danmark om præsentation til foretræde

Bilag 57

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 7. december 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 58

Henvendelse af 25/11-21 fra AutoCamperRådet om kommuners håndtering og opfattelse af mulighederne i lov om det centrale personregister

Bilag 59

Henvendelse af 5/11-21 vedr. brud på GDPR-lovgivning mv.

Bilag 60

Invitation til møde med Det Miljøøkonomiske Råd onsdag den 8. december 2021 kl. 10.00-11.00.

Bilag 61

Justitsministerens brev til UFO om henholdsvis afbeskikkelse og udpegning af et medlem af Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 62

Henvendelse af 25/11-21 fra AutoCamperRådet om nedsættelse af registreringsafgift, vægt-, miljø og CO2 afgift på autocampere

Bilag 63

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 10 om at opgøre alle erhvervsrettede skatte- og afgiftslettelser vedtaget i perioden 2001-2021 opgjort i 2021-niveau og varig virkning, fra skatteministeren

Bilag 64

Internt dokument

Bilag 65

Internt dokument

Bilag 66

Afrapporteringerne fra arbejdsgrupperne nedsat i forbindelse med aftalen om en styrket skattekontrol fra april 2020

Bilag 67

Fortroligt dokument

Bilag 68

Publikation fra Toldstyrelsen: Toldstyrelsens kontrol med fyrværkeri, december 2021

Bilag 69

Fælles henvendelse af 3/12-21 fra SMVdanmark, DRC, DI, Dansk Erhverv og HORESTA om at ændre de regler, der har betydet, at foreløbigt 2.500 virksomheder har mistet retten til deres coronalån

Bilag 70

Invitation fra Verdensbankens og IMFs parlamentarikernetværk til virtuel dialog om sammenhængen mellem beskatning og inflation den 15. december 2021

Bilag 71

Henvendelse af 3/12-21 fra AutoCamperRådet om kommuners håndtering og opfattelse af mulighederne i lov om det centrale personregister

Bilag 72

Publikation fra Motorstyrelsen: Flere importerede biler værdifastsat korrekt, december 2021

Bilag 73

Internt dokument

Bilag 74

Henvendelse af 7/12-21 fra KPMG Acor Tax om fortolkningsspørgsmålet i selskabsskattelovens § 3, stk. 2 med lov nr. 1179 af 8. juni 2021 og skatteministerens svar på L 8 - spm. 15

Bilag 75

Notat fra de økonomiske konsulenter til brug for møde med Det Miljøøkonomiske Råd den 8. december

Bilag 76

Internt dokument

Bilag 77

Analyse fra Gældsstyrelsen om danskernes gæld, december 2021.

Bilag 78

Henvendelse af 9/12-21 fra Danske Soloselvstændige om nye nedlukninger, styrtdykket aktivitetsniveau og brug for, at regeringen handler hurtigt

Bilag 79

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om Danske Spil A/S, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven, lov om afgifter af spil og lov om spil (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S), fra skatteministeren

Bilag 80

Orientering om aftale om en styrket skattekontrol - etape 3

Bilag 81

Henvendelse af 9/12-21 fra Danske Soloselvstændige om aftalen om genåbning af kompensationspakker til erhvervslivet ikke er god nok

Bilag 82

Internt dokument

Bilag 83

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22 (statsministerens december-redegørelse)

Bilag 84

Internt dokument

Bilag 85

Publikation fra Gældsstyrelsen: Mænd har i gennemsnit større gæld til det offentlige

Bilag 86

Oversigt over faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 87

(SKR) rapport vedrørende gennemgang af grundlaget for opgørelse af momsbidrag til EU for 2019

Bilag 88

Internt dokument

Bilag 89

Orientering om ændret praksis vedrørende renteberegning ved for sene angivelser, fra skatteministeren

Bilag 90

Henvendelse af 17/12-21 fra Dansk Erhverv vedrørende aftalen om kriminalforsorgen og moms på kunstnerisk virksomhed

Bilag 91

Præsentation fra Michael Møller, formand for Ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte, der anvendes til mødet i Skatteudvalget den 20. januar 2022

Bilag 92

Henvendelse af 19/12-21 fra Jim Stjerne Hansen vedrørende grøn ejerudgift

Bilag 93

Henvendelse af 19/12-21 fra AutocamperGruppen vedrørende stigende registreringsafgift for autocampere og campervans i 2022

Bilag 94

Henvendelse af 20/12-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedrørende automatisk nummerpladegenkendelse

Bilag 95

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af rentekompensation i sager om refusion af udbytteskat m.v., udvidelse af anvendelsesområdet for forrentning m.v. ved tilbagebetaling af kildeskatter, justering af bemyndigelsesbestemmelse for indeholdelse af udbytteskat med nedsat sats samt harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse situationer m.v.)

Bilag 96

Kopi af svar på ERU alm. del - spm. 46 om i hvor stort omfang kombinationen af forkert status i CVR-registret samt aktiv momsregistrering kan være brugt til hvidvask og svindel med EU-moms, fra erhvervsministeren

Bilag 97

Kopi af UFO alm. del - bilag 46 om orientering nr. 18 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 98

Orientering om høring af lov om ændring af ligningsloven (boligjobordningen), fra skatteministeren

Bilag 99

Rapport om principper for kompensation ved evt. fremtidige epidemier

Bilag 100

Henvendelse af 1/1-22 fra Claus Hedegaard Sørensen, Roskilde, om urimelige og uhensigtsmæssige skatteregler for offentligt ansatte Øresundspendlere må laves om

Bilag 101

EU-Kommissionens svar på spørgsmål om skattely stillet af Nikolaj Villumsen, MEP (EL)

Bilag 102

Publikation fra Toldstyrelsen: Toldstyrelsens håndtering af Brexit

Bilag 103

Henvendelse af 5/1 2022 fra Søren Enggaard A/S om nye ejendomsvurderinger for ejerlejligheder

Bilag 104

Fortroligt dokument

Bilag 105

Henvendelse af 6/1-22 fra Dansk Industri (DI) om betingelser i loven for strakstilbagebetaling af coronalån

Bilag 106

Henvendelse af 6/1-22 fra John Nielsen, Fredericia om afregning punktafgifter

Bilag 107

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 18. januar 2022, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 108

Henvendelse af 6/1-22 fra KPMG Acor Tax om det foreliggende udkast til rentelovforslag

Bilag 109

Internt dokument

Bilag 110

Internt dokument

Bilag 111

Henvendelse af 22/12-2021 fra MK om gensidig forsørgelse

Bilag 112

Henvendelse af 11/1-22 fra Danske Soloselvstændige om udbetaling af kompensation, udskydelse af momsbetaling og sæt tilbagebetalinger på pause

Bilag 113

Ministerredegørelse til Beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel

Bilag 114

Ministerredegørelse til Beretning nr. 5/2021 om Skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem

Bilag 115

Notater m.v. i forbindelse med åbningsskrivelser (moms)

Bilag 116

Henvendelse af 14/1-22 fra netværket "Vækst i generationer" om notat og faktaark til ekspertudvalgets rapport om værdiansættelse ved generationsskifte

Bilag 117

Publikation fra Spillemyndigheden: Stigende antal danskere registrerer sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

Bilag 118

Publikation fra Skattestyrelsen: Tidlig kontrol med virksomheder forhindrer svig

Bilag 119

Henvendelse af 5/1-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet

Bilag 120

Henvendelse af 17/1-22 fra Dansk Erhverv om kommentarer til ekspertudvalgets rapport om værdiansættelse ved generationsskifte

Bilag 121

Henvendelse af 17/1-22 fra Mike Nielsen om periodisk afgift på køretøjer

Bilag 122

Publikation fra Gældsstyrelsen: Inddrivelsesprovenu i PSRM

Bilag 123

Præsentation af rapport fra ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte

Bilag 124

Publikation fra Skattestyrelsen: Virksomhedernes skattebetaling

Bilag 125

EU Note om forslag til revision af energibeskatningsdirektivet

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.