L 49 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af anvancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).

Forslaget indebærer en ophævelse af ’iværksætterskatten’ ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier uanset ejertid.

Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres ved en forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Iværksætteraktieordningen ophæves før dens ikrafttræden.

Formålet er at øge selskabers investeringer i vækstvirksomheder, idet det vil være lettere for virksomhederne at tiltrække risikovillig kapital, når avancerne af porteføljeaktierne bliver skattefrie.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om skattereformen, som den 22. juni 2012 blev indgået mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Fremsat den: 1. november 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1255 af 18. december 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar_iværksætterskatten.PDF
Høringsskema_iværksætterskatten

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Henvendelse af 23/11-12 fra Dansk Aktionærforening

Bilag 6

Henvendelse af 23/11-12 fra Deloitte

Bilag 7

Henvendelse af 23/11-12 fra FSR - dansek revisorer

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/11-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 23/11-12 fra Dansk Aktionærforening

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 23/11-12 fra Deloitte

Bilag 12

Henvendelse af 28/11-12 fra Investeringsrådgivning A/S

Bilag 13

2. udkast til betænkning

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 28/11-12 fra Investeringsrådgivning A/S

Bilag 15

Betænkning afgivet den 5. december 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 49
Svar på spørgsmål nr 1 L49

Spm. 2

Spm. om, i hvilket omfang investorer beskattes af deres avancer og udbytter fra unoterede aktiebeholdninger på under 10 pct. i virksomheder i de øvrige nordiske lande, Tyskland og Storbritannien, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 49
SAU L 49 - svar på spm 2 DOK11535652

Spm. 3

Spm. om, hvilke forventninger ministeren har til, at den foreslåede lovændring vil kunne styrke mindre og mellemstore danske virksomheders mulighed for at tiltrække kapital, til skatteministeren
SAU L 49 - svar på spm 3 DOK11535823
Spørgsmål 3 på L 49

Spm. 4

Spm. om at konkretisere ministerens svar med eksempler, idet ministeren i sit høringssvar skriver: "Der er dog tillige situationer, der ikke falder ind under disse bestemmelser,", til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 49
SAU L 49 - svar på spm 4 DOK11535897

Spm. 5

Spm. om at give et eksempel på det i høringsskematet, hvor ministeren skriver som et argument for værnsreglen mod pakning af aktier, at det ikke er "utænkeligt at et porteføljeselskab ejer noterede aktier", til skatteministeren
SAU L 49 - svar på spm 5 DOK11536091
Spørgsmål 5 på L 49

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.