L 76 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.).

Forslaget gennemfører en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som Folketinget vedtog i december 2007, og som har virkning for danske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010. De foreslåede regler skal bl.a. gøre den nye pensionsafkastbeskatningslov mere håndterbar for branchen.

Forslaget indfører for det andet en mulighed for at forlænge ratepensionsordninger efter, at udbetalingen er påbegyndt. Med forslaget ønsker man, at pensionsopsparing i form af ratepensionsordninger udstrækkes til at kunne forsørge i en længere del af alderdommen.

For det tredje indfører forslaget en regel om, at det er en betingelse for at godkende udenlandske pensionsordninger som fradragsberettigede, at pensionsordningen ikke kan anbringes i fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, visse aktier og andele i en personligt drevet virksomhed. Formålet med denne del af lovforslaget er at imødegå risikoen for, at danske pensionsordninger kan overføres til godkendte udenlandske pensionsordninger, hvorfra der kan ske udlodninger uden skat eller afgift til Danmark.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1561 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Uddrag af forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.)
Oversend. til SAU af forslag vedr. udenlandske pensionsordninger [DOK416565]
Resumé.udenlandskpension [DOK416500]
Lovforslag om anbringelsesregler i udenlandske ordninger m.v. [DOK416085]

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
høringsskema [DOK403855]
samlet høringssvar [DOK409583].TIF

Bilag 3

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Document (6)
Oversend. høringssvar SAU [DOK418524]

Bilag 4

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar. L 76
Supp.oversend.til SAU af høringssvar [DOK419204]

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar fra DI [DOK419784].TXT
Supp.oversend.til SAU af høringssvar [DOK419810]

Bilag 6

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 25/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 10

Henvendelse af 26/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-10 fra NPG Wealth Management, Luxembourg

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

2. udkast til betænkning

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 16

Henvendelse af 6/12-10 fra PKA A/S

Bilag 17

Henvendelse af 2/12-10 fra Ældre Sagen

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-10 fra Forsíkring og Pension

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-10 fra NPG Wealth Management, Luxembourg

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/12-10 fra Ældre Sagen

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/12-10 fra PKA A/S

Bilag 23

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Bilag 26

Henvendelse af 13/12-10 fra Forsikring og Pension

Bilag 27

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 28

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 13. december 2010

Bilag 29

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/12-10 fra Forsikring og Pension

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en kortfattet beskrivelse af de eksisterende regler for ratepensioner, herunder for mulighederne for udskydelse og forlængelse af udbetalingsperioden, til skatteministeren
L 76 Svar på spm 1 DOK423959 (2)
Spørgsmål 1 på L 76

Spm. 2

Spm. om, hvordan SKAT vil kunne sikre, at der ved overtrædelse af henholdsvis § 15 C, stk. 3, § 30 B, stk. 1 og § 30 B, stk. 5 i pensionsbeskatningsloven sker sanktion over for forsikringstageren, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 76
Svar på sp 2 DOK423493

Spm. 3

Spm. om en redegørelse, belyst med eksempler, om betydningen af at afskaffe medregningen af tidligere ejede anparter og aktier, til skatteministeren
Svar på sp 3 DOK423935
Spørgsmål 3 på L 76

Spm. 4

Spm. om, i hvilket omfang individuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster kan afhjælpe den af Forsikring & Pension rejste problemstilling om manglende lempelse for udenlandsk kildeskat på udbytter til danske pensionsinstitutter, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 76
Svar på spm 4 DOK424295 (2)

Spm. 5

Spm. om, hvorledes ejergrænsen forholder sig til indirekte ejerskab, f.eks. hvis grænsen overholdes, fordi der er frasolgt aktier med tilbagekøbsret, eller fordi der ejes aktier i et andet A/S, der så ejer aktier, der ellers ville være omfattet af 25-pct.s-grænsen, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 76
Svar på sp 5 DOK427845 (2)

Spm. 6

Spm. om at kommentere artiklen "Ny pensionslov kan fjerne udligningsskat" i Børsen den 8. december 2010, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 76
Svar på spm 6 til L 76

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.