L 195 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.).

Loven reducerer de kommende afgiftsforhøjelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål i Forårspakke 2.0 til omkring en tredjedel af det oprindeligt aftalte, men til gengæld indfases afgiftsforhøjelsen gradvist fra 2012. Lempelsen er udformet i overensstemmelse med den anbefalede model i Skatteministeriets redegørelse ”Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne”, hvorefter stigningen i energiafgiften på erhverv i 2013 nedsættes proportionalt, mens den reducerede stigning indføres et år tidligere i 2012.

Desuden nedsætter loven med virkning fra 2012 elafgiften på elvarme i momsregistrerede virksomheder, som i dag er beskattet højere end alle andre energianvendelser.

Med loven indføres endvidere en valgfri metode til at opgøre energi- og CO2-afgift for affaldsforbrændingsanlæg (røggasmetoden).

Lovens baggrund er den politiske aftale af 5. maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om serviceeftersyn af Forårspakke 2.0.

Der henvises i øvrigt til omtalen under L 195.

Vedtaget 61 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA) 2 stemmer imod forslaget (EL) 46 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV)

Fremsat den: 19. maj 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar vedrørende tobaksafgiftsloven, fra skatteministeren

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar vedrørende øl- og vinafgiftsloven, fra skatteministeren

Bilag 4

Supplerende høringsskema vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren

Bilag 5

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. maj 2011

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.