L 219 Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker).

Lovforslaget indeholder følgende elementer fra Aftale

om en Vækstplan indgået af regeringen, Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti den 24. april 2013:

• Energiafgifterne på brændsler til proces nedbringes til

EUs minimumsafgifter fra 2015.

• De samlede lempelser vedr. el til proces fører til, at der

alene skal betales EUs minimumsafgift af el til proces

fra 2014.

• Virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2-

afgift) på elektricitet afskaffes.

• Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget

bortfalder.

• Den økonomiske

belastning for bl.a. shreddervirksomhederne lempes ved at

ændre bestemmelserne for, hvordan godtgørelsen opgøres,

når der sker fraførsel af deponeret farligt affald.

• For at styrke likviditeten for mindre virksomheder udvides

definitionen af små virksomheder i momsloven og

dermed forhøje grænsen for, hvornår der kan foretages

halvårlig afregning af moms. Grænsen foreslås forhøjet

fra 1 mio. kr. i samlet årlig momspligtig leverance til 5

mio. kr.

• For at forbedre likviditeten for små og mellemstore virksomheder

forlænges fristen for angivelse og betaling af

moms for virksomheder, der afregner moms kvartalsvis.

• Ligeledes for at forbedre likviditeten overgår virksomheder,

der har en årlig momspligtig omsætning mellem 15

og 50 mio. kr., fra månedlig til kvartalsvis afregning af

moms.

• Der indføres et yderligere tilskud til industriel kraftvarme.

Forslaget indeholder desuden et punkt fra delaftalen om

Vækstplan DK indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den

21. april 2013:

• Afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, så den

fulde lempelse opnås i 2014.

Fremsat den: 17. maj 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 311 om, hvorledes og i hvilket omfang der sikres en løsning på problemstillingerne med afgiften på farligt affald, fra skatteministeren

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 219 Kommentar til høringssvar fra Landbrug og Fødevarer [DOK13678644]
L 219 Høringssvar fra Landbrug - Fødevarer [DOK13680290]

Bilag 6

Henvendelse af 11/6-13 fra H. J. Hansen Holding A/S

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/6-13 fra H. J. Hansen Holding A/S

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Meddelelse om nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 11

Betænkning afgivet den 20. juni 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse minimumssatserne i EU’s energibeskatningsdirektiv for brændsel til opvarmning og elektricitet til erhvervsmæssigt forbrug, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 219 - besvarelse af spm. 1 [DOK13736560]

Spm. 2

Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af at ligestille de danske afgiftssatser på procesenergi med de reelle minimumssatser i EU’s energibeskatningsdirektiv, til skatteministeren
L 219 - besvarelse af spm. 2 [DOK13736634]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om, hvor meget en virksomhed med et årligt naturgasforbrug på 2 millioner kubikmeter naturgas vil skulle betale i energiafgifter med henholdsvis 2015-satserne i L219 og satser, der følger EU’s energibeskatningsdirektiv, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 219 - besvarelse af spm. 3 [DOK13736750]

Spm. 4

Spm. om en længere indfasningsperiode for afgiften på farligt affald er muligt inden for EU’s statsstøtteregler, til skatteministeren
L 219 - besvarelse af spm 4 [DOK13741512]
image001.jpg
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt forslaget fra H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S er muligt inden for EU’s statsstøtteregler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 219 - besvarelse af spm. 5 [DOK13737093]

Spm. 6

Spm. om det vil være muligt at lave afgiftsfritagelse på farligt affald i lighed med, hvad man har i Sverige, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 219 - besvarelse af spm. 6 [DOK13737154]

Spm. 7

Spm. om Skatteministeriet har forsøgt at finde andre modeller end LIFO-modellen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 219 - besvarelse af spm. 7 [DOK13737199]

Spm. 8

Spm. om den eneste mulighed for lempelse af afgiften på farligt affald, som er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, er den foreslåede LIFO-model, til skatteministeren
L 219 - besvarelse af spm. 8 [DOK13737231]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om at tage initiativ til bringe lovforslaget i overensstemmelse med aftaleteksten, som eksplicit fremhæver, at målet er EU’s minimumsafgifter – og ikke den højeste minimumsafgift i forhold EU’s energibeskatning, til skatteministeren
L 219 - Besvarelse af spm 9 DOK13761882X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.