L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Nærværende lovforslag vedrører befordringsfradrag i yderområder og forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten. Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre disse initiativer.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at udvide kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan opnå forhøjet befordringsfradrag. Udvidelsen sker på baggrund af regeringens nye definition af yderområder til brug for fordeling af EU-midler til regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet for 2014-2020. Kredsen af omfattede kommuner udvides hermed fra 16 til 25, når der medregnes to kommuner, der opfylder de gamle kriterier, men ikke de nye.

Lovforslaget indeholder for det andet et forslag om gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i perioden 2014-2016 for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder.

Fremsat den: 30. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1374 af 16. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
L41X
L41

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 12/11-14 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 4

Henvendelse af 20/11-14 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.