L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Lovforslaget er en del af udmøntningen af den aftale om en vækstpakke, som Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2014. Vækstpakken indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

De enkelte initiativer i aftalen om vækstpakken er indgået med tilslutning fra forskellige partier. Dette lovforslag vedrører lempelse af udbyttebeskatningen. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre dette initiativ.

Aftaleparterne vil lempe danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier. Hensigten med forslaget er at tilskynde til, at flere selskaber investerer i unoterede virksomheder.

Lempelsen vil omfatte udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som kan afstås skattefrit. Lempelsen indebærer, at 70 pct. af udbytterne medregnes i danske selskabers skattepligtige indkomst i modsætning til gældende regler, hvor 100 pct. medregnes. Dermed reduceres den reelle beskatning fra 24,5 pct. i 2014 til godt 16 pct. i 2015 og godt 15 pct. i 2016. Lempelsen vil desuden sikre en ligestilling af danske og udenlandske investorer.

Det foreslås, at der samtidigt sker en tilsvarende nedsættelse af den indeholdelsessats, som det udloddende selskab skal anvende ved udbytteudlodningen. Denne del af forslaget vil først få virkning fra og med 2016, da det ikke er muligt at have alle systemændringerne på plads tidligere.

Fremsat den: 30. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1375 af 16. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
L40.høringsskemaX
L40.høringssvar.PDF

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 1. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at foretage en EU-retlig vurdering af et ændringsforslag til lovforslagets § 4, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor tiltag, der skal beskytte mod skattespekulation, skal afvises på grund af en henvisning til kapitalens fri bevægelighed, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.