L 7 Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge).

Lovforslaget vedrører en genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge og er en del af en lovpakke.

Det foreslås således at ophæve den nuværende undtagelse fra optjeningsprincippet for flygtninge, så denne gruppe bliver omfattet af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne- og ungeydelsen.

Det foreslås, at genindførelsen af optjeningsprincippet skal gælde for flygtninge, som får opholdstilladelse efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere.

Fremsat den: 3. juli 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. august 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 999 af 30. august 2015

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.) samt resumé
Oversendelse til SAU - høring DOK113329699X
L 7.PDF
Resumé af L7X

Bilag 2

Henvendelse af 8/7-15 fra Institut for Menneskerettigheder
J nr 540 10-31974
Notat 2002 (lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven)
Høringssvar 2010 (lov om social pension)

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 4/8-15 fra Mødestedet

Bilag 6

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
L 7 høringsskema
L 7 høringssvar
L 7 høringssvar 2

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 19. august 2015

Bilag 9

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om lovforslaget og dets enkelte elementer er i overensstemmelse med Flygtningekonventionen artikel 23, til skatteministeren

Spm. 2

Henvendelse af 8/7-15 fra Institut for Menneskerettigheder

Spm. 3

MFU spm. om ministeren vil fremsende et overslag over lovforslagets økonomiske konsekvenser med hensyn til ekstra sagsbehandlingstid og ekstra økonomiske enkeltydelser, der udløses på baggrund af de reducerede ydelser, lovforslaget lægger op til, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om ministeren er enig i, at nytilkomne flygtninge vil skulle betale det samme for bleer, mad, husleje, flyverdragter og anden påklædning, som mennesker, der har boet i Danmark i lang tid, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om ministeren vil oplyse baggrunden for, at lovforslaget ikke indeholder en vurdering af forholdet til Danmarks konventionsmæssige forpligtelser på menneskerettighedsområdet og forelægge en sådan vurdering hurtigst muligt, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at kommentere henvendelsen af 4/8-15 fra Mødestedet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om talepapirer fra det åbne samråd den 18. august 2015, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvordan de vurderer kritikken fra UNHCR af, at de tre lovforslag, L 2, L3 og L 7 ikke lever op til de krav om lige behandling af flygtninge og modtagerlandets egne borgere, der er fastslået i FN’s flygtningekonvention fra 1951, til skatteministeren, beskæftigelsesministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.