L 5 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.(Genindførelse af BoligJobordningen).

Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i 2015.

Regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti har den 29. juni 2015 indgået Aftale om en BoligJobordning i 2015-2017. Efter aftalen indføres i 2015 en BoligJobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014 med et samlet fradrag på 15.000 kr. pr. person. I 2016 foretages en omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører en genindførelse af Bolig-Jobordningen i 2015 i uændret form. Med lovforslaget foreslås BoligJobordningen således genindført med fuld virkning i 2015, dvs. med virkning for arbejde udført fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. De foreslåede regler svarer til de regler, der var gældende, da den tidligere ordning udløb med udgangen af 2014.

Pensionister kan efter forslaget bevare skattefrihed for vederlag på op til 10.400 kr. for arbejde udført i eller i tilknytning til et privat hjem i 2015, uanset at den, der får udført arbejdet, efterfølgende indberetter fradrag efter den foreslåede genindførelse af Bolig-Jobordningen.

Fremsat den: 3. juli 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. august 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 997 af 30. august 2015

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Genindførelse af Bolig-Jobordningen) samt resumé
Oversendelse til SAU - ekstern høring DOK113678161
forslag.boligjobordning
Resume 1.7.- Genindførelse af BoligJobordningen

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringssvar og høringsskema L 5 (BoligJob)
Høringssvar L 5 (Genindførelse af BoligJobordningen)

Bilag 5

Henvendelse af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 18. august 2015

Bilag 8

Henvendelse af 24/8-15 fra Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen, Hinnerup

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/8-15 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 18. august 2015 vedrørende samrådsspørgsmål A og B, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oplyse, om Skatteministeriet af egen drift bestilte DAMVAD-rapporten, eller om rapporten blev bestilt efter ønske fra en tidligere skatteminister, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at oplyse, hvad beskæftigelseseffekten af den foreslåede Boligjobordning er, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte ministerens udsagn om, at beskæftigelseseffekten af den ændrede boligjobordning vil være lavere end for den hidtidige ordning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan ministerens svar på spm. 3 harmonerer med ministerens udsagn på det åbne samråd i skatteudvalget den 18/8-15, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU spg 6 til L5 20150821

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/8-15 fra Andelsboligforeningen Seniorbo Flinthøjen, Hinnerup, til skatteministeren
SAU L 5 - svar på spm 7
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om, hvilke data regeringen baserer sig på, når den påstår, at boligjobordningen mindsker sort arbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 5 - svar på spm 8 [DOK120811029]

Spm. 9

Spm. om at oplyse, hvilke data regeringen baserer sig på, når den påstår, at boligjobordningen kan medvirke til at skabe et nyt arbejdsmarked for serviceopgaver i hjemmet, til skatteministeren
SAU L 5 - svar på spm 9 DOK120811009
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om at oplyse, hvilke data regeringen baserer sig på, når den påstår, at boligjobordningen er en håndsrækning til helt almindelige, travle familier, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 5 - svar på som 10 [DOK120808735]

Spm. 11

Spm. om at oplyse, hvilket værktøj ministeren finder bedst egnet til at øge arbejdsudbuddet - at lette skatten på arbejde eller at give boligjobfradrag, til skatteministeren
Captia SAU L 5 - svar på spm 11 (DOK120808302)
Udvalgsspørgsmål.pdf

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at forholde sig til konklusionerne af den evaluering af Boligjobordningen, som konsulentbureauet DAMVAD har udført på foranledning af Skatteministeriet, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvilken beskæftigelseseffekt ministeren vurderer, at Boligjobordningen vil have i 2015 og de kommende år, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.