L 164 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).

Formålet med lovforslaget er at rette op på, at indsatte i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Forsvarets værnepligtige ikke har været omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde.

Med lovforslaget får indsatte og værnepligtige mulighed for at få prøvet deres erstatningssager efter reglerne i klage- og erstatningsloven, der indeholder en mere favorabel erstatningsordning end den, der følger af dansk rets almindelige erstatningsregler.

Det foreslås, at denne udvidelse af lovens dækningsområde kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 31. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 654 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.