L 137 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, præcisering af dyrs status som levende væsener, skærpelse af reglerne om rettighedsfrakendelse, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).

Med lovforslaget foreslås en ændring af dyreværnsloven, således at straffen skærpes for overtrædelse af dyreværnsloven i sager om mishandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og i gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr. Forslaget omfatter overtrædelser begået i forbindelse med udøvelse af erhverv såvel som privates behandling af dyr.

Lovforslaget indeholder desuden, at den nuværende påbudsbestemmelse udvides, så det i videre udstrækning er muligt at anvende påbud på området. Der skal derudover indføres hjemmel til at meddele forbud.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 25. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 645 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.