L 67 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe).

Lovforslaget indeholder ændringer i biobrændstofloven og hjemmel til fastsættelse af et sanktionssystem for overtrædelse af MRV-forordningen om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport.

Lovforslaget gennemfører bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (ILUC-direktivet), der bl.a. indeholder et krav om iblanding af avancerede biobrændstoffer. ILUC-direktivets iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer er på minimum 0,5 pct. i alt brændstof til landtransport.

Regeringen indgik den 9. juni 2016 aftale om modernisering af planloven med S, DF og KF: ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Et led i aftalen er, at der fremsættes lovforslag om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport.

Lovforslaget skal endvidere sikre opfyldelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (MRV-forordningen). Efter MRV-forordningen skal EU?s medlemsstater fastsætte supplerende nationale regler med henblik på kontrol med manglende efterlevelse af MRV-forordningen.

Fremsat den: 9. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 15. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1754 af 27. december 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget
Høringsnotat for ændring af biobrændstofloven IM
Høringsnotat for ændring af biobrændstofloven MRV
Høringssvar IM
Høringssvar MRV

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 8/12-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.