Folketingsbilag 28. november 2016 - 4. december 2016

Vedtagne lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).
Vedtaget den 1. december 2016

L 25 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Lempelse af elafgift for forlystelser).
Vedtaget den 29. november 2016

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).
Vedtaget den 29. november 2016

L 26 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Vedtaget den 29. november 2016

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).
Vedtaget den 29. november 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 28. november 2016

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren


Brev til Folketingets Skatteudvalg - Høringssvar til L 28.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

MFU spm. om, hvad omkostningerne vil være ved at udvide den foreslåede lønsumsafgiftsfritagelse til også at omfatte private erhvervs- og produktionsskoler som f.eks. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for den del af lovforslaget, der handler om tilbageførsel af merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen ved nedsættelse af beskatningen af uddelingsmodtagerne, til skatteministeren

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Bilag

Bilag 4

Brev fra energi-, forsynings- og klimaministeren vedrørende placering af tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt forsvarsministeren, herunder Center for Cybersikkerhed, allerede i dag fører tilsyn med it-beredskabet for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt at Center for Cybersikkerhed er i gang med at styrke sine kompetencer yderligere inden for it-beredskab for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der er eksempler på, at tilsynet med it-beredskabet for infrastruktur er placeret hos en central aktør i sektoren, som der med lovforslaget lægges op til på energiområdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt cyberangreb fra fremmede magter potentielt udgøre en trussel mod det danske el- og gasnet, og hvorvidt det bør være Forsvarsministeriet, der fører tilsyn med it-beredskabet i den forbindelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt man kan høste størst synergi ved at samle tilsynet med it-beredskabet for Danmarks kritiske infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt Energinet.dk har de nødvendige kompetencer, eller om de skal udvides for at løfte tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt tilsyn bør udføres ud fra et ”armslængde-princip”, således at enhver tvivl eller risiko for tvivl om saglighed og objektivitet udelukkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 3

Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsnotat
Høringssvar

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 92 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland, til skatteministeren

L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at oplyse provenuskønnet for årene 2016-2020 og varigt opdelt efter henholdsvis umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og adfærd og provenu efter tilbageløb, men før adfærd, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om en oversigt over de elementer, elprisen i dag består af m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det forslag, som Europa-Kommissionen den 30/11-16 har offentliggjort om at tvangsåbne energistøtte for udlandet, stort set svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvornår ministeriet har fået viden om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår ministeren har informeret Folketinget om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, som stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministeren har informeret partierne om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, der stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om ministeren kan bekræfte, at en dansk implementering af det forslag, som Europa-Kommissionen har fremlagt om åbning af de nationale energistøttesystemer, ville være tilstrækkeligt til at ændre det danske PSO-system for at imødekomme Europa-Kommissionens kritik af det eksisterende danske PSO-system, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en årlig dansk PSO-støtte i hvor mange år vil maksimalt skulle gives til tyske selskaber til de 2,4 MW konkurrenceudsatte solceller, og hvor stor en årlig tysk PSO-støtte i hvor mange år vil danske selskaber maksimalt kunne modtage for de 50 MW solceller, som Tyskland konkurrenceudsætter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorvidt der i kontakten med Europa-Kommissionen siden den 1/3-16 har været ytret anbefalinger, betænkeligheder eller advarsler mod, at Danmark ændrer sin PSO-model til en finanslovsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt Europa-Kommissionen har erklæret, at det danske PSO-system er ulovligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om fremlæggelse af en plan for udbygning eller anvendelse af VE, som stiger i takt med, at det samlede energiforbrug vil stige, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om konsekvensen for regeringens 2030-mål i forhold til udbygning af VE, samt hvordan Danmark undgår, at husstandskunderne ender med at betale for den øgede udbygning, som er nødvendig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 55

Internt dokument.

Bilag 56

Internt dokument.

Bilag 57

Skatteministeriets Koncernrevision, Serviceeftersyn – Momsområdet, november 2016
Oversendelsesbrev NY DOK172373106.DOCX
Endelig rapport - serviceeftersyn moms november 2016

Bilag 58

Orientering om complianceundersøgelsen

Bilag 59

Internt dokument.

Spørgsmål og svar

Spm. 78

Spm. om, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, vil få i skat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på SAU 78 2

Spm. 79

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for ejerne af de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på SAU 79 2

Spm. 89

Spm. om, hvor mange konkrete skattesager de modtagne dokumenter har resulteret i, samt redegøre for, hvor mange forskellige skatteydere der er involve...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 89

Spm. 90

Spm. om, hvilke typer af formue de 100 sager handler om, som SKAT har modtaget fra myndighederne i Nordrhein-Westfalen om mulig skatteunddragelse via ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 90

Spm. 91

Spm. om, hvor mange krav SKAT i den anledning har kunnet rejse over for skattepligtige i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 91

Spm. 92

Spm. om der i skattelysagerne fra Nordrhein-Westfalen er fundet eksempler på, at danske banker er involveret, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 92

Spm. 113

MFU spm. om at redegøre for provenueffekterne ved at undtage salg af kunstneriske værker for skat indtil en beløbsgrænse på 375.000 kr., på vilkår der...

Spm. 114

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 1/12-16 om skattesager på ECOFIN-rådsmødet den 6. december 2016, til finansministeren, kopi til skattem...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU spørgsmål 114
SAU TP - ECOFIN 2016 6. dec

Spm. 115

Spm. om, hvad regeringen og myndighederne gør for at sikre, at de omfattende reguleringer af virksomheders indkomst, moms etc., der har fulgt i forbin...

Spm. 116

Spm. om at redegøre for de økonomiske konsekvenser for Danmark af Europa-Kommissionens to direktivforslag om en fælles (konsolideret) selskabsskatteba...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del 116 DOK172595945

Spm. 117

Spm. om, hvor meget der betales i nøddeafgift af en pose peanuts på 100 g, til skatteministeren

Spm. 118

Spm. om, hvor meget der betales i nøddeafgift og chokoladeafgift af en Sneakers-chokoladebar, til skatteministeren

Spm. 119

Spm. om, hvor meget der betales i ølafgift af en kasse (30 stk.) almindelige Carlsberg-øl, til skatteministeren

Spm. 120

Spm. om, hvor meget der betales i vinafgift på en almindelig flaske vin, til skatteministeren

Spm. 121

Spm. om, hvor meget der betales i afgift på konsumis på en almindelig Magnum-is, til skatteministeren

Spm. 122

Spm. om, hvor meget der betales i kaffeafgift på en pose kaffe (500 g.), til skatteministeren

Spm. 123

Spm. om, hvor meget der betales i teafgift på en pose te (100 g.), til skatteministeren

Spm. 124

Spm. om, hvor meget der betales i spiritusafgift af en almindelig flaske whisky (70 cl.), til skatteministeren

Spm. 605

Spm. om kommentar til Skatteudvalgets beretning om initiativer mod sort arbejde afgivet den 25/8-2016, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse SAU 605
Bilag - bemærkninger til SAU 605

§ 20-spørgsmål

Spm. S 229

Mener ministeren, at udflytningen af statslige arbejdspladser kompenserer for den geografiske skævvridning, som regeringens topskattelettelser, og for...

Spm. S 270

Er ministeren enig med Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, i, at selskabskatten skal sænkes til 12,5 procent, og agter regeringen at fremsætt...

Spm. S 279

Mener ministeren, at det er rimeligt, at det offentlige, herunder SKAT, bruger milliarder af skattekroner på it-leverandører, der bruger skattefinter ...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.