Folketingsbilag 10. oktober 2016 - 16. oktober 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 13/10-16 fra Accura

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 8

Indtægtsliste for juni måned 2016
Indtægtsliste.ny
Indtaegtsliste2016x
indtægtsliste juni (mio kr) 2016

Bilag 9

Fortroligt dokument.

Bilag 10

Orientering om notat fra Udenrigsministeriet om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2016/0613>2016/0616 (dokumentnr. SG-Greffe (2016)D/13855)
Oversendelsesskrivelse DOK164464219.DOCX
UMs orientering om modtagelse af KOMs åbningsskrivelse nr 2016-0613 - 2016-0616

Bilag 11

Meddelelse vedrørende invitation til besøg hos Danske Spil og Team Danmark den 26. oktober 2016
Meddelelse vedrørende invitation til besøg hos Danske Spil og Team Danmark den 26. oktober 2016
Program

Bilag 12

Henvendelse af 9/10-16 fra Steen Fredborg, Nimtofte vedrørende beløbsgrænse på børneopsparing

Bilag 13

Internt dokument.

Bilag 14

Internt dokument.

Spørgsmål og svar

Spm. 2

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at en afskaffelse af Grøn check, på samme måde som f.eks. en sænkelse af personfradraget, teknisk set vil udgøre ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 2 DOK165151216X

Spm. 6

Spm. om talepapir fra samrådet den 8. september 2016 om svindel med refusion af udbytteskat, jf. folketingsår 2015-16, SAU alm. del - samrådsspørgsmål...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 6
Samrådstale SAU spørgsmål AP + AQ

Spm. 9

Spm. om, hvor meget huslejerne forventes at stige som følge af det nye vurderingssystem og regeringens foreslåede boligskattesystem i hele landet og h...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar SAU 9 DOK166695125X

Spm. 11

Spm. om, hvordan regeringens forslag til boligbeskatning vil påvirke indkomstfordelingen set i forhold til, hvis gældende regler videreføres, til skat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar af SAU alm del - spørgsmål 11 DOK166695633X

Spm. 13

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 7. oktober 2016 om den geografiske fordeling af topskattelettelser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia SAU alm del - svar på spm 13 (DOK166093793)
Samrådstale SAU spm. A-DX 1676716_1_0X

Spm. 14

Spm. om, hvor stor en sænkelse af skatten en ejer af en villa, der i 2016 er vurderet til 20 mio. kr., vil få i 2021 som følge af regeringens udspil ”...

Spm. 15

Spm. om en model for, hvordan lempelser i skatten på arbejde, der kan blive aktuelle såfremt boligskatterne kommer til at give et større provenu til s...

Spm. 16

Spm. om, hvorfor regeringen i udspillet ”Tryghed for boligejerne” foreslår en generel nedsættelse af ejendomsvurderingerne (det såkaldte forsigtigheds...

Spm. 17

Spm. om, hvordan boligskatter, der ikke indbetales, men indefryses og først betales senere, indgår i forhold til målet om, at boligskatterne samlet se...

Spm. 18

Spm. om, hvad boligskatternes andel af de samlede skatteindtægter er i dag sammenlignet med, hvad regeringen forventer at denne andel udgør i 2040, ti...

Spm. 19

Spm. om, hvad regeringens forslag om et nyt boligskattesystem, som det fremgår i udspillet ”Tryghed for boligejerne”, vil betyde for henholdsvis arbej...

Spm. 20

Spm. om den samlede boligbeskatning for en villa i Gentofte, der i 2016 er vurderet til 20 mio. kr. i årene 2017-2025, samt i 2040, til skatteminister...

Spm. 21

Spm. om der er en risiko for ”hamstring” på boligmarkedet med kraftigt stigende boligpriser til følge, der vil presse satserne på henholdsvis den almi...

Spm. 22

Spm. om, hvordan regeringens samlede forslag inklusiv skatterabat, aflyst grundskyld og lavere beskatningssatser samt grundskyldspromille, som det fre...

Spm. 23

Spm. om, hvorvidt den foreslåede ændring af boligbeskatningen vil betyde, at det efter regeringens mening bliver nødvendigt også at sænke beskatningen...

Spm. 24

Spm. om, hvor meget en ejerlejlighed på 100 m2, en andelslejlighed på 100 m2 og en lejelejlighed på 100 m2 i henholdvis Nakskov, København, Odense, Aa...

Spm. 25

MFU spm. om at redegøre for, hvor meget en afskaffelse af moms på fødevarer vil reducere statens samlede momsindtægter, til skatteministeren

Spm. 26

MFU spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af momsen på fødevarer der stammer fra økologiske fødevarer, til skatteministeren

Spm. 27

MFU spm. om at redegøre for de provenumæssige virkninger af at hæve bundfradraget for udlejning af sommerhuse fra de nuværende 21.000 kr. til henholds...

Spm. 28

Spm. om at oversende talepapir fra samrådet den 11/10-16 om skattelettelser i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, jf. SAU alm. del -...

Spm. 29

Spm. om regeringens nye forslag til ejendomsvurderingssystem og et nedslag i vurderinger for ejendomme beliggende tæt på støj, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ministeren vil sende en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om ministeren vil sende udvalget en redegørelse indenfor Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren vil redegøre for igangværende slovakiske formandsskabs prioriteter, til finansministeren

Spm. 33

Spm. om, hvordan den samlede årlige statsstøtte til det danske rederierhverv er sammensat, og hvordan den opgøres, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om medregning af udenlandske søfolk ombord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om udenlandske nationaliteter af søfolk ombord på danske skibe registreret i DIS er medtaget i opgørelsen af statsstøtten, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om der indgår andre ændringer i opgørelsesmetoden af den danske statsstøtte til det danske rederierhverv, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om størrelsen på statsstøtten i 2016-priser, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om, hvilke tiltag der gennemføres for løbende at kontrollere, at de danske rederier, der udbetaler DIS-nettoløn, fastsætter lønnen som en reel ne...

Spm. 39

Spm. om, hvordan EU-kommissionen har kunnet acceptere den danske støtteordning, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, det er en korrekt udlægning af EU-Kommissionens godkendelse af den danske støtteordning, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, ministeren vil fremlægge skriftlig dokumentation for, at EU-Kommissionen har accepteret den danske støtteordning, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om opgørelser over de beskæftigelsesmæssige gevinster for dansk arbejdskraft og EU-arbejdskraft hos danske rederier i DIS-skibe, til skatteminist...

Spm. 43

Spm. om fremsendelse af en tidslinje for boligskatteudspillet fra nu og frem til og med 2025, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvorvidt regeringen påregner skattestigninger eller skattelettelser for erhvervsejendomme sammenlignet med i dag samt et skøn over provenuet ...

Spm. 45

Spm. om, hvad den samlede reduktion af boligskatterne i 2021, 2025 og 2040 er sammenholdt med, hvis man lod skattestoppet fra 2001 udløbe og genindfør...

Spm. 46

Spm. om, hvordan progressionen i boligbeskatningen ændres med de foreslåede satser for både almindelig sats, høj sats og grundskyld og den nye beløbsg...

Spm. 47

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil få, hvis ejendomspriserne i de store byer og Nordsjælland stiger mere end BNP, som det er sket de sidste 10 år, t...

Spm. 48

Spm. om en begrundelse for, at muligheden for at indefryse stigende boligskatter gælder generelt og for alle uanset indkomst, hvis stigningen i boligs...

Spm. 49

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil foreslå frem til 2021 for boligejere, der har svært ved at betale stigende boligskatter, til skatteminister...

Spm. 50

Spm. om, hvorvidt tilbagebetalingen af for meget betalt skat sker til den nuværende ejer af boligen eller også til tidligere ejere, til skatteminister...

Spm. 51

Spm. om, hvordan kommunerne skal kompenseres i forhold til de foreslåede ændringer i grundskylden, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om, hvorfor opskrivningen af statsstøtten gennem DIS er på omkring 30 pct., således at statsstøtten for udenlandske søfolk udgør ca. 24 pct. af d...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Bilag til SAU alm. del - spm. 52.docx

Spm. 53

Spm. om ministeren vil redegøre for punkterne på det afholdte ECOFIN-rådsmøde den 11. oktober 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finansmin...

Spm. 54

Spm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 8. november 2016, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren

Spm. 626

MFU spm. om, i tabelform fordelt på kommuner oplyse, hvor meget antallet af økonomisk fattige børn ventes at stige som følge af indførelsen af et grad...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 626

Spm. 629

Spm. om at redegøre for, hvor stor en del der formodes at være svindel af den samlede refusion af udbytteskat i perioden fra SKAT i slut juni modtog e...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 629

Spm. 630

Spm. om kommentar til artiklen ”Margrethe Vestager: Mange lande kunne få del i efterskatten” bragt på fagpressen.eu og redegøre for muligheden for, at...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 630 DOK163521830X

Spm. 631

Spm. om kommentar til artiklen ”Dáil Apple Debate: Goverment wins appeal motion” bragt på The Irish Times den 7. september 2016, hvor Irlands Finansmi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 631 DOK163877962X

Spm. 632

Spm. om at oplyse selvfinansieringsgraden ved en afskaffelse af emballageafgiften på pantlagte produkter, jf. svar på spm. 583, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spørgsmål 632
SAU 583 af 19. august 2016
SAU 690 af 4. juli 2014
SAU 785 af 8. september 2014

Spm. 644

Spm. om ministeren har bedt EU-Kommissionen om hjælp til at undersøge, om dele af det beløb, som EU-Kommissionen har dømt Apple til at betale i efters...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 644 DOK163888728X

Spm. 645

MFU spm. om, hvad baggrunden er for, at regeringens forslag om besparelser på børne- ungeydelsen, jf. regeringens udspil ”Et stærkere Danmark – Jobref...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 645 ENDELIG DOK163905823X

Spm. 646

MFU spm. om, hvor mange familier, hvor den ene eller begge forældre betaler topskat, der rammes af regeringens forslag om besparelse på børne- og unge...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 646 DOK163906619X

Spm. 648

MFU spm. om regeringen har dokumentation for, at det tredje og fjerde barn er billigere end det første og andet barn, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 648 DOK163906662X

Spm. 649

MFU spm. om, hvilke intentioner, der er bag regeringens forslag om besparelser på børne- og ungeydelsen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 649 ENDELIG DOK164349692 DOCX

Spm. 650

MFU spm. om ministeren mener, at ordet ”stordriftsfordele”, der normalt anvendes om den omkostningsfordel per enhed, som kommer ved øget produktion i ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 650 ENDELIG DOK164349442X

Spm. 651

MFU spm. om, i hvilken grad flerlingefamilier (familier med tvillinger og trillinger) berøres økonomisk af regeringens forslag om besparelser på børne...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 651 DOK163906677X

Spm. 652

MFU spm. om at redegøre for intentionerne bag reduktionen i børnefamilieydelsen målrettet flerlingefamilier, som blev gennemført af den tidligere VK-r...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 652 ENDELIG DOK164349552X

Spm. 657

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 657
SAU 657

Spm. 658

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 658
SAU 658

Spm. 659

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 659

Spm. 660

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 660

Spm. 661

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 661
SAU 661

Spm. 662

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 662

Spm. 663

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 663

Spm. 664

Spm. om at opgøre, hvor meget den såkaldte afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne mellem hhv. 2016-2023 og 2024-2025 udgør i mindre rådigheds...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 664

Spm. 665

Spm. om at opgøre antallet af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller flere, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 665 DOK164850777X

Spm. 666

Spm. om at opgøre, hvor meget det samlet set vil koste statskassen frem til år 2025 at give fuld børne- og ungeydelse til indvandrerfamilier med tre b...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 666 DOK164855715X

Spm. 667

Spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller mere, hvor begge forældre er i...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 667 DOK164856863X

Spm. 668

Spm. om at redegøre for, hvor stor en andel af indvandrerfamilier, der modtager børne- og ungeydelse for tre børn eller mere, hvor begge forældre er p...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 668 DOK164871370X

Spm. 669

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 669 FINALX

Spm. 670

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføre...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 670
SAU 670

Spm. 671

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 671

Spm. 672

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et gennemsnitligt LO-par med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføre...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 672

Spm. 673

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, til ska...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 673

Spm. 674

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres, til s...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 674

Spm. 675

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et højtlønnet funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemfør...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 675

Spm. 676

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et højtlønnet funktionærpar med to børn og i ejerbolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemf...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 676

Spm. 677

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig HK’er (minimalløn) uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 677

Spm. 678

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig HK’er (minimalløn) uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemfør...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 678

Spm. 679

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et HK-par (minimalløn) med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, t...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 679

Spm. 680

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre et HK-par (minimalløn) med to børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 680

Spm. 681

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig LO’er uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke JobReformen gennemføres, til skattem...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 681

Spm. 682

Spm. om at opgøre, hvor meget mindre en enlig LO’er uden børn og i lejebolig vil have i rådighedsbeløb, hvis ikke helhedsplanen gennemføres, til skatt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 682

Spm. 683

Spm. om at oversende en skematisk oversigt over penge anvendt til at lette topskatten i hhv. Skattereformen 2012 og helhedsplanen, til skatteministere...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 683 (alm del)

Spm. 684

Spm. om at redegøre for, hvordan Danmarks BNP vil udvikle sig frem til 2025 i forhold til Sveriges, såfremt ingen af elementerne i helhedsplanen genne...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU 684

Spm. 685

Spm. om at opgøre, hvor mange personer, der som følge af afskaffelsen af de såkaldt ”særlige lave kontanthjælpsydelser” i Finansloven for 2012, havde ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 685

Spm. 686

Spm. om at redegøre for, hvor meget personskattelettelser har bidraget til i øget BNP siden 2001? Svaret bedes opgjort samlet og pr. indbygger, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 686 (alm del)
Svar på SAU 686 (alm del)

Spm. 687

Spm. om at redegøre for, hvor meget personskattelettelser har bidraget til i øget beskæftigelse siden 2001, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 687 (alm del)
Svar på SAU 687 (alm del)

Spm. 689

Spm. om at redegøre for, hvordan den forventede samlede BNP-vækst i helhedsplanen fordeler sig på regioner og kommuner, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU 689

Spm. 690

Spm. om at redegøre for, hvordan den forventede samlede BNP-vækst pr. indbygger i helhedsplanen fordeler sig på regioner og kommuner, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU 690

Spm. 699

MFU spm. om at redegøre for, hvorledes FN’s bæredygtighedsmål 10 om at reducere uligheden sikres i regeringens 2025-plan, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del - spørgsmål 699 DOK166349220X

Spm. 700

MFU spm. om at redegøre for, hvorledes de skattemæssige tiltag i regeringens 2025-plan sikrer FN’s bæredygtighedsmål om sikring af den socialøkonomisk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 700 DOK166349257X

Spm. 704

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/9-16 fra Jørgen René Byrholt vedrørende inddrivelse af visse offentlige udeståender, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 704

Spm. 705

Spm. om at kommentere artiklen bragt på Berlingske Business den 19. september 2016 ”Skat til bilforhandler: Utilfreds med afgørelse? Klagegebyret er ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på sau spg 705 DOK164306450

Spm. 706

Spm. om ministeren finder det muligt at afklare den omtalte sag via en principiel afgørelse frem for at betragte den som bestående af enkeltstående kl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på SAU spg nr 706 DOK164490559

Spm. 710

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/9-16 fra Nurses Gambian Project vedrørende skatte- og momsfritagelse i forbindelse med hjælpearbejde, til ska...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - spm 710 DOK164625320X

Spm. 721

MFU spm. om, hvilken EU-dom der danner grundlag for, at SKAT nu kan opkræve moms af de nedsatte færgetakster, jf. artiklen ”Fanøfærgens billetpriser b...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Tilskud færger - spm 721

Spm. 722

MFU spm. om, hvad statens merprovenu ville være, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 722

§ 20-spørgsmål

Spm. S 21

Vil ministeren tage initiativ til at ændre på reglerne, således at den lille lokale sportshal Bjert-hallen ikke gøres skattepligtig, men fortsat kan h...

Spm. S 27

Hvad er ministerens holdning til, at SKAT – af alle steder – benytter sig af et selskab, hvor hovedaktionæren er placeret i et skattely?

Spm. S 5

Vil ministeren, ligesom man har gjort det i Sverige, bede Uber i Danmark om at udlevere oplysninger for året 2015 på samtlige chauffører til skattemyn...

Spm. S 73

Hvorledes mener ministeren, at lukningen af SKAT's centre i Korsør og Holbæk understøtter regeringens plan »Bedre balance – statslige arbejdspladser t...

Spm. S 88

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at lukke de to stadigt eksisterende skattecentre i Holbæk og Korsør, når der fremadrettet skal ansættes 1.000 nye medarbejdere i SKAT?

Samrådsspørgsmål

Spm. O

Samrådsspm. om den fejlagtige opgørelse af skønnet over den danske statsstøtte til det danske rederierhverv gennem DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. P

Samrådsspm. om opgørelsesmetode for skønnet over statsstøtten til det danske rederierhverv, til skatteministeren

Spm. Q

Samrådsspm. om Folketinget har fået fejlagtige oplysninger om størrelsen på statsstøtten for 2014 og 2015, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om hvorfor staten bestred, at beregningerne af DIS-statsstøtten var forkert, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om der er grund til at ændre på opgørelsen af statsstøtten gennem DIS, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om hvordan det sikres, at statsstøtten ikke overstiger det statsstøtteloft som EU-kommissionen har fastsat, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.