Folketingsbilag 11. september 2017 - 17. september 2017

Almindelig del

Bilag

Bilag 279

Notat om udpegning af medlemmer til undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 280

Henvendelse af 12/9 2017 fra Det Jødiske Samfund i Danmark vedr. momskompensation til almenvelgørende institutioner

Bilag 281

Henvendelse af 6/9-17 fra Knud Erik Kristiansen vedr. folkepensionen

Bilag 282

Henvendelse af 12/9-17 fra Håndværksrådet om afskaffelse af reparationsgrænsen

Bilag 283

Henvendelse af 12/9-17 fra Håndværksrådet om afgift på autocampere

Bilag 284

Henvendelse af 12/9-17 fra Brian René Olsen, Ulsted Autohandel A/S om registreringsafgift på biler

Bilag 285

Henvendelse af 14/9-17 fra Kofoeds Skole om forslag om ændring af momskompensationsordningen

Bilag 286

Internt dokument

Bilag 287

Invitation til Copenhagen EU Tax Law Conference den 29/9-17 hos Kromann Reumert, København Ø

Bilag 288

Invitation til møde med Europa-Kommissær Moscovici 29/9-17

Bilag 289

Henvendelse af 11/9-17 fra FSR - danske revisorer, HK/Stat og LO vedrørende invitation til høring om skattevæsenets betydning for det økonomiske råderum den 11. oktober 2017 på Christiansborg

Spørgsmål og svar

Spm. 467

Hvad kan ministeren – evt. fortroligt – oplyse om SKATs interne revision af den nu sigtede medarbejder i sagen om svindel med udbytteskat, jf. artiklen ”Skattemedarbejder blev undersøgt før milliardtab - og Skat fandt noget 'interessant'” bragt på TV2.dk den 18. juni 2017. Ministeren bedes endvidere oversende den pågældende revisionsrapport.

Spm. 475

Ministeren bedes redegøre for, hvad effekten for borgernes disponible indkomst vil være for borgere med indkomster op til 300.000, hvis bundskatten hæves med henholdsvis 0,5 pct., 1 pct. og 2 pct. Svaret bedes opdelt på indkomstintervaller på 10.000 fra indkomster på 0 kr. til og med indkomster på 300.000 kr., samt hvor mange borgere der befinder sig i hvert interval. I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse merprovenuet ved en hævning af bundskatten (inklusiv det skrå skatteloft) på henholdsvis 0,5 pct., 1 pct. og 2 pct.. Alle opgørelser bedes opgjort som umiddelbare effekter og effekter efter tilbageløb.

Spm. 482

Ministeren bedes oversende en opgørelse over fordeling af den skattelettelse i antal kroner, det måtte give at hæve topskattegrænsen til henholdsvis 600.000 kr., 650.000 kr., 700.000 kr., 750.000 kr., 800.000 kr., 850.000 kr. og 900.000 kr., opgjort på kommuner. I opgørelsen bedes den kommune, der har flest indbyggere, der opnår en skattelettelse ved at topskattegrænsen hæves til henholdsvis 600.000 kr., 650.000 kr., 700.000 kr., 750.000 kr., 800.000 kr., 850.000 kr. og 900.000 kr. pr. 1000 indbygger fremgår først.

Spm. 524

Vil ministeren oversende en opdatering med de senest tilgængelige tal, som Transportministeriet oplyste Trængselskommissionen vedrørende befordringsfradraget? Det drejer sig om størrelsen af mindreprovenuet som følge af befordringsfradraget og udviklingen i skatteværdien af befordringsfradraget siden 2011. Desuden bedes ministeren oplyse, hvordan befordringsfradraget er fordelt på indbyggere i de forskellige kommuner, og hvor stor en del af skatteværdien af befordringsfradraget, der går til indbyggere i udkantskommuner.

Spm. 525

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet har kendskab til analyser, der belyser, hvilken betydning befordringsfradraget har for mobiliteten på arbejdsmarkedet?

Spm. 526

Hvad er skatteværdien af skattefri kørselsgodtgørelse samt summen af skattefri kørselsgodtgørelse og rejserefusion? Der ønskes en opgørelse for de seneste 5 år så vidt muligt opdelt på selvstændige, ansatte håndværkere og andre ansatte (kontoransatte/funktionærer m.v.).

Spm. 527

Hvad er lejeværdien af de parkeringspladser, som statslige ansatte har gratis og skattefri adgang til, opdelt på pladser i København og i resten af landet? Hvad er lejeværdien af andre gratis medarbejder-parkeringspladser?

Spm. 528

Hvad betyder det øgede bilsalg i 2015 og 2016 for danske drivhusgasudledninger?

Spm. 529

Hvad betyder det for danske drivhusgasudledninger, at man har nedsat de samlede grønne afgifter siden 2000, hvorved afgiftsprovenuet for grønne afgifter er faldet fra 4,6 pct. af BNP i 2006 til forventet 3,6 pct. i 2017, jf. tabel over grønne afgifter 2010-2017 på Skatteministeriets hjemmeside?

Spm. 531

Ministeren bedes oversende en opgørelse over fordelingen af den skattelettelse i antal kroner, det måtte give at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr., opgjort på kommuner. I opgørelsen bedes den kommune, der har flest indbyggere, der opnår en skattelettelse ved at hæve loftet over beskæftigelsesfradraget med henholdsvis 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000 kr., pr. 1000 indbygger fremgå først.

Spm. 532

Ministeren bedes oversende en opgørelse over fordelingen af den skattelettelse i antal kroner, det måtte give at afskaffe loftet over beskæftigelsesfradraget, opgjort på kommuner. I opgørelsen bedes den kommune, der har flest indbyggere, der opnår en skattelettelse ved at loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffes, pr. 1000 indbygger fremgå først.

Spm. 555

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige skattelettelse pr. person (over 18 år) i hver enkelt af de 98 kommuner, jf. skatteudspillet Jobreformens fase II.

Spm. 556

Ministeren bedes redegøre for regeringens forslag til finansiering af lempelserne i skatteudspillet, punkt for punkt og med alle indlagte forudsætninger.

Spm. 566

Ministeren bedes oplyse den samlede skattelettelse de 1.000 rigeste personer vil få i antal kroner i 2025 såfremt hele regeringens skattereform ”Sådan forlænger vi opsvinget - jobreform fase II” offentliggjort på Finansministeriets hjemmesiden den 29. august 2017 gennemføres.

Spm. 568

Ministeren bedes opgøre fordelingen af den gennemsnitlige skattelettelse i antal kroner, det måtte give såfremt hele regeringens skattereform ”Sådan forlænger vi opsvinget - jobreform fase II” offentliggjort på Finansministeriets hjemmesiden den 29. august 2017 gennemføres opgjort på kommuner i 2025. I opgørelsen bedes de kommuner, hvor borgerne gennemsnitligt opnår den største skattelettelse, pr. 1.000 indbygger fremgå først.

Spm. 571

Ministeren bedes oplyse den samlede skattelettelse, de 500 rigeste personer vil få i antal kroner i 2025, såfremt hele regeringens skattereform ”Sådan forlænger vi opsvinget” gennemføres?

Spm. 572

Ministeren bedes oplyse den samlede skattelettelse, de 100 rigeste personer vil få i antal kroner i 2025, såfremt hele regeringens skattereform ”Sådan forlænger vi opsvinget” gennemføres?

Spm. 609

Hvor mange færre elbiler, forventer skatteministeriet, at der bliver solgt om året frem mod 2023, hvis regeringens forslag om at sænke registreringsafgiften bliver vedtaget.

Spm. 620

Ministeren bedes oplyse, om regeringen i øjeblikket forhandler dobbeltbeskatningsoverenskomster med udviklingslande og i så fald hvilke, og om regeringen har planer om at starte forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster med udviklingslande og i så fald hvilke? Hvis ministeren ikke mener, at der kan gives et offentligt tilgængeligt svar, bedes ministeren oversende svaret fortroligt.

Spm. 621

I PSO-aftale hedder det: "Afskaffelse af PSO-afgiften vil skabe grundlag for et mere elektrificeret samfund baseret pa° vedvarende energi og understøtter dermed en mere klimavenlig omstilling. Dette er i sig selv ikke nok. Regeringen og aftaleparterne er enige i ma°let om at reducere samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig omstilling til biomasse, herunder fremme brugen af varmepumper. Aftaleparterne er enige om, at der uafhængigt af aftalen skal arbejdes for en mere balanceret støtte- og afgiftsstruktur til og anvendelse af biomasse. Regeringen vil udarbejde et konkret oplæg til dette i fora°ret 2017." Vil ministeren venligst oversende det konkrete oplæg til en mere balanceret støtte- og afgiftsstruktur eller oplyse, hvorfor det er forsinket og hvornår det forventes oversendt til Folketinget?

Spm. 622

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange henholdsvis familier og personer (antal og andel) der betaler over halvdelen af deres indkomst i direkte skatter, samt hvor høj den gennemsnitlige indkomst er for disse henholdsvis familier og personer.

Spm. 623

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange henholdsvis familier og personer (antal og andel) der netto betaler over halvdelen af deres indkomst i direkte skatter (opgjort som direkte skatter fratrukket overførsler), samt hvor høj den gennemsnitlige indkomst er for disse henholdsvis familier og personer.

Spm. 624

I forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del - spørgsmål 144 bedes ministeren fremsende en tabel, hvor der til bruttoindkomsten er medtaget indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner og ATP samt imputeret afkast af ejerbolig samt, som skatteudgift, tilføjet grundskyld for på den måde at få den samlede skatteprocent i forhold til den reelle indkomst for de forskellige indkomstgrupper. Svaret bedes opdelt på percentiler.

Spm. 625

Internt dokument

Spm. 626

Af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 493 fremgår det, at der ikke er pligt til at opgive adresse ved fraflytning fra Danmark, til trods for at man har en stor gæld til det offentlige. Har ministeren kendskab til andre regler i lovgivningen, der er til hinder for inddrivelsen af udlandsdanskeres gæld til det offentlige?

Spm. 627

Ministeren bedes oversende de yderligere oplysninger, der måtte være, om den ene skyldner, som er bosat i udlandet og skylder det offentlige ca. 279 mio. kr. som omtalt i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 496.

Spm. 628

Ministeren bedes oplyse indkomstfordelingen for skyldnere med gæld til det offentlige på over 1 mio. kr. og som er bosat i udlandet.

Spm. 629

Ministeren bedes oplyse den danske geografiske fordeling af skyldnere med gæld til det offentlige på over 1 mio. kr. og som nu er bosat i udlandet, på tidspunktet op til deres afrejse fra Danmark.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1491

Om dobbeltbeskatningsoverenskomster med udviklingslandene.

Spm. S 1492

Om forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Spm. S 1495

Om danskere, der har skattegæld og som flytter til udlandet.

Samrådsspørgsmål

Spm. AT

Samrådsspm. om at regeringen i sin pressemeddelelse ”Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen” kalder et milliardbeløb på forslaget til finansloven for ”nye”, til skatteministeren

Spm. AU

Samrådsspm. om at ud af de i alt 5,5 mia. kr., der er afsat til skattevæsnet på regeringens finanslovsforslag for 2018, da er kun 100 mio. kr. årligt tiltænkt kontrolindsats og andre opgaver på indsatsområderne, til skatteministeren

Spm. AV

Samrådsspm. om at skattevæsenet i 2018 (i modsætning til 2017) kan nedbringe skattegabet og overholde sin målsætning om 2 pct. skattegab, til skatteministeren

Spm. AW

Samrådsspm. om at den afsatte ramme til øget kontrol på regeringens forslag til finanslov for 2018, er tilstrækkelig til at skattekontrollen og vejledningen kan blive styrket, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.