Folketingsbilag 17. april 2017 - 23. april 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 12

Materiale fra Blue Capital A/S

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar fra materiale fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

L 182 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 20/4-17 fra Landbrug & Fødevarer og SEGES

Bilag 5

Henvendelse af 21/4-17 fra Bech-Bruun

Bilag 6

Henvendelse af 21/4-17 fra FSR-danske revisorer

L 182 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget stiller netselskaberne økonomisk ringere, hvis de investerer i udviklings- og demonstrationsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, at et ressourcemæssigt svagt tilsyn evt. vil føre til en uhensigtsmæssig håndhævelse af lovgivningen til skade for både samfund og netselskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om en fortegnelse over, hvornår hvert enkelt elnetselskab modtog afgørelse med sin færdigbehandlede indtægtsramme for 2005, og hvor mange selskaber der endnu har deres 2005-ramme under behandling, samt hvilket år indtægtsrammerne for 2005 efter indtægtsrammebekendtgørelsens fastsatte kadencer skulle have været afgjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om det var erfaringer med manglende innovation hos britiske netselskaber, der gav anledning til, at man i Storbritannien i 2015 valgte at give bedre rum for innovation i den økonomiske regulering af netselskaberne med den såkaldte RIIO-model, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om netselskaberne vil kunne deltage i innovationsprojekter, som har en længere tilbagebetalingsperiode end fem år, uden at blive ’straffet’ økonomisk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan selskaberne udgår at blive straffet af reguleringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt der i netvirksomheder kun skal investeres i ny teknik, som kan tjene sig hjem på 5 år, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke uligheden målt ved Gini-koefficienten for henholdsvis disponibel indkomst og nettoformue, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, hvor mange år det typisk tager at forrente de fjernaflæselige målere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om det er korrekt, at det er omkring dobbelt så meget, som det regeringens kontanthjælpsloft giver i provenu, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sænke bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct. i de kommende år, hvilket anslås at ville koste statskassen 1,7 mia. kr. de første par år og derefter cirka 1 mia. kr. årligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at oversende en opgørelse over, hvad niveauet for afgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder i pct. i henholdsvis Frankrig, England, USA og Tyskland, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om, hvordan der i den norske regulering af netselskaber er taget højde for korrosion som følge af kystnært klima med meget salt i luften, samt om en lignende model vil kunne implementeres for at løse især netselskabers problemer med korrosion, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor langt Energistyrelsen er kommet med overvejelserne om at lade mængden af transporteret el indgå i reguleringsvilkårene, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om at oversende et vægtet gennemsnit af OECD-landenes afgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-17 fra Landbrug & Fødevarer og SEGES, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om, hvilke stigninger i fjernvarmeprisen lovforslaget medfører for forskellige typer husstande i henholdsvis Hillerød, Brønderslev og Marstal, hvis ophævelsen af støtteordningerne for elektricitet fra særlige anlæg vedtages, uden at en anden støtteløsning er fundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om at finde en løsning inden anden behandling af lovforslaget, der kompenserer de selskaber, der kommer i økonomisk klemme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om regeringens skøn for, hvor mange familieejede virksomheder og arbejdspladser lovforslaget vil have en virkning på, er baseret på Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsens rapport om familieejede virksomheder publiceret i 2014, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at oplyse, om artiklen ”Forsker bag rapport: Regeringens tal om arveafgift er forkert” bragt på Politiken.dk den 19. april 2017 giver anledning til at opdatere regeringens skøn for, hvor mange familieejede virksomheder og arbejdspladser lovforslaget vil have en virkning for, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om, hvordan lovforslaget også fremadrettet sikrer effektiv teknologiudvikling i sektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan man kan imødekomme nogle af de praktiske uhensigtsmæssigheder, der er beskrevet i høringssvaret fra bl.a. Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om at redegøre for, hvor mange penge regeringspartierne hver især har modtaget fra de virksomheder, som står bag netværket ”Vækst i Generationer, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give en kvantitativ vurdering af de dynamiske effekter på BNP og beskæftigelse af at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct., til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om, hvilken løsning der påtænkes i forhold til lovnotatet om ophævelse af to støtteordninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser ophævelsen af støtteordningen den 1/1-17 vil have for varmeforbrugerne i henholdsvis Brønderslev, Hillerød og Marstal, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 16

Spm. om at kommentere på forvridningseffekterne af at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct., til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at kommentere et tidligere svar ministeren har oversendt til Skatteudvalget, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 73 (folketingsåret 2014-15, 2. samling), hvori det fremgår, at: ”En afskaffelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skønnes ikke på sigt at have nævneværdig effekt på beskæftigelsen, til skatteministeren

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm., om der kan være netselskaber, for hvilke reguleringen vil resultere i likviditetsunderskud i perioder med særligt højt investeringsbehov og dermed ikke give tilstrækkelig dækning for finansieringsudgiften til nødvendige investeringer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om en opgørelse over, hvor store omkostninger elnetselskaber har til nettab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Spm. om den gennemsnitlige gevinst for de 100 familieejede virksomheder, som får mest ud af nedsættelsen af bo- og gaveaften, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvordan det gavner samfundet, at lovforslaget på arveområdet betyder et omvendt progressivt skattesystem, hvor dem, der har store formuer i virksomheder betaler en lavere bo- og gaveafgift, end danskere der fortsat skal betale 15 pct. i bo- og gaveafgift, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om lovforslagets betydning for produktiviteten, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvornår arbejdsgruppens arbejde i forhold til at sikre en model for overdragelse til erhvervsdrivende fonde kan forventes færdig, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt det er muligt for en virksomhedsejer at ligge aktiver og værdier over i sin virksomhed for dermed at undgå at betale en arveafgift på 15 pct., til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvor mange virksomheder, der siden juni 2013, har gjort brug af henstandsordningen, som familieejede virksomheder kan benytte, når de generationsskiftertil skatteministeren, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt koncentration af formuer er negativ for væksten, og om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften i den forbindelse bidrager positivt eller negativt til formueuligheden, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er rimeligt, at politikken bliver udformet fordi en sammenslutning af de rigeste familieejede virksomheder lægger et massivt pres for at få en milliardrabat, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er rimeligt at give endnu en milliard-gave til de rigeste virksomhedsarvinger, når selv ministerens eget ministerium advarer mod at det kan gøre samfundsøkonomisk skade, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan forslaget om sænkningen af bo- og gaveafgiften vil gavne samfundet generelt og ikke kun store familieejede virksomheder, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren mener, at Folketinget forhandler lovforslaget på et korrekt grundlag, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at store virksomheder som AVK International A/S og Foss A/S, der har lobbyet for at nedsætte bo- og gaveafgiften, gennem netværket ”Vækst i Generationer”, samtidig har givet partistøtte til ministerens parti, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 177

Uddrag af april-redegørelsen om afviklingen af lovprgrammet 2016/17, fra statsministeren

Bilag 178

Internt dokument.

Spørgsmål og svar

Spm. 302

Spm. om at redegøre for den varige provenumæssige virkning af at hæve reparationsgrænsen til henholdsvis 75 pct., 85 pct. samt helt at afskaffe grænse...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar alm del spm 302 saml 16-17

Spm. 308

Spm. om det er realistisk, at der findes en en-til-en sammenhæng mellem øgede udgifter til skattekontrol og en tilsvarende stigning i provenuet fra sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm 308

Spm. 309

Spm. om at opgøre, hvor meget en investering på 10 mia. kr. i øgede ressourcer til SKAT ville kunne indbringe i øget provenu, som følge af at skattega...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm 309

Spm. 310

Spm. om at opgøre, hvor meget én ekstra ansat i SKAT i gennemsnit ville give i merindtægter til statskassen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm 310

Spm. 311

Spm. om at opgøre, hvor meget det koster at reducere skattegabet med 20 pct., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm 311

Spm. 312

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for virksomheder og borgere, hvis man ligger et forventet merprovenu fra skatteopkrævningen på 50 mia. kr. f...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spm 312

Spm. 316

Spm. om at kommentere SAU alm. del – bilag 169 (internt), der handler om sagen i SAU alm. del – bilag 140 (internt), til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
1. Svar på SAU alm. del - spm 316
3. SAU alm. del - bilag 140 (Europaudvalgets brev)
4. SAU alm. del - bilag 169 (forslag om det grønne kort)
5. SAU alm. del - bilag 140 (de portugisiske initiativer på skatteområdet mv.)

Spm. 317

Spm. om at redegøre for, hvilken sats det forventes, at kommunerne vil blive kompenseret med som følge af regeringens forslag om fastfrysning af grund...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 317 af
SAU alm. del - bilag 162

Spm. 324

Spm. om redegøre for, om der er en begrundelse for eller konsekvens af, at skatten for kulbrintevirksomheder er delt op i selskabsskat på 25 pct. og k...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del - spørgsmål 324

Spm. 343

MFU spm. om, hvor mange elbiler der anslået vil kunne sælges afgiftsfrit i 2017 og de følgende 2 år, til skatteministeren

Spm. 344

Spm. om det forventede provenutab, såfremt samtlige råstofafgifter afskaffes, til skatteministeren

Spm. 345

Spm. om, hvad statens forventede provenutab (efter tilbageløb m.v.) vil være, såfremt afdødes søskende og deres afkom tilføjes de persongrupper, der i...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1041

Hvordan kan det være, at ministeren har sat konsulenthuset Deloitte til at evaluere Skatteankestyrelsen og klagestrukturen på skatteområdet, når det v...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.