Folketingsbilag 12. august 2019 - 18. august 2019

Almindelig del

Bilag

Bilag 19

Internt dokument

Bilag 20

Beretning nr. 19/2018 om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Bilag 21

Beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018

Bilag 22

Beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018.

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Borgere, der er indehaver af en ejendom på maksimalt 5,5 hektar, er tidligere blevet opkrævet ejendomsskatter efter reglerne for en boligejendom frem for en landbrugsejendom, hvilket blev ændret med vedtagelsen af Ejendomsvurderingsloven, jf. lovforslag nr. L 211 (folketingsåret 2016-17), hvor der samtidig blev indført en tilbagebetalingsordning til de berørte borgere. I den forbindelse bedes ministeren bekræfte, at hvis en genberegning af ejendomsskatter resulterer i et beløb, der for et eller flere år er lavere end de oprindeligt beregnede ejendomsskatter, så skal forskellen udbetales som kompensation. I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvornår de berørte borgere kan forvente kompensationen udbetalt, såfremt de er berettiget hertil.

Spm. 18

Ministeren bedes beregne, hvad en afgift på 250 kr. pr. udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne (inkl. CO2-ækvivalenter fra andre drivhusgasser fra flytrafik), vil give i statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd hvert år i årene 2020-2030 samt varigt. Beregningerne skal antage, at afgiften kun gælder for de første 1.500 km.

Spm. 19

Hvornår forventer ministeren at gennemføre tredoblingen af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, som det også fremgår i regeringens forståelsespapir?

Spm. 20

Ministeren bedes redegøre for, om det forventede provenu på 750 mio. kr. fra en radikal flyskat på 250 kr. pr. ton CO2 udledt i forbindelse med rejsen er retvisende. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om provenuet er medregnet adfærdsændringer og risiko for mindre udbytte fra statens ejerandel i Københavns Lufthavn som følge af færre flyafgange.

Spm. 21

Hvornår forventer ministeren at indføre en balanceskat på finansielle institutioner som foreslået i ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 22

Hvornår forventer ministeren at hæve arbejdsskadeafgiften mm. i forbindelse med styrkelse af arbejdsmiljø som foreslået i ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 23

Hvornår forventer ministeren at indføre en skat på streamingtjenester som Netflix og HBO, jf. ”S-udspil: Netflix og HBO skal bidrage til finansieringen af dansk indhold” på DR.dk den 21. februar 2018?

Spm. 24

Hvornår forventer ministeren at øge fradraget for forskning og udvikling fra 110 pct. til 130 pct. som foreslået i ”Vækst der virker”?

Spm. 25

Hvornår forventer ministeren at forhøje afskrivningsgrundlaget for SMV-investeringer i maskiner og IT-udstyr som foreslået i ”Vækst der virker”?

Spm. 26

Hvornår forventer ministeren at have ansat de 1.000 ekstra skattemedarbejdere og oprettet de 4 ekstra skattecentre, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre - for alle”?

Spm. 27

Hvornår forventer ministeren at fordoble arveafgiften for arv over 3 mio. kr., som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 28

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på plastik og kemi, som det fremgik af ”Gør gode tider bedre – for alle”?

Spm. 29

Vil ministeren redegøre for, om det stadig er Skatteministeriets holdning, at en genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier vil have begrænset miljømæssige konsekvenser, idet afgifterne ikke længere vurderes at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekter, jf. SAU alm. del – endeligt svar på spørgsmål 114 (folketingsår 2018-19, 1. samling)?

Spm. 30

Hvornår forventer ministeren at indføre en afgift på biografbilletter, jf. ”Socialdemokratiet: Biografer skal betale for nye danske blockbustere” i Politiken den 2. oktober 2018?

Spm. 31

Hvornår forventer ministeren at afskaffe det særskilte skatteloft for kapitalindkomst, som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

Spm. 32

Hvornår forventer ministeren at forhøje den progressive sats for aktieindkomst fra 42 til 45 pct., som det fremgik af ”Danmark er for lille til store forskelle”?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 103

Om at indføre skat på flyrejser.

Spm. S 104

Om at indføre et loft over fradrag i selskabsskatten.

Spm. S 105

Om at indføre et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Spm. S 106

Om at hæve arbejdsskadeafgiften.

Spm. S 107

Om at indføre skat på streamingtjenester.

Spm. S 108

Om at øge fradraget for forskning og udvikling.

Spm. S 109

Om forhøje afskrivningsgrundlaget for SMV-investeringer.

Spm. S 110

Om de skattelettelser, som blev vedtaget af regeringen fra 2015-2019.

Spm. S 111

Om aftalen om en skattereform fra 2018.

Spm. S 112

Om ansættelsen af ekstra skattemedarbejdere og oprettelsen af 4 ekstra skattecentre.

Spm. S 113

Om at den grønne check skal fjernes.

Spm. S 114

Om at BoligJobordningen skal fredes.

Spm. S 115

Om at fordoble arveafgiften.

Spm. S 116

Om at ophæve skattestoppet for punktafgifter.

Spm. S 117

Om at tobaksafgifterne skal differentieres.

Spm. S 118

Om at indføre en afgift på plastik og kemi.

Spm. S 119

Om genindførelse af afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier.

Spm. S 120

Om at afskaffe det særskilte skatteloft for kapitalindkomst.

Spm. S 121

Om at forhøje den progressive sats for aktieindkomst.

Spm. S 122

Om at tilbagerulle skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalt telefon.

Spm. S 123

Om afgifter på biografbilletter.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.