Folketingsbilag 9. oktober 2017 - 15. oktober 2017

Nye lovforslag

L 63 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.
Fremsat den 11. oktober 2017

L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).
Fremsat den 11. oktober 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. (Ændring af registreringsafgiften, ændring af fradrag for sikkerhedsudstyr, forhøjelse af tærskelværdi og tillæg for energieffektivitet, stramning af regler om leasing m.v. af køretøjer, forhøjelse af reparationsgrænsen og forhøjelse og øget differentiering af brændstofforbrugsafgift m.v.) .

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 10/10-17 fra Focus Advokater P/S på vegne af Foreningen for mindre Leasingselskaber FML
Hv L 4
Notat Claus Rohde_pdf

Bilag 9

Henvendelse af 10/10-17 fra Finans og Leasing
171010 Supplerende høringssvar Finans og Leasing
170502 Delacour notat om § 3 b

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/10-17 fra NOAH-Trafik, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/10-17 fra Focus Advokater P/S på vegne af Foreningen for mindre Leasingselskaber FML, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/10-17 fra Finans og Leasing, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at fremlægge de beregninger og antagelser vedrørende bl.a. dynamiske og klimamæssige effekter, der ligger til grund for regeringens forslag, jf. artikel i Berlingske Business 4/10-7, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvad dette får af provenumæssige konsekvenser for L 4, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvor mange administrative udgifter der på årlig basis vil være forbundet med ikke at gennemføre den i L 4 oprindeligt forslåede administrative lettelse, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre nærmere for, hvordan SKAT i dag foretager den konkrete vurdering i forhold til, hvornår der er tale om et køb ”maskeret” som leasingaftale, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre for, hvorledes ministeren forventer, at leasingmarkedet vil udvikle sig, såfremt L 4 består som fremsat, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, i forlængelse af notatet ”Foreslåede stramninger i L 4 og konsekvenser for finansiel leasing” at redegøre nærmere for, hvorfor det fremsatte lovforslag ikke vil kunne håndhæves over for udenlandske leasingselskaber i forhold til EU-retten, til skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 17 Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 6/10-17 fra Forsikring & Pension, LO og DA

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 14 Forslag til skatteindberetning.

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 14 Forslag til skatteindberetning.

Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/10-17 fra Forsikring & Pension, LO og DA

Spm. 2

Spm. om, hvilke indkomstgrupper der får mest gavn af den løsning på samspilsproblematikken, der vil blive indført, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 37 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 39 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.)

Bilag

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat i forbindelse med fornyet høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orienteringsbrev om resultat af høringen
Høringsnotat- VE-loven (ophævelse af 2017-puljen)
Høringssvar - VE-loven (ophævelse af 2017-puljen)

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt det af Energistyrelsen forslåede niveau for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra 1/1-18 ikke er en faktisk historisk balanceomkostning for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt der i Europa-Kommissionens godkendelse N354/2009 af balancegodtgørelsen ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgørelsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen, samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.).

Bilag

Bilag 2

Orientering om høring af nyudstedelser af betalingsbekendtgørelsen og tredjepartsadgangsbekendtgørelsen
Orienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsbrev betalingsbekendtgørelsen
Udkast tredjepartsadgangsbekendtgørelse
Høringsbrev tredjepartsadgangsbekendtgørelsen
Udkast betalingsbekendtgørelse

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

L 63 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 13

indtægtslisten for juli 2017

Bilag 14

Internt dokument

Bilag 15

Henvendelse af 4/10-17 fra Jens Philippsen, Hasle vedrørende afgifter på elbiler

Bilag 16

Regeringens "Strategi for vækst gennem deleøkonomi" og Faktaark

Bilag 17

Henvendelse af 13/10-17 fra Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark vedrørende foretræde om reduktion af momskompensationen til almennyttige foreninger og fonde

Bilag 18

Orientering om afslutning af sagsbehandling af ordinær og ekstraordinær genoptagelse af fradrag for forbedringer (Ejendomsvurdering)

Bilag 19

Henvendelse af 13/10-17 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedr. revision af skat og moms

Bilag 20

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan arbejdstiden ifølge BFL og AKU har udviklet sig for henholdsvis topskatteydere i forhold til ikke-topskatteydere fra 2007 til 2017.

Spm. 15

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del (2016-17) - spørgsmål 460 oplyse, hvordan de angivne tal fra BFL og AKU ser ud, hvis man renser deltidsansatte fra. Tallene bedes opgjort, så man renser personer fra, der har: a) under 10 timers arbejde om ugen b) under 20 timers arbejde om ugen c) under 30 timers arbejde om ugen og d) under 37 timers arbejde om ugen.

Spm. 16

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. april 2017 fra Jens Larsen, Odense NV, om forskelsbehandling vedrørende skat m.v., jf. SAU alm. del - bilag 173 (2016-17).

Spm. 17

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. oktober 2017 om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A, B, C og D.

Spm. 18

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 1. maj 2017.

Spm. 19

Ministeren bedes oplyse, hvor mange årsværk der var i Indsats pr. 16. marts 2017.

Spm. 20

Ministeren bedes oversende en opdatering af svaret på SAU (2016-17) alm. del – spørgsmål 237 med udgangspunkt tallet i tabel 1 for maj 2017.

Spm. 21

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt minister vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. ministervederlagsoversigten på Statsministeriets hjemmeside, og vil ministeren oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som ministrene tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 22

Vil ministeren fremsende en oversigt, der i tabelform viser, hvilken årlig skattelettelse i antal kroner hver enkelt særlig rådgiver i regeringen vil få som følge af regeringens skatteudspil, jf. vederlagsoversigten på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside for de særlige rådgivere, samt oplyse det samlede akkumulerede beløb i antal kroner, som de særlige rådgivere tilsammen får i årlig skattelettelse som følge af udspillet?

Spm. 23

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. oktober 2017 fra Kirkelige Forening for den Indre Mission i Danmark vedrørende foretræde om reduktion af momskompensationen til almennyttige foreninger og fonde, jf. SAU alm. del - bilag 17.

Spm. 24

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor store virksomheder ikke inkluderes i udregningen af skattegabet.

Spm. 25

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget skattegabet potentielt er undervurderet med, jf. at rapporten ”Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser” gør det klart, at mange områder ikke indgår i udregningen af det nuværende skattegab. Ministeren bedes endvidere redegøre for, om der pågår et arbejde for at ændre opgørelsen af skattegabet.

Spm. 26

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor skattegabet ikke har nogen kobling til hverken den faktiske saldo eller til den strukturelle saldo, samt hvad ministerens holdning er til denne manglende kobling.

Spm. 27

Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvor meget danske virksomheder betaler i afgifter for at få deres fødevarer halalmærket? Vil ministeren foranstalte en undersøgelse af, hvem der modtager disse halalafgifter, og hvad de bliver brugt til?

Spm. 28

Er ministeren enig i, at danske forbrugere har krav på at vide, hvor meget der betales i halalafgift, hvad pengene bliver brugt til, og hvem der er modtager af pengene?

Spm. 29

Hvilken effekt forventer ministeren, at regeringens sænkning af bilafgifterne får på forbruget af benzin og diesel i Danmark, og hvad betyder denne effekt for udledningen af drivhusgasser?

Spm. 30

Kan ministeren oplyse den potentielle mindre momsbetaling ved en tilføjelse til hovedreglen i momslovens § 48, så dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere kan sælge tjenesteydelser op til et loft på henholdsvis 100.000 og 220.000 kr. pr. år uden registrering og momsbetaling, sammenholdt med den eventuelle mindre udgift til dagpenge og kontanthjælp, som salg af tjenesteydelser vil medføre?

Spm. 31

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 191 (2016-17), således at der foretages to supplerende beregning; én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 250.000-350.000 kroner, og én beregning hvor personfradraget aftrappes i indkomstintervallet 300.000-350.000 kroner. Der ønskes en beregning af marginalbeskatning for begge aftrapningsmodeller.

Spm. 32

Vil ministeren som opfølgning på samrådet om midler til skattevæsenet, jf. samrådsspørgsmål A-D, redegøre for status på den nye professionsbacheloruddannelse i skat, herunder for, hvilke uddannelsesinstitutioner der har søgt om uddannelsen, og for hvornår der træffes beslutning om, hvilke institutioner der får mulighed for at udbyde uddannelsen?

Spm. 617

Ministeren bedes oplyse, hvilke velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, som i de seneste to regnskabsår har anvendt ordningen om momsfritagelse for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, og med hvilket beløb de pågældende er blevet godtgjort.

Spm. 618

Ministeren udtalte den 5. september 2017 til Altinget: “Når man gør en puljen op, så er der omkring 60 millioner kroner, der går til dem, det egentlig oprindeligt handlede om, og 90 millioner, der går til alt mulig andet..” med henvisning til den momskompensation til almennyttige formål, som blev indført i 2007. Ministeren bedes redegøre for, hvilke foreninger han mere præcist mener, der ikke i fremtiden bør kunne anvende ordningen om momsfritagelse for salg af varer og tjenester.

Spm. 622

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange henholdsvis familier og personer (antal og andel) der betaler over halvdelen af deres indkomst i direkte skatter, samt hvor høj den gennemsnitlige indkomst er for disse henholdsvis familier og personer.

Spm. 623

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange henholdsvis familier og personer (antal og andel) der netto betaler over halvdelen af deres indkomst i direkte skatter (opgjort som direkte skatter fratrukket overførsler), samt hvor høj den gennemsnitlige indkomst er for disse henholdsvis familier og personer.

Spm. 624

I forlængelse af svaret på SAU (2015-16) alm. del - spørgsmål 144 bedes ministeren fremsende en tabel, hvor der til bruttoindkomsten er medtaget indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner og ATP samt imputeret afkast af ejerbolig samt, som skatteudgift, tilføjet grundskyld for på den måde at få den samlede skatteprocent i forhold til den reelle indkomst for de forskellige indkomstgrupper. Svaret bedes opdelt på percentiler.

Spm. 625

Internt dokument

Spm. 626

Af ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 493 fremgår det, at der ikke er pligt til at opgive adresse ved fraflytning fra Danmark, til trods for at man har en stor gæld til det offentlige. Har ministeren kendskab til andre regler i lovgivningen, der er til hinder for inddrivelsen af udlandsdanskeres gæld til det offentlige?

Spm. 628

Ministeren bedes oplyse indkomstfordelingen for skyldnere med gæld til det offentlige på over 1 mio. kr. og som er bosat i udlandet.

Spm. 629

Ministeren bedes oplyse den danske geografiske fordeling af skyldnere med gæld til det offentlige på over 1 mio. kr. og som nu er bosat i udlandet, på tidspunktet op til deres afrejse fra Danmark.

Spm. 631

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 475 bedes ministeren oversende en tabel svarende til tabel 2 i svaret, men hvor opdelingen er baseret på indkomst før skat frem for disponibel indkomst. Derudover bedes den gennemsnitlige disponible indkomst for hver gruppe oplyses. Ændringen i absolut og relativ indkomst bedes stadig være baseret på disponibel indkomst.

Spm. 641

Vil ministeren oplyse, hvor meget et parcelhus og en ejerlejlighed i henholdsvis den billige, middel og dyre kategori på Frederiksberg betaler i samlet boligskat efter de nuværende regler og ifølge de nye regler fuldt indfaset?

Spm. 654

Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne i kr. af at hæve satsen for beskæftigelsesfradraget med hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 pct.-point for en typisk enlig HK’er, en typisk enlig LO’er og en typisk enlig direktør. Ministeren bedes herunder redegøre for det umiddelbare mindreprovenu og mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd af at hæve satsen for beskæftigelsesfradraget med hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 pct.-point.

Spm. 655

Ministeren bedes redegøre for de forventede dynamiske effekter forbundet med en forhøjelse af progressionsgrænsen for aktieindkomst fra 52.900 kr. til 100.000 kr., jf. erhvervs- og iværksætterudspillet ”Sammen om fremtidens virksomheder”, herunder hvor meget forslaget forventes at øge aktieinvesteringer opgjort i pct. og mio. kr. samt om effekterne af forslaget antages at være proportionalt med en sænkelse af marginalskatten på indkomst.

Spm. 656

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer der i 2018 forventes at have en aktieindkomst på mellem 52.900 og 100.000 kr. og dermed opnår en reduktion af den marginale aktieindkomstskat på 15 pct.-point fra 42 til 27 pct. som følge af regeringens forslag om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomst, jf. erhvervs- og iværksætterudspillet ”Sammen om fremtidens virksomheder”. Svaret bedes opgjort både i antal personer og i andel af det samlede antal personer, der investerer i aktier.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.