Folketingsbilag 12. februar 2018 - 18. februar 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 126

Internt dokument

Bilag 127

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 241

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113 redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis man supplerer den nuværende lønsumsafgift med en balanceskat på henholdsvis 0,01 pct., 0,03 pct., 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. I svaret bedes det opgjort på samme vis som i tabel 2 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 113.

Spm. 242

Ministeren bedes redegøre for ligningslovens § 9 D, herunder kriterierne for at få befordringsfradraget, og om gigtpatienter og epileptikere er omfattet. Ministeren bedes i svaret give eksempler på, hvornår man kan og hvornår man ikke kan få fradraget.

Spm. 243

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af den samlede ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” offentliggjort den 6. februar 2018 på Finansministeriets hjemmeside, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af aftalen, men uden indregning af nutidsværdien af aldersopsparingen.

Spm. 244

Ministeren bedes oplyse, hvordan ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” offentliggjort den 6. februar 2018 på Finansministeriets hjemmeside ved fuld indfasning vil påvirke antallet af personer med en nettokompensationsgrad på over 80 pct. og antallet af personer med et forskelsbeløb på under 2.000 kr. ved beskæftigelse. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvordan den vedtagne politik fra V-regeringen og VLAK-regeringen ved fuld indfasning samlet set vil påvirke de to antal.

Spm. 245

Ministeren bedes redegøre, for om de estimerede provenuer fra svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende kapitalindkomst og aktieindkomsts beskatning som lønindkomst) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 264 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende en progressiv skattetrappe for indkomster over 600.000, som gælder for både lønindkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst) er additive, således at de to provenuer kan lægges sammen.

Spm. 246

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten for hhv. 1) kapitalindkomst beskattet som lønindkomst isoleret, 2) aktieindkomst beskattet som lønindkomst isoleret, 3) kapitalindkomst og aktieindkomst bliver samlet beskattet som lønindkomst og 4) indførsel af en aktieomsætningsafgift på 0,5 pct.

Spm. 247

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) henvise til den empiri , der retfærdiggør, at det umiddelbare provenu på 14,3 mia. kr. efter tilbageløb svarer til 6 mia. kr., og efter adfærd svarer til 1,4 mia. kr.

Spm. 248

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2015-16) redegøre for, hvad en ophævelse af fradragsretten for AM-bidrag i grundlaget for topskatten vil betyde for den gennemsnitlige beskatning og marginalskatten i procenter. Dette bedes opgjort for indkomstdeciler, herunder også opdelt for percentiler i den 10. decil, og for befolkningen som helhed. Ministeren bedes derudover også klargøre, hvor mange flere personer, der vil skulle topskat, hvis man fjerner denne fradagsret.

Spm. 249

Ministeren bedes i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 536 (folketingsåret 2015-16) oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 250

Ministeren bedes opgøre pensionsfradragets størrelse og egentlige skatteværdi for den samlede indkomstmasse opdelt på både indkomstpercentiler og i indkomstdeciler. For hver indkomstpercentil bedes ydermere opgivet den gennemsnitlige disponible indkomst pr. voksen. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 251

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer, der allerede i 2018 på baggrund af pensionsudbetalinger modregnes i folkepensionens tillægsydelse. Ministeren bedes for den berørte gruppe i 2018 opgøre antallet af modregnede, der modregnes på basis af henholdsvis a) arbejdsmarkedspensioner b) øvrige pensioner eller c) arbejdsmarkedspensioner og øvrige pensioner. Ministeren bedes ydermere opgøre, hvor mange personer, der modregnes opgjort i 1.000 kr. intervaller. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 252

Ministeren bedes oplyse, hvor mange, man forudser, der på baggrund af pensionsudbetalinger vil blive modregnet i folkepensionens tillægsydelse i årene 2018-2025 opgjort årligt. Ministeren bedes for den gruppe, der modregnes opgøre årligt, hvor mange personer, der modregnes i 1.000 kr. intervaller. Ministeren bedes for den samme gruppe af kommende pensionister, der modregnes, godtgøre for størrelsen på deres skattesænkning i form af pensionsfradraget. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.