Folketingsbilag 9. april 2018 - 15. april 2018

Nye lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Fremsat den 11. april 2018

Vedtagne lovforslag

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).
Vedtaget den 12. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt undtagelsen af solcelleanlæg i egen forbrugsinstallation potentielt vil mindske udbygningen af solcelleanlæg, såfremt lovforslaget bliver vedtaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt man har overvejet at følge anbefalingerne fra Vedvarende Energi og lade solcelleanlæg i egen forbrugsinstallation modtage støtte for den del af elproduktionen, som sælges til nettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm, om, hvorvidt man med den nuværende formulering af lovforslaget ikke unødigt vil hæmme den i forvejen langsommelige udbygning af bygningsintegrerede solceller i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 9/4-18, fra skatteministeren

Bilag 10

Præciserende bemærkninger til ændringsforslaget, fra skatteministeren

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 170

Justitsministerens brev af d.d. til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen med anmodning til Undersøgelseskommissionen om SKAT om, at forholdene vedrørende SKAT’s udbetaling af refusion af udbytteskat inddrages i kommissionens undersøgelse.

Bilag 171

Baggrundsnotat om den skattemæssige behandling af bitcoins

Bilag 172

Internt dokument

Bilag 173

Henvendelse af 11/4-18 fra KPMG ACOR TAX vedrørende højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Bilag 174

Skatteministeriets reviderede grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018.

Bilag 175

Præsentationer fra temamøde om kryptovaluta den 11. april 2018

Bilag 176

Internt dokument

Bilag 177

Publikationen Kontrolaktiviteter 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 275

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af de samlede matrikler i henholdsvis København, Aalborg, Århus og Odense, der er fritaget for kontrol fra skattemyndighederne, fordi der er privat bebyggelse på matriklen.

Spm. 310

Kan ministeren bekræfte, at det er op til de enkelte lande, der figurerer på EU’s såkaldte gråliste for skattely, hvorvidt de vil offentliggøre deres såkaldte ”commitment letters”, altså de breve, hvor de klargør, hvilke aktiviteter der vil blive igangsat med henblik på ikke længere at figurere på EU’s skattelylister? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, om dette sikrer den tilstrækkelige transparens i arbejdet med EU’s skattelylister.

Spm. 311

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. marts 2018 fra Dansk Skovforening vedrørende foretræde om etablering af en skovkontoordning, jf. SAU alm. del - bilag 145.

Spm. 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.

Spm. 314

Vil ministeren oplyse, om der allerede i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester? I bekræftende fald bedes ministeren udtømmende redegøre for de forhindringer en lovændring måtte møde.

Spm. 315

Vil ministeren uddybe og forklare Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge en række platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat i 2017 og oplyse, om Skatterådets beslutning kun vedrører danske platformsselskaber?

Spm. 316

Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af oplysninger om brugeres indtægter?

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.

Spm. 318

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) om, hvad det vil koste at give virksomheder fuld momsafløftning for erhvervsmæssige restaurationsydelser. Ministeren endvidere oplyse, hvad den samfundsøkonomiske effekt vil være ved at give fuld momsafløftning.

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.

Spm. 325

Vil ministeren som opfølgning på sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 309 oversende de analyser, der ligger til grund for regeringens ”Strategi for vækst gennem deleøkonomi”, herunder særligt de analyser, der ligger til grund for resultaterne i strategien?

Spm. 345

Vil ministeren oversende den gennemgang af kontrolresultater fra skattemyndighederne, der ligger til grund for Skatteministeriets pressemeddelelse af 3. april 2018 om, at blot 3 ud af 1.195 Uber-chauffører, som SKAT har kontrolleret, har haft styr på indberetningen af deres indtægter, som de har tjent ved at køre Uber, hvilket svarer til, at der har været fejl i 99 pct. af chaufførernes skatte- og momsindberetninger?

Spm. 347

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 222 bedes ministeren supplere med tilsvarende beregninger af følgende scenarium: Scenarie 6: som scenarie 5 i besvarelsen, men hvor beskatningen af ”Lille negativ nettokapital-/aktieindkomst”, ”Lille positiv nettokapital-/aktieindkomst” samt ”Stor positiv nettokapital-/aktieindkomst” alle fastsættes til 27,0 pct. (således at de fire søjler lyder på 24,9/27/27/27). Ministeren bedes endvidere tilføje en betragtning om forventede adfærdseffekter.

Spm. 348

Vil ministeren redegøre for henholdsvis de gældende listepriser (2018-niveau), de forventede priser ved at sænke registreringsafgiftssatsen på 150 pct. til 85 pct. og prisfaldet som følge af en lavere registreringsafgift for de 20 typiske biler i Danmark – f.eks. Peugeot 308, Volkswagen Passat og Toyota Avensis?

Spm. 349

Vil ministeren redegøre for listepriserne for de 20 typiske biler i Danmark (2018-niveau) fra før lempelserne i registreringsafgiften som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017, og vil ministeren samtidig redegøre for prisfaldet for de 20 typiske biler som følge af henholdsvis finansloven for 2016, finansloven for 2017, ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’? Ministeren bedes opgøre det isolerede fald som følge af hver aftale samt det samlede prisfald som følge af finansloven for 2016, finansloven for 2017 og ’Aftale om omlægning af bilafgifterne’ fra september 2017.

Spm. 350

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 351

Ministeren oplyser i en række svar på lovforslag nr. L 16 om vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren vil opleve efter ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”. Svaret bedes oplyst i en figur, hvor der på førsteaksen angives bruttoindkomsten og på andenaksen angives den marginale skatteprocent. Svaret bedes oplyst for et bruttoindkomstinterval på 200.000 kr. – 1.000.000 kr. Det skal ligges til grund, at pensionsopspareren har mindre end 15 år til pensionsalderen, og at pensionsbidraget er 12 pct. som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 352

Vil ministeren redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved en lineær aftrapning af chokolade- og sukkervareafgiften over fem år til niveauet fra 2011 (17,75 kr. pr. kg ekskl. moms) med indfasning fra den 1. januar 2019? Vil ministeren i forlængelse heraf også redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd er ved at forenkle chokolade- og sukkervareafgiften, således at der kun gælder én afgiftssats for chokolade og sukkervarer på 22,08 kr. pr. kg (ekskl. moms)?

Spm. 353

Vil ministeren kommentere problemstillingerne, der rejses i materialet i SAU alm. del – bilag 168, om SKATs brug af konkurs over for borgere og virksomheder, herunder ved benyttelse af ændret værdiansættelse af aktiver, der forhindrer virksomhedernes lånemuligheder, og hvor konkursbegæring således kan vise sig at have være uberettiget? Vil ministeren ligeledes kommentere forslaget om muligheden for i højere grad end i dag at hjælpe konkurstruede virksomheder til at komme på fode igen, da det alt andet lige vil være bedre både for de pågældende virksomheder og samfundet?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.