Folketingsbilag 14. januar 2019 - 20. januar 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter

Bilag 12

Betænkning afgivet den 17/1-19

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Henvendelse af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris, sat efter objektive kriterier, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer, og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 121

Regeringens intervention i en statsstøttesag vedrørende Post Danmark, fra skatteministeren

Bilag 122

Orientering om beregning vedrørende konsolideringsfradrag, fra skatteministeren

Bilag 123

Invitation til teknisk gennemgang af ATP's investeringsstrategi, fra beskæftigelsesministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 192

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17/11-18 fra DVCA – Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels vedrørende forslag til revision af virksomhedsskatteordningen jf. SAU alm. del – bilag 56.

Spm. 193

Som det fremgår af den netop offentliggjorte analyse ”Energy Revolution: A Global Outlook” fra Imperial College London, Drax og E4tech, så yder Danmark støtte til fossil energi. Analysen tager udgangspunkt i OECD-data (OECD Stats, Fossil Fuel Support – DNK), hvoraf det fremgår, at støtten udspringer af den lavere afgift, som dieselolie er pålagt i forhold til benzin. Denne forskel tager ikke højde for udligningsafgiften, der er pålagt dieselkøretøjer, som netop søger at udligne denne afgiftsmæssige forskel. Eftersom salget af dieselkøretøjer er faldet de seneste år, bedes ministeren redegøre for skatteindtægterne fra det samlede danske benzin- og dieselsalg samt skatteindtægterne fra udligningsafgiften. Der ønskes en oversigt over disse tal fra 2010 til dags dato.

Spm. 194

Ministeren bedes redegøre for statens provenutab som følge af olieselskabernes anvendelse af elafgiftsrefusion i forbindelse med forarbejdning af olieprodukter. I beregningen heraf bedes der tages udgangspunkt i en situation, hvor olieselskaberne modtager fuld godtgørelse af deres elafgift, og en situation, hvor olieselskaberne betaler fuld elafgift (på husholdningssats).

Spm. 213

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10/1-19 om Rockwool Fondens rapport fra december 2018 om stigningen i sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q, R, S, T og U?

Spm. 217

Ministeren bedes redegøre for muligheden for at indføre en bruttoejendomsavanceskat uden fradragsmulighed for al ejendomsavance, som ikke er omfattet af parcelhusreglen. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvilket provenu sådan en skat ville forventes at kunne indbringe, hvis bruttoejendomsavanceskatten eksempelvis blev fastsat til ½, 1, 2 eller 5 pct. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvilke implikationer en sådan skat vil have for ejendomsmarkedet, herunder hvordan skatten vil ventes at påvirke internationale investorers lyst til at spekulere i det danske ejendomsmarked.

Spm. 218

Ministeren bedes redegøre for det årlige antal og beløbsmæssige omfang af foreløbige fastsættelser af skat og moms for virksomheder for hvert af årene i perioden 2006-2018. Ministeren bedes derudover oplyse, opstillet i tabelformat, hvor mange gange de implicerede virksomheder har fået foretaget foreløbige fastsættelser på tværs af hele perioden. Endelig bedes ministeren oplyse, hvordan de offentlige restancer fra virksomheder fordeler sig på tværs af virksomheder, som henholdsvis har fået foretaget foreløbige fastsættelser én gang, to gange, tre gange, fire gange, fem gange og så videre op til det maksimale antal gange, skatteforvaltningen har foretaget foreløbige fastsættelser for den samme virksomhed i hele perioden 2006-2018. De offentlige restancer bedes oplyst som absolutte tal, som andel af de samlede offentlige restancer fra virksomheder i hele perioden, som andel af de samlede offentlige restancer i hele perioden, og som andel af det samlede skatte- og momsprovenu for virksomheder i hele perioden

Spm. 219

Fejloprettet

Spm. 220

Ministeren bedes besvare SAU alm. del – spørgsmål 140 igen, således at skattegælden fordeles på landsdele, som der spørges til, og ikke på regioner.

Spm. 221

Kan ministeren oplyse, om en landmands skatteprocent på vedkommendes jord ændrer sig – og eventuelt hvor meget, fra hvilken procent til hvilken – hvis landmanden vælger at udleje sin jord til et solcelleanlæg og derved fremmer den grønne omstilling? Kan ministeren i øvrigt oplyse, om det gør en forskel, om landsmanden kun udlejer dele af sin jord og i så fald maksimalt hvor meget, før skatteprocenten skifter?

Spm. 222

Fortroligt dokument

Spm. 223

Fortroligt dokument

Spm. 224

Fortroligt dokument

Spm. 225

Fortroligt dokument

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.