Folketingsbilag 7. september 2020 - 13. september 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 417

Internt dokument

Bilag 418

Eldrup-kommissionens rapport "Vejen til en grøn bilbeskatning" september 2020

Bilag 419

Internt dokument

Bilag 420

Publikationen vedr. virksomheders anvendelse af muligheden for at fremrykke udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 fra november til juni 2020, fra skatteministeren

Bilag 421

Sag ved EU-Domstolen om indeksering af børneydelser, fra beskæftigelsesministeren

Bilag 422

Internt dokument

Bilag 423

Program for møde om Kommissionen for grøn omstilling af personbilers delrapport ”Veje til en grøn bilbeskatning”, torsdag den 17. september kl. 9.30-12.00 i Landstingssalen

Spørgsmål og svar

Spm. 713

Vil ministeren beregne effekten på arbejdsudbuddet, hvis følgende afgiftslettelser annulleres: sodavandsafgiften, ølafgift (2013) og øl- og vinafgift (2019)? Ministeren bedes endvidere fremsende et samlet opdateret svar på SAU alm. del – spørgsmål 490, 491 og 492.

Spm. 714

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skatteministeriet normalt regner på konsekvenserne af en forøget selskabsskat for de berørte branchers færdigvarepriser og lønninger? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre, hvordan en forhøjet selskabsskat påvirker henholdsvis priser og lønninger i brancherne bank, realkredit, forsikring og pension.

Spm. 715

Vil ministeren redegøre for, opdelt i forskellige intervaller, hvor hurtigt Skatteforvaltningen betaler omkostningsgodtgørelse i tabte sager, hvor borgeren har ret til godtgørelse?

Spm. 716

Vil ministeren redegøre for, hvor mange udestående betalinger af omkostningsgodtgørelser, som Skatteforvaltningen mangler at betale til borgere pr. dags dato?

Spm. 717

Med aftale om erhverv- og iværksætterinitiativer fra 2017 og aftale om finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug for 2020. Der blev i finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i årene efter til af finansiere initiativet, men initiativet er endnu ikke udmøntet. Med forårets klimaaftale blev det aftalt, at elafgiften på rumvarme ligestilles med processatsen fra den 1. januar 2021. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad det vil koste at gennemføre den resterende del af forslaget fra den 1. januar 2021, således at hotellers rumvarmeafgift ligestilles med satsen til procesforbrug for de resterende energikilder.

Spm. 718

Vil ministeren oplyse, hvad den gennemsnitlige offentlige omkostning vil være ved at udbetale for meget betalt boligskat til et afsluttet dødsbo, som genåbnes, og hvilke delelementer denne omkostning er sammensat af? Endvidere bedes det oplyst om, denne omkostning efter ministerens holdning bør afholdes af staten eller af de enkelte arvinger.

Spm. 719

Vil ministeren oplyse, hvilke beløb budgetterer/forventer skattemyndighederne med at beholde i statskassen fra boligejere (afsluttede dødsboer), der når at dø/er døde, inden de får/fik udbetalt den for meget betalte boligskat i årene 2011 og frem til udbetalingen kan effektueres? Opgørelsen bedes udarbejdet enkeltvis for årene 2011-2023.

Spm. 720

Kan ministeren oplyse, hvor meget fattigere Danmark bliver målt ved BNP i 2025 i kroner af regeringens 23 planlagte eller gennemførte skatteforhøjelser, som CEPOS omtaler i notatet ”S hæver skatten med 13 mia. kr. via 23 skattestigninger” af 29. august 2020, og af udspillet om at indføre en tidligere tilbagetrækning for grupper, der startede tidligt på arbejdsmarkedet? Der ønskes en opgørelse i tabelform for effekten på velstandstabet målt ved BNP i kroner for hvert af tiltagene og samlet.

Spm. 721

Vil ministeren redegøre for, hvilke strategier og arbejdsgange der siden juni 2019 er implementeret i ministeriet, således at ministeriet af egen drift bidrager til reduktion af virksomhedernes administrative byrder?

Spm. 722

Vil ministeren redegøre for, hvilke mål og KPI’er der siden juni 2019 er opsat i ministeriet for at reducere virksomhedernes administrative byrder?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.