Folketingsbilag 5. marts 2018 - 11. marts 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 139

Samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 13. marts 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 140

Kopi af brev fra Folketingets formand til justitsministeren om Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 141

Henvendelse af 6/3-18 fra Flemming Udbjørg, Slagelse vedrørende forhøjet skatteopkrævning

Bilag 142

Foreløbige grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår satser for merværdiafgiften, KOM(2018) 20 af 18. januar 2018

Bilag 143

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ligningslovenog personskatteloven (Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalingerm.v.) samt resumé

Bilag 144

Internt dokument

Bilag 145

Henvendelse af 8/3-18 fra Dansk Skovforening om etablering af en skovkontoordning

Spørgsmål og svar

Spm. 197

Ministeren bedes redegøre for, hvordan reglerne for beskatning af spil er i sammenligning med de øvrige EU-lande. I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for provenuet ved at hæve skatten på spil med henholdsvis 5 pct. og 10 pct. I svaret bedes der redegjort for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd samt i varig virkning.

Spm. 223

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. januar 2018 fra Torben Wilken vedrørende overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller, jf. SAU alm. del - bilag 117.

Spm. 225

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 559 redegøre for, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, således at disse aftaler er underfinansieret. Der tænkes især på L 69 fra 2015-16 og L 93 fra 2016-17. Ministeren bedes derfor også oplyse, hvad provenuestimatet er på disse lovforslag efter den beskrevne nedjustering.

Spm. 228

Ministeren bedes redegøre for virkningen i kr. og øre af jobfradraget for en person, der tjener 190.000 kr., 200.000 kr., 250.000 kr., 500.000 kr., 750.000 kr., 1 mio. kr. og 10 mio. kr.

Spm. 229

Ministeren bedes på baggrund af svar på FIU alm. del – spørgsmål 386 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvornår og i hvor mange år ændringerne af aldersopsparingen giver mindreprovenu (det fremgår af svaret, at i hængekøjeårene er der tale om et mindreprovenu på 800 mio. kr. årligt). Dernæst bedes ministeren redegøre for, hvordan det stiller den samlede finansiering under skatteaftalen, og om den er holdbar på lang sigt. Hvis ikke den vurderes at være det, bedes ministeren forklare, hvilke finansieringskilder der skal sikre den varige holdbarhed under aftalen.

Spm. 230

Kan en digital platform, der udbyder arbejdskraft, lovligt undlade at lægge moms på sine produkter, fordi arbejdskraften kan benytte momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.? Vil ministeren betragte det som et hul i lovgivningen, og vil regeringen ændre noget?

Spm. 231

Vil ministeren oplyse, om banker og øvrige udbydere af pengeoverførsler er pålagt at indberette til SKAT eller andre myndigheder, når kunder foretager transaktioner til konti i lande, hvor myndighederne anser, at der er risiko for, at pengene er med til at finansiere terror el. lign.?

Spm. 239

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 126, at: ” Der pågår på nuværende tidspunkt et omfattende modeludviklingsarbejde i Skatteministeriet, der sigter efter at udvikle en model, der har til formål at belyse de samlede adfærdseffekter af ændringer i kapitalindkomstbeskatningen, herunder rentefradraget.”Ministeren bedes på den baggrund redegøre for:-hvem der er opdragsgiver for dette modeludviklingsarbejde,-projektbeskrivelsen for arbejdsgruppen, -motivationen for at påbegynde arbejdet med en ny model for adfærdseffekter for kapitalindkomst og rentefradrag og-hvornår arbejdet blev igangsat, og hvornår forventes det at være færdigt.Endeligt bedes ministeren oplyse, om den nye model for de samlede adfærdseffekter vil øge selvfinansieringsgraden ved at sænke kapitalindkomstbeskatningen i forhold til det nuværende niveau.

Spm. 240

Det fremgår af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113, at: ”Det er i den forbindelse lagt til grund, at balanceskatten betales af hele balancen, inkl. selskabernes egenkapital.” På den baggrund bedes ministeren opdatere tabel 2, så der i stedet tages udgangspunkt i, at balanceskatten betales af balancen bortset fra egenkapitalen.

Spm. 241

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 113 redegøre for, hvad provenuet ville være, hvis man supplerer den nuværende lønsumsafgift med en balanceskat på henholdsvis 0,01 pct., 0,03 pct., 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. I svaret bedes det opgjort på samme vis som i tabel 2 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 113.

Spm. 273

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 27. februar 2018 om sort arbejde, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG.

Spm. 280

Vil ministeren, under henvisning til de for nylig offentliggjorte skattelister for 2016, oplyse den momspligtige omsætning i Danmark for årene 2012-2016, inkl. den momspligtige omsætning for følgende selskaber: Burger King, Q8, Kellogg’s, Aldi, Arriva og Phillips?

Spm. 281

Vil ministeren oplyse den momspligtige omsætning i Danmark i 2016 for følgende selskaber: Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfond Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S?

Spm. 282

Vil ministeren for hvert af de i SAU alm. del - spørgsmål 280 og 281 nævnte selskaber oplyse om selskabernes betalte selskabsskat i 2016?

Spm. 283

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvor der skal betales moms i forbrugerens/modtagerens hjemland, hvis en netbutik der er etableret i et andet EU-land og sælger til danske forbrugere, linker til ét eller flere transportfirmaer eller på anden måde på sin hjemmeside oplyser forbrugerne om leveringsmuligheder?

Spm. 284

Vil ministeren spørge Kommissionen, om det vil være i overensstemmelse med EU’s regler at ændre SKAT’s praksis, således at det betragtes som et fjernsalg, hvis en netbutik etableret i et andet EU-land videregiver informationer om varesalg til den transportør, der står for levering af varen?

Spm. 285

Hvis værdien af en pakke fra et 3. land ligger under 80 kr., skal der ikke afregnes moms. I 2021 vil EU fjerne denne bagatelgrænse. I Sverige vil man fjerne den allerede nu. Vil ministeren oplyse, om det vil være i tråd med EU's regler, at Danmark fjerner bagatelgrænsen på de 80 kr. allerede nu? Og hvis ja, om regeringen vil undersøge, om det kan lade sig gøre?

Spm. 286

Hvad agter ministeren at gøre som opfølgning på statsrevisorernes kritik af, at SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet er utilstrækkelig og på at Danmark har det laveste kontrolniveau i EU?

Spm. 287

Rigsrevisionens beretning om SKAT’s kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 konkluderer, at SKAT ikke udnytter de sanktionsmuligheder, de har. Rigsrevisionen har f.eks. ikke set SKAT gøre brug af administrative bøder. Finder ministeren dette tilfredsstillende? Og hvis nej, hvad vil ministeren gøre ved det?

Spm. 288

Kan ministeren redegøre for, hvordan kontrollen med om pakker fra lande uden for EU lever op til reglerne for produktsikkerhed foregår? Hvor mange pakker kontrolleres årligt? Hvilke stoffer undersøges? Gennemføres der test af produkterne i pakkerne for at se, om de lever op til reglerne?

Spm. 289

Vil ministeren tage initiativ til at styrke indsatsen for kontrol af produktsikkerheden ved importvarer, så der i højere grad slås ned på udenlandske netbutikker, som snyder med produktsikkerheden til fare for forbrugere og virksomheder?

Spm. 290

Vil ministeren forklare, hvorfor SKAT ikke medregner private borgeres e-handel i sin beregning af toldgabet, og om ministeren vil ændre på dette fremover, således at vi får en mere præcis opgørelse af toldgabet?

Spm. 291

Nogle netbutikker fra 3. lande henvender sig på dansk til danske forbrugere, men betaler ikke moms. Flere af disse skriver i deres handelsbetingelser, at de yder såkaldt ”momsfri garanti”, hvor de garanterer, at de vil betale forbrugerens udgift, hvis pakken stoppes i tolden og forbrugeren pålægges at betale moms, importafgift og evt. told. Er det i overensstemmelse med reglerne? Og hvis nej, hvilke muligheder har skattemyndighederne for at gribe ind?

Spm. 292

Platformen Wish sælger varer meget billigt til danske forbrugere. Hjemmesiden er på dansk, men priserne vises eksklusiv moms. Der tilføjes heller ikke moms i forbindelse med køb. Wish sender varerne fra Kina, men er registreret i Holland (https://www.wish.com/terms). Vil ministeren oplyse, om det er i overensstemmelse med prismarkedsføringsreglerne, at Wish markedsfører sig med priser eksklusive moms, når siden tydeligt retter sig mod danske forbrugere og når Wish er registreret i Holland? Vil ministeren endvidere oplyse, hvilken moms Wish skal svare af pakker, der sendes fra Kina, hvis de har en værdi under 80 kr.?

Spm. 293

Borgere, som har ejendom i en landzone, kan som konsekvens af kommunens ændringer af status på borgerens areal fra landzone til byzone, blive pålagt en vis skattestigning. Agter ministeren at iværksætte initiativer for at hjælpe disse borgere?

Spm. 294

Det fremgår af svar på SAU alm. del - spørgsmål 191 af 24. januar 2017 samt svar på SAU alm. del - spørgsmål 31 af 13. oktober 2017 vedrørende Enhedslistens forslag til at øge personfradraget med forskellige modeller for aftrapning samt svar på SAU alm. del - spørgsmål 227 af 7. februar 2018 vedrørende den manglende aftrapning af jobfradraget, at indførsel af fradrag med en aftrapningsmodel indebærer en stigende marginalskat for de personer, der er i aftrapningsintervallet. Vil ministeren redegøre for, om ikke det er korrekt, at trods en stigende marginalskat vil personer, der aftrappes delvist, få øget deres disponible indkomst, mens personer, der aftrappes fuldt, ikke vil opleve en ændring af deres disponible indkomst ift. reglerne for skatteændringen og altså de facto ikke opleve en negativ virkning på deres disponible indkomst?

Spm. 295

Det fremgår af svar på SAU alm. del - spørgsmål 31 af 13. oktober 2017 at, ”Der skønnes at være en væsentlig afledt negativ provenuvirkning på omtrent -1,6 mia. kr. som følge af de afledte arbejdsudbudsvirkninger forbundet med indførelsen af en indkomstaftrappet forhøjelse af personfradraget med 10.000 kr. Det afspejler en forøgelse af marginalskatten i aftrapningsintervallet med ca. 3,8 pct. point. (i forhold til gældende regler i 2018) [ved en aftrapning fra 250.000-350.000 kr.]. Aftrappes forhøjelsen af personfradraget i stedet i det kortere indkomstinterval 300.000-350.000 kr., vil marginalskatten i aftrapningsintervallet forøges med ca. 7,6 pct. point.” Og ”Den højere marginalskat reducerer gevinsten af den sidst tjente krone, hvilket medfører en reduktion i timearbejdsudbuddet via substitutionseffekten.”. Vil ministeren redegøre for, hvilken empiri der ligger til grund for at antage, at personer, der befinder sig i aftrapningsintervallet men som netto stadig vil få mere til sig selv i disponibel indkomst, trods at de ikke får det fulde fradrag, vil nedsætte deres arbejdstid og dermed reducere timearbejdsudbuddet?

Spm. 296

Vil ministeren i forlængelse af SAU alm. del - svar på spørgsmål 477 af 28. juni 2017, redegøre for SKAT’s kontrolindsats med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i andet halvår 2017 samt orientere om den forventede indsats i 2018?

Spm. 297

Vil ministeren give en status på hvert enkelt initiativ i aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde” offentliggjort den 21. september 2017?

Spm. 298

Vil ministeren kommentere analysen fra Dansk Byggeri om skattegabet for sort arbejde – herunder den anvendte metode? Analysen kan findes i notaterne ”Nyt lys over ukendt mørketal for sort arbejde” fra den 22. januar 2017 samt ”Definition og kortlægning af sort arbejde” fra den 15. februar 2018.

Spm. 299

Ministeren oplyste på samrådet om sort arbejde i Skatteudvalget den 27. februar 2018, at SKAT er ved at udarbejde en samlet opgørelse over skattegabet for sort arbejde på virksomhedsområdet. Vil ministeren oplyse, hvornår denne undersøgelse forventes at være færdig samt hvilken metode, der anvendes til at udarbejde opgørelsen?

Spm. 300

TV2 har over de seneste par uger bragt en række indslag om virksomheder og deres direktører, der har haft meget nemt ved at snyde i skat, og at det er nemmere at skjule skattesnyd uden revision, fordi anmærkninger fra revisor ikke længere er synlige. Er ministeren enig i, at det er nemmere at skjule skattesnyd uden revision af årsregnskabet? Og er ministeren enig i, at fravalg af revision påvirker skattekontrollen af virksomhederne, fordi det bliver sværere for SKATs medarbejdere at finde fejl og snyd?

Spm. 301

Som vist i TV2 nyhederne den 30. januar er det en hyppigt anvendt metode til at snyde i skat, at direktører ulovligt låner penge i deres firmaer via såkaldt ulovlige aktionærlån. Vil ministeren bekræfte, at det er blevet sværere for SKAT at finde de ulovlige kapitalejerlån som følge af, at flere virksomheder fravælger revision?

Spm. 302

Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen tilrettelægges over for de virksomheder, som ikke bliver revideret eller som slet ikke bruger en revisor ift. deres årsregnskab?

Spm. 303

Vil ministeren redegøre for fordelingen af procentandelene af virksomheder, der bevidst snyder og omgår reglerne fordelt på: 1) virksomheder med revision, 2) virksomheder med anden form for bistand fra revisor end revision, og 3) virksomheder som ingen bistand har fra en revisor ift. årsregnskabet?

Spm. 304

SKAT offentliggjorde kort før jul 2017 rapporten ”Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne ”. Det fremgår blandt andet, at langt størsteparten af skattegabet (op til 88 pct.) ligger i virksomheder med under 10 mio. kr. i omsætning og altså tæt på at være sammenfaldende med den nuværende revisionspligtgrænse på 8 mio. kr. Hvordan ser ministeren på disse nye oplysninger ift. målsætningen om at nedbringe skattegabet? (Kilde: Side 25, Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne).

Spm. 305

Det fremgår af SAU alm. del - svar på spm. 227, at ”Det er overordnet vurderingen, at den negative timearbejdsudbudsvirkning som følge af indkomstaftrapningen ville overstige den positive deltagelseseffekt af jobfradraget. Det betyder, at et indkomstaftrappet jobfradrag samlet set ville bidrage til en reduktion i arbejdsudbuddet og den samlede velstand i samfundet (opgjort ved BNP). Dette er bl.a. også baggrunden for, at det nuværende beskæftigelsesfradrag er udformet som et ikke-indkomstaftrappet fradrag”. Vil ministeren redegøre for, om dette betyder, at ethvert målrettet fradrag til lavindkomstgrupper skal tilfalde de højere indkomstgrupper med fuld skatteværdi, hvis ikke det skal medføre højere marginalskat, og dermed en antaget reduktion af timearbejdsudbuddet?

Spm. 306

Det fremgår af SAU alm. del - svar på spm. 226, at kun 11 pct. af mindreprovenuet ved jobfradraget anvendes på personer, der tjener under 300.000 kr. om året. Vil ministeren i forlængelse af dette redegøre for, hvor stor en andel af skattelettelsen, der anvendes på personer, der betaler topskat? Vil ministeren også redegøre for, hvor stor en skattelettelse, man ville kunne give personer med indkomster op til 300.000 kr., såfremt man havde aftrappet jobfradraget i intervallet 300.000-350.000 kr. og anvendt det samlede mindreprovenu på ca. 1,4 mia. kr. i umiddelbar virkning på personer, der faktisk er lavtlønnede, dvs. tjener op til 300.000 kr. og i mindre grad på personer i det nævnte aftrapningsinterval?

Spm. 307

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del - spm. 231 oplyse, hvor mange indberetninger SØIK har foretaget til SKAT det seneste år, og hvad de indberetninger i givet fald har ført til?

Spm. 308

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del - spm. 231 uddybe sidste sætning i sit svar, om at der ikke er en indberetningspligt på skatteministeriets område?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.