Folketingsbilag 13. november 2017 - 19. november 2017

Nye lovforslag

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).
Fremsat den 15. november 2017

L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).
Fremsat den 15. november 2017

L 105 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).
Fremsat den 15. november 2017

L 106 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og hundevæddemål m.v.).
Fremsat den 16. november 2017

L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).
Fremsat den 16. november 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

L 14 Forslag til skatteindberetning.

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra sketteministeren

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 13/11-17 fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus

L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

L 14 Forslag til skatteindberetning.

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Bilag

Bilag 7

2. udkast til betænkning

L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

L 17 Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november 2017

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november 2017

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvor meget folkepensionisten mister i pensionstillæg om året på, at den beskæftigede partner indbetaler f.eks. 35.000 kr. før skat til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om at bekræfte, at for op imod 20 pct. af de beskæftigede, som har mindre end fem år til folkepensionen, kan indskud på aldersopsparing ikke betale sig, fordi indskuddet modregnes i partnerens folkepension, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad det betyder for kvinders arbejdsudbud og pensionsdækning, at indbetalinger til aldersopsparing fører til et fald i familiens rådighedsbeløb (i form af lavere pensionstillæg), når partneren allerede er blevet folkepensionist, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad det betyder det for lavtlønnede enlige forsørgeres rådighedsbeløb, at indskud på aldersopsparing modregnes i de offentlige ydelser, til skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om, hvor stor afgiftsbyrden er pr. 1.000 km kørt for en rutebus på henholdsvis diesel og biogas leveret fra naturgasnettet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor stor CO2-udledningen er pr. 1.000 km kørt for en rutebus på henholdsvis diesel og biogas leveret fra naturgasnettet, til skatteministeren

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm., om at bekræfte, at aldersopsparing er ufordelagtig for stort set alle familier med en førtidspensionist, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en andel af de beskæftigede, dette er tilfældet for, til skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, hvor store de globale vugge-til-grav-klimaemissioner er(beregnet i CO2-ækvivalenter pr. 1.000 kørte km i en rutebus) for henholdsvis fossil diesel, biodiesel lavet på palmeolie, biodiesel lavet på rapsolie og biogas, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilke provenumæssige effekter der forventes at være ved at erstatte den nuværende mængde af importerede biobrændsler med danskproduceret biogas, til skatteministeren

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm., om det er tilsigtet fra regeringens side, at et ægtepar bestående af en beskæftiget med forholdsvis lav løn og en kontanthjælpsmodtager kan miste op til 2.000 kr. pr. måned i rådighedsbeløb, hvis den beskæftigede indbetaler til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, i tilbagetrækningsudspillet ”Flere år på arbejdsmarkedet” skrev regeringen bl.a., at målretningen af aldersopsparingsordningen skal sikre, at lavtlønnede kan indbetale en mærkbar del af deres pensionsopsparing på aldersopsparingsordninger, som ikke fører til modregning i folkepensionen m.v. Hvordan harmonerer dette med, at netop rigtigt mange lavtlønnede i praksis er afskåret fra at benytte aldersopsparing, fordi det vil påvirke deres rådighedsbeløb mærkbart og samlet set være ufordelagtigt, til skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om, hvad de provenumæssige effekter forventes at blive ved at opfylde iblandingskravet på 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i 2020 ved henholdsvis biogas, bioethanol og biodiesel inklusiv eventuelle grænsehandelseffekter, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad regeringen agter at gøre for at udnytte den dobbelte CO2-gevinst, til skatteministeren

L 13 Forslag til skattekontrollov.

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm., om at kommentere henvendelsen af 13/11-17 fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om hvilke ændringer i opadgående eller nedadgående retning lovændringen vil føre til i forhold til strafudmålingen ved domstolene, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU L 13 - spm. 13.pdf
SAU, svar på L 13 - spm. 12.pdf

Spm. 14

Spm. om, hvor mange der er blevet dømt efter § 13 B, § 13 C og § 14, stk. 1, og hvor mange der er blevet dømt efter § 82, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke afventer skattelovrådets arbejde og allerede nu foregriber dette ved at nedkriminalisere §13 B og ikke viderefører § 13 C og § 14, stk. 1, til skatteministeren

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 37 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

L 40 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til L40

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen, samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, som imødekommer høringssvaret fra Danske Regioner, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 63 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 66 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).

Bilag

Bilag 3

Orientering om, at en række ændringsbekendtgørelser sendes i høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsbrev
260 ændringsbekendtgørelse
760 ændringsbek om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme storvask
891. Ændringsbekendtgørelse
1114 ændringsbekendtgørelse
1208 - Stamdatabekendtgørelsen
1299 ændringsbekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat
Høringsvar L93

L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 1

Lovforslaget sendt i høring
Følgebrev
Resumé
Lovforslag

L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 104 Høringsskema
L 104 høringssvar

L 105 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L105. Høringsskema
L 105 høringssvar

L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 17/11-17 fra Peder Kjærsgaard Roulund, Silkeborg

Almindelig del

Bilag

Bilag 52

Pressemeddelelse af 12/11-17 fra Det Økologiske Råd om erhverspakken

Bilag 53

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår godkendte afgiftspligtige personer, KOM (2017) 567

Bilag 54

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførselsforordning (EU) 282/2011 hvad angår visse fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet, KOM (2017) 568

Bilag 55

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, KOM (2017) 569

Bilag 56

Henvendelse af 14/11-17 fra Byg1By vedrørende foretræde om momsfritagelse for foreninger

Bilag 57

Rapport for Skatteankestyrelsens produktion for 3. kvartal 2017

Bilag 58

Præsentationer fra Skatteudvalgets ekspertmødet om deleøkonomi den 9. november 2017

Bilag 59

Internt dokument

Bilag 60

Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-502/17, C&D Acquisition

Bilag 61

Præsentation fra Foreningen af Danske Kraftvarmeværker anvendt under foretræde den 16. november 2017

Bilag 62

Præsentation fra HORESTA anvendt under foretræde den 16. november 2017

Bilag 63

Præsentation fra Folketingets EU-konsulent om Kommissionens arbejdsprogram for 2018

Bilag 64

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 33

Vil ministeren opgøre, hvad det ville betyde for Danmarks BNP og beskæftigelse, hvis Danmark hævede selskabsskattesatsen til gennemsnittet i henholdsvis EU28, EU15 og eurozonen?

Spm. 36

Vil ministeren redegøre for skattegabets udvikling fra 2011 til 2015?

Spm. 69

Vil ministeren på baggrund af side 13 i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”, hvoraf det fremgår, at der er en række studier, der viser, at deleøkonomi fordrer vækst, kort redegøre for konklusionerne i studierne og oversende studierne til Skatteudvalget?

Spm. 70

Vil ministeren oplyse, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strategi for Vækst gennem deleøkonomi”?

Spm. 71

Vil ministeren oplyse status på det deleøkonomiske panel, herunder hvem der skal deltage i panelet?

Spm. 72

Vil ministeren redegøre for, hvordan en udbygning af challenges.dk vil være med til at fremme deleøkonomiske virksomheder og innovative løsninger? Er der et tal på ambitionerne, nu når regeringen har budgetteret fremadrettet i sit finanslovsforslag?

Spm. 73

Vil ministeren oplyse, hvordan og hvornår regeringen påtænker, at den deleøkonomiske strategi skal evalueres og på hvilket grundlag?

Spm. 75

Vil ministeren oplyse, hvornår regeringen forventer, at f.eks. informationsplatformen ”deleøkonomien.dk” og ene-adgangen til det offentlige er etableret og i drift?

Spm. 90

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. november 2017 om gæld i udlandet, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål L og M.

Spm. 99

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 14. november 2017 fra Byg1By vedrørende foretræde om momsfritagelse for foreninger, jf. SAU alm. del - bilag 56.

Spm. 100

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del (2017-18) – spørgsmål 46 redegøre for provenuskøn, hvis man frem for en rentebaseret beskæring i stedet foretager følgende justeringer af fradragsmuligheder for finansieringsudgifter:- Vedrørende regler for tynd kapitalisering i relation til selskabsskattelovens § 11 hæves grænsen for beskæring af fradrag fra, at egenkapitalen udgør 20 pct. af gælden til nu at udgøre 25 pct. af gælden. Reglens anvendelse finder sted for gæld, der overstiger 5 mio. kr. frem for de nugældende 10 mio. kr.- Vedrørende regler for renteloft og EBIT i selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C, så ændres de nugældende regler for bundgrænsen, hvor man ikke kan fradragsbeskære nettofinansieringsudgifter, fra 21,3 mio. kr. til 10 mio. kr. - Vedrørende EBIT-reglen i selskabsskattelovens § 11 C sænkes grænsen for, hvornår man ikke kan fradrage nettofinansieringsudgifter fra de nugældende regler, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 80 pct. af den skattepligtige indkomst til en ny grænse, hvor nettofinansieringsudgifterne overstiger 50 pct. af den skattepligtige indkomst. Ministeren bedes fremsende provenu i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, efter adfærd og i varig virkning.

Spm. 101

Kan ministeren oplyse, hvor stor en årlig indtjening danske Airbnb værter har haft på at udleje deres bolig inden for de sidste tre år? Det ønskes herunder oplyst, hvor stort spændet er fra dem, der tjener mest, til dem, der tjener mindst. Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?

Spm. 102

Kan ministeren bekræfte, at der er danske Airbnb værter, der tjener op mod en halv million kr. om året eller mere på at udleje deres bolig? Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?

Spm. 103

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra Foreningen af Danske Kraftvarmeværker anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del - bilag 61.

Spm. 104

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra HORESTA anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del - bilag 62.

Spm. 562

Ministeren bedes oplyse den kombinerede virkning af skatteudspil (inklusiv alle elementer herunder fri telefon og lavere registreringsafgift) og vækst/erhvervsudspillet-udspillet for 1) den disponible indkomst for forskellige familietyper (HK’er, LO’er, direktøren, dagpengemodtageren, kontanthjælps-modtageren, folkepensionisten, førtidspensionisten) og 2) opdelt i indkomstdeciler, hvor den øverste decil er opgjort i percentiler.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.