Folketingsbilag 8. januar 2018 - 14. januar 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 96

Lovudkast - forslag til Lov om ændring af lov om afgiftaf vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, deropkræver betaling for brug af veje, broer eller tunneler) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 97

Henvendelse af 6/1-18 fra Mogens Troen, Ballerup om online spil

Bilag 98

Orientering om grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift, fra skatteministeren

Bilag 99

Orientering om Skatteministeriets notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-592/17, Skatteministeriet mod Baby Dan A/S, fra skatteministeren

Bilag 100

Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sagC-555/17, 2M-Locatel A/S mod Skatteministeriet, fra skatteministeren

Bilag 101

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) 23. januar 2018, fra finansministeren

Bilag 102

Præsentationer fra Skatteudvalgets og Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalgets høring den 11. januar 2018 om "Paradise papers, tax havens and the digital economy"

Bilag 103

Prioriterede EU-sager for 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 132

Ministeren bedes redegøre for fordelingsvirkningen på indkomstdeciler – herunder også for den 99. percentil af henholdsvis boligjobordningen, fjernelse af skat på arbejdsgiverbetalt telefon og fjernelse af udligningsskatten, som de er aftalt i Aftale om Finansloven for 2018.

Spm. 134

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor skattelettelsen bliver, når udligningsskatten fjernes for personer, der har pensionsudbetalinger over beløbsgrænsen. Ministeren bedes opgøre skattelettelsen i kroner og øre for pensionsudbetalinger startende med 400.000 kr. gående op til 1 million kr. i 100.000 kr. intervaller, samt opgøre hvor mange personer der i de nævnte intervaller har pensionsudbetalinger af denne størrelse.

Spm. 135

Ministeren bedes oplyse udviklingen i virksomhedernes overskud – før skat – i Danmark som procentandel af BNP. Ministeren bedes angive svaret i tabelform, så langt tilbage det er muligt.

Spm. 145

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 45 opdatere tabel 1 således, at den opgiver de samme komponenter, men ydermere suppleres med, at personfradraget øges med 10.000 kr. og aftrappes i intervallet 300.000 kr.-350.000 kr., som det fremgår i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 31.

Spm. 146

Vil ministeren kommentere artiklen ”Airbnb trækker udskældt skattely-kort tilbage efter fransk pres” bragt i Berlingske Business den 12. december 2017, hvori det beskrives, hvordan Airbnb har anbefalet udlejere at benytte et betalingskort udstedt af amerikanske Payoneer med adresse i Gibraltar med det formål at undslippe skat i hjemlandet af fortjenesten på udlejning af boliger?

Spm. 158

Ministeren bedes for hvert år siden år 2000 oplyse, hvor mange virksomheder (i antal) der har stået for henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 pct. af den samlede selskabsskattebetaling i Danmark.

Spm. 160

Ministeren bedes oplyse, hvor meget selskabsskatteindtægterne for staten udgjorde fra følgende 25 selskaber i 2016 (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres):1. Spotify2. Netflix3. Google4. Viaplay5. Dropbox, inc6. Facebook7. Twitter8. Apple9. Time Warner10. Uber11. Adobe Systems12. Linked-In13. Snapchat14. Vimeo15. Alphabet16. Viacom17. Yahoo18. Microsoft19. The Priceline Group20. E-bay21. Zelando22. Xpedia, Inc23. Airbnb24. Tripadvisor25. ASOS

Spm. 169

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en andel af den totale indkomst, som historisk er tilfaldet henholdsvis de 10 pct. og de 1 pct. rigeste danskere så langt tilbage som muligt. Svarene bedes angivet i både en tabel og i en graf, hvor årstal er på førsteaksen og andelen af den samlede indkomst er på andenaksen.

Spm. 170

Ministeren oplyser i en række svar til lovforslag nr. L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr., og fradraget sættes til 40 pct. de sidste 20 år før folkepensionsalderen og 20 pct. for opsparer med mere end 20 år til folkepensionsalderen. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 171

Ministeren oplyser i en række svar til lovforslag nr. L 16 omhandlende vilkårene for indbetalinger til forskellige pensionsopsparinger, at det ikke giver ”et retvisende billede alene at inddrage vilkårene på indbetalingstidspunktet” (spm. 5 til L 16). I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse den reale marginalbeskatning (hvor der tages højde for den modregning i pensionstillægget), som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, som det er beskrevet i ”Sådan forlænger vi opsvinget”, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000 kr. og fradraget sættes til 50 pct. de sidste 20 år før folkepensionsalderen, men der til gængæld ikke er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for opsparer med mere end 20 år til folkepensionsalderen. Svaret bedes oplyst i fire figurer for følgende familietyper: HK mindsteløn, LO-ansat, funktionær og direktør. På førsteaksen angives den marginale skatteprocent og på andenaksen angives årene til folkepensionsalderen. Det skal lægges til grund, at pensionsopspareren har et pensionsbidrag på 12 pct., som det er tilfældet på industriens overenskomst.

Spm. 172

Ministeren bedes i forlængelse af Statsrevisorernes ”Beretning nr. 7/2017 om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet”, jf. SAU alm. del – bilag 89, redegøre for, hvordan SKAT kommer frem til, at toldgabet er på ca. 47,5 mio. kr., når et enkelt kontrolprojekt (antidumpingkontrol) alene har et reguleringsprovenu på 80 mio. kr.

Spm. 173

I forbindelse med en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen, som betyder, at bilerne skal tilbageholdes i 14 dage og at det er uklart, hvilke dokumentationskrav der gælder, bedes ministeren oplyse: - Hvordan stemmer disse ændringer overens med, at EU-Domstolen i mange domme har fastslået, at selv kortere tilbageholdelse af varer udgør en ulovlig hindring for EU’s frie varebevægelser, f.eks. i sagen C-23/99 præmis 48, hvoraf det fremgår, at ”under alle omstændigheder står en tilbageholdelse, der kan vare i indtil ti dage, ikke i forhold til formålet med en sådan kontrol”?- Hvordan stemmer det upræcise dokumentationskrav overens med den forvaltningsretlige vejledningspligt?- Hvordan stemmer det nye krav om 14 dage overens med pligten til at lave lovgivningen om, hvis en administrativ ændring beror på en fornyet lovfortolkning, f.eks. FOB 1994.427, eftersom loven er uændret?- Hvordan stemmer det overens med ligebehandlingsprincippet i dansk ret og EU-ret at behandle disse virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettiget udførsel, på samme måde som virksomheder, der er?- Hvordan stemmer det overens med, at EU-retten forbyder SKAT at indføre eksportrestriktioner over for almindelige virksomheder, som ikke er under mistanke for uberettigede udførsler, af hensyn til statskassen, jf. f.eks. C-96/08 præmis 48 og C-400/08 præmis 74 og professor, dr. Jur. Erik Werlauff, advokat Hans Sønderby og advokat Goergen, som i EU-ret og Menneskerettigheder fastslår, at ”…det kan ikke udgøre et alment hensyn, at staten gennem sin lovgivning ønsker at beskytte sig mod tab af skatteprovenu”?

Spm. 174

Hvor mange lystfartøjer vurderer ministeren, at der bliver sejlet til udlandet for vinteropbevaring som følge af den danske forsikringsafgift, og hvilken værdi udgør disse fartøjer i kroner og øre?

Spm. 175

Kan ministeren oplyse, hvad ministeriet gør for at sikre, at udenlandske forsikringsselskaber, der forsikrer danske fartøjer, betaler den lovpligtige forsikringsafgift?

Spm. 176

Ministeren bedes oplyse den gennemsnitlige indkomst i de tre postnumre, som var henholdsvis de rigeste og fattigste i 2015. Svaret bedes oplyst på en graf, hvor der på førsteaksen er årstal så langt tilbage som muligt, mens der på andenaksen er den gennemsnitlige indkomst for de to grupper af henholdsvis de rigeste og fattigste tre postnumre.

Spm. 177

Ministeren bedes på baggrund af finanslovsaftalen for 2018 opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16).

§ 20-spørgsmål

Spm. S 389

Om seniorer der ikke har fået skattenedslag.

Spm. S 390

Om fristen for indsigelser til ATP for seniorer.

Spm. S 403

Om det økonomiske opsving.

Spm. S 412

Om at afgiftsstigninger på tobak vil give færre rygere.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.