Folketingsbilag 4. december 2017 - 10. december 2017

Vedtagne lovforslag

L 13 Forslag til skattekontrollov.
Vedtaget den 7. december 2017

L 14 Forslag til skatteindberetning.
Vedtaget den 7. december 2017

L 15 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Vedtaget den 7. december 2017

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.).
Vedtaget den 5. december 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om at oplyse, om de korrigerede svar vedrørende modregning i bestemte familietyper giver anledning til en ændring af arbejdsudbudseffekterne ved pensionsforslaget og om provenuberegningerne bag lovforslaget dermed påvirkes, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan uddannelsesbaggrunden er for de personer, der i dag anvender muligheden for at få udbetalt livsvarig livrente, ophørende livrente, ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension i de første to år efter de er nået pensionsudbetalingsalderen, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, bekræfte, at forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen vil føre til senere tilbagetrækning for personer, der er beskæftiget indenfor brancher med hårdt arbejdsmiljø, som i dag anvender muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før både efterløns- og pensionsalderen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at bekræfte, at hvis aldersopsparing skal blive en succes og få den udbredelse, som er lagt til grund i pensionsaftalen, så kræver det, at pensionsselskaber på vegne af kunder med samspilsproblemer automatisk omlægger fradragsberettiget pensionsopsparing til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad ministeren vil gøre for, at pensionsselskaberne kan identificere kunder, der ikke kan indbetale til aldersopsparing i deres obligatoriske pensionsordning uden at få nedgang i eget eller familiens rådighedsbeløb, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at beregne, hvor stor nedgangen i kontanthjælp pr. måned er i den beskrevne situation, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at pensionsselskaberne kan gøre aldersopsparing til standardvalget i en pensionsordning, uden at lønmodtagere eller deres familier risikerer en betydelig nedgang i rådighedsbeløb pga. modregning i offentlige ydelser, til skatteministeren

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 30/11-17

L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 7/12-17

L 63 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmarks og Azerbaijan.

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

L 66 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
ÆF L 66 som følge af fejl i L 40

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 7/12-17

L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning m.v. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 7/12-17

L 106 Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo samt heste- og hundevæddemål m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til betænkning

L 105 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).

Bilag

Bilag 5

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L104 Supplerende høringsskema
høringssvar

Bilag 6

Henvendelse af 5/12-17 fra FSR - danske revisorer

L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

Bilag

Bilag 7

Skatteministerens svar på SAU alm. del – spm. 55-62 som vedr. lovforslaget
Skatteministerens svar på SAU alm. del – spm. 55-62 som vedr. lovforslaget
svar på spm. 55 1825315_1_0
svar på spm. 56 1825310_1_0
foreløbigt svar på spm. 57 1825576_1_0
svar på spm. 58 1825306_1_0
svar på spm. 59 1825323_1_0
svar på spm. 60 1825339_1_0
svar på spm. 61 1825341_1_0
opdateret svar på spm 61 1829409_1_0
svar på spm. 62 1825337_1_0

Bilag 8

Henvendelse af 8/12-17 fra Kagebutikken.dk

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvilke masser indeholdende nødder, som fremadrettet (fra den 1. januar 2020) vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren kan bekræfte, at peanutbutter – både smooth og crunchy – ikke vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftsloven, når nøddeafgiften er fjernet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren kan bekræfte, at nutella ikke vil være afgiftsbelagt efter chokoladeafgiftsloven, når nøddeafgiften er fjernet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke er nogen masser indeholdende nødder, der i dag er afgiftsfritaget, som vil blive afgiftsbelagt, når nøddeafgiften fjernes, til skatteministeren

L 104 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand, samt ændringer af forskerskatteordningen).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om at oplyse, hvordan man i forbindelse med udvidelsen af forskerskatteordningen i lovforslaget forholder sig til den uhensigtsmæssige praksis om udelukkelse fra brug af forskerskatteordningen for en person ansat i en filial/et hovedkontor og ikke i datterselskabet/moderselskabet, til skatteministeren

Spm. 9

L 109 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 8/12-17 fra Kagebutikken.dk, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 109 - Svar på spm. 9.docx
L 109 - svar på spm. 3.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 78

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om afgiftaf elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften forcampingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas i lightere) og resumé, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 89

Ministeren bedes redegøre for, hvilke dokumentationskrav der er nødvendige for, at man kan opretholde et selskab i et skattely. Ministeren bedes redegøre for, om der i regi af EU eller OECD arbejdes på at skærpe dokumentationskravene for lovligt at have selskab i et skattely. Endelig bedes ministeren også redegøre for de canadiske regler herom, og hvilke krav der her pålægges virksomheder og personer, der har selskaber i skattely, samt om man i Danmark har mulighed for at stille krav om dokumentation af reel aktivitet (f.eks. omsætning og ansatte) samt registrering af reel ejer, før man lovligt kan have selskab i et skattely.

Spm. 91

Kan ministeren oplyse, om de danske skattemyndigheder vil kunne indhente oplysninger om danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via et platformsselskab fra det land, hvor platformsselskabet har hovedsæde på baggrund af bilaterale aftaler eller EU-aftaler med det pågældende land?

Spm. 92

Ministeren nævner i B 82 – svar på spm. 1 (2015-16), at ”Den myndighed, der anmoder om oplysningerne [fra myndighederne i et andet land], skal have en begrundet formodning for, at de oplysninger, der efterspørges, er relevante og findes i det land, der anmodes om oplysningerne”. Kan ministeren oplyse, om det vil være tilstrækkeligt for myndighederne at have kendskab til, at en person har udlejet sin bolig via en platform, der har hovedsæde i det pågældende land og dermed ligger inde med oplysninger om indkomst mm.?

Spm. 95

Kan ministeren oplyse, om det vil være muligt at pålægge bankerne at registrere og indberette brugeres indkomst fra platformsselskaber til skattemyndighederne?

Spm. 98

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. november 2017 fra HORESTA vedrørende foretræde om national deleøkonomisk strategi, jf. SAU alm. del - bilag 51.

Spm. 104

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra HORESTA anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del - bilag 62.

Spm. 107

Ministeren bedes redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og for de for Skatteudvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017.

Spm. 114

Vil ministeren estimere kursværdien af den del af restancemassen, der udgøres af sagsomkostninger? Vil ministeren i den forbindelse også give et overblik over, hvor stor en del af det samlede antal skyldnere med gæld i form af sagsomkostninger, der har betalingsevne?

Spm. 125

Vil ministeren som opfølgning på SAU alm. del (2017-18) - endeligt svar på spørgsmål 51 for hvert indkomstpercentil angive, hvor stor en andel af bruttoindkomsten, der stammer fra overførselsindkomst.

Spm. 126

Ministeren bedes redegøre for den kortsigtede såvel som den langsigtede provenuvirkning fra 2018 til og med 2050, hvis man omlægger boligbeskatningen til følgende model:- Boligejeren betaler den samme løbende boligbeskatning, som følger af det nuværende system, og fra 2021 betaler man efter de regler, der er vedtaget med den seneste boligaftale. - Der indføres en exitbeskatning ved udtræden af boligmarkedet, hvor man beskattes med 50 pct. af fortjenesten ved salg (dvs. forskel mellem købspris og salgspris fraregnet istandsættelse, forbedringer m.v.). - I denne fortjeneste fratrækkes dog den samlede løbende skattebetaling, som boligejeren har haft siden erhvervelse af den ejendom, der betales exitskat af. Det rentefradrag, som boligejeren har modtaget, mens vedkommende har ejet ejendommen, og som relaterer sig til boliglånet, vil dog blive modregnet fra den skatteindbetaling, der kan fradrages i exit-beskatningen.- Hvis man skifter ejendom ved køb/salg, vil modellen tilbyde muligheden for, at den beregnede skat indefryses som prioritet, hvis man køber en ny ejendom. Ministeren bedes foretage beregningen på denne model i tre former – en hvor man både kan modregne ejendomsværdiskat og grundskyld, og en model, hvor man kun kan modregne ejendomsværdiskat, samt en model, hvor man slet ikke kan fradrage den løbende boligbeskatning i en exit-skat, dvs. at man reelt betaler både løbende boligskatter og exit-beskatning.Ministeren bedes foretage denne provenuvurdering i alle år fra 2018-2050 i umiddelbart provenu, efter tilbageløb og efter adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 127

Vil ministeren, jf. sin udtalelse til samrådet om konkursrytteri den 7. december 2017 (SAU alm. del – samrådsspørgsmål G, H og N), redegøre for, hvordan lempelserne i reglerne om revisionspligt har medført en reel besparelse for virksomhederne på 1,5 milliard kroner?

Spm. 128

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. december 2017 om konkursrytteri, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål E, F, G, H og N.

Spm. 129

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 7. december 2017 om konkursrytteri, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål E, F, G, H og N.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 309

Om regeringens skattereform.

Spm. S 316

Om vilkårene for den lovpligtige lystfartøjsforsikring.

Spm. S 319

Om den reducerede arveafgift.

Spm. S 321

Om regeringens lempelser af arveafgiften.

Samrådsspørgsmål

Spm. S

Samrådsspm. om ministeren er enig, i at rådskonklusionerne fra ECOFIN-mødet den 5. december 2017 indeholder en opfordring til medlemslandene om at handle hver for sig og i fællesskab, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om, hvilke defensive midler mener regeringen jf. ANNEX III punkt B2, der er relevante for Danmark m.v., til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om regeringen er klar til at sikre, at lovbundne og offentlige midler ikke investeres i skattelylande på sortlisten, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.