Folketingsbilag 20. marts 2017 - 26. marts 2017

Nye lovforslag

B 92 Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af afgift på biomasse til fjernvarme.
Fremsat den 21. marts 2017

B 93 Forslag til folketingsbeslutning om synliggørelse af CO2-udledning fra biomasse i fjernvarmeforsyningen.
Fremsat den 22. marts 2017

B 96 Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt.
Fremsat den 23. marts 2017

B 97 Forslag til folketingsbeslutning om ansættelse af 1.000 ekstra årsværk til kontrolarbejdet i SKAT.
Fremsat den 23. marts 2017

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Vedtaget den 23. marts 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 20/3-17 fra Industriens Fond

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-17 fra Industriens Fond, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 159

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB)
SAU - oversendelsesbrev CCTB
Høringssvar Advokatsamfundet [DOK173640448]
Høring Rederiforeningen [DOK173640608]
Høringssvar DI [DOK173640371]
Høringssvar FSR [DOK173640402]
Høringssvar Team Effektiv Regulering [DOK176706738]
Høringssvar Landbrug - Fødevarer [DOK173640424]
Høringssvar - CCTB og CCCTB - LSR og SANST - efterår 2016 [DOK176703619]
Høringssvar SRF [DOK173640698]
Revideret grund- og nærhedsnotat - CCTB
Høringsskema CCTB CCCTB
SKMs rev. grund- og nærhedsnotat vedr. fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCTB)

Bilag 160

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016 (CCCTB)
SAU - oversendelsesbrev CCCTB
Høringssvar Advokatsamfundet [DOK173640448]
Høring Rederiforeningen [DOK173640608]
Høringssvar DI [DOK173640371]
Høringssvar Team Effektiv Regulering [DOK176706738]
Høringssvar FSR [DOK173640402]
Høringssvar Landbrug - Fødevarer [DOK173640424]
Høringssvar - CCTB og CCCTB - LSR og SANST - efterår 2016 [DOK176703619]
Høringssvar SRF [DOK173640698]
SKMs grund- og nærhedsnotat om kontrol med likvide midler, KOM (2016) 0825
Revideret grund- og nærhedsnotat CCCTB
Høringsskema CCTB CCCTB

Bilag 161

Lovudkast: Forslag til ejendomsvurderingsloven og forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Oversendelsesskrivelse til SAU - ny ejendomsvurderingslov og følgelov
Forslag til Ejendomsvurderingsloven
Følgelovforslag
Resume - Ejendomsvurderingsloven
Resume - Følgelovforslag

Bilag 162

Henvendelse af 22/3-17 fra Fanø Kommune vedrørende foretræde vedrørende fastfrysning af grundskylden

Bilag 163

Henvendelse af 22/3-17 fra Tønder Kommune vedrørende præsentation til foretræde den 23/3-17

Bilag 164

Fortroligt dokument.

Bilag 165

SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2016
Følgebrev til SAU
SKATs a°rsrapport 2016
Skatteankestyrelsens årsrapport 2016
Spillemyndighedens a°rsrapport 2016

Bilag 166

Henvendelse af 23/3-17 fra Lars Vestergaard vedrørende indberetningspligt for AirBnB og UBER
Hv Lars Vestergaard
1. Opsang til medlem af Folketinget
2. Lovgivningen om internet-baserede formidlere følger ikke med den tekniske udvikling
3. Uddybende argumenter og referencer til beslutningsforslag om indberetningspligt for alle internet
4. Principskitse for indberetningspligt

Spørgsmål og svar

Spm. 227

Spm. om ministeren kan redegøre for status på Skatteministeriets juridiske vurderinger af de lovgivningsmæssige tiltag om kommanditselskaber, som SKAT...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 227

Spm. 228

Spm. om, hvad provenuet ville være ved at forhøje NOx-afgiften til 25 kr./kg, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 228

Spm. 229

Spm. om, hvad provenuet ville være ved at genindføre reklameafgiftsloven, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 229

Spm. 231

Spm. om, hvad provenuet ville være ved at genindføre den vægtbaserede emballageafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 231

Spm. 232

Spm. om i pris- og lønniveau for 2017 at oplyse det samlede budget for SKAT i årene 2017 til 2020, sådan som budgettet ser ud efter vedtagelsen af Fin...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 232

Spm. 234

Spm. om, hvilke adresser der på side 38 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts 2016, er tale om, til skatteminis...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 234

Spm. 235

Spm. om, hvordan ministeren specifikt agter at håndtere problemet med rådgivere, der udbyder kommanditselskabets konstruktion med hensigt på at kanali...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 235
Svar SAU 227

Spm. 236

Spm. om ministeren mener, at der som proklameret i konklusionen på s. 53 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 236
Svar SAU 227

Spm. 237

Spm. om at redegøre for, hvordan medarbejderne i SKAT (årsværk) er fordelt på forskellige områder og opgaver, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU 237

Spm. 238

Spm. om de to provenuskøn i svarene på spørgsmål 530 og 531 er additive, således at de to provenuvurderinger kan lægges sammen, eller er aktieindkomst...
Spm. om de to provenuskøn i svarene på spørgsmål 530 og 531 er additive, således at de to provenuvurderinger kan lægges sammen, eller er aktieindkomsten en del af kapitalindkomsten m.v., til skatteministeren
Svar på SAU alm. del - spm. 238
Svar på SAU 530
Svar på SAU 531
Svar på SAU 529
Svar på SAU 319

Spm. 242

MFU spm. om at redegøre for SKATs svar til DR den 31. januar 2017, hvor man afviste, at der var sket en reduktion i antallet af årsværk, der var øremæ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af SAU 242

Spm. 245

Spm. om, hvor stor en del af de BMW’er i henholdsvis 3-, 4- og 5-serien, der blev registreret i henholdsvis 2014 og 2015, der efterfølgende er eksport...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 245

Spm. 246

Spm. om, hvad den faktiske samlede de facto betaling af moms og afgifter var de solgte de BMW’er i henholdsvis 3-, 4- og 5-serien, der blev registrere...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 246
SAU alm. del spm 317

Spm. 247

Spm. om at oplyse om alle de gunstige vilkår for eksport af biler er dikteret af EU-regler, eller om der omvendt er en vis fortolkningsramme, der udfy...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 247

Spm. 248

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/2-17 fra Hvidovre Kommunes borgmester, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 248

Spm. 257

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne får kendskab til og dermed i deres budgetlægning kan tage højde for de krav om tilbagebetaling af...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spørgsmål 257

Spm. 258

Spm. om det er hensigtsmæssigt, at kommuner uforudset skal betale meget store beløb i renter, der tilskrives tilbagebetalingen af for meget betalt eje...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spørgsmål 258

Spm. 294

Spm. om SKATs kontrolprojekt ”Leasing af biler”, til skatteministeren

Spm. 295

Spm. om at redegøre for udviklingen i bevillingerne til indsatsområderne i SKAT, til skatteministeren

Spm. 296

Spm. om at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 36 (folketingsåret 2015-16) med 2016-tal, til skatteministeren

Spm. 297

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. marts 2017 om ejendomsværdiskat, til skatteministeren

Spm. 298

Spm. om at oplyse ændringen i rådighedsbeløb (ift. gældende regler) i 2025 for den gennemsnitlige familie i ejerbolig i hele landet og fordelt på alle...

Spm. 299

Spm. om at oplyse ændringen i rådighedsbeløb (ift. gældende regler) i 2025 for den gennemsnitlige familie i ejerlejlighed i hele landet og fordelt på ...

Spm. 300

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/3-17 fra Fanø Kommune vedrørende fastfrysning af grundskylden, til skatteministeren

Spm. 301

Spm. om kommentar til præsentation fra Tønder Kommune anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 23. marts 2017 om placering af skattecenter, til ...

Spm. 302

Spm. om at redegøre for den varige provenumæssige virkning af at hæve reparationsgrænsen til henholdsvis 75 pct., 85 pct. samt helt at afskaffe grænse...

Spm. 303

Spm. om Skatteministeriets kommende strategi for fornyelse af it-understøttelsen på skatteområdet kan finansieres indenfor de nuværende økonomiske ram...

Spm. 304

Spm. om at oplyse, ændringen i rådighedsbeløb i 2025 i forhold til i dag for den gennemsnitlige familie i henholdsvis ejerbolig og ejerlejlighed i hel...

§ 20-spørgsmål

Spm. S 925

Er ministeren enig med Socialdemokratiet i, at der er behov for at ansætte et betydeligt antal medarbejdere til at styrke skattevæsenets indsats over ...

Spm. S 926

Mener ministeren, at det er et problem, at skattegabet i Danmark forsigtigt skønnet er oppe på 25 mia. kr. årligt, og at virksomhedernes oplevede opda...

Spm. S 965

Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin Facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af si...

Samrådsspørgsmål

Spm. AD

Samrådsspm. om der er mulighed for at nedbringe skattegabet og øge skatteindtægterne ved at styrke SKATs indsatsområder med flere ressourcer, til skat...

Spm. AE

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, som i tidligere skriftlige svar til udvalget, at evalueringer af tidligere indsatser på skatteområ¬det har vis...

Spm. AF

Samrådsspm. om regeringen med den kommende finanslov vil afsætte midler til at øge mandskab og ressourcer på SKATs indsatsområder, til skatteminister...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.