Folketingsbilag 3. februar 2020 - 9. februar 2020

Vedtagne lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).
Vedtaget den 6. februar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Bilag

Bilag 19

Henvendelse af 1/2-20 fra KPMG Acor Tax om en valutakursgevinst på sædvanlige varedebitorer og kreditorer inden for almindelig samhandel kan udløse dansk CFC beskatning

Bilag 20

1. udkast til betænkning

Bilag 21

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

Henvendelse af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning

Bilag 23

Henvendelse af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten

Bilag 24

2. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 6/2-20 fra FSR-danske revisorer om supplerende spørgsmål om endelig underskud

Bilag 26

Henvendelse af 6/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af almindelige forretningsmellemværender

Spørgsmål og svar

Spm. 49

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-20 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/1-20 fra KPMG Acor Tax om valgordning med indbygget uforudsigelig dobbeltbeskatning af danske datterselskaber, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/1-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af "sikringsakter" vedrørende valutarisiko på køb af aktiver, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om antallet af virksomheder, der omfattes af CFC-beskatning med i) gældende regler, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/2-20 fra KPMG Acor Tax om en valutakursgevinst på sædvanlige varedebitorer og kreditorer inden for almindelig samhandel kan udløse dansk CFC beskatning, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om svaret på spørgsmål 42 tager højde for de oplysninger, som danske virksomheder skal give til skatteforvaltningen om kontrollerede transaktioner, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-20 fra FSR-danske revisorer om supplerende spørgsmål om endelig underskud, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af almindelige forretningsmellemværender, til skatteministeren

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om konsekvenserne (på skatteprovenu og CO2-udledning) af at afskaffe afgiften på ’certificeret’ overskudsvarme fra virksomheder, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 151

Internt dokument

Bilag 152

Internt dokument

Bilag 153

Henvendelse af 3/2-20 fra Danmarks Frie AutoCampere vedr. rationel til- og framelding af køretøjer i Danmark

Bilag 154

Status for lovforslag 2019-20 - Februar-redegørelsen

Bilag 155

Orientering om åbningsskrivelse fra Kommissionen vedrørende implementering af direktiver

Bilag 156

Orientering om Skattestyrelsens status vedrørende forhold på udbytteområdet

Bilag 157

EU-nyt om Kommissionens arbejdsprogram for 2020

Bilag 158

Internt dokument

Bilag 159

Internt dokument

Bilag 160

Henvendelse af 3/2-20 fra Kevin Skandarioon, Woodgoods ApS om afgift på engangsemballage

Bilag 161

Orientering og redegørelse om utilsigtet afsendelse af CPR-numre

Bilag 162

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

Spørgsmål og svar

Spm. 236

Ministeren bedes kommentere, hvilke konsekvenser de danske skattemyndigheder vil drage af, at finansdomstolen i Hessen tilsyneladende har afgjort, at cum-cum er ulovligt. Der henvises til artiklen ”Banken drohen nach Cum-Cum-Urteil hohe Steuerrückzahlungen” fra Handelsblatt fredag den 31. januar 2020.

Spm. 237

Ministeren bedes redegøre for, om Skattestyrelsen påtænker at sagsøge en række af de banker og børsmæglere, der har deltaget i sagskomplekset om formodet svindel med udbytteskat. Derudover bedes ministeren redegøre for, om der påhviler banker et ansvar, der har ageret depotbank i sagskomplekset eller på anden måde ikke har lavet et ordentligt tjek af deres kunders forretningsmetoder.

Spm. 238

Ministeren bedes redegøre for skyggeprisen på alle gængse transportformer (bil, fly, tog, bus mv.), hvis prisen alene skal afspejle CO2-belastningen.

Spm. 239

Ministeren bedes oplyse, hvem der i den tidligere regering godkendte forliget på 1,6 mia. kr. med 61 pensionsplaner, fx om forliget blev godkendt i regeringens koordinationsudvalg.

Spm. 240

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 6. februar 2020 om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M og N.

Spm. 241

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6. februar 2020 om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M og N.

Spm. 242

I forlængelse af samrådet om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål M og N, bedes ministeren oplyse, om undersøgelsen om differentiering af afgifter allerede er igangsat som en del af den tidligere regerings plastikhandlingsplan, eller om der igangsat nye initiativer på baggrund af afgiftsforhøjelsen? Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvornår der forventes afrapportering fra denne undersøgelse.

Spm. 243

Kan ministeren i forlængelse af samrådet om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål M og N, bekræfte, at der foreligger data, der viser, at f.eks. fastfoodkæder genererer mindre affald som følge af tredoblingen af afgiften, og kan udvalget i givet fald få udleveret tallene?

Spm. 244

Er ministeren indstillet på at stoppe Motorstyrelsens klapjagt mod lovlydige veteranbilejere ud fra en rigid og firkantet fortolkning af originalitetskravet?

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om at få klarlagt usikkerheden om regeringsafgifterne for elbiler i 2021, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om at registreringsafgifterne ikke kommer til at stige, før det nye afgiftssystem er klarlagt, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.