Folketingsbilag 7. august 2017 - 13. august 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger kunne implementeres inden for den gældende lovgivning, jf. oplysningerne i bladet Boligen, nr. 7-8, 2017, og hvorfor endelige regler herfor ikke er blevet implementeret i forlængelse heraf, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm., om muligheder for, at eksisterende solcelleanlæg, som havde udsigt til at blive omfattet af den virtuelle nettoafregning, fritages for lovforslagets krav om øjebliksafregning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorvidt der i efteråret 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle finpudse de sidste detaljer for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, og om hvilke ministerier og organisationer der var repræsenteret i denne arbejdsgruppe, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 27

Spm. om årsagen til, at arbejdsgruppen ikke i løbet af 2016 udsendte klare retningslinjer for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, og om hvilke problemstillinger der forsinker udarbejdelsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 28

Spm. om, på hvilken baggrund Energinet.dk i foråret 2017 fremlægger en model for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, som afviger fra den model, som BL og Energistyrelsen havde drøftet, som ministeren havde støttet, og som blot skulle finpudses af arbejdsgruppen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 246

Kopi af henvendelse fra Foreningen Far til Børne- og Socialministeren om forskelsbehandling af børn og forældre i dansk familielovgivning og praksis

Bilag 247

Indtægtsliste februar 2017

Bilag 248

Henvendelse af 8/8-17 fra Flemming Pihl vedrørende privat benyttelsesafgift på gulpladebiler

Bilag 249

Henvendelse af 9/8-17 fra Peer Pedersen, Frederiksværk vedrørende private virksomheders skatteindbetaling

Bilag 250

Henvendelse af 8/8-17 fra Ronnie Hofs vedrørende problemer med SKAT fra foreningen Rimelig SKAT

Bilag 251

Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Bilag 252

Henvendelse af 10. august 2017 fra Peter Rose Bjare om dobbelt-/trippelbeskatning

Spørgsmål og svar

Spm. 438

Spm. om at oversende en beregning af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, som de 12 største familieejede virksomheder i Danmark, som opererer i netvær...

Spm. 517

I skemaform bedes ministeren redegøre for, hvilke afgifter der er på pesticidtypen glyphosat i henholdsvis Polen, Spanien, Frankrig, Danmark, Tyskland og Holland.

Spm. 518

Ministeren bedes redegøre for, hvilke EU-lande der pr. dags dato har afgifter på pesticider.

Spm. 519

Ministeren bedes redegøre for størrelsen på danske pesticidafgifter i forhold til pesticidafgifterne i henholdsvis Polen, Spanien, Frankrig, Tyskland og Holland.

Spm. 520

Vil ministeren redegøre for, hvorfor afgifterne på henholdsvis biocider og pesticider reguleres forskelligt?

Spm. 521

Vil ministeren foretage en vurdering af forholdet til EU-retten for lovforslag nr. L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (folketingsåret 2011-2012) herunder en vurdering af, om lovforslaget er en overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser?

Spm. 522

Ministeren bedes opgøre udviklingen i antallet af henholdsvis sygeplejersker, folkeskolelærere, gymnasielærere, landmænd, social- og sundhedsarbejdere, lastbilchauffører, politibetjente, mekanikere, smede, tømrer- og snedkerarbejdere og pædagoger, der betaler topskat i årene 2017 - 2022.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.