Folketingsbilag 14. maj 2018 - 20. maj 2018

Vedtagne lovforslag

L 164 Forslag til lov om Forsyningstilsynet.
Vedtaget den 17. maj 2018

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).
Vedtaget den 17. maj 2018

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).
Vedtaget den 17. maj 2018

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).
Vedtaget den 15. maj 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
oversendelsesbrev
Ændringsforslag L 165 3 behandling 9. maj inkl. lovteknik

Bilag 10

1. udkast til tillægsbetænkning

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).

Bilag

Bilag 8

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 15/5-18

L 207 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 227 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 17. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt for fordringshaver at give præcise data om forældelsesfrister til restanceinddrivelsesmyndigheden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det ikke er fordringshavers ansvar at indsende en fordring til inddrivelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden i dag foretager inddrivelsesskridt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om restanceinddrivelsesmyndigheden fremover, såfremt der ikke vedtages en automatisk forlængelse af forældelsesfristen på tre år, vil foretage udlægsforretninger uanset fordringens størrelse og skyldnerens betalingsevne m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre nærmere for konsekvenserne af ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren

L 238 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven.(Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen

Bilag 11

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer

Bilag 12

Henvendelse af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, til skatteministeren

Spm. 12

Spm., i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 196

Internt dokument

Bilag 197

Internt dokument

Bilag 198

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 254

Vil ministeren redegøre for, hvilke betænkeligheder Skatteministeriet havde ved revisionspligtlempelsen for mindre holdingvirksomheder i 2012 – og om de betænkeligheder blev imødekommet i det endelige lovforslag?

Spm. 262

Hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke ”overfortolker” undtagelsen om ”særlige omstændigheder” i Højesterets dom fra 2016 vedrørende værdiansættelsescirkulæret, så retskravet udhules administrativt, og hvordan vil ministeren sikre, at SKAT ikke overfører Højesterets dom, som vedrører dødsboer, til gaveoverdragelser?

Spm. 326

Ministeren bedes oplyse den samlede skattebetaling fra erhvervsdrivende fonde 2007-2016 i 2018-priser.

Spm. 328

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuet for statskassen på årlig basis vil være ved en afskaffelse af transparensreglen. Provenuet bedes opgjort i 2018-priser og opgøres umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 329

Ministeren bedes oplyse, hvad provenuet for statskassen på årlig basis vil være ved en afskaffelse af fradraget for udbetalinger og hensættelser fra fonde, altså det fradrag der i dag (eksklusiv konsolideringsfradrag på 4 procent) er 100 procent. Provenuet bedes opgjort i 2018-priser i følgende intervaller for en afskaffelse, hvor fradraget er henholdsvis 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 og 0 procent, og opgøres umiddelbart, efter tilbageløb, efter tilbageløb og adfærd, samt i varig virkning.

Spm. 333

Ministeren bedes oplyse, hvor mange fonde der pt. eksisterer i Danmark.

Spm. 335

Ministeren bedes oplyse, hvor stort det samlede beløb, som fonde hensætter til uddeling – og dermed udsætter skattebetalingen i op til fem år – har været i årene 2007-2016. Tallene bedes opgjort år for år i 2018-priser.

Spm. 354

Ministeren bedes redegøre for, hvorledes SKAT fremover skal håndtere sager, hvor der anmodes om en ændret ejendomsvurdering, herunder hvad der ligger i, at SKAT ”som udgangspunkt” ikke foretager nye ordinære ejendomsvurderinger. Derudover bedes ministeren svare på, om sager vedrørende ejendomsvurdering skal behandles ens, uanset om der er en offentlig myndighed, f.eks. en kommune, involveret som part eller ej.

Spm. 355

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvor stort et provenu staten regner med at få ind ved at inddrive moms fra udenlandske netbutikker. Derudover bedes ministeren tilkendegive, om han vil orientere Skatteudvalget om resultaterne af drøftelserne med de tyske myndigheder, når et sådant resultat foreligger.

Spm. 360

Ministeren bedes oplyse, hvordan restancerne er fordelt på nationaliteter for enkelt personer og for virksomheder fordelt på de reelle ejeres nationalitet.

Spm. 362

Vil ministeren oplyse, hvor stort det forventede provenutab vil være ved henholdsvis at halvere og fjerne registreringsafgiften på elbiler, pluginhybridbiler og brændselscellebiler i hvert år, frem til afgiften er fuldt indfaset samt varigt. Svaret bedes opgjort i umiddelbart provenutab og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 363

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med brug af virksomhedsordningen i forbindelse med udlejning af bolig til nærtbeslægtede (forældrekøb m.v.)?

Spm. 364

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med, at private først udlejer en bolig og derefter flytter ind i den, og dermed undgår beskatning af en eventuel værdistigning i udlejningsperioden?

Spm. 365

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med reglen, om at boliger kan sælges til børn til 85 pct. af den offentlige vurdering – dels tab som følge af manglende beskatning af eventuelle værdistigninger og dels tab af gaveafgift?

Spm. 366

Vil ministeren opgøre antallet af forældrekøb af boliger – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede?

Spm. 367

Vil ministeren vurdere, hvordan forældrekøb – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede – har påvirket boligpriserne dels på landsbasis og dels i de største byer?

Spm. 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål:- Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen?- Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?

Spm. 369

Ministeren bedes kommentere præsentationerne fra Rockwool Fonden og Dansk byggeri om opgørelsesmetoder for sort arbejde, jf. SAU alm. del – bilag 181, herunder særligt anbefalingerne fra Dansk Byggeri.

Spm. 371

Vil ministeren oplyse følgende:- Hvad er statens årlige omkostning ved, at kontingentet til gule fagforeninger kan fradrages i skat?- Hvor stor en andel af statens samlede omkostning ved skattefradrag for fagforeningskontingenter udgør fradraget til gule fagforeninger?- Med hvor højt et beløb ville det være muligt at hæve skattefradraget for kontingentet til traditionelle fagforeninger, såfremt det ikke længere var muligt at fradrage kontingentet til gule fagforeninger inden for den eksisterende økonomiske ramme?

Spm. 406

Ministeren bedes i tabelform redegøre for samtlige muligheder for at gennemføre generationsskifte i virksomheder på baggrund af de nuværende skatteregler, herunder reglerne for skattemæssig succession, gaveoverdragelse, almindeligt salg af aktier eller anparter, lån etc.

Spm. 407

Ministeren bedes oplyse gennemsnitsformuen for personer over 17 år i antal kr. ekskl. pensionsformue fordelt på kommuner.

Spm. 408

Ministeren bedes oplyse andelen af afdøde, enlige personer, som havde en nettoformue på mere end 282.000 kr. året før de døde, fordelt på kommuner i det senest tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største andel vises øverst og så fremdeles.

Spm. 409

Ministeren bedes oplyse de ti kommuner, hvor borgerne har den største gennemsnitlige nettoformue i antal kr., samt de ti kommuner, hvor borgerne har den mindste gennemsnitlige nettoformue. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor store nettoformuer borgerne i de ti rigeste og de ti fattigste kommuner i gennemsnit har i antal kr.

Spm. 410

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos afdøde enlige personer i året før deres død, fordelt på kommuner i det seneste tilgængelige år. Svaret bedes oplyst i en sorteret tabel, hvor kommunen med den største gennemsnitlige formue vises øverst og så fremdeles.

Spm. 411

Ministeren bedes i antal kr. oplyse den gennemsnitlige nettoformue hos de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største nettoformue.

Spm. 412

Ministeren bedes oplyse, hvor mange formue-percentiler, startende fra det nederste percentil, for afdøde enlige personer, hvor formuen opgøres året før deres død, som vil skulle inkluderes i en summering, førend denne sum vil være lige så stor som nettoformuen for de 100 afdøde enlige personer, der året før deres død havde den største formue.

Spm. 413

Ministeren bedes redegøre for, om reglerne vedrørende handel med underskudsselskaber er robuste nok til at undgå, at der spekuleres i handel med selskaber, som har et overført underskud, køberen vil kunne udnytte skattemæssigt, eller om der er behov for yderligere værns regler, der sikrer, at der ikke kan ske uhensigtsmæssig brug af reglerne på området. Der henvises til artiklen ”Netcompany fandt smuthul i 30 år gammel skatteparagraf” bragt i Jyllands-Posten den 16. maj 2018.

Spm. 414

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1.

Spm. 415

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil). I svaret bedes provenueffekten ved at hæve afgiften opgjort for hvert procentpoint fra 20-30 pct. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 416

Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at hæve aktieindkomstskatten. Provenueffekten bedes oplyses ved 1) at hæve begge skattesatser med 1-10 procentpoint og 2) at hæve den højeste skattesats med 1-10 procentpoint. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer.

Spm. 417

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI.

Spm. 418

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI.

Spm. 419

I aftalen Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017 angives det, at såfremt man konstatere et større provenu end den initialt forventede profil, så skal det afklares, hvorvidt dette merprovenu er varigt. Vil ministeren redegøre for, hvornår man må anse et konstateret merprovenu som udtryk for et varigt højere boligskatteprovenu?

Spm. 420

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse om Skatteministeriet overfor Erhvervsministeriet har rykket for en evaluering af lempelsen af revisionspligten i 2012, jf. lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13). I afkræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor ministeriet ikke har rykket for en evaluering, når ministeriet i 2012 havde store betænkeligheder ved en lempelse, jf. notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, når det netop var evalueringen der skulle imødekomme betænkelighederne, som oplyst på samrådet.

Spm. 421

I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse, om det er rigtigt forstået, at evalueringen af revisionspligten afventer SKATs Compliance analyse for 2016, som forventes færdig i 2018, selv om det i bemærkningerne til lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) fremgår, at lempelsen af revisionspligten forventes at kunne tages op til revision i 2016, og at der afhængigt af rapportens konklusion forventes at kunne blive fremsat forslag til ændring af reglerne i folketingsåret 2016-17.

Spm. 422

Med henvisning til kvartalsredegørelsen om offentlige restancer fra 4. kvartal 2017, jf. SAU alm. del – bilag 193, hvor fremgår at de offentlige restancer atter er steget, bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes, at skattegælden endelig vil falde igen, og om han vurderer, at SKAT igen ikke vil kunne leve op til sin finanslovsmålsætning om at nedbringe skattegælden.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.