Folketingsbilag 12. marts 2018 - 18. marts 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 148 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark. (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Ny fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 164 Forslag til lov om Forsyningstilsynet.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 173 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 173 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer. (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betaling for brug af veje, broer, færger eller tunneler).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Bilag

Bilag 4

Fejloprettet bilag

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Bilag

Bilag 4

Endelig revideret tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 173 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at undersøge muligheden for valgfrihed i forhold til den midlertidige kommunale indefrysningsordning i 2018-2020 for stigninger i grundskylden, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem fortsat forventes at holde tidsplanen, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 146

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2017/18

Bilag 147

Henvendelse af 12/3-18 fra Jørgen Jensen, Næstved om, at organisationer planlægger at udbetale skattefri vederlag forklædt som lån til deres medlemmer i stedet for strejkegodtgørelse

Bilag 148

Orientering vedrørende EU's fælles sortliste

Bilag 149

Yderligere høringssvar vedrørende L 109 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. (Annullering af indeksering af en række punktafgifter, nedsættelse og efterfølgende afskaffelse af råstofafgiften, afskaffelse af afgiften på te og tillægsafgiften på alkoholsodavand og ændringer af forskerskatteordningen)

Bilag 150

Henvendelse af 13/3-18 fra Palm Aviation vedrørende boligskat

Bilag 151

Fortroligt dokument

Bilag 152

Fortroligt dokument

Bilag 153

Fortroligt dokument

Bilag 154

Indtægtslisten for december 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 194

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 11/1-18 om uddannelsesbidrag fra Martin Bergmann, jf. SAU alm. del – bilag 111, herunder:-om ministeren kan forklare, hvorfor uddannelsesbidraget typisk går til tidligere ægtefælle, mens det er det myndige barn, der er skattepligtig, -om ministeren har overvejet at ændre loven, så det er barnet, der modtager bidraget direkte og-hvorfor dette bidrag ikke er fradragsberettiget, når børnebidraget er, jf. ministerens logik i svar på SAU alm. del - spørgsmål 40 (folketingsåret 2015-16). Endelig bedes ministeren oplyse, hvor stort et beløb uddannelsesbidraget vurderes at udgøre om året, og hvad det ville koste statskassen i skatteindtægter, hvis det blev afskaffet.

Spm. 232

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af det ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 233

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af det nye jobfradrag, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 234

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget til også at omfatte pensionsindbetalinger, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 235

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 236

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af sænkelsen af bundskatten, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 237

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af de samlede forslag til udvidelse af brug af optjeningsprincipper for ret til velfærdsydelser, som det fremgår af ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 238

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af den samlede ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger”, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i procent af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af dette tiltag.

Spm. 243

Ministeren bedes oplyse fordelingsvirkningen af den samlede ”Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger” offentliggjort den 6. februar 2018 på Finansministeriets hjemmeside, på indkomstdeciler, samt for de enkelte percentiler i den 10. indkomstdecil i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst samt som andel af den samlede indkomstmasse. Derudover bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten af aftalen, men uden indregning af nutidsværdien af aldersopsparingen.

Spm. 245

Ministeren bedes redegøre, for om de estimerede provenuer fra svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende kapitalindkomst og aktieindkomsts beskatning som lønindkomst) og svar på SAU alm. del – spørgsmål 264 (folketingsåret 2016-17) (vedrørende en progressiv skattetrappe for indkomster over 600.000, som gælder for både lønindkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst) er additive, således at de to provenuer kan lægges sammen.

Spm. 247

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 238 (folketingsåret 2016-17) henvise til den empiri , der retfærdiggør, at det umiddelbare provenu på 14,3 mia. kr. efter tilbageløb svarer til 6 mia. kr., og efter adfærd svarer til 1,4 mia. kr.

Spm. 250

Ministeren bedes opgøre pensionsfradragets størrelse og egentlige skatteværdi for den samlede indkomstmasse opdelt på både indkomstpercentiler og i indkomstdeciler. For hver indkomstpercentil bedes ydermere opgivet den gennemsnitlige disponible indkomst pr. voksen. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 251

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer, der allerede i 2018 på baggrund af pensionsudbetalinger modregnes i folkepensionens tillægsydelse. Ministeren bedes for den berørte gruppe i 2018 opgøre antallet af modregnede, der modregnes på basis af henholdsvis a) arbejdsmarkedspensioner b) øvrige pensioner eller c) arbejdsmarkedspensioner og øvrige pensioner. Ministeren bedes ydermere opgøre, hvor mange personer, der modregnes opgjort i 1.000 kr. intervaller. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 252

Ministeren bedes oplyse, hvor mange, man forudser, der på baggrund af pensionsudbetalinger vil blive modregnet i folkepensionens tillægsydelse i årene 2018-2025 opgjort årligt. Ministeren bedes for den gruppe, der modregnes opgøre årligt, hvor mange personer, der modregnes i 1.000 kr. intervaller. Ministeren bedes for den samme gruppe af kommende pensionister, der modregnes, godtgøre for størrelsen på deres skattesænkning i form af pensionsfradraget. Aldersopsparing bedes udeladt af beregninger.

Spm. 260

Ministeren bedes bekræfte, at priselasticiteten på tobak i Danmark, korrigeret for grænsehandel, vurderes at ligge på -0,4, sådan som Statens Institut for Folkesundhed angiver i rapporten ”Sundhedsmæssige konsekvenser ved ændringer i tobaksprisen” fra juni 2013, hvoraf det fremgår, at ”I studier, der tager højde for grænsehandel, er priselasticiteter på tobak estimeret til ca. -0,4 for den voksne befolkning (6;7) og vi anvender denne elasticitet på befolkningen mellem 25 og 79 år. Flere studier har vist, at den yngre befolkning er mere prisfølsomme (har en højere elasticitet) end den ældre befolkning (4), og vi anvender derfor en priselasticitet på -0,55 for aldersgruppen mellem 16 og 24 år”, og som verdenssundhedsorganisationen WHO angiver på sin hjemmeside, hvoraf det fremgår, at “On average, a 10% price increase on a pack of cigarettes would be expected to reduce demand for cigarettes by about 4% in high-income countries”.

Spm. 309

Vil ministeren give en status på analysearbejdet om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning jf. Beretning over B 82 – Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning (folketingsåret 2015-16), og oversende analyserne til Folketingets Skatteudvalg?

Spm. 310

Kan ministeren bekræfte, at det er op til de enkelte lande, der figurerer på EU’s såkaldte gråliste for skattely, hvorvidt de vil offentliggøre deres såkaldte ”commitment letters”, altså de breve, hvor de klargør, hvilke aktiviteter der vil blive igangsat med henblik på ikke længere at figurere på EU’s skattelylister? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, om dette sikrer den tilstrækkelige transparens i arbejdet med EU’s skattelylister.

Spm. 311

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. marts 2018 fra Dansk Skovforening vedrørende foretræde om etablering af en skovkontoordning, jf. SAU alm. del - bilag 145.

Spm. 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.

Spm. 313

Vil ministeren redegøre for, om svaret på SAU alm. del – spørgsmål 192 skal forstås sådan, at et flertal i folketinget ved en lovændring kan pålægge bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber og indberette disse til skat.

Spm. 314

Vil ministeren oplyse, om der allerede i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester? I bekræftende fald bedes ministeren udtømmende redegøre for de forhindringer en lovændring måtte møde.

Spm. 315

Vil ministeren uddybe og forklare Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge en række platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat i 2017 og oplyse, om Skatterådets beslutning kun vedrører danske platformsselskaber?

Spm. 316

Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af oplysninger om brugeres indtægter?

Spm. 317

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven.

Spm. 318

Ministeren bedes opdatere provenuskønnet i svar på SAU alm. del – spørgsmål 330 (folketingsåret 2014-15, 1. samling) om, hvad det vil koste at give virksomheder fuld momsafløftning for erhvervsmæssige restaurationsydelser. Ministeren endvidere oplyse, hvad den samfundsøkonomiske effekt vil være ved at give fuld momsafløftning.

Spm. 319

Ministeren bedes opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 186, 661 og 713 (folketingsåret 2013-14).

Spm. 320

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som er gældende for helårsboliger.

Spm. 321

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets energiforbrug, så al energi belægges med EU’s minimumsafgift.

Spm. 322

Ministeren bedes redegøre for provenueffekten af en fuldstændig harmonisering af afgifterne på erhvervslivets elforbrug, så alt elforbrug belægges med EU’s minimumsafgift.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 638

Om CO2-belastning for biler.

Spm. S 640

Om retvisende CO2-testresultater for biler.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.