Folketingsbilag 16. april 2018 - 22. april 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 164 Forslag til lov om Forsyningstilsynet.

Bilag

Bilag 3

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag til forslag til Lov om Forsyningstilsynet

L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag L 165 12 april 2018

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 19/4-18

L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget ændrer ved, at Energinet fortsat har ansvaret for at sikre elforsyningssikkerheden, og at elforsyningssikkerheden dermed ikke overlades frit til markedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange timer om året Energinet har anvendt tvangskørsler af kraftværker i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt en situation, hvor der ikke er brug for kraftværker, kan betegnes som en ”normal situation”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt det danske elsystem ikke længere har behov for de såkaldte tvangskørsler af kraftværker for at sikre forsyningssikkerheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om man med lovforslaget sikrer, at alle aktører får mulighed for at levere systembærende ydelser, og at Energinet forpligtes til altid at vælge den billigste leverandør, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til Danmarks Vindmølleforenings indlæg i Altinget den 15/3-18: ”Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen”, hvor foreningen beskriver lovforslaget som værende konkurrenceforvridende statsstøtte til de centrale kraftværker og i strid med EU’s konkurrenceregler, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til Danmarks Vindmølleforenings indlæg i Altinget den 15/3-18: ”Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen”, hvor foreningen skriver: ”Kort fortalt indeholder regeringens forslag til ny elforsyningslov en beføjelse til ministeren om at afholde et udbud for levering af systemydelser. Det virker helt besynderligt i betragtning af, at der ikke er brug for ydelserne”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, at når Energinet investerer i systembærende komponenter som synkronkompensatorer til at sikre elforsyningssikkerheden, så finansieres dette gennem de tariffer, som Energinet opkræver hos elforbrugerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm., om de centrale værker blev aktiveret kommercielt i elmarkedet pga. elprisen eller varmebehov og ikke blev aktiveret af Energinet pga. forsyningssikkerheden i 90 pct. af tiden i 2017 m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om behovet for at pålægge Energinet at gennemføre et udbud af visse egenskaber, som er tilgængelige i elnettet, og om indkøbet af systembærende egenskaber kan være konkurrenceforvridende for elmarkedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorvidt Energinets rapport ”Behov for systembærende egenskaber i Danmark ved netfejl - Opsummering af Energinets analysearbejde (september 2017)” har påvist, at moderne vindmøller vil give et væsentligt bidrag til understøttelse af systemsikkerheden både nu og i fremtiden m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om ambitionerne for Danmarks fremtidige elforsyningssikkerhed, og hvordan man vil inddrage de aktører, der bidrager til at sikre en høj elforsyningssikkerhed, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan man sikrer, at § 27 a, stk. 2, i lov om elforsyning ikke vil blive brugt til at fravælge tilkøb af energi fra vedvarende energikilder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, på hvilket grundlag ministeren mener, at Viking Link vil give lavere elpriser i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt ministeren administrativt og egenhændigt kan fastsætte niveauet for elforsyningssikkerhed i fremtiden, hvis lovforslaget bliver vedtaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 173 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 19. april 2018

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 19. april 2018

L 173 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 174 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaffelse af registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at kommentere brevet fra Dansk Metal, Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010, jf. SAU alm. del – bilag 130, om udvidelsen af DIS-ordningen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at indkalde til fornyede forhandlinger om sømandsfradraget, eftersom forudsætningerne i den politiske aftale, der i 2011 førte til en nedsættelse af den procentuelle andel af en besætnings danske skibsførere, nu er ændrede, til skatteministeren

L 190 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og lov om Energinet. (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af Folketingets Lovsekretariat om ændringsforslag
Ændringsforslag til L 190

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om et ændringsforslag, der fastlægger, hvordan der skal evalueres over udbuddet i L 190 og at branchen bliver inddraget heri, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår retningslinjerne for nettilslutning af VE-anlæg, der deltager i udbuddet, vil blive offentliggjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt Energistyrelsen tager fejl i sine nyeste forventninger med hensyn til Basisfremskrivningen 2018, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om begrundelsen for ændring af de underliggende antagelser om elproduktionen fra vindmøller og solceller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt ændringen af antagelserne om elproduktion fra vindmøller og solceller med tilhørende forklaring af grundlaget, motivet og implikationerne heraf har været forelagt de folkevalgte bag stemmeaftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 207 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer).

Bilag

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 178

Grund- og nærhedsnotater om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse, KOM(2018) 147, samt forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester, KOM(2018) 148

Bilag 179

Brev fra EUU vedrørende nærhedstjek af forslag om beskatning af den digitale økonomi

Bilag 180

Henvendelse af 17/4-18 fra FSR-danske revisorer, DI, Advokatsamfundet og Dansk Erhverv vedrørende klagestrukturen

Bilag 181

Præsentationer fra møde med Dansk Byggeri og Rockwool Fonden den 19. april 2018

Bilag 182

Henvendelse af 19/4-18 fra Dansk Kapelmesterforening om at medlemmer ikke anerkendes at være selvstændigt erhvervsdrivende

Bilag 183

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 297

Vil ministeren give en status på hvert enkelt initiativ i aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde” offentliggjort den 21. september 2017?

Spm. 298

Vil ministeren kommentere analysen fra Dansk Byggeri om skattegabet for sort arbejde – herunder den anvendte metode? Analysen kan findes i notaterne ”Nyt lys over ukendt mørketal for sort arbejde” fra den 22. januar 2017 samt ”Definition og kortlægning af sort arbejde” fra den 15. februar 2018.

Spm. 323

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 8. marts 2018 fra FDBR - Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter vedrørende foretræde om certificering af bogholdere, jf. SAU alm. del - bilag 155.

Spm. 338

Vil ministeren opgøre, hvor mange studiejobs der skønnes at blive udflyttet som følge af Bedre Balance I, Bedre Balance II og de to udflytningsrunder samlet set under ministerens ressortområde? Ministeren bedes også opgøre, hvor disse studiejobs forventes at blive placeret.

Spm. 354

Ministeren bedes redegøre for, hvorledes SKAT fremover skal håndtere sager, hvor der anmodes om en ændret ejendomsvurdering, herunder hvad der ligger i, at SKAT ”som udgangspunkt” ikke foretager nye ordinære ejendomsvurderinger. Derudover bedes ministeren svare på, om sager vedrørende ejendomsvurdering skal behandles ens, uanset om der er en offentlig myndighed, f.eks. en kommune, involveret som part eller ej.

Spm. 355

Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 172 (folketingsåret 2016-17) redegøre for, hvor stort et provenu staten regner med at få ind ved at inddrive moms fra udenlandske netbutikker. Derudover bedes ministeren tilkendegive, om han vil orientere Skatteudvalget om resultaterne af drøftelserne med de tyske myndigheder, når et sådant resultat foreligger.

Spm. 356

Ministeren bedes oplyse, hvilket provenu en særskilt forhøjelse af emballageafgiften for kildevand vil medføre – både før og efter tilbageløb og adfærd – hvis de nuværende afgiftssatser for forskellige rumindhold henholdsvis fordobles, tredobles, firdobles, femdobles og tidobles. I det tilfælde at ministeren vurderer, at det ikke er muligt at foretage en særskilt afgiftsforhøjelse for emballager alene indeholdende kildevand bedes ministeren i stedet skønne over provenueffekten af en ny-indført punktafgift på kildevandsemballage på henholdsvis 1 kr. pr. liter, 2 kr. pr. liter, 3 kr. pr. liter og 4 kr. pr. liter.

Spm. 357

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for poser af plast mv. med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 358

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for engangsservice med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 359

Ministeren bedes oplyse provenueffekten – både før og efter tilbageløb og adfærd – af at forhøje emballageafgiften for Pvc-folier til emballering af levnedsmidler med henholdsvis 50 pct., 100 pct., 150 pct., 200 pct. 250 pct. og 300 pct.

Spm. 360

Ministeren bedes oplyse, hvordan restancerne er fordelt på nationaliteter for enkelt personer og for virksomheder fordelt på de reelle ejeres nationalitet.

Spm. 361

Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af de samlede restancer der udgøres af IVS selskaber.

Spm. 362

Vil ministeren oplyse, hvor stort det forventede provenutab vil være ved henholdsvis at halvere og fjerne registreringsafgiften på elbiler, pluginhybridbiler og brændselscellebiler i hvert år, frem til afgiften er fuldt indfaset samt varigt. Svaret bedes opgjort i umiddelbart provenutab og efter tilbageløb og adfærd.

Spm. 363

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med brug af virksomhedsordningen i forbindelse med udlejning af bolig til nærtbeslægtede (forældrekøb m.v.)?

Spm. 364

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med, at private først udlejer en bolig og derefter flytter ind i den, og dermed undgår beskatning af en eventuel værdistigning i udlejningsperioden?

Spm. 365

Vil ministeren skønne, hvor stort et provenutab, der er forbundet med reglen, om at boliger kan sælges til børn til 85 pct. af den offentlige vurdering – dels tab som følge af manglende beskatning af eventuelle værdistigninger og dels tab af gaveafgift?

Spm. 366

Vil ministeren opgøre antallet af forældrekøb af boliger – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede?

Spm. 367

Vil ministeren vurdere, hvordan forældrekøb – forstået som køb af bolig med henblik på udlejning til nærtbeslægtede – har påvirket boligpriserne dels på landsbasis og dels i de største byer?

Spm. 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål:- Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen?- Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?

Spm. 369

Ministeren bedes kommentere præsentationerne fra Rockwool Fonden og Dansk byggeri om opgørelsesmetoder for sort arbejde, jf. SAU alm. del – bilag 181, herunder særligt anbefalingerne fra Dansk Byggeri.

Spm. 370

Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen af at afskaffe arveafgiften for privatpersoner. I svaret bedes ministeren oplyse fordelingen af provenuet på indkomstdeciler.

Spm. 371

Vil ministeren oplyse følgende:- Hvad er statens årlige omkostning ved, at kontingentet til gule fagforeninger kan fradrages i skat?- Hvor stor en andel af statens samlede omkostning ved skattefradrag for fagforeningskontingenter udgør fradraget til gule fagforeninger?- Med hvor højt et beløb ville det være muligt at hæve skattefradraget for kontingentet til traditionelle fagforeninger, såfremt det ikke længere var muligt at fradrage kontingentet til gule fagforeninger inden for den eksisterende økonomiske ramme?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.