Folketingsbilag 9. januar 2017 - 15. januar 2017

Vedtagne lovforslag

L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).
Vedtaget den 10. januar 2017

L 92 A Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om finansiel virksomhed. (Bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Vedtaget den 10. januar 2017

L 92 B Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).
Vedtaget den 10. januar 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 65 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og –forvaltning m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering til EFK-udvalget om ændringsforslag til L 65
L65 Ændringsforslag

Bilag 5

2. udkast til betænkning

L 66 Forslag til adresseloven.

Bilag

Bilag 6

2. udgave af betænkning

L 65 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og –forvaltning m.v.).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 12/1-17

L 66 Forslag til adresseloven.

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 12/1-17

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 12/1-17 fra DANVA

Bilag 5

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for de enkelte elementer af aftalen ”Tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer”, som den daværende regering indgik med KL den 11. april 2016, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om størrelsen i kr. og øre af alle kommunale restancer opdelt efter de enkelte gældposter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om den nuværende størrelse i kr. og øre af de restancer, som med dette lovforslag overføres til inddrivelse i kommunerne, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for vurderingen af, at ressourceforbruget i kommunerne kun er vurderet til 35 årsværk i 2017, når kommunerne fremadrettet skal løse opgaven, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om en redegørelse for, skønnet på 11,5 mio. kr. for engangsudgifter til tilpasning af it-understøttelse og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om en redegørelse for det forventede merprovenu samlet set, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om debatten under 1. behandling af lovforslaget giver anledning til, at ministeren frem for at skære på SKATs økonomiske ramme vil finde en alternativ finansiering af det anførte merforbrug på 35 årsværk i kommunerne, stil skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/1-17 fra DANVA, til skatteministeren

L 92 B Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

Æf. til 3. behandling stillet den 9. januar 2017 af skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 84

Henvendelse af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige

Bilag 85

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 27/1-17
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 27 jan 2017
SAU - Samlenotat ECOFIN 27 januar

Bilag 86

Indtægtsliste for august måned 2016, fra Skatteministeriet
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste 08 august 2016

Bilag 87

Indtægtsliste for september måned 2016, fra skatteministeriet
Indtægtsliste.ny
indtægtsliste 09 september 2016

Bilag 88

Internt dokument.

Bilag 89

Henvendelse af 12/1-17 fra Det Økologiske Råd om Biomasseafgift og Afgifts og Tilskudsanalysen for energi (del 3)

Bilag 90

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2016, fra skatteministeren
Følgebrev til FIU og SAU 3. kvartal 2016
Offentlige restancer - status pr september 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 82

Spm. om de borgere, der får foretaget modregning i børne- og ungeydelsen, samtidig modtager en klagevejledning, der oplyser om deres mulighed for at k...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU Svar på alm del spm 82 DOK176164484

Spm. 135

Spm. om at oversende en opgørelse af den gevinst, som opretholdelsen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden giver for en gennemsn...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 135

Spm. 136

Spm. om at oversende en opgørelse af den gevinst, som opretholdelsen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden giver for en gennemsn...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm 136

Spm. 137

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse over udviklingen i henholdsvis de bevilgede midler og årsværk til indsatsområderne i SKAT for årene 2015-2...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse - SAU spg. 137 DOK176106921

Spm. 138

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse over de bevilgede ressourcer til indsatsen mod skattely opdelt på henholdsvis ”Projekt skattely” og ”Øvrig...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbig besvarelse SAU spg. 138 DOK176107117

Spm. 139

Spm. om at redegøre for mindreprovenuet ved at hæve topskattegrænsen (før arbejdsmarkedsbidrag) til henholdsvis 600.000 kr., 750.000 kr. og 1 mio. kr. fra 2018, til skatteministeren" />
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 139

Spm. 140

Spm. om at oversende en opgørelse over udvikling i det samlede antal af topskatteydere fra 2008-2022 (fremskrevet med betydningen af indgåede aftaler ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 140

Spm. 141

Spm. om at oversende en opgørelse over indkomstgrupper, der har en gennemsnitlig indkomst på over 467.000 kr., opgjort på kommuner, så de kommuner, de...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 141

Spm. 142

Spm. om, hvor meget det varige ejendomsværdiskatteprovenu vil stige, hvis der indføres en progression i ejendomsværdibeskatningen, hvor alt værdi over...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 142

Spm. 143

Spm. om, hvordan en progression i ejendomsværdiskattesatsen, hvor værdien over 3 mio. kr. beskattes med 1,8 pct., vil påvirke boligejernes tilskyndels...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 143_2

Spm. 144

Spm. om, hvor mange ejerboliger, der vil blive ramt af en progressionsgrænse på 3 mio. kr., efter de nye ejendomsvurderinger træder i kraft, til skatt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 144_2

Spm. 145

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig boligejer vil betale mere i ejendomsværdiskat (efter de nye ejendomsvurderinger er trådt i kraft), hvis ejendomsv...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 145_2

Spm. 146

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig boligejer i et enfamiliehus vil betale mere i ejendomsværdiskat (efter de nye ejendomsvurderinger er trådt i kraf...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 146_2

Spm. 148

Spm. om ansatte i SKAT og Skatteministeriet, som arbejder med skatteunddragelse og skatteundgåelse, som reglerne er i dag, uden videre kan skifte job ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 148

Spm. 156

Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstm...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU 156 DOK176173709

Spm. 158

Spm. om at oversende den fornyede faglige vurdering af omfanget af tavshedspligten, jf. svar på spm. 147, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia SAU alm del spm 158 vurdering af omfanget af tavshedspligten (DOK176123271)

Spm. 159

Fortroligt dokument.

Spm. 160

Spm. om at redegøre for udviklingen i skatteindtægter fra boliggevinster i perioden 2010-2016, til skatteministeren

Spm. 161

Spm. om at redegøre for, hvor mange årsværk der er allokeret til kontrol af beskatningen af boliggevinster i årene 2010-2016, til skatteministeren

Spm. 162

Spm. om at redegøre for status og udviklingen i forhold til den ”selvstændige udlægsproces”, jf. svar på spm. 476 (2015-16), til skatteministeren

Spm. 163

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige, til skatteministeren

Spm. 164

Spm. om at oplyse det samlede omfang af koncernintern gæld i danske selskaber for årene 2000-2015, hvor kreditor er et udenlandsk selskab eller har ho...

Spm. 165

Spm. om finansieringen af de prioriterede 20 årsværk i 2017, til skatteministeren

Spm. 166

Spm. om kommentar til henvendelse af 4/1-17 fra Lars Vestergaard, Kbh. N, til skatteministeren

Spm. 167

Spm. om, hvor meget den flade skatteprocent på den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere skal hæves, for at kunne ...

Spm. 168

Spm. om at oversende en oversigt over SKATs it-systemer, til skatteministeren

Spm. 169

Spm. om, hvor mange bilejere, der i hvert af årene 2013-2016 har fået tilbagebetalt forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, henholdsvis helt e...

Spm. 170

Spm. om, at leasingselskaber i dag – ved at købe biler fra bilimportører til kunstigt lave priser – har mulighed for at få tilbagebetalt hele den regi...

Spm. 171

Spm. om reglerne omkring leasing af biler betyder, at virksomheder og borgere i dag helt eller delvist kan undgå at betale registreringsafgift, til sk...

Spm. 172

Spm. om kommentar til artiklen ”Skat undlader at opkræve moms for over en halv milliard” fra Berlingske den 22/12-16, til skatteministeren

Spm. 173

Spm. om hvad udgangspunktet/baseline målt i antallet af årsværk er i forhold til de 1.000 ekstra medarbejdere, til skatteministeren

Spm. 174

Spm. om, hvor mange årsværk der har været i SKAT i 2014, 2015 og 2016, til skatteministeren

Spm. 584

Spm. om en deadline for, hvornår erhvervsbeskatningsudvalget skal fremkomme med et bud på fremtidens erhvervsbeskatning, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 584

§ 20-spørgsmål

Spm. S 489

Mener ministeren, at tiden er inde her i 2017 til at indfri de yderst positive løfter, ministeren har givet de nordjyske flypendlere og de nordjyske s...

Spm. S 547

Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar...

Spm. S 550

Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor det...

Samrådsspørgsmål

Spm. V

Samrådsspm. om hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne i beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms...

Spm. W

Samrådsspm. om, hvor mange ekstra årsværk ministeren vil tilføre SKAT, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om det er realistisk, at SKAT kan sikre, at den interne kontrol med udbetalinger øges, at kontrollen med de største udbetalinger skærpes o...

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.