Folketingsbilag 1. juli 2022 - 1. juli 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 261

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love (Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget), fra skatteministeren

Bilag 262

Rapporter fra Skatteministeriets Koncernrevision

Bilag 263

Fortroligt dokument

Bilag 264

Lovudkast: Orientering om høring af lovforslag om styrkelse af gældsinddrivelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Nettogrænsehandel med især diesel giver i dag anledning til en betydelig udledning af CO2 i Danmark (Danmarks CO2-regnskab). Vil ministeren oplyse det skønnede omfang af denne grænsehandel i perioden 2022-2030 opgjort både i liter (henholdsvis diesel og benzin) og afledt CO2-udledning (Danmarks CO2-regnskab)? Svaret bedes opgjort ud fra de for nærværende kendte afgiftsændringer i Danmarks nabolande, herunder i Tyskland.

Spm. 251

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske dieselafgift vil skulle hæves for at bringe CO2-udledningen (i dansk klimaregnskab) fra den samlede nettogrænsehandel i nul – både på kort sig og frem til 2030? Endvidere bedes ministeren angive de provenumæssige konsekvenser af en sådan løbende opjustering af dieselafgiften i perioden 2022-30 – både umiddelbart og efter tilbageløb og adfærd, og oplyse den samlede CO2-effekt heraf (dansk klimaregnskab), herunder opdelt på henholdsvis grænsehandelseffekt og effekt på ’indenlandsk forbrug’ (og -udledning)?

Spm. 628

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i rentabiliteten i dansk fiskeri, hvis man indfører en CO2-afgift, som den regeringen lægger op til?

Spm. 640

Når det på ECOFIN-samrådet den 14. juni 2022 oplyses, at det er i strid med OECD-aftalen om international beskatning at indføre nye generelle digitale omsætningsafgifter, vil ministeren så oplyse, hvor målrettet en digital afgift skal være ifølge regeringens opfattelse for ikke at blive omfattet af forbuddet i OECD-aftalen?

Spm. 664

Vil ministeren opdatere den del af svaret, der vedrører model 2 om forhøjelse af jobfradrag i SAU (2018-19, 1. samling) alm. del – spørgsmål 88? Ministeren bedes i tillæg til de i spørgsmålet efterspurgte effekter ligeledes opgøre effekten på BNP.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.